1240_leum_1-ar_b

Әлеуметтанудың негізгі зерттеу пәні:

B) қоғамның әлеуметтік өмірі

$$$ 2

Әлеуметтанудың негізін қалаған:

A) О. Конт

$$$ 3

Әлеуметтану ғылым ретінде қашан қалыптасты:

C) 19 ғасырдың ортасында

$$$ 4

Әлеуметтік жүйенің даму үрдісін түсіндіретін көзқарастардың, үлгілердің, гипотезалардың жиынтығы:

A)& теориялық деңгей

$$$ 5

Арнайы әдістерді қолдана отырып әлеуметтік өмірдің нақты деректерін жинақтау және талдауға бағытталған әлеуметтанулық зерттеулер жиынтығы:

B) эмпирикалық деңгей

$$$ 6

Негізінде әлеуметтанулық білімді жинақтау, қалыптастыру және қолдану тұратын принциптер жиынтығы:

C) әдістемелік деңгей

$$$ 7

Кең ауқымды әлеуметтік құбылыстарды зерттейтін әлеуметтанудың бөлімі:

B) макро әлеуметтану

$$$ 8

Тікелей әлеуметтік қарым-қатынас салаларын (жеке адамдар және топ ішіндегі қатынастарды, күнделікті өмірді) зерттейтін әлеуметтанудың бөлімі:

A) микро әлеуметтану

$$$ 9

Әлеуметтану өзі қарастыратын мәселелерді қатаң тексеру қажеттігі туралы айтқан ғалым:

E) О.Конт

$$$ 10

«Шаруашылық және қоғам» еңбегінің авторы:

A) М.Вебер

$$$ 11

Огюст Конт үшін әлеуметтік организм ретіндегі қоғамның бірлігі:

D) Отбасы

$$$ 12

«Әлеуметтануды негіздеу» еңбегінің авторы:

D) Г.Спенсер

$$$ 13

«Әлеуметтануды негіздеу» еңбегінің авторы:

D) Г.Спенсер

$$$ 14

Әлеуметтік эволюция теориясының негізін салған:

D) Г.Спенсер

$$$ 15

«Әлеуметтанудың әдістері» еңбегінің авторы:

B) Э.Дюркгейм

$$$ 16

К.Маркс ілімінің басты идеясы:

B) тарихты материалистік тұрғыда түсіндіру

$$$ 17

Әлеуметтанудағы ғылыми әдістің жақтасы:

B) Э.Дюркгейм

$$$ 18

К.Маркстың ойынша таптық шиеленісті шешу жолы:

A) әлеуметтік революция

$$$ 19

Қандайда бір фактілерді, құбылыстарды, үрдістерді түсіндіреді, дәлелдейді немесе теріске шығарады:

A) гипотеза

$$$ 20

«Негізгі әлеуметтанулық түсініктер» еңбегінің авторы:

A) М.Вебер

$$$ 21

«Әлеуметтану ең алдымен адамның және топтардың мақсатты мінез-құлқы мен әлеуметтік әрекетін түсіндіруге тиіс» - деп санаған ғалым:

A) М.Вебер

$$$ 22

«Әлеуметтік және мәдени динамика» еңбегінің авторы:

E) П.Сорокин

$$$ 23

Келешек жайындағы ғылым:

D) футурология

$$$ 24

Т.Парсонс бойынша әлеуметтік жүйедегі нормалардың атқаратын қызметі:

A) біріктіру

$$$ 25

«Қоғамды өзіндік құрылымы және оның элементтерінің оның өзара байланыс жасау тетіктері бар» - деп түсіндіретін әлеуметтанудағы әдістемелік бағыт:

C) құрылымдық функционализм

$$$ 26

Бұл әлеуметтану бағытының ұстанымдарына сәйкес индивид өзін басқалардың берген бағасы арқылы қабылдайды:

B) символдық интеракционизм

$$$ 27

Индивид әлеуметтік құрылымның «тұтқыны» емес, әлеуметтік шындықты өзіміз жасаймыз, ол біздің санамызға және оны қалай түсінетімізге байланысты - деп, санайтын әлеуметтанудағы теория:

A) феноменология

$$$ 28

Феноменологиялық әлеуметтанудың негізін салған:

E) А.Шюц

$$$ 29

Күнделікті әлеуметтік қарым-қатынастағы дағдылы нормаларды, мінез-құлықты, тілдің мағынасын зерттейтін әлеуметтанудың бағыты:

E) этнометодология

$$$ 30

Этнометодологияның негізін салған:

A) Г.Гарфинкель

$$$ 31

Шиеленістің позитивті-функционалдық концепциясының авторы:

B) Л.Козер

$$$ 32

«Әлеуметтік қарым-қатынаста адамдар өздеріне пайда алуға тырысады» – деп санайтын теория:

D) әлеуметтік айырбас теориясы

$$$ 33

Зерттеу жобасының жалпы концепциясы көрсетіледі:

A) Бағдарламада.

$$$ 34

«Янки сити» еңбегінің авторы:

E) Л. Уорнер

$$$ 35

Ч. Кули қандай теорияның авторы:

E) “Айнадағы Мен” теориясы.

$$$ 36

“Габитус” түсінігінің авторы:

A) П. Бурдье

$$$ 37

Әлеуметтендірілген дене, ол:

A) Габитус

$$$ 38

Әлеуметтанулық білімнің негізгі постулаттарын көрсеткен Конттың еңбегі:

A) Позитивті философияның курсы

$$$ 39

О. Конт қандай концепцияның авторы:

B) Позитивизмнің

$$$ 40

Г. Спенсерге тән тұжырым:

A) Эволюциялық тоқталым

$$$ 41

Г. Спенсердің эволюциялық концепциясының негізінде кімнің идеялары жатыр:

A) Ч. Дарвин

$$$ 42

Қоғамды Г.Спенсер қандай денемен салыстырды:

B) Биологиялық ағза

$$$ 43

Г. Спенсер бойынша эволюция дегеніміз:

D) Дифференциация материясы

$$$ 44

Г. Спенсер бойынша бір индивидтің құқықтары мен бостандықтары немен шектеледі:

A) Басқа адамның құқықтары мен бостандықтары арқылы

$$$ 45

Г. Спенсер бойынша әлеуметтік институттар дегеніміз:

A) Әлеуметтік әрекеттің тұрақты құрылымы

$$$ 46

Г. Спенсер бойынша қай қоғамның девизі “Индивид мемлекет үшін”:

B) Әскери

$$$ 47

“Кули бойынша адам - ол... ”:

D) Адамдардың қоршаған ортаның көзқарасына психологиялық реакцияларының жиынтығы

$$$ 48

Р. Мертон бойынша латентті қызмет:

A) Жасырын

$$$ 49

Дисфункция теориясының авторы:

A) Р. Мертон

$$$ 50

Т.Лукман қай бағыттың өкілі:

B) Феноменология

$$$ 51

Мақсаты бойынша әлеуметтанудың құрылымын бөлеміз:

B) фундаментальды,

F) қолданбалы

$$$ 52

Ауқымы бойынша әлеуметтанудың құрылымын бөлеміз:

C) макроәлеуметтану

D) микроәлеуметтану

$$$ 53

Әлеуметтанудың атқаратын қызметтеріне төмендегілердің қайсылары жатпайды:

A) қорғаушылық

E) өнеркәсіптік

$$$ 54

Огюст Конт әлеуметтануды екі бөлікке бөлді:

D) әлеуметтік статика

F) әлеуметтік динамика

$$$ 55

О.Конт ғылымды қандай түрлерге бөлді:

A) нағыз

F) арнайы

$$$ 56

Құрылымдық функционализмнің өкілдері:

B) Р. Мертон.

F) Т.Парсонс.

$$$ 57

М. Вебердің ғылымға енгізген түсінігі:

B) Идеалды тип

F) Бюрократия

$$$ 58

О. Конт әлеуметтануды қандай ғылым деп санады:

B) Нағыз

E) Позитивті

$$$ 59

Қай авторларды психологиялық бағытқа жатқызамыз:

D) Ч. Кули

F) З.Фрейд

$$$ 60

Ф. Теннис қоғамды қандай түрлерге бөлді:

C) Гемайншафт

D) Гейзеншафт

$$$ 61

Билік культы жоғары тұратын, әлеуметтік ұйым өзінің қаталдығымен және қарапайымдылығымен ерекшеленетін қоғамның түрі:

C) Қарапайым қоғам.

D) Әскери қоғам.

$$$ 62

Г,Спенсер қоғамды қандай түрлерге бөлді:

E) Әскери

F) Өндірістік

$$$ 63

Француз әлеуметтану мектебіне жататын ғалымдар:

C) Э. Дюркгейм

F) П.Бурдье

$$$ 64

М.Вебер әлеуметтануына келесі ұғымдар тән:

B) Әлеуметтік іс-әрекет теориясы

F) Түсінуші әлеуметтану

$$$ 65

Э. Дюркгейм әлеуметтану теориясына келесі ұғымдар тән::

A) Әлеуметтік аномия

C) Әлеуметтік фактілер

$$$ 66

Э.Дюркгейм қандай еңбектердің авторы:

B) Өз өзіне қол жұмсау

C) Қоғамдық еңбек бөлінісі туралы

$$$ 67

М.Вебер әлеуметтануына келесі ұғымдар тән:

B) Идеалды тип

F) Бюрократия

$$$ 68

Әлеуметтанудағы құрылымдық функционализм бағытының өкілдері:

A) Т.Парсонс

C) Р. Мертон

$$$ 69

Әлеуметтанудағы символикалық интеракционизм бағытының өкілдері:

A) Дж. Мид

F) Ч.Кули

$$$ 70

Микроәлеуметтану бағытына қандай теорияларды жатқызамыз:

D) Этнометодология

F) Драматругиялық әлеуметтану

$$$ 71

Микроәлеуметтану бағытына қандай теорияларды жатқызамыз:

D) Этнометодология

F) Феноменология

$$$ 72

К.Маркс қандай қоғам түрлерін көрсетті:

A) Құлиеленушілік

C) Коммунистік

$$$ 73

К.Маркс қандай қоғам түрлерін көрсетті:

C) Феодалдық

E) Алғашқы қауымдық

$$$ 74

Э. Дюркгейм қандай әлеуметтік ынтымақтастық түрлерін көрсетті:​

B) Механикалық

E) Органикалық

$$$ 75

М.Вебердің қандай еңбектері бар:

C) Протестант этикасы және капитализм рухы

E) Негізгі әлеуметтанулық түсініктер

$$$ 76

Әлеуметтану қандай ғылыми деңгейлерге бөлінеді:

A) микроәлеуметтану

B) макроәлеуметтану

$$$ 77

Макроәлеуметтану деңгейіне жататын парадигма:

C) Құрылымдық функционализм.

F) Структурализм

$$$ 78

Макроәлеуметтану деңгейіне жататын парадигма:

C) Шиеленіс теориясы

F) Структурализм

$$$79

Г. Спенсер қоғамды қандай типтерге бөлді:

D) Әскери қоғам.

$$$80

Э. Дюркгейм бойынша, ынтымақтастықтың түрлері:

A) Механикалық ынтымақтастық.

E) Органикалық ынтымақтастық.

$$$81

Әлеуметтану қандай ғылыми деңгейлерге бөлінеді:

A) Микроәлеуметтану.

E) Макроәлеуметтану.

$$$82

О. Конт бойынша, абстрактілі позитивистік ғылымдарға жатады:

E) География.

F) Әлеуметтану.

$$$83

Конт әлеуметтануды екі бөлімге бөлді:

C) Әлеуметтік статика.

G) Әлеуметтік динамика.

$$$ 84

Сауалнамада зерттеуші мен сұраққа жауап берушіні қалай атаймыз:

A) анкетер

F) респондент

$$$ 85

Сұрақтың түрлері:

A) ашық

B) жабық

$$$ 86

Постиндустриалдық қоғамның белгілері:

B) жоғары технологиялар

E) ғылым мен білімнің дамуы

$$$ 87

Экономикалық институтқа жатпайды:

D) Ғылым

F) Отбасы

$$$ 88

Қоғамдағы негізгі емес институтты атаңыз:

E) Достық институты

F) Айырбас институты

$$$ 89

Тарихтағы құлдықтың негізгі түрлері:

B) Патриархалдық

D) Классикалық

$$$ 90

Статустардың қайсысы жеке статус болып табылады:

A) дос

F) қарындас

$$$ 91

Статустардың қайсысы әлеуметтік статус болып табылады:

D) жолдас

F) христиан

$$$ 92

Статустардың қайсысы қол жетімді статус болып табылады:

D) дос

F) студент

$$$ 93

П.Сорокин мобильділіктің қандай түрлерін көрсетеді:

C) тік

D) көлденең

$$$ 94

П.Сорокин мобильділіктің қандай түрлерін көрсетеді:

A) жеке

B) топтық

$$$ 95

Тік мобильділіктің мысалдары:

A) жұмыссыз адамның жұмысқа орналасуы

F) бір таптан екінші тапқа көшу

$$$ 96

Әлеуметтік статустың түрлері:

C) туа біткен

D) қол жетімді

$$$ 97

Әлеуметтік статустың түрлері:

C) әлеуметтік

E) жеке

$$$ 98

П.Сорокин бойынша тік мобильділіктің түрлері:

E) өрлеу

F) құлдырау

$$$ 99

Әлеуметтік стратификацияның өлшеміне жатпайды:

A) Жас

F) Жынысы

$$$ 100

Әлеуметтік аномия теориясын дамытқан ғалымдар:

B) Р. Мертон

F) Э.Дюркгейм

$$$ 101

Мазмұны бойынша әлеуметтанудың құрылымын қандай деңгейлерге бөлеміз:

A) эмпирикалық

B) теориялық

H) әдістемелік

$$$ 102

Огюст Конт адамның интелектуалды дамуының келесі сатыларын көрсетті:

A) теологиялық

D) метафизикалық,

F) позитивті

$$$ 103

Огюст Конттың ойынша қоғамды зерттеген кезде үш әдіске сүйенуді ұсынды:

A) бақылау

F) салыстыру

G) тәжірибе

$$$ 104

К.Маркс қоғамның келесі түрлерін көрсетті:

A) Құл иеленушілік

C) Коммунистік

F) Феодалдық

$$$ 105

П.Бурдье қандай түсініктерді енгізді:

B) Әлеуметтік кеңістік

D) Әлеуметтік алаң

H) Габитус

$$$106

Төменде көрсетілгендердің қайсысы әлеуметтанудың зерттеу объектісіне жатпайды:

B) Жеке мінез – құлық.

G) Экономикалық даму.

H) Болмыс пен сана.

$$$107

Әлеуметтану білімінің құрлымының деңгейлері:

A) Микроәлеуметтану.

E) Макроәлеуметтану.

G) Орта деңгей теориялары.

$$$108

О. Конт бойынша, абстрактілі позитивистік ғылымдарға жатады:

A) Математика.

F) Әлеуметтану.

H) Биология.

$$$109

Коллективизм қандай қоғамға тән:

C) Жабық қоғам.

F) Коммунистік қоғам.

G) Социалистік қоғам.

$$$ 110

Әлеуметтанудың тәжірибелік қызметі төмендегідей міндеттерді атқарады:

A) болжамдық

D) әлеуметтік жобалау

E) құрастыру

$$$ 111

Р.Мертон функционалдық талдаудың қандай жолдарын көрсетті:

A) бірлік қағидасы

D) жан-жақтылық қағидасы

F) мәжбүрлік қағидасы

$$$ 112

П.Бурдье көрсеткен капиталдың категориялары:

C) экономикалық

G) мәдени

H) әлеуметтік

$$$ 113

М.Вебердің еңбектері:

A) Протестанттық этика және капитализмнің рухы

E) Шаруашылық және қоғам

G) Негізгі әлеуметтанулық түсініктер

$$$ 114

D) Әлеуметтану әдістері

E) Қоғамдық еңбек бөлінісі туралы

H) Өз өзіне қол жұмсау

$$$ 115

Т.Парсонс бойынша әлеуметтік жүйе құрылымына кіреді:

A)Нормалар

D) Ұйымдар

H) Рольдер

$$$ 116

Келесі ғалымдар символикалық интеракционизм бағытына жатады:

C) Дж.Мид

E) Ч.Кули

H) У.Джеймс

$$$ 117

Әлеуметтік шиеленіс концепциясын негіздеген ғалымдар:

A) Л.Козер

C) Р.Дарендорф

G) К.Боулдинг

$$$ 118

Әлеуметтік қақтығыс концепциясын негіздеген ғалымдар:

A) Л.Козер

E) Ч.Кули

G) К.Боулдинг

$$$ 119

Қоғамға әлеуметтанулық тұрғыда берілген анықтамалар:

A) Тұлғалардың қарым қатынастары.

D) Қоғам адамдар арасындағы қарым – қатынастардың жүйесі, ал қарым – қатынастардың негізі – ережелер мен құндылықтар.

H) Қоғам экономикалық тұрғыда іс әрекет жасайтын адамдардың жиынтығы.

$$$ 120

Мәдениеттің элементтеріне жатады:

B) Салт

F) Әдет

H) Дәстүр

$$$121

Р.Мертон әлеуметтік институттардың төмендегідей қызметтерін көрсетті:

A) Вербальды.

D) Жасырын.

F) Латентті.

$$$ 122

Гипотеза:

A) Қандайда бір фактілерді теологиялық тұрғыда түсіндіреді.

C) Метафизикалық тұрғыда түсіндіреді.

F) Жүйелілік тұрғыда түсіндіреді.

$$$ 123

Феноменологиялық бағыттының өкілдері:

F) П. Бергер.

G) Т. Лукман.

$$$124

Функционализм бағытының өкілдері:

A) Э. Дюркгейм.

F) Т. Парсонс.

G) Р. Мертон.

$$$ 125

Отбасы институтының мінез-құлық үлгілеріне жатады:

C) махаббат

D) өзара жауапкерщілік

G) ата-ананы сылау

$$$ 126

Экономиканың әлеуметтік институт ретінде утилитарлық белгілері:

D) зауыт

E) банк

H) дүкен

$$$ 127

Білім беру институтының утилитарлық мәдени белгілері:

A) балабақша

C) мектеп

F) кітапхана

$$$128

«Механикалық ынтымақтастық» қоғамының прототипі ретінде көрінетін қоғам түрі:

B) Архаикалық қоғам.

C) Көне қоғам.

$$$129

Микросоциология бағытына жатады:

D) Этнометодология.

F) Драматургиялық әлеуметтану.

G) Айырбас теориясы.

$$$130

Қоғамға әлеуметтанулық тұрғыда берілген анықтамалар:

B) Қоғам адамдардың бірлесіп қызмет етулерінің нәтижесінде пайда болып, тарихи дамып отыратын қатынастардың жиынтығы.

D) Қоғам адамдар арасындағы қарым – қатынастардың жүйесі, ал қарым – қатынастардың негізі – ережелер мен құндылықтар.

G) Қоғам адамдардың бір – бірімен ықпал, әсер етуінен туындайтын әлеуметтік байланыстардың жиынтығы.

$$$ 131

Келесі ғалымдар әлеуметтік айырбас теориясын негіздеген ғалымдарға жатады:

A) Дж.Хоманс

E) П.Блау

H) Р.Эмерсон

$$$ 132

Келесі ғалымдар әлеуметтік айырбас теориясына негіздеген ғалымдарға жатады:

A) Дж.Хоманс

E) П.Блау

H) Р.Эмерсон

$$$ 133

Келесі ғалымдар әлеуметтік стратификация теориясын ұсынған ғалымдарға жатады:

B) К.Маркс

C) Л.Уорнер

G) У.Мур

$$$ 134

К.Маркс қоғамның келесі түрлерін көрсетті:

A) Капиталистік

C) Коммунистік

F) Феодалдық

$$$ 135

П.Бурдье қандай түсініктерді енгізді:

B) Әлеуметтік кеңістік

D) Әлеуметтік алаң

H) Габитус

$$$ 136

Д.Белл қоғамның төмендегідей түрлерін көрсетті:

A) индустрияға дейінгі,

G) индустриалдық

H) постиндустриалдық

$$$ 137

Қоғамдағы жағдайы бойынша мәдениетті жіктейміз:

A) басым

B) субмәдениет

G) контрмәдениет

$$$ 138

Қазіргі қоғамдағы әлеуметтік стратификацияның негізгі өлшемдері:

B) Билік

D) Табысы

G) Беделі

$$$ 139

П.Сорокин әлеуметтік стратификацияның мынадай түрлерін көрсетті:

A) Экономикалық.

C) Кәсіби.

E) Саяси

$$$ 140

Әлеуметтанудың тәжірибелік қызметі төмендегідей міндеттерді атқарады:

A) болжамдық

D) әлеуметтік жобалау

E) құрастыру

$$$ 141

Р.Мертон функционалдық талдаудың қандай жолдарын көрсетті:

A) бірлік қағидасы

D) жан-жақтылық қағидасы

F) мәжбүрлік қағидасы

$$$ 142

П.Бурдье көрсеткен капиталдың категориялары:

C) экономикалық

G) мәдени

H) әлеуметтік

$$$ 143

М.Вебердің еңбектері:

A) Протестанттық этика және капитализмнің рухы

E) Шаруашылық және қоғам

G) Негізгі әлеуметтанулық түсініктер

$$$ 144

Э.Дюркгеймнің еңбектері:

D) Әлеуметтану әдістері

E) Қоғамдық еңбек бөлінісі туралы

H) Өз өзіне қол жұмсау

$$$ 145

Т.Парсонс бойынша әлеуметтік жүйе құрылымына кіреді:

A) Нормалар

D) Ұйымдар

H) Рольдер

$$$ 146

Келесі ғалымдар символикалық интеракционизм бағытына жатады:

C) Дж.Мид

E) Ч.Кули

H) У.Джеймс

$$$ 147

Әлеуметтік шиеленіс концепциясын негіздеген ғалымдар:

A) Л.Козер

C) Р.Дарендорф

G) К.Боулдинг

$$$ 148

Стратегиялық зерттеулердің тапсырманың ауқымына және күрделілігіне байланысты нұсқаларын ажыратады:

A) Барлаушы

E) Талдамалық-тәжірибелік

G) Сипаттаушы

$$$ 149

Әлеуметтану мәдениеттің көрініс беретін үш негізгі саласын айқындайды:

A)Адамның қоршаған ортаға қарым-қатынасы

D) Адамның басқа адамға қарым-қатынасы

H) Адамның өз-өзіне қарым қатынасы

$$$ 150

Мәдениеттің элементтеріне жатады:

B) +Салт

F)+ Әдет

H)+ Дәстүр

$$$ 151

Әлеуметтанудың негізгі зерттеу пәні:

B) қоғамның әлеуметтік өмірі

$$$ 152

Әлеуметтанудың негізін қалаған:

A) О. Конт

$$$ 153

Әлеуметтану ғылым ретінде қашан қалыптасты:

C) 19 ғасырдың ортасында

$$$ 154

Әлеуметтік жүйенің даму үрдісін түсіндіретін көзқарастардың, үлгілердің, гипотезалардың жиынтығы:

A)& теориялық деңгей

$$$ 155

Арнайы әдістерді қолдана отырып әлеуметтік өмірдің нақты деректерін жинақтау және талдауға бағытталған әлеуметтанулық зерттеулер жиынтығы:

B) эмпирикалық деңгей

$$$ 156

Негізінде әлеуметтанулық білімді жинақтау, қалыптастыру және қолдану тұратын принциптер жиынтығы:

C) әдістемелік деңгей

$$$ 157

Кең ауқымды әлеуметтік құбылыстарды зерттейтін әлеуметтанудың бөлімі:

B) макро әлеуметтану

$$$ 158

Тікелей әлеуметтік қарым-қатынас салаларын (жеке адамдар және топ ішіндегі қатынастарды, күнделікті өмірді) зерттейтін әлеуметтанудың бөлімі:

A) микро әлеуметтану

$$$ 159

Әлеуметтану өзі қарастыратын мәселелерді қатаң тексеру қажеттігі туралы айтқан ғалым:

E) О.Конт

$$$ 160

«Шаруашылық және қоғам» еңбегінің авторы:

A) М.Вебер

$$$ 161

Огюст Конт үшін әлеуметтік организм ретіндегі қоғамның бірлігі:

D) Отбасы

$$$ 162

«Әлеуметтануды негіздеу» еңбегінің авторы:

D) Г.Спенсер

$$$ 163

«Әлеуметтануды негіздеу» еңбегінің авторы:

D) Г.Спенсер

$$$ 164

Әлеуметтік эволюция теориясының негізін салған:

D) Г.Спенсер

$$$ 165

«Әлеуметтанудың әдістері» еңбегінің авторы:

B) Э.Дюркгейм

$$$ 166

К.Маркс ілімінің басты идеясы:

B) тарихты материалистік тұрғыда түсіндіру

$$$ 167

Мақсаты бойынша әлеуметтанудың құрылымын бөлеміз:

B) фундаментальды,

F) қолданбалы

$$$ 168

Ауқымы бойынша әлеуметтанудың құрылымын бөлеміз:

C) макроәлеуметтану

D) микроәлеуметтану

$$$ 169

Әлеуметтанудың атқаратын қызметтеріне төмендегілердің қайсылары жатпайды:

A) қорғаушылық

E) өнеркәсіптік

$$$ 170

Огюст Конт әлеуметтанудың теориясын екі бөлікке бөлді:

A) арнайы теориялар

F) әлеуметтік динамика

$$$ 171

О.Конт ғылымды қандай түрлерге бөлді:

A) нағыз

F) арнайы

$$$ 172

П. Сорокиннің ғылымға енгізген түсініктері:

A) Әлеуметтік мобилділік.

F) Әлеуметтік стратификация

$$$ 173

М. Вебердің ғылымға енгізген түсінігі:

B) Идеалды тип

F) Бюрократия

$$$ 174

О. Конт әлеуметтануды қандай ғылым деп санады:

B) Нағыз

E) Позитивті

$$$ 175

Қай авторларды психологиялық бағытқа жатқызамыз:

D) Ч. Кули

F) З.Фрейд

$$$ 176

Ф. Теннис қоғамды қандай түрлерге бөлді:

C) Гемайншафт

D) Гейзеншафт

$$$ 177

К.Поппер қоғамды қандай түрлерге бөлді:

A) Ашық

B) Жабық

$$$ 178

Г,Спенсер қоғамды қандай түрлерге бөлді:

E) Әскери

F) Өндірістік

$$$ 179

Француз әлеуметтану мектебіне жататын ғалымдар:

C) Э. Дюркгейм

F) П.Бурдье

$$$ 180

М.Вебер әлеуметтануына келесі ұғымдар тән:

B) Әлеуметтік іс-әрекет теориясы

F) Түсінуші әлеуметтану

$$$ 181

Э. Дюркгейм әлеуметтану теориясына келесі ұғымдар тән::

A) Әлеуметтік аномия

C) Әлеуметтік фактілер

$$$ 182

Э.Дюркгейм қандай еңбектердің авторы:

B) Өз өзіне қол жұмсау

C) Қоғамдық еңбек бөлінісі туралы

$$$ 183

Мазмұны бойынша әлеуметтанудың құрылымын қандай деңгейлерге бөлеміз:

A) эмпирикалық

B) теориялық

H) әдістемелік

$$$ 184

Огюст Конт адамның интелектуалды дамуының келесі сатыларын көрсетті:

A) теологиялық

D) метафизикалық,

F) позитивті

$$$ 185

Огюст Конттың ойынша қоғамды зерттеген кезде үш әдіске сүйенуді ұсынды:

A) бақылау

F) салыстыру

G) тәжірибе

$$$ 186

К.Маркс қоғамның келесі түрлерін көрсетті:

A) Құл иеленушілік

C) Коммунистік

F) Феодалдық

$$$ 187

П.Бурдье қандай түсініктерді енгізді:

B) Әлеуметтік кеңістік

D) Әлеуметтік алаң

H) Габитус

$$$ 188

Д.Белл қоғамның төмендегідей түрлерін көрсетті:

A) индустрияға дейінгі,

G) индустриалдық

H) постиндустриалдық

$$$ 189

Қоғамдағы жағдайы бойынша мәдениетті жіктейміз:

A) үстем

B) субьмәдениет

G) контрмәдениет

$$$ 190

Қазіргі қоғамдағы әлеуметтік стратификацияның негізгі өлшемдері:

B) Билік

D) Табысы

H) Білімі

$$$ 191

П.Сорокин әлеуметтік стратификацияның мынадай түрлерін көрсетті:

A) Экономикалық.

C) Кәсіби.

E) Саяси

$$$ 192

Әлеуметтанудың тәжірибелік қызметі төмендегідей міндеттерді атқарады:

A) болжамдық

D) әлеуметтік жобалау

E) құрастыру

$$$ 193

Р.Мертон функционалдық талдаудың қандай жолдарын көрсетті:

A) бірлік қағидасы

D) жан-жақтылық қағидасы

F) мәжбүрлік қағидасы

$$$ 194

П.Бурдье көрсеткен капиталдың категориялары:

C) экономикалық

G) мәдени

H) әлеуметтік

$$$ 195

М.Вебердің еңбектері:

A) Протестанттық этика және капитализмнің рухы

E) Шаруашылық және қоғам

G) Негізгі әлеуметтанулық түсініктер

$$$ 196

Э.Дюркгеймнің еңбектері:

D) +Әлеуметтану әдістері

E)+ Қоғамдық еңбек бөлінісі туралы

H) Өз өзіне қол жұмсау

$$$ 197

Т.Парсонс бойынша әлеуметтік жүйе құрылымына кіреді:

A)Нормалар

D) Ұйымдар

H) Рольдер

$$$ 198

Келесі ғалымдар символикалық интеракционизм бағытына жатады:

C) Дж.Мид

E) Ч.Кули

H) У.Джеймс

$$$ 199

Әлеуметтік шиеленіс концепциясын негіздеген ғалымдар:

A) Л.Козер

C) Р.Дарендорф

G) К.Боулдинг

$$$ 200

Стратегиялық зерттеулердің тапсырманың ауқымына және күрделілігіне байланысты нұсқаларын ажыратады:

A) Барлаушы

E) Талдамалық-тәжірибелік

G) Сипаттаушы

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

15 + = 20