Мет Д_ріс 6


6-ДƏРІС. Теориялық және практикалық сұйық аққыштықтың технологиялық иілгіштіктің технологиялық қасиетінің белгілері

      

Металдар мен олардың қорытпаларының және материал өнімдерінің арасында технологиялық қасиет көбінесе өз құнын анықтауда негізгі сипаттамаға ие. Минимал еңбек шығын барысында әр түрлі тағайындаудағы материалдарды алудың тиімді технологиясын іздеу эвтектикалық және перетектикалық түрдегі күй диаграммаларынан есептелінген технологиялық қасиеттердің критерияларын алуға мүмкіндік береді.

1) β = bd үйлесімділік критерийі (немесе теориялық сұйықаққыштық), бірінші эвтектиканың немесе перетектиканың атомдық пайызбен сипатталатын, негізгі компоненттің сұйық фазадағы (ЛЭ) қосындының шекті еруін концентрациясын сипаттайды (6.1-сурет). Эвтектикалық немесе перитектикалық температуралық горизонтальдан жоғары (қатты- сұйық күйдегі аумақ) өз құрамына байланысты abcd аймағында β критериі концентрация-температура кристалдану аралығында сұйық және қатты фазалар арасындағы қатынасты анықтайды, демек, соған жанама түрде құймалардың сұйық аққыштығын (эвтектика үшін ол максимал мәнге тең) сұйық және қатты фазалар аралығында екі параметр арқылы және ΔТкр ені арқылы сипаттайды.

6.1-суретінен Х концентрациялы құймасы үшін эвтектикалық нүктенің үш белгісінде b1, b, b2 тұтқа ережесі бойынша mx кесіндісі сұйық фазаның құрамына, ал xn1, xn және xn2 кесінділері қатты фазаның құрамына пропорционал. Сонымен қатар эвтектиканың концентрациясы неғұрлым жоғары болған сайын, қатты фазалардың кристалдану мөлшері температура-концентрация аралығында көп болады, осыған орай, қорытпаның теориялық сұйықаққыштығы эвтектиканың концентрациясы жоғары болған кезде жоғары концентрациялы концентрацияланған эвтектикаға қарағанда, төмен болады.

   

6.1-сурет. β критерийін сипаттай сұлбасы

ҚОРЫТЫНДЫ: құймалы қорытпалар үшін β критерийінің шамасы төмен болу керек.

Кристалдану температурасының аралығы үшін (ΔТкр.) сұйықаққыштық өзгеруі үйлесімділік критерийіне ұқсас өзгереді, мысалы: эвтектика неғұрлым конценрациялы болса, кристалдану температуратурасының аралығы соғұрлым кең болады, қорытпалардың сұйықаққыштық және құюлу қасиеттері нашарлайды.

2) ω = cd:bd таралу немесе технологиялық илемділік критерийі – қорытпа негізіндегі қатты және сұйық фазалардағы легірлеуші компоненттердің қатынасын және қатты ерітінді мөлшері мен эвтектика және перитектиканың арасындағы қатынасын сипаттайды (6.2 және 6.3 сурет).

6.2-сурет. Эвтектикалар үшін ω критерийінің сұлбасы

 

       6.3-сурет. Перитектикалар үшін ω критерийінің сұлбасы

α және β критерийлерінің ара қатынасынан (6.2 және 6.3 -суреттер) эвтектикалық қорытпалар үшін ω өлшемі 1 - ден төмен, ал перитектикалық (өспелі перитектика) үшін 1 ден жоғары болады. Қатты күйде ерігіштік жоқ болғанда c → d нольге тең болуы мүмкін, мұндай жағдай қарапайым эвтектикалық диаграммаларына тән. Осы себептен ω нольге тең болған кезде қорытпалар таза құймалы, олардың технологиялық илемділігі минималды болады .

Эвтектикалық (жеңіл балқитын) құраушының қорытпаларда болуы жылы және ыстық деформациялану қабілетінің төмендеуіне алып келеді, сонымен қатар технологиялық илемділіктің төмендеуіне алып келеді, ал деформацияланатын қорытпалар үшін оның құрамын міндетті түрде минимумға дейін төмендету керек. Мұндай жағдай қорытпалардың қатты және сұйық фазаларында шамамен бірдей ерігіштігінде (ЛЭ) – с → b, демек, эвтектикалық горизонтальдің сингулярлы нүктеге айналуы кезінде ω мамасы 1- ге ұмтылады.

ҚОРЫТЫНДЫ: технологиялылығы жоғары қорытпалар үшін ω критерийінің шамасы 1- ге жақын болуы керек, әдетте ол 0,7-0,8 , бұл жағдайда деформация үшін қорытпаларды қыздыру кезінде эвтектиканың мөлшері еріп қатты күйге өтуі мүмкін.

3) δ =ad:cd кеуектілік белгісі (немесе газ сіңіргіштікке бейімділік) – қорытпа негізінің және эвтектиканың қатты фазадағы кристалдану температурасы мен еру шегіне қатынасының айырмасы, және қорытпа мен эвтектиканың балқу температурасының арасындағы байланысты, сонымен қатар сХо санымен сипатталады.

 

 

 

 

    Х0

6.4-сурет. аd параметрінің өзгеру кезінде анықталған δ критерийінің графикалық түрдегі көрінісі. Х, Х0 – сәйкесінше деформацияланған және құйылған қорытпалар

 

 

Берілген суреттерден кеуектілік криетрийі кешенді шама болып табылады. Ол екі екі параметрлердің қатынасына тәуелді – cd шекті ерігіштік және ad негізгі компоненттің эвтектикалық және балқу температураларының айырмасы. Кристалдану температурасының интервалын төмендету үшін сd (қатынастың алымы) мөлшері жоғарылау керек, эвтектика тереңдігі ad (қатынастың бөлімі) төмендеу керек.Сонымен кеуектілікті төмендету үшін қатынастың алымының шамасы ad минималды (жоғарытемпературалы эвтектикалар), ал бөлімінің шамасы сd (қатты ерітіндінің кең аймағы) максималды болу керек. Бұл жағдайда олардың қатынасы (қатынастың өзі) төмен болады.

   Тәжірбие нәтижесі бойынша, құйманың кеуектілк түрі кристалдану температурасының аралығының шамасына ғана емес, сонымен қатар қорытпа құрамына байланысты болады (6.6 - сурет). Таза металдар мен эвтектикалар үшін отыру бостықтары жинақталған қаяулар құйманың жоғарғы бөлігінде орналасқан. Эвтектикаға дейінгі және қатты қорытпаларда құйманың барлық өсі бойынша шоғырланған – шашыраңқы кеуектер.

Кеуектілікке бейім емес қорытпаларддың технологиялылығы жоғары, себебі оларда отыру кеуектері құю қосылмасына өтеді және құйылған дайындамалардан алып тасталынады. Шашыраңқы кеуектер көп қорытпалардың құймасының герметикасы мен сапасын төмендетіп қосалқы мағынаға ие.

   Таза металдар мен эвтектикаларда қоспаның концентрациясын (6.5- сурет) көбейткен сайын бос орындардың барлығы дерлік отыру қаяуларымен беріледі (кристалдану температурасының интервалы – минималды), ал кеңейтілген кезінде көп мөлшерде кеуектілікпен, ал аз мөлшерде қаяулармен (6.6- сурет) беріледі. Сонымен қатар ΔТкр ені аd эвтектикасының тереңдігіне тура пропорционал және шекті ерігіштікке (ЛЭ) cd кері пропорционал болады.

   ҚОРЫТЫНДЫ: δ критерийінің мәні кеуектілігі аз қорытпаларды алуда төмен болу керек.

   

6.5- сурет. Шекті ерігіштік сd параметрінің өзгеруі кезінде анықталған δ

критерийінің терийінің графикалық түрдегі көрінісі

 

6.6-сурет. Түрлі құрамды эвтектикалық қорытпаларда отыру қуыстартарының дамуы

 

4) Іс жүзіндегі сұйықаққыштық критериі λ = ad:bd – қоспаның концентрациясы жоғары болған жағдайда ликвидус температурасының төмендеу ырғағының көрсеткіші және эвтектика конценрациясының және таңдалған жүйенің қорытпаларының құю қасиеттеріне кристалдану температурасының интервалы әсерін сипаттайды (6.7, 6.8 - суреттер). Ол неғұрлым енді болған сайын, соғұрлым 6.7- суретке сәйкес күй диаграммасының ликвидусы қарқынды төмендейді және қорытпанң сұйықаққыштығы соғұрлым төмен болады. Кристалдану интервалы енінің сұйықаққыштыққа әсері қорытпа тасқынында қатты кристалдардың жинақталу шартымен және қысқа уақыт ішінде мықты бітеуіш түзілуімен шартталады. Кристалдану интервалының енсіздігінен қатты бөлшектердің жинақталуы өте баяу өтеді.

 

 

6.7- сурет. ad параметрі өзгеруі кезінде λ критериін анықтау графигінің кескіні

6.8- сурет. bd параметрі өзгеруі кезінде λ критериін анықтау графигінің кескіні

   Басқа жағынан қарағанда, сұйықаққыштық, үйлесімділік критерилерімен сәйкес, эвтектика концентрациясына тәуелді. Эвтектика неғұрлым аз концентрацияланған болса, соғұрлым қатты фазаның үлесі температура-концентрация кристалдану аралығында аз болады және қорытпані сұйықаққыштығы жоғары болады (6.7, 6.8- суреттер).

а –айырмашылығы аз; б – айырмашылығы үлкен.

6.9- сурет. Компоненттердің түрлі отыру кезіндегі қорытпа (α) отырғызылуының құрамына әсер етуі

6.10- сурет. эвтектикалық жүйелердің сұйық аққыштық қорытпасының құрамына әсер етуі

   Отыру мен сұйқаққыштықтың төменгі мәндері қорытпа негізінде температуралық кристалдану интервалы максималды болғанда және қоспаның ерігіштігі жоғары болғанда емес, нолдік сұйықаққыштық сызығының (6.9 және 6.10 - суреттерінде көрсетілген үзбелі сызықтар) эвтектикалық горизонтальмен қиылысуына сәйкес концентрациясында байқалатынына назар аудару керек.

    Практикалық сұйық аққыштықты температураның есептелу нүктесіне байланысты, берілген жүйедегі қорытпалар температураның біркелкі аймағында (қоспаның концентрациясын асырған сайын ликвидус температурасы көбінесе төмендейді, ал балқу мен сұйық аққыштық жоғарылайды) 6.10- сурет сұйық аққыштықтың өзгеру шарты көрсетілген.

Негізгі сұйық аққыштықты анықтау қиын болып келеді, онымен қоса ол шартты белгісінен аз өзгешеленеді, сондықтанда практикада шартты сұйық аққыштық жиі қолданылады. Эвтектика температурасында сұйықаққыштық үнемі максимум мәнге ие. Минимум концентрация интервалының ұзын кезінде болады. Кейбір бітеуіштер ерітіндінің ағынының сонында пайда болуына сұйық аққыштықтың бітуімен шарттастырылған, құю процесі кезінде қосылған қорытпалар мен тотықтар қатты бөлшектерінен тұрады.

   Сұйық аққыштыққа эвтектиканың құрамын және кристализацияның температуралық интервалына әсер етуі салыстырмасынан келесілер шығады, құйма қорытпалар дайындауда, біріншіден, кристализацияның температуралық интервалына минималды легірленген элементтер таңдау қажет, екіншіден, пайда болған төмен легірленген эвтектика (бөлгіштің кіші мағынасы). Осыдан шығады,    λ критериі неғұрлым үлкен көлемге ие болу керек екендігі шығады.

   ҚОРЫТЫНДЫ: сұйық аққыштықтың критериі λ құю қорытпаларын дайындау үшін максимал мәнге ие болу керек.

   Күй диаграммасындағы көлем критериі әр түрлі жағдайларда әр түрлі мағына береді, механикалық, эксплуатациялы, технологиялық құрылымдардың арнайы сатыларымен қамтамасыз етеді. Құрылымның өзгеруі екі компоненттің физико-химиялық құрылымдарымен анықталатын және күй диаграммасының құрылысы қиынырақ болуы мүмкін, легірлеуші концентрациялардың қосылыстарына байланысты, сонымен қатар құйманың түйіршікті құрылымына да байланысты (түйіршіктің пішімі мен өлшеміне байланысты). Мысалы, негізгі отыру коэффиценті үлкен айырмашылықтарда және эвтектикалық құйманың құрылымы секірмелі өзгереді (6.10,б- сурет), бұл құбылыс ыстық сынғыштыққа әкелуі мүмкін. Сонымен қатар, мұндай әсердің шамалы айырмашылығы ескерілмейді (6.10,а- сурет).

    α және ω критерийлерін бағалауда уақыт бойынша қабылдау керек, аллотропиялық айналымға ие элементтер үшін еру критериі диаграмманың астыңғы бөлігінде болуы керек, төмен температуралық модификацияға оны анықтайтын қатынасына байланысты. Таралу критериі сұйық күйден кристалданатын жоғарғы модификацияға қатысты болуы керек, өйткені дәл осы үдеріс құрылымда таралу қосылысын анықтайды.

   Ұсынылған әдебиет

   Негізгі 4 [100-105]. 9 [36-43,144-148].

   Бақылау сұрақтары

   1. Таралу критерийі дегеніміз не?

   2. Қорытпаларда кеуектіліктің түзілуі қандай факторларға байланысты?

   3. Сұйық аққыштық дегеніміз не?

   4. Қорытпаның құрамы отыруға қалай әсер етеді?

   5. Теориялық сұйық аққыштықтың физикалық мәні неде?

 

Процент и процентная ставка, их роль в экономике

Рисунок позволяет определить величину цены капитала или процента как своеобразную равновесную цену, при которой спрос равен предложению, т.е. позволяет определить условия равновесия на рынке капитала.

Рисунок показывает, что в точке Е происходит совпадение предельной доходности капитала и предельных издержек упущенных возможностей; спрос на судный капитал при этом равен его предложению.

Таким образом, процент (или годовая процентная ставка)является обобщающим выражением дохода (издержек) на капитал.

Процент (процентная ставка) –это такая величина дохода (издержек), которая исчисляется за определенный период времени, чаще всего за год, в процентном отношении к величине применяемого капитала.

Рис. 10.4. Рынок капитала

Размер получаемого дохода выступает, по существу, ценой капитала. Формы капитала различны, но обобщающим знаменателем их стоимости является денежная оценка.

Процент, как доход на капитальные активы будет тем выше, чем выше производительность этого фактора. Такой капитал принесет большую прибыль. Именно с этой целью осуществляется накопление капитала и его инвестирование.

Оценка прибыльности капитала осуществляется на основе чистой производительности капитала исчисляемой, во-первых, после всех платежей от прибыли, и, во-вторых, в сопоставлении с осуществленными затратами.

Эффективный инвестиционный проект– это проект, годовой доход которого не ниже рыночной нормы процента по любому другому капитальному активу, включая банковскую процентную ставку. То есть в основе процента лежит норма прибыли, которая определяется по формуле:

Чистый доход или чистая плата

Норма прибыли = ──────────────────────── х 100 %

Сумма инвестиций в данный объект

Процент (от англ. interest – «доля») – это сумма поверх займа, рассчитанная в процентном отношении к сумме заемных средств. Он представляет собой важнейшую категорию рыночной экономики.

Процент двулик – с одной стороны он результат для заемщика ресурсов, с другой – результат для кредитора, процент на его ресурсы.

В чем же состоит необходимость уплаты процента? Для ответа на этот вопрос сформулируем несколько положений раскрывающих сущность процента:

1) процент – это плата за использование денег в форме займа для использования их в своих интересах;

2) процент – это плата (цена) за право располагать ресурсами в настоящий момент, вместо того, чтобы ожидать подчас длительное время, когда будут заработаны денежные средства, на которые можно будет приобрести ресурсы, которые могли бы начать «работать» значительно раньше.


3) сегодняшние, настоящие ресурсы ценнее будущих, люди ценят больше то, чем располагают в настоящее время. Это называется временным предпочтением, т.е. склонностью предпочесть реальный товар в настоящий момент, нежели его получение в неком будущем. Возрастание дохода является следствием возрастания объема имеющихся ресурсов, но за это надо платить. Эта плата и есть процент.

4) за денежные средства, взятые в заем надо платить и потому, что кредитор, отдавая в заем денежные средства, несет издержки упущенных возможностей альтернативного использования этих средств. Возмещение этих издержек и есть процент.

5) процент – это и издержки производства тех лиц, которые его выплачивают владельцу заемных средств, но это особые издержки, обусловленные желанием экономического агента иметь и использовать ресурсы для получения дохода сегодня, а не завтра.

6) величину процента можно трактовать как разницу превышения ценности сегодняшних благ над будущими благами.

7) чтобы побудить владельца денег отказаться от сегодняшнего распоряжения ресурсами необходимо вознаградить его за такой отказ платой процента.

Уровень ссудного процента за кредит прямо пропорционален размеру ссуд, сроков, их обеспеченности, форме кредитования и степени кредитных рисков.

Экономическая сущность процента заключается в том, что процент есть цена, которую люди платят за то, чтобы получить ресурсы сейчас, вместо того, чтобы ждать до тех пор, пока они заработают деньги, на которые эти ресурсы можно купить.

Хейне «Экономический образ мышления».

Существует множество видов процента в зависимости от признака классификации. Так, по времени проценты классифицируются как: долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные.

Другими видами процента являются проценты: фиксированные и плавающие; простые и сложные; нетто и брутто; временный, точный, коммерческий.

Особую роль в экономике играет ссудный процент.

Ссудный процент– такой процент, который выплачивается ссудополучателем за предоставление ему суммы денег на принципах: срочности, платности и возвратности. Проценты выплачиваются или по мере их начисления, или плюсуются к сумме долга. Они могут исчисляться как простые (плюсуются к одной и той же начальной сумме на протяжении всего срока ссуды) или сложные (когда ссудный процент начисляется на сумму с уже начисленными в предыдущем периоде процентами).

Ссудные проценты могут быть фиксированными на протяжении действия контракта и не меняться или плавающими (гибкими в зависимости от динамики инфляции, валютного курса и т.п.).

Анализ показывает, что величина доходов на капитал и ставки процентов различны для краткосрочного и долгосрочногопериодов. На рисунке 10.4. точка E– это точка краткосрочного равновесия с большей величиной процентной ставки. Точка EL – это точка долгосрочного равновесия с меньшей величиной процентной ставки. Колебания вокруг точки ELнеизбежны как результат соотношения спроса и предложения. На изменение величины процентной ставки влияет много факторов: от научно-технического прогресса до разделения труда и других факторов.

Возможен и иной подход к определению процента с помощью диаграммы Фишера. В частности, диаграмма Фишера показывает влияние ожидания технических изменений и производительности капитала на уровень процента (рис.10.5).

Рис. 10.5. Диаграмма Фишера: «Влияние ожидания технических изменений на уровень процента».

На диаграмме Фишера показано, как воздействуют на величину процента два фактора: ожидание и производительность капитала. Производительность капитала, как выражение степени использования научно-технического прогресса, непосредственно определяет уровень процента. В свою очередь, склонность к текущему (сегодняшнему) потреблению ограничивает инвестиции, и, соответственно, мультипликатор накопления становится меньше.

Кривая производственных возможностей показывает, как экономия может трансформировать текущее потребление в будущее потребление. Касательная линия в точке E есть точка максимизации потребления. Наклон двух кривых безразличия выше и ниже точки равновесия Есоответствует минусу (1 + r), где r– реальный уровень процента (т.е. учитывающий степень инфляции) или доход, используемый на потребление товаров завтра как жертва сегодняшнего текущего потребления.

Выделяют следующие виды процентных ставок.

Номинальная процентная ставка (rн) – это текущая ставка процента без учета темпов инфляции.

Реальная процентная ставка (rр) – это номинальная ставка процента за вычетом ожидаемых (предполагаемых) темпов инфляции (π). То есть:

rР = rН – π

Диапазон процентных ставок и их величина зависит от: срочности, размера ссуды, риска, налогообложения, ограничения конкуренции на рынке и многих других факторов.

Билет 14 Бронте Джейн Эйр характер романа

«Джейн Эйр» - великолепное, пронизанное подлинной трепетной страстью произведение. Именно с этого романа большинство читателей начинают свое знакомство с творчеством выдающихся английских писательниц – сестер Бронте.
«Джейн Эйр» - это роман о становлении личности, о поисках своего жизненного пути и своей любви.
Историю Джейн Эйр часто сравнивают с историей Золушки. Между ними и в самом деле есть определенное сходство. Тяжелое детство в доме неприветливых богатых родственников, постоянное самосовершенствование, взросление, и, в конце
концов – обретение своего счастья.
На пути бедной сироты Джейн Эйр выпало немало испытаний, но читателю доводится с большим интересом и непередаваемым восхищением наблюдать, как Джейн с честью справляется со всеми невзгодами.
Несколько слов о сюжете произведения (хотя, полагаю, он всем известен).
…После пребывания в доме злой и надменной богатой тетки, а затем – в благотворительной школе для осиротевших детей, где царят голод, холод и полный беспредел со стороны попечителя и наставниц, Джейн попадает в роскошное поместье под названием Тернфилд-Холл, где ей предстоит служить гувернанткой маленькой девочки. Вскоре Джейн знакомится с владельцем поместья – таинственным и загадочным мистером Рочестером. Со временем Джейн постигает странности натуры мистера Рочестера, а также, вопреки его внешней суровости и неприветливости открывает для себя удивительную чуткость и отзывчивость его сердца и понимает, что испытывает к своему хозяину чувство любви.
Чувство оказывается взаимным, и мистер Рочестер предлагает Джейн стать его женой. Но в самый момент бракосочетания открывается страшная тайна, которая переворачивает жизнь героев. Оказалось, что мистер Рочестер ко времени бракосочетания с Джейн уже состоял в законном браке с другой женщиной. Его жена была сумасшедшей и жила в поместье Тернфилд-Холл под присмотром специально нанятой сиделки.
Узнав эту страшную тайну, Джейн в одночасье лишилась всего. Надежды на счастье рухнули. Смысл жизни потерян. И все же Джейн собрала всю свою волю и выстояла в суровой и беспощадной схватке с жизнью.

«…Чем глубже мое одиночество, без друзей, без поддержки, тем больше я должна уважать себя. Я не нарушу закона, данного богом и освященного человеком. Я буду верна тем принципам, которым следовала, когда была в здравом уме, тогда как сейчас я безумна. Правила и законы существуют не для тех минут, когда нет искушения, они как раз для таких, как сейчас, когда душа и тело бунтуют против их суровости; но как они ни тяжелы, я не нарушу их. Если бы я для своего удобства нарушала их, какая была бы им цена? А между тем их значение непреходяще, - я в это верила всегда, и если не верю сейчас, то оттого, что я безумна, совсем безумна: в моих жилах течет огонь, и мое сердце неистово бьется. В этот час я могу опереться только на ранее сложившиеся убеждения, только на решения, принятые давно, - и на них я опираюсь», - это эмоциональная кульминация романа «Джейн Эйр», рассуждения героини в самый тяжелый момент в ее жизни.


В конце концов, непоколебимая воля и мужество героини были вознаграждены – Джейн Эйр все-таки обрела счастье с любимым человеком.

Сюжет

Книга повествует о непростой судьбе сироты с сильным, независимым характером, о её детстве, взрослении, поисках своего пути и преодолении препятствий, встающих на этом пути.

Повествование ведётся от первого лица. Родители Джейн Эйр умерли, когда она была совсем маленькой и её взял к себе брат её матери. Вскоре он тоже умер. В начале книги Джейн всего десять лет. Это маленький и слабый здоровьем, впечатлительный ребёнок, с живым характером, замкнутый скорее в силу необходимости, чем нрава. Она живёт в доме своей тёти, миссис Рид, властной и эгоистичной. Все в доме обращаются с маленькой Джейн крайне несправедливо. Джейн очень хочется заслужить любовь тёти — но та едва переносит её.

Однажды конфликт достигает критической точки. Джон, сын миссис Рид, в кровь расшиб Джейн голову, и когда он вновь замахнулся, она с яростью бросилась на него. Немедленно прибежавшая на крики миссис Рид снова «не заметила» раны Джейн и наказала её, отправив в Красную комнату, где умер когда-то мистер Рид. Джейн умоляет наказать её как-то иначе, но напрасно. От ужаса девочке становится плохо, она теряет сознание.

Вызванный миссис Рид аптекарь, поняв ситуацию, рекомендует миссис Рид отправить племянницу в школу. Джейн счастлива, но тётя просит наставника школы, мистера Броклхерста, предупредить всех, что она лгунья. Когда тот уходит, гнев охватывает Джейн, она даёт волю своей ненависти к тёте. Она кричит, что на самом деле лгунья не она, а тётя, и что она никогда не простит свою "благодетельницу", как называют миссис Рид её знакомые.

Несмотря на прилюдное обвинение во лжи и отвратительном характере, отношения Джейн с ученицами и учительницами складываются хорошо. Её очень поддерживает Элен Бёрнс, девочка постарше её, которая поражает Джейн своими познаниями, силой духа и христианским смирением. Джейн прилежно занимается, она стремится научиться как можно большему. Но в школе-приюте Ловуд тяжёлые условия; Броклхерст обожает ханжеские нравоучения о пользе смирения плоти и не заботится о том, что девочки постоянно голодны и мёрзнут.

Весной разыгрывается эпидемия тифа и многие умирают. Хотя тиф и пощадил Элен, ставшую к тому моменту ближайшей подругой Джейн, Элен умирает от чахотки. После этого Броклхерста отстраняют от единоличного управления и условия жизни становятся нормальными. Джейн проводит в Ловуде восемь лет, последние два года — учительницей. За это время она выросла, хотя по-прежнему мала ростом и некрасива. Но когда уезжает директриса мисс Темпль, все эти годы бывшая ей другом, душа Джейн просит чего-то иного, каких-то перемен. Дав объявление, она получает место гувернантки в поместье Торнфильд.

Жизнь в поместье очень тихая и уединённая, в доме живут экономка миссис Фэйрфакс — простая милая старушка, воспитанница Джейн — девятилетняя француженка Адель и несколько слуг, в числе которых выделяется угрюмая швея Грейс Пул, странная и зловещая. Всё меняется с внезапным приездом хозяина поместья, опекуна Адели мистера Рочестера. Это человек некрасивой внешности и сложного нрава, сильный, ироничный, угрюмый и уверенный в себе. В его прошлом таятся какие-то несчастья, которые тяготят его. Рочестер часто беседует с Джейн и скоро она привыкает к его резкому тону и перемене настроений. Ей интересен этот новый, непонятный характер. Однажды ночью Джейн видит в коридоре дым — это горит комната мистера Рочестера. Она спасает ему жизнь, разбудив его, и помогает погасить пожар. Девушка считает, что это дело рук Грейс Пул, но Рочестер просит Джейн никому не рассказывать о случившемся. Джейн понимает, что хозяин стал ей слишком дорог. Она изо всех сил борется с этой любовью, но это выше ее сил. К тому же, ей кажется, что и она не безразлична мистеру Рочестеру. Вскоре дом наполняется гостями. Всем становится ясно, что Рочестер собирается жениться на красавице аристократке Бланш Ингрэм. В это время приезжает некий мистер Мэзон из Вест-Индии — а ночью раздаётся страшный крик. Мэзон ранен, на его плече кровавая рана со следами укусов. И снова Грейс Пул даже не отсылают из дома.

За Джейн присылают — миссис Рид умирает и хочет видеть её. Перед смертью тётка отдаёт ей письмо мистера Эйра, другого дяди Джейн, о котором она не знала. Он искал её и хотел удочерить, но миссис Рид написала, что Джейн Эйр умерла от тифа.

После похорон тёти Джейн возвращается в Торнфильд. Гости разъехались и жизнь вернулась в прежнее русло. Однажды Рочестер объявляет Джейн, что решил жениться и нашёл ей новое место. Она старается скрыть своё отчаяние, но Эдвард Рочестер говорит, что любит только ее и просит стать его женой. Сначала Джейн не верит, но убедившись в его искренности, соглашается. Во время помолвки Джейн написала письмо своему дяде, сообщая о предстоящем замужестве. В день свадьбы в церкви появляется поверенный из Лондона, присланный дядей; он объявляет, что свадьба невозможна: мистер Рочестер женат. Это подтверждает Мэзон — он брат жены Рочестера. Вовсе не Грейс Пул пыталась поджечь дом и ранила Мэзона, напротив, она приставлена следить за безумной. Рочестер зовёт всех в дом, где «знакомит» со своей женой — буйнопомешанной в третьем поколении. Та бросается на него.

Джейн уходит к себе и долго лежит, оплакивая свою любовь. Никто даже не заходит к ней. Выйдя, она натыкается на Рочестера, сидящего у дверей её комнаты. Он умоляет простить его и рассказывает свою историю. В ранней молодости его ловко женили, дабы не делить наследство, которое все должно было достаться его брату Роланду. От него скрыли семейную склонность к безумию; когда же он, не в силах бороться с порочным, развратным нравом жены, захотел развестись, врачи уже установили, что она душевнобольна, а закон не разрешает разводы в таких случаях. Эдвард Рочестер заклинает Джейн уехать с ним. Но она не может идти против совести, нарушить христианские заповеди. Выдержав страшную борьбу с собственным сердцем, она ночью тайно уходит, садится в дилижанс, отдав последние деньги и уезжает как можно дальше в первом попавшемся направлении.

Несколько дней Джейн скитается, голодает и ночует под открытым небом — у неё нет ни денег, ни крова. Она пытается найти работу, но тщетно. Наконец в страшный ливень она в изнеможении падает на ступени дома, где её, едва живую, подбирает некий мистер Сент-Джон Риверс. Диана и Мэри, его сёстры, очень дружелюбны, они ухаживают за Джейн, пока та болеет. Когда она приходит в себя, Риверс устраивает её учительницей в сельской школе. Джейн с энтузиазмом берётся за дело, и хотя поначалу она встречает невежество и отсутствие манер учениц, вскоре ситуация понемногу меняется. Джейн любят и уважают в округе, её девочки делают успехи и она была бы счастлива, если бы не горькие сожаления, тоска о покинутом и любимом хозяине — и отчаянный страх, что он погубит себя. Джейн живёт под вымышленной фамилией, однако случайно открывается её настоящее имя — и выясняется, что её дядя умер, оставив ей наследство в 20 тысяч фунтов. Более того, он был также и дядей Сент-Джона, Дианы и Мэри. Страшно обрадованная внезапным родством, Джейн настояла на том, что наследство следует поделить поровну. Она постепенно подготовила школу к сдаче другой учительнице, хотя и не решила ещё, что станет делать дальше. Всё это время Сент-Джон внимательно наблюдает за Джейн. Он незаурядный, противоречивый человек: обуреваемый страстями, честолюбивый, но вместе с тем холодный и рассудительный. Он священник и готовится стать миссионером, преодолевая в этом стремлении даже свою пылкую страсть к юной богатой красавице мисс Оливер. Незадолго до отъезда Сент-Джон просит Джейн выйти за него замуж, потому что она как никто подходит для роли жены миссионера. После недолгого сопротивления Джейн даже соглашается ехать с ним в Индию — но не стать его женой. Однако это не устраивает Риверса и он почти уговаривает её — но в последний решающий миг она слышит донёсшийся откуда-то голос Рочестера, зовущий её — «Джейн, Джейн, Джейн»; это голос её "хозяина", как она называет мистера Рочестера. Девушка ничего не знает о нём; тревожась за него, она несколько раз писала миссис Фэйрфакс, но ответа не получила.

Теперь Джейн решает узнать, где он и что с ним — и лишь потом принимать окончательное решение. Торнфильд встречает её мёртвым, обгоревшим остовом. Пережив смертельный страх, Джейн затем узнаёт, что сумасшедшая жена Рочестера Берта подожгла дом; сама же прыгнула с крыши. Мистер Рочестер, пытавшийся её спасти, искалечен: он ослеп и потерял кисть руки. Узнав, что теперь он живёт в глухом маленьком поместье, она немедленно едет туда.

Приехав, она застаёт Рочестера сломленным, в совершенно угнетённом состоянии духа. Он долго разыскивал её и уже считал погибшей, но вновь встретив Джейн, Рочестер воскресает духом. Джейн ожидает, что он тут же попросит её выйти за него замуж — но он стыдится своего уродства и своей беспомощности. Но она убеждает его в своей верности, любви и преданности, и в конце концов Рочестер снова просит её стать его женой. Они обвенчались в маленькой церкви. Через два года к Рочестеру частично вернулось зрение и он смог увидеть своего первенца. Диана и Мэри также вышли замуж за достойных людей, а Сент-Джон уехал из Англии в Индию и вступил на избранный им путь миссионера.

РАСЧЕТЫ НА ПРОЧНОСТЬ

Балки рассчитывают на прочность по наибольшим нормальным напряжениям, возникающим в их поперечных сечениях. При поперечном изгибе балок наряду с нормальными возникают и касательные напряжения, обусловленные наличием поперечной силы, но они в подавляющем большинстве случаев невелики и при расчетах на прочность не учитываются.

Прочность балки обеспечена, если наибольшие по абсолютному значению нормальные напряжения, возникающие в опасном сечении, не превышают допустимых. Для балки, поперечные размеры которой по всей длине постоянны, опасное сечение то, в котором возникает наибольший по модулю изгибающий момент. Наибольшие нормальные напряжения возникают в точках опасного поперечного сечения, максимально удаленных от нейтральной оси. Эти точки принято называтьопасными. Значения максимальных напряжений в опасных точках найдем по формуле :
,
где и - расстояния от нейтральной оси до наиболее удаленных точек соответственно в растянутой и сжатой зонах сечения.

Рисунок 1

Если материал балки хрупкий, например закаленная сталь, чугун, текстолит и др., то расчет на прочность при изгибе проводят по напряжениям растяжения и сжатия. У хрупких материалов предел прочности при сжатии выше предела прочности при растяжении . Следовательно, поперечным сечениям балок из хрупких материалов целесообразно придавать асимметричную форму относительно нейтральной оси (рис. 1) и располагать балку так, чтобы большая часть материала находилась в растянутой зоне.

Таким образом, при расчетах балок из хрупкого материала используются два условия прочности:
для растянутой зоны ;
для сжатой зоны .

Причем наилучшее использование материала происходит при форме сечения, удовлетворяющей условию .

Рисунок 2

При расчете балок из пластичных материалов, например коуглеродистой стали или цветных металлов, допускаемые напряжения растяжения и сжатия одинаковы: . Поэтому для таких балок целесообразными являются сечения, симметричные относительно нейтральной оси (рис. 2), так как в этом случае наиболее удаленные точки в растянутой и сжатой зонах сечения располагаются на одинаковом расстоянии y = h/2 от нейтральной оси. И, следовательно, .

Разделим числитель и знаменатель правой части этого равенства на h/2: .

Величина , выражаемая в или , называется моментом сопротивления сечения при изгибе.
Для прямоугольного сечения (рис. 2), размеры которого , момент сопротивления .
Для круглого сечения .

Наиболее экономичными при изгибе являются такие формы сечения, при которых материал бруса расположен как можно дальше от нейтральной оси. У таких брусьев при наименьшей затрате материалов получается наибольший момент сопротивления . Поэтому и возникли профили стандартного проката (рис. 2), все необходимые геометрические характеристики которых содержатся в ГОСТ 8239-72 "Сталь горячекатаная. Балки двутавровые", ГОСТ 8240-72 "Швеллеры".


Таким образом, наибольшие напряжения растяжения или сжатия в симметричном относительно нейтральной оси сечения находят по формуле и условие прочности балки из пластичного материала имеет вид , исходя из которого выполняют три вида расчетов.

Проектный расчет. Приняв , по изгибающему моменту в опасном сечении находят требуемое значение момента сопротивления: . Затем, исходя из принятой для балки формы поперечного сечения, находят его размеры.

Расчет допускаемой нагрузки выполняется при по формуле . Затем, исходя из схемы нагружения балки, находят допускаемое значение нагрузки.

Проверочный расчет. Определив максимальный изгибающий момент и момент сопротивления сечения, находят по формуле значение и сравнивают его с .

Аналогично выполняют расчеты балок из условия прочности для растянутой зоны и условия прочности для сжатой зоны.

Понятие футурологии. Основные футурологические концепции современности

ЛЕКЦИЯ 22 Философия и футурология. Научное прогнозирование будущего

Футурология – обобщенное название концепций о будущем человечества. Этот термин был предложен немецким социологом О. Флетхеймом, который пытался создать философию, альтернативную всем предшествующим социальным учениям, в 1943 г.

С начала 60-х гг. XX в. под футурологией понимали научную дисциплину, задачей которой является определение перспектив всех явлений и, прежде всего, социальных. В этот период возникло множество научных центров, разрабатывавших научно-технические и социально-экономические прогнозы. В скором времени пришло понимание, что футурология не имеет собственного предмета исследования. В конце 60-х гг. XX в. этот термин вообще вышел из научного оборота.

С 70-х гг. XX в. термин «футурология» используется как образный синоним понятия «исследование будущего». В 60-е гг. XX в. в футурологических исследованиях преобладало технократическое направление, сторонники которого видели в развитии науки и техники главное средство решения всех социальных проблем. Они выдвинули концепцию постиндустриального общества. Ее главным разработчиком был американский социолог Д. Белл (р. 1919 г.). Он утверждал, что история человечества – это последовательный процесс смены трех фаз цивилизационной организации общества.

1. Традиционное общество основано на сельском хозяйстве, характеризуется консервативной социальной структурой, авторитарными формами культуры.

2. Индустриальное общество, основанное на машинной индустрии, характеризуются урбанизацией, либерально-демократическими институтами власти и плюрализмом в культуре.

3. Постиндустриальное общество, для которого характерны следующие направления социальной трансформации:

- переориентация экономики от товаропроизводства к сервису;

- преобладание интеллектуальных технологий;

- замена классовой дифференциации общества дифференциацией профессионалов;

- замена конфликта между трудом и капиталом конфликтом между профессионализмом и некомпетентностью;

- выдвижение на первый план феномена знаний;

- реорганизация культурной среды, формальной стороной которой является компьютеризация, а внутренней – содержательная ориентация на интеллектуальные приоритеты.

На основе концепции Д. Белла сформировались две основные модели исследований постиндустриального общества: европейская и американская. Первая отличается высоким теоретическим уровнем и повышенным вниманием к социокультурной проблематике. Вторая концентрирует внимание на прикладных исследованиях и создании сценариев развития власти, семьи, войны и т.д. Сферой пересечения интересов этих моделей является экологическая проблематика, которая признается главным приоритетом социальной стратегии.


В конце 60-х – начале 70-х гг. XX в. экологические проблемы стали главными в футурологии. Ведущей организацией, которая занимается их разработкой, является «Римский клуб» – влиятельное, неправительственное, международное объединение наиболее авторитетных ученых и общественных деятелей. «Римский клуб» видит свою задачу в выработке рекомендаций, призванных гармонизировать социальные отношения в мире. В 1972 г. им была выдвинута концепция «нулевого роста». Она предлагала отказаться от дальнейшего развития науки и техники и сосредоточиться на совершенствовании уже существующих технологий. Ее утопичность сразу стала предметом общей критики. В связи с этим была предложена концепция «органического роста», в соответствии с которой развитым странам предлагалось заморозить свои научно-технические разработки и обеспечить «подтягивание» развивающихся стран до уровня экономических лидеров. Однако и эта концепция была признана несостоятельной. На рубеже 70-80-х гг. XX в. возникла концепция «неограниченного роста». Ее суть состоит в том, что научно-технический прогресс способен решить проблему человечества, а его издержки временны и преходящи.

Таким образом, при оценке перспектив развития человечества происходит острая борьба «оптимистического» и «пессимистического» направлений. Будущее человечества зависит от того, насколько удастся наполнить научно-техническую революцию гуманистическим содержанием и преодолеть ее негативные последствия.

Социология семьи

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЛАВЯНСКИЙ ИНСТИТУТ

«Факультет экономики и организации предпринимательства»

Реферат

По курсу: «Социология»

На тему: «Семья как социальный институт»

Работу выполнил:

Студент группы МНГРХ - 09

Ярыгин И.В.

Работу проверил:

Ярощук Н.З.

Москва

План

Введение

Социология семьи

Жизненный цикл семьи

Формы семьи

Функции семьи

Распределение ролей в семье

Типология семьи

Заключение

Список использованной литературы

Введение

Один из наиболее важных разделов социологии – исследование семьи и брака. Социология семьи - это отрасль социологии, изучающая закономерности формирования и функционирования, особенности взаимоотношений супругов и причины семейных конфликтов в семье, социальные и экономические факторы, определяющие ее образ жизни, как социального феномена в конкретных культурных и социально-экономических условиях, сочетающего в себе черты социального института и малой социальной группы.

Социология семьи - одна из наиболее развитых областей социологического знания. Семья – это самая сплоченная и стабильная ячейка общества. Ни одна нация, ни одно сколько-нибудь цивилизованное общество не обходились без семьи. Обозримое будущее общества также не мыслится без семьи. Для каждого человека семья – начало начал. Понятие счастья почти каждый человек связывает, прежде всего, с семьей: счастлив тот, кто счастлив в своем доме.

Классическое определение семьи гласит, что семья — это малая социальная группа, члены которой связаны браком, родительством и родством, общностью быта, общим бюджетом и взаимной моральнойответственностью.

Россия сегодня по статистике одна из лидирующих стран по количеству разводов. Это подтверждают данные Демографического Ежегодника Организации Объединенных Наций, в котором ежегодно публикуют статистику разводов по всему миру.

Популярность законного брака в России падает. По статистике, сегодня каждый второй брак - распадается. Одно десятилетие назад распадался каждый третий. Например, на каждые 10 браков, заключенных в Москве, сейчас приходится 5-6 разводов. Почему люди женятся и выходят замуж? Чтобы ответить на эти вопросы, рассмотрим семью как социальный институт, социальную общность и малую группу.

Социология семьи

Социология семьи – является старейшей интеллектуальной дисциплиной . Интерес к происхождению человечества всегда сопровождался интересом к таким формам существования , сохранения и возобновления жизни поколений , как семья , брак и родство .


Семья в социологии представляет собой группу людей связанных между собой кровно – родственными и брачными отношениями , а так же общностью быта и взаимно – моральной и правовой ответственностью .

Занимаясь изучением группы в целом социология семьи не остаётся безразличной к отдельному индивиду , рассматривая его как члена семьи , как её составную часть . В ней отдельная личность предстаёт в конкретной внутрисемейной ролевой форме ( в роли матери или отца , сына или дочери , брата или сестры). Индивидуально-личностные особенности индивидов определяют стиль исполнения внутрисемейных ролей, проявляющихся в формах межличностных взаимосвязей и взаимоотношений.

Брак представляет собой исторически обусловленную, санкционированную и регулируемую обществом форму взаимоотношений между мужчиной и женщиной, которая определяет их права и обязанности по отношению друг к другу и к своему потомству .

Брак как форма взаимоотношений появилась не сразу. На заре человеческого становления отношения между мужчиной и женщиной были обусловлены и регулировались человеческими импульсами и потребностями. В то время в беспорядочные половые связи могли вступать друг с другом все члены данного рода: мужчины , женщины , дети , братья , сестры . Такая форма отношений называется – промискуитет ( от латинского–смешанный , всеобщий ) . Иногда её называют эндогамией . Такие отношения являлись угрозой для людей . Они могли привести к генетическому вырождению человечества .

Поэтому возникла потребность в искусственном регулировании сексуальных отношений. Первой социальной нормой , упорядочивающей такие отношения , стал запрет, “ табу “, на сексуальные связи внутри рода . Впоследствии появился новый вид отношений : экзогамия – связь мужчины одного рода с женщиной другого

Уравнение плоскости, проходящей через три заданные точки

Пусть необходимо составить уравнение плоскости, проходящей через три заданные , не лежащие на одной прямой, точки:

Считаем, что такая плоскость построена, составим два вектора и .

Эти векторы являются направляющими векторами плоскости. Составим уравнение плоскости по точке и двум направляющим векторам .

Данный способ задания плоскости называется плоскость по трем точкам.

Пример: Составить уравнение плоскости АВС, если даны координаты точек:

; ;

Решение: Составим уравнение плоскости по трем точкам:

, ,

Найдем разложение определителя по первой строке:

,

,

, разделим уравнение на 5:

.

Ответ: .

Краткосрочное планирование

Долгосрочное планирование

Краткосрочное и долгосрочное планирование

Любая организация должна применять как долгосрочное, так и краткосрочное планирование. Например, при планирование производства продукта как одного из важнейших элементов рыночной стратегии целесообразно применять долгосрочное и оперативное планирование в совокупности, так как планирование производства продукта имеет свои специфические черты и определяется поставленной целью, сроками ее достижения, видом товара и так далее.

Долгосрочный план обычно охватывает трехлетний или пятилетний периоды. Он скорее носит описательный характер и определяет общую стратегию организации, поскольку трудно предугадать все возможные расчеты на такой длительный срок. Долгосрочный план вырабатывается руководством организации и содержит главные стратегически цели организации на перспектив.

Основные области долгосрочного планирования:

· организационная структура

· производственные мощности

· капитальные вложения

· потребности в финансовых средствах

· исследования и разработки

· доля рынка и так далее.

Краткосрочное планирование может быть рассчитано на год, полгода, месяц, и так далее. Краткосрочный план на год включает объем производства, планирование прибыли и другое. Краткосрочное планирование тесно связывает планы различных партнеров и поставщиков, и поэтому эти планы могут либо согласовываться, либо отдельные моменты плана являются общими для организации – производителя и ее партнеров.

Особое значение для организации имеет краткосрочный финансовый план. Он позволяет анализировать и контролировать ликвидность с учетом всех остальных планов, а заложенные в нем резервы дают информацию о необходимых ликвидных средствах.

Краткосрочное финансовое планирование складывается из следующих планов:

1. Очередного финансового плана:

· доходы с оборота

· текущие расходы (сырье, зарплата)

· выигрыш или потери от текущей деятельности

2. Финансового плана нейтральной области деятельности организации:

· доходы (продажа старого оборудования)

· расходы

· выигрыши или потери от нейтральной деятельности

3. Кредитного плана;

4. Плана капитальных вложений;

5. Плана по обеспечению ликвидности. Он охватывает выигрыши или потери предшествующих планов:

· сумма выигрышей и потерь

· имеющиеся ликвидные средства

· резерв ликвидных средств

Кроме того, краткосрочный план включает в себя:

· план товарооборота;

· план по сырью;

· производственный план;

· план по труду;

· план движения запасов готовой продукции;

· план по реализации прибыли;

· кредитный план;

· план капиталовложений и другое.

Этапы составления краткосрочного плана:

1. Анализ ситуации и проблемы.

2. Прогнозирование будущих условий деятельности.

3. Постановка задач.

4. Выбор оптимального варианта.

5. Составление плана.

6. Корректировка и увязка.

7. Конкретизация плана.

8. Выполнение плана.

9. Анализ и контроль.

Фотографирование при проведении следственных действий (общие правила).

Возможности судебно-оперативной фотографии используются чаще всего при проведении следственных действий. Фотография призвана расширить возможности следователя по закреплению в материалах дела обстановки, в которой проходило следственное действие, свойств наблюдаемых объектов, манипуляций с ними, действий участников расследования и т. д.

Эффективность фотосъемки любого следственного действия значительно повышается при соблюдении некоторых общих правил, которые сводятся к выполнению двух обязательных требований: 1) необходимо применять такие приемы фотосъемки, при которых исключается возможность искажения свойств объекта, отраженного на фотоснимке; 2) следует обеспечивать такие условия фотографирования, при которых полученные фотоснимки максимально точно и полно отображают свойства фотографируемых объектов. – обеспечить свет от искусственных или естественных источников освещения.

Фотографирование при осмотре места происшествия. Сущность ориентирующей фотосъемки. Сущность обзорной фотосъемки. Сущность узловой фотосъемки. Сущность легальной фотосъемки. Правила фотографирования трупа. Правила фотографирования при обыске. Правила фотографирования при освидетельствовании. Правила фотографирования при опознании. Правила фотографирования при следственном эксперименте. Правила фотографирования при проверке показаний на месте.

Фотосъемка места происшествия необходима для запечатления:

1) общей картины обстановки места происшествия;

2) взаимного расположения объектов;

3) отдельных предметов и следов, относящихся к преступлению, и их признаков. Выполнение этих задач способствует объективной фик­сации места происшествия, поэтому в случае необходимости по узло­вым и детальным снимкам можно более подробно изучить элементы обстановки места происшествия; а с помощью обзорных фотоснимков более точно реконструировать обстановку места происшествия, кото­рая существовала на момент осмотра.

Виды фотосъемки

Ориентирующая – фотосъемка места происшествия с окружающей местностью с целью установления его месторасположения относитель­но определенных ориентиров. Этот вид съемки осуществляется обычно в начале осмотра, но может быть произведен и по его окончанию в тех случаях, когда последствия происшествия не должны быть немедленно ликвидированы. Съемка проводится с удаленной от места происшест­вия точки.

Обзорная – фотосъемка непосредственно места происшествия с целью фиксации общей вещной обстановки. Для полноты изображения она осуществляется как минимум с двух, желательно диаметрально расположенных, точек съемки.

Узловая – фотосъемка наиболее важных участков места проис­шествия (например, окна или двери со следами взлома, через которые проникли преступники), чтобы дать представление о наличии и взаим­ном расположении имеющихся на них предметов или следов.


Детальная – фотографирование отдельных предметов или сле­дов для фиксации их состояния, внешнего вида и особенностей.

Методы фотосъемки, используемые при осмотре места происшествия

При фотографировании места происшествия применяются следующие методы:

1) панорамная фотосъемка, которая проводится для большего охва­та снимаемого пространства. Сущность метода состоит в последова­тельной съемке отдельных частей места происшествия с перекрытием смежных кадров. Панорамная съемка может быть линейной, круговой, горизонтальной, вертикальной, ступенчатой. В первом случае фотогра­фирование производится с нескольких точек съемки, находящихся на одной прямой линии, параллельной объекту съемки; фотоаппарат рас­полагается на одном и том же уровне (высоте); плоскость пленки (или задняя стенка фотокамеры) должна быть параллельна плоскости фото­графируемого объекта; во время съемки каждый кадр перекрывается последующим на 10-15%. При круговом панорамировании фотоаппа­рат должен находиться на одной точке съемки (желательно на штати­ве); при фотографировании камеру поворачивают в строго горизон­тальной плоскости таким образом, чтобы один кадр перекрывался пос­ледующим примерно на 23-30%. Этим методом нельзя фотографиро­вать с близкого расстояния протяженные предметы (например, участки железных и шоссейных дорог);

2) метрическая съемка – один из методов измерительной фото­съемки, применяемый при обзорной съемке места происшествия для того, чтобы впоследствии по фотоснимкам можно было определить размеры сфотографированных объектов и расстояние между ними. Данная съемка используется при обзорной съемке места происшест­вия, обстановка которого характеризуется большим количеством хао­тично нагроможденных предметов, доступ к которым затруднен, или в случаях, когда время осмотра места происшествия ограничено, но в то же время необходимо точно установить размеры находящихся на нем объектов и расстояние между ними (например, при дорожно-транс-портных происшествиях). Съемка чаще всего производится с глубин­ным масштабом с произвольной ценой деления, который размещается на земле или полу на уровне объектива фотокамеры в направлении съемки, в центре кадра. Плоскость глубинного масштаба должна быть параллельна оптической оси объектива. Для изготовления метричес­ких снимков удобно пользоваться специальными фотограмметричес­кими стереокамерами, в результате применения которых но стереоне-гативам можно вычертить масштабный план места происшествия и по нему замерять нужные расстояния;

3) масштабная фотосъемка – применяется для фиксации предме­тов и следов с целью определения в дальнейшем по фотоснимкам раз­меров самих сфотографированных объектов, их особенностей и рассто­янии между последними. Масштабная фотосъемка обязательна в слу­чаях: а) если предметы и следы, имеющие отношение к преступлению, нельзя по каким-либо причинам изъять с места происшествия; б) если следы могут измениться и исчезнуть под воздействием, например, по­годных условий; в) если следы и их слепки могут быть повреждены при их изъятии и транспортировке (например, гипсовый слепок, изготов­ленный на сильном морозе с нарушением определенных правил, может рассыпаться при его доставке или хранении). При масштабной съемке плоскость пленки или задняя стенка фотокамеры должна быть парал­лельна плоскости снимаемого объекта, масштабная линейка должна располагаться на одном уровне с фотографируемой плоскостью (поэ­тому нежелательно, чтобы толщина линейки была более 1 мм). Нару­шение перечисленных правил ведет к искажению размеров предметов, определяемых по фотоснимкам.

Особенности фотосъемки отдельных объектов

Фотосъемка трупа производится в следующем порядке: а) труп фо­тографируют с окружающей обстановкой с двух или четырех точек с целью запечатлсния его положения относительно окружающих предметов; б) труп фотографируют без окружающих предметов с целью фиксации его позы. Съемка лежащего трупа по возможности осущест­вляется с двух противоположных точек и сверху. Для ее производства используется широкоугольный объектив, а при его отсутствии – метод линейного панорамирования. Висящий труп фотографируют но воз­можности с четырех точек, а после опускания отдельно изготовляют снимки головы, шеи, странгуляционной борозды, узлов на веревке или предмете, заменяющем се. Обгоревший труп сначала фотографируют на месте его обнаружения, а перед отправкой в морг дополнительно на любом светлом фоне. При осмотре частей трупа на месте взрыва их фотографируют по мере обнаружения, а после того, как судебно-медицинский эксперт сложит их, повторно. Спрятанные трупы фото­графируют до снятия с них предметов, которыми они были замаски­рованы и забросаны, а затем после снятия этих предметов. Загряз­ненные трупы фотографируют до и после их очистки от грязи; в) повреждения на трупе и одежде, татуировки, иные особенности, обна­руженные на теле и одежде, фотографируют методом масштабной фо­тосъемки.

Фотосъемка следов рук. При съемке таких следов рекомендуется:

а) сфотографировать предмет, на котором выявлены следы пальцев или ладоней, методом масштабной съемки; 6) сами следы пальцев снима­ются методом крупномасштабной 4эотосъемки, при которой использу­ются удлинительные кольца; фотоаппарат должен быть установлен на штативе; в) фотосъемка бесцветных следов на прозрачных предметах производится в проходящем свете (осветитель при этом располагается за предметом со следом иод углом примерно 45-60°), под предметом размещают черный фон; г) следы рук на замерзших предметах фотогра­фируют либо на улице, либо в помещении, температура воздуха в ко­тором не превышает 1°С. Если следы расположены на прозрачном предмете, их 4>отографируют в проходящем свете желательно в затем­ненном помещении. Следы на иных предметах снимают при косопада-ющем освещении. При отсутствии специальных осветителей для созда­ния подобного освещения используют настольную лампу с жестким абажуром, источник света помещают с одной стороны следа на неболь­шой высоте и заслоняют от объектива при съемке плоским непрозрач­ным предметом таким образом, чтобы высвечивался рельеф фотогра­фируемой поверхности; д) объемные следы рук на поверхности шоко­лада, сливочном масле и иных аналогичных поверхностях фотогра4)и-руют при косопадающем свете.

Фотосъемка следов обуви и босых ног. Фотографирование поверх­ностных и объемных следов производится методом масштабной 4юто-съемки. При съемке объемных следов масштабная линейка располага­ется рядом со следом и вдавливается до уровня поверхности его дна. Для выявления рельефных особенностей поверхности подошвы сним­ки делают при косопадающем освещении. На открытой местности такое освещение может быть создано с помощью лампы-вспышки, под­ключенной к блоку питания и не синхронизированной с фотоаппара­том. Лампу располагают на расстоянии примерно 70 см от центра следа, на высоте 15-20 см от поверхности. Фотоаппарат должен быть установ­лен на штативе над следом и сфокусирован на него, объектив диафраг­мируется до значения 16, диск выдержек на фотокамере устанавлива­ется в положение «В», в конусную резьбу спусковой кнопки ввинчива­ется спусковой тросик. Нажимом на тросик открывают затвор, после чего включают лампу-вспышку от кнопки на корпусе, затем тросиком закрывают затвор. После подзарядки лампы-вспышки съемку можно првторить с тем же или иным значением диафрагмы.

Фотосъемка следов орудий и инструментов. Предметы с такими следами и сами следы фотографируются по правилам масштабной фо­тосъемки. Мелкие следы снимаются по правилам крупномасштабной фотосъемки. Для выявления деталей и особенностей следов использу­ется косопадающее освещение. При съемке глубоких следов (образо­ванных, например, при попытке рассверлить деревянные конструкции) с целью запечатления особенностей их дна и мелких частиц каких-либо веществ, которые могут там находиться, следует пользоваться верти­кально падающим освещением. Оно создается с помощью стеклянной пластины, установленной (желательно на штативе) под углом 45° к оптической оси объектива; лучи света от осветителя должны быть па­раллельны плоскости дна следа и пленки фотоаппарата и направляют­ся на стекло, наклоненное к источнику света. Фотосъемка дна следа пр.оизводится через наклоненное стекло (рис. 1).

Фотосъемка микрочастиц производится в том же порядке, как и съемка следов пальцев, т.е. сначала методом масштабной съемки фотографируются предметы-носители, а затем методом крупномасштабной фотосъемки сами видимые частицы. Такую съемку желательно произ­водить на цветную фотопленку.

Фотосъемка следов транспортных средств. При проведении об­зорной и узловой съемок желательно использование глубинного масштаба, чтобы по 4ютоснимкам можно было определить расстояние между следами и различными объектами, разбросанными при наезде или столкновении. Во избежание искажения прямых линий на краях кадра при съемке протяженных объектов, к которым относятся колея колесного и санного транспорта, участки дорог, их следует снимать методом линейной панорамы. Следы транспортных средств и их фраг­менты фотографируются по правилам масштабной съемки. Рельеф де­талей следов, как поверхностных, оставленных, например, в результате наслоения или отслоения грязи на асфальтовом покрытии дороги, так и объемных (к которым относятся следы на мягком грунте, а также следы от выступающих частей и деталей транспорта) следует снимать при косопадающем освещении.

Процессуальное оформление результатов фотосъемки

В соответствии со ст. 141 УПК в протоколе осмотра необходимо отме­тить:

1) каким фотоаппаратом; каким объективом, на какой фотопленке производилась съемка; использовались ли при этом светофильтр или; бленда, их характеристики;

2) условия применения фотоаппаратуры: используемые при съемке; диафрагма, выдержка, условия освещения (пасмурно, солнечно и т.п.);

вид освещения (естественное, искусственное, например, при свете фар или иного источника освещения); вид специального освещения, примененного для съемки отдельных следов и предметов (рассеянное, косо- падающее или боковое, вертикально падающее);

3) объекты, которые фотографировались при производстве ориен­тирующей, обзорной, узловых и детальных съемках;

4) порядок применения фотоаппарата и различных приспособле­ний для съемки отдельных объектов: применение методов метричес­кой, масштабной, крупномасштабной съемки, линейной и круговой па­норамы;

Отсутствие в протоколе осмотра перечисленных сведений может быть рассмотрено, как нарушение требований ст. 141 УПК.

Для связи протокола со схемами и производством фотосъемок при осмотре места происшествия рекомендуется отметить на схеме (и сде­лать соответствующие записи в протоколе) точки, откуда были сфото­графированы наиболее крупные и важные узлы.

Проявленные негативы и отпечатанные фотоснимки прилагаются к протоколу осмотра места происшествия. Фотоснимки наклеиваются на плотную бумагу в той последовательности, в какой производилась съемка, и в соответствии с записями о ней в протоколе осмотра. Под каждым фотоснимком делаются пояснительные надписи, удостоверен­ные подписью следователя. Сами фотоснимки удостоверяются оттиском печати. Негативы складываются таким образом, чтобы перегиб пленки не совпадал с изображением и в одно сложение входило по три кадра. Эмульсионный слой негативов перекладывается полосками чис­той бумаги. После этого пленка помещается в конверт, опечатывается и удостоверяется подписью следователя.

Не рекомендуется:

1) производить опознавательную съемку трупа на месте происшествия. Это следует делать после проведения туалета трупа;

2) фотографировать широкоугольными объективами лица трупов и живых людей с целью опознания, при съемке которыми искажения настолько велики, что делают невозможным опознание трупов и живых лиц;

3) применять метод круговой панорамы при съемке с близкого рас­стояния протяженных объектов.

Фотосъемка при осмотре места происшествия. Для фиксации хода и результатов осмотра места происшествия осуществляются ориентирующая, обзорная, узловая и детальная виды съемки.

Ориентирующая съемка должна давать представление о расположении места происшествия на местности и отвечать на вопрос «где?». Поэтому в границы кадра нужно включать само место и окружающую его территорию. На ориентирующих снимках целесообразно показать расположение места происшествия относительно дорог, мостов, улиц, перекрестков и т.п., а для его привязки к местности включить в кадр находящиеся вблизи постоянные ориентиры. Направление и дистанцию ориентирующей съемки определяют в зависимости от вида расследуемого преступления и обстановки, в которой оно произошло. Здесь нередко приходится запечатлевать обширные территории, для чего используют широкоугольные объективы или прибегают к панорамированию.

Обзорная съемка дает нужный результат, когда требуется передать общий вид самого места происшествия, поэтому кадр определяется его границами и должен отвечать на вопрос «что произошло?». Точку съемки здесь выбирают так, чтобы на снимке четко просматривались важнейшие элементы обстановки места происшествия и их взаимное расположение. Если одного снимка недостаточно, прибегают к встречной или крестообразной съемке. В первом случае фотографировать нужно с двух, а во втором с четырех противоположных сторон. Если всю обстановку места происшествия включить в один кадр невозможно, производят панорамирование.

Узловая съемка необходима при фиксации наиболее важных в криминалистическом отношении объектов обстановки места происшествия: трупов, взломанных преград, дорожки следов ног и т.д. Эти снимки должны дать ответ на вопрос «как?».

Узловая съемка – это съемка места, где сконцентрировано наибольшее количество вещественных дорказательств.

Детальная съемка осуществляется для запечатления отдельных следов и иных важных особенностей места происшествия. Чтобы фиксируемые предметы отобразились более полно, съемку нужно проводить в максимально возможном масштабе с использованием при необходимости удлинительных колец, насадочных линз или специальной фотоприставки. Обычно снимают с верхней точки по правилам метрической съемки. Серия детальных снимков должна дать ответ на вопрос «каков результат?», а все фотографии места происшествия создать наглядное представление об обстановке и последствиях преступного события, зафиксировать их максимально подробно, восполняя тем самым возможные погрешности, а также ненаглядность протокольного описания.

Фотосъемка трупа включает ориентирующие, обзорные, узловые и детальные снимки. Вначале труп фотографируют на фоне окружающих предметов, затем производят его обзорную и узловую съемку. При этом важно точно передать позу и состояние трупа. Для этого его нужно заснять сверху и с боков. Со стороны головы и ног съемка не рекомендуется, поскольку пропорции тела при таком ракурсе сильно искажаются. Повреждения и особые приметы (раны, кровоподтеки, родимые пятна, шрамы, татуировки) следует фотографировать по правилам измерительной съемки на цветные фотоматериалы.

Фотографирование предметов вещественных доказательств проводят в условиях, обеспечивающих их наиболее подробное отображение. Для этого предметы вначале подвергают узловой съемке на месте обнаружения, а затем детальной. В последнем случае предмет устанавливают в такое положение, в каком он обычно наблюдается, и фотографируют те его стороны, на которых имеется максимальное количество характерных признаков.

Фотосъемка следов начинается с их фотографирования на фоне окружающей обстановки или вместе с предметами-носителями. Затем выбираются самые четкие следы, которые снимают каждый в отдельности по правилам детальной масштабной фотосъемки. Освещение здесь подбирают с учетом степени выраженности в следах рельефа, цвета и иных характерных особенностей, чтобы они были переданы наиболее полно.

Фотосъемка при производстве обыска, предъявления для опознания и проверки показаний на месте преследует цель отразить обстановку, в которой проводилось каждое из них, важнейшие моменты их выполнения и полученные результаты. Снимки помогают прокурору, адвокату, суду и другим лицам, изучающим уголовное дело, объективнее оценить собранные доказательства.

При проведении обыска фотографируют обыскиваемое помещение и сам объект с тайником. Потом открытый тайник. Если он имеет сложное устройство, то фиксируют основные узлы тайника, а затем обнаруженные в нем предметы.

При предъявлении для опознания вначале следует сфотографировать всю группу предъявляемых лиц (предметов, обозначенных номерами), потом отдельно опознанное лицо (предмет). Если признаки, обеспечившие опознание, выражены в цвете, съемку ведут на цветные материалы.

Фотофиксация при проверке показаний на месте необходима для того, чтобы на снимках наглядно отобразить обстановку и места, указанные проверяемым субъектом. Обстановку рекомендуется снимать с тех точек, с которых делались фотографии при осмотре места происшествия. Если проверяются показания нескольких соучастников преступления, то фиксацию одних и тех же объектов нужно вести с одних точек съемки.

Фотографическая съемка трупов производится в целях пх опознания по тем же общим правилам, которые применяются и при съемке живых лиц. Делаются два поясных снимка — в правый профиль и в фас — в масштабе 1/7 Так как внешность относительно резко меняется после смерти, особенно, если с момента смерти прошло продолжительное время, то снимок, просто фиксирующий лицо и верхнюю часть корпусатрупа, будет мало пригоден для опознания, особенно людьми, опознающими по общему впечатлению, — родными, знакомыми и т. п. Поэтому перед съемкой производится так называемый «туалет» трупа: умывание лица, подкраска губ и др. «Туалет» осуществляется судебным врачом или под его руководством. Труп фотографируется в одежде, в сидячем положении. Для этого он помещается на стул и под одеждой привязывается к спинке стула. Голова его удерживается с помощью нитки, привязаннойк волосам или продетой под кошку. Если условия на месте съемки или иные обстоятельства не позволяют придать трупу сидячее положение, он снимается в лежачем положении так,чтобы его видна снимке возможно более приближался к виду сидящего человека. Для снимка в профиль труп кладется навзничь и аппарат помещается с правой стороны от него, против лица. Основной свет направляется со стороны аппарата, подсветка-сверху, Для снимка в фас труп поворачивается в этих случаях на бок. С помощью подставок, располагаемых сзади, плечи трупавыравниваются и голове придается естественное положение. Аппарат помещается против лица, как и для съемки в фас. Размещение источников света такое же, как и при сьемке в профиль. Опознавательные снимки трупа производятся, как правило, после судебно-медицинского вскрытия. Снимки в фас и профиль изготовляю

Тема «Генетический код»

Разделение на триплеты.

1)Т-А-Ц-Ц-Г-А-Т-Т-Т-А-Т

Решение. ТАЦ, ЦГА , ГТТ,

2)Образование аминокислот через ДНК.

ТТЦ –глн

ЦЦТ _глн

АТТ- ---

ЦАГ-вал

3) РНК УУА – лей

АУЦ- иле

4)Переписывание информации через ДНК в РНК.

Ц-А-Т-Г-Ц-А-Ц-А

\ \ \ \ \ \ \ \

Г У А Ц Г У Г У

5) Построение второй цепочки ДНК.

Ц-А-Т-Т-А-Ц

\ \ \ \ \ \

Г Т А А Т Г

6)Аминокислоты образуются следующими

Сер – РНК: УЦУ , УЦЦ, УЦА, АГУ, АГЦ,

Цис – ДНК: АЦА , АЦГ

7)Одна из цепочек ДНК имеет последовательность нуклеотидов: АГТ АНД ГАТ АЦТ ЦГА ТТТ АЦГ ... Какую последовательность нуклеотидов имеет вторая цепочка той же молекулы?

Решение. По принципу комплементарности достраиваем вторую цепочку (А-Т, Г-Ц). Она будет выглядеть так: ТЦА ТГГ ЦТА ТГА ГЦТ AAA ТГЦ ...

8) Большая из двух цепей белка инсулина (так называемая цепь В) начинается со следующих аминокислот: фенилаланин-валин-аспарагин-глутаминовая кислота-гистидин-лейцин. Напишите последовательность нуклеотидов в начале участка молекулы ДНК, хранящего информацию об этом белке.

Решение. Поскольку одну аминокислоту могут кодировать несколько триплетов, точную структуру иРНК и участка ДНК определить невозможно, структура может варьировать. Используя принцип комплементарности нуклеотидов и таблицу генетического кода получаем один из вариантов:

9) Участок гена имеет следующее строение, состоящее из последовательности нуклеотидов: ЦГГ ЦГЦ ТЦА AAA ТЦГ ... . Укажите строение соответствующего участка белка, информация о котором содержится в данном гене. Как отразится на строении белка удаление из гена четвертого нуклеотида?

10) При синдроме Фанкони (нарушение образования костной ткани) у больного с мочой выделяются аминокислоты, которым соответствуют кодоны в иРНК: АУА, ГУЦ, АУГ, УЦА, УУГ, ГУУ, АУУ. Определите, выделение каких аминокислот с мочой характерно для синдрома Фанкони, если у здорового человека в моче содержатся аминокислоты аланин, серии, глутаминовая кислота и глицин.

Решение. Используя таблицу генетического кода, определим аминокислоты, которые кодируются указанными триплетами. Это изолейцин, валин, метионин, серии, лейцин, тирозин, валин, изолейцин. Таким образом, в моче больного только одна аминокислота (серии) такая же как у здорового человека, остальные шесть - новые, а три, характерные для здорового человека, отсутствуют.

11). Исследования показали, что в иРНК содержится 84% гуанина, 18% урацила, 28% цитозина, 20% аденина. Определите процентный состав азотистых оснований в участке ДНК, являющегося матрицей для данной иРНК.

Решение. Очевидно, что 34% гуанина в иРНК в смысловой (считываемой) цепи ДНК будут составлять 34% цитозина, соответственно, 18% урацила - 18% аденина, 28% цитозина - 28% гуанина, 20% аденина - 20% тимина (по принципу комплементарности оснований нуклеотидов). Суммарно А + Т и Г + Ц в смысловой цепи будет составлять: А + Т = 18% + 20% = 38%, Г + Ц = 28% + 34% = 62%. В антисмысловой (некодируемой) цепи (ДНК - двухцепочечная молекула) суммарные показатели будут такими же, только процент отдельных оснований будет обратный: А + Т = 20% + 18% - 38%, Г + Ц - 34 % + 28% = 62%. В обеих же цепях в парах комплиментарных оснований будет поровну, т. е. аденина и тимина - по 19%, гуанина и цитозина по 31%.


12). Цепь А инсулина быка в 8-м звене содержит аланин, а лошади - треонин, и 9-м анонс; соответственно серии и глицин. Что можно сказать о происхождении инсулинов?

Решение. Посмотрим, какими триплетами в иРНК кодируются упомянутые в условии задачи аминокислоты, и для удобства сравнения составим небольшую таблицу:

Поскольку аминокислоты кодируются разными триплетами, взяты триплеты, минимально отличающиеся друг от друга. В данном случае у лошади и быка в 8-м и 9-м звеньях изменены аминокислоты в результате замены первых нуклеотидов в триплетах иРНК: гуанин заменен на аденин (или наоборот). В двухцепочечной ДНК это будет равноценно замене пары Ц-Г на Т-А (или наоборот). Следовательно, отличия цепей А инсулина быка и лошади обусловлены транзициями в участке молекулы ДНК, кодирующей 8-е и 9-е звенья цепи А инсулинов быка и лошади.

Мусульманское право

Наиболее яркой чертой мусульманского права является его откровенно религиозное содержание. Оно влияет на природу и источники этой правовой семьи, на способы регулирования общественной жизни. Мусульманское право является совокупностью норм, порожденных религиозно-этническими постулатами и ценностями. К странам с мусульманской правовой системой относят Иран, Ирак, Саудовскую Аравию, Египет, Сирию, Ливан, Турцию, Пакистан, Судан и др.

Мусульманское право - это система норм, выраженных в религиозной форме и основанных на мусульманской религии - исламе. Ислам исходит из того, что существующее право произошло от Аллаха, который в определенный момент истории открыл его человеку через своего пророка Мухаммеда. Основными источниками мусульманского права являются Коран, сунна, иджма, кияс.

Коран - священная книга ислама, состоящая из высказываний пророка Мухаммеда, произнесенных им в Мекке и Медине. Его текст содержит основные понятия, лежащие в основе цивилизованного общества. Прежде всего это сострадание, честность и доверие в коммерческих отношениях, неподкупность правосудия. Наряду с общими духовными положениями, проповедями там есть и установления вполне нормативно-юридического характера. По оценкам специалистов из 6219 стихов, содержащихся в тексте Корана, около 80 содержат законодательные положения.

Сунна - мусульманское священное предание, рассказывающее о жизни пророка, представляет собой сборник норм-традиций, связанных с поведением и высказываниями пророка, которые должны служить образцами для мусульман.

Иджма - комментарии ислама, составленные его толкователями (крупными мусульманскими учеными). Эти комментарии восполняют пробелы в религиозных нормах.

В иджме дается окончательное толкование ислама. Практики ссылаются на сборники норм, соответствующие иджме.

Кияс - четвертый источник права - рассуждение по аналогии о тех явлениях жизни мусульман, которые не охватываются предыдущими источниками права. Таким суждениям придается законный, общественный характер.

Обычно мусульманское право рассматривается как синоним шариата, в котором религиозное начало принципиально не отделено от правового. Интересным фактом является то, что нормы шариата (надлежащего пути) выполняются населением мусульманских стран как обязательные нормы поведения. Для мусульман шариат является "совокупностью обязанностей людей". Его действие распространяется на все сферы общественной жизни, проявляясь в форме моральной теологии, этического кодекса, источника высоких духовных чаяний, детально определенной ритуальной схеме и наборе формальных требований.

Мусульманское право имеет долгую историю развития. Оно формировалось в период разложения родоплеменной организации и становления феодального общества в Арабском халифате в VII - X вв.


С самого начала ислам определял не только религиозный ритуал, догматические и культовые особенности, но социальные институты, формы собственности, особенности права, философии, политического устройства, этики, морали и социальной психологии, хотя духовная сторона стояла все же на первом месте. В отличие от христианства, которое отделилось от государства еще в XVI - XVII вв. после буржуазных революций, ислам и по сей день является государственной религией. Ислам как система общественно-религиозных взглядов соединяет в себе следующие элементы: религиозный культ и свод духовно-этических определений; систему норм, регулирующих социально-экономическую структуру общества; общие принципы государственного устройства.

В странах с мусульманским правом конституция не считается основным законом. Таковыми являются Коран, сунна, принципы консенсуса (иджма) и аналогии (кияс). Шариат определяет все аспекты публичного и частного права. Мусульманские юристы и богословы считают, что эти нормы, освященные волей Аллаха, гораздо сильнее по своему действию, чем конституционные нормы, написанные человеком. С этим как раз и связано то, что в Саудовской Аравии нет писаной конституции, а ее место занимает Коран.

Многие исследователи придерживаются мнения, что поведение мусульманина получает прежде всего религиозную оценку. Главным средством обеспечения норм мусульманского права является религиозная санкция за их нарушение. Наказание за нарушение норм мусульманского права, даже если оно исходит от государства, воспринимается в конечном счете как "Божественная кара", поскольку важнейшей задачей мусульманского государства "есть исполнение воли Аллаха на земле".

Все граждане мусульманских государств имеют одинаковые права в выборах правителя. Однако основным принципом выборов является принцип "достойных представителей", т.е. выборы - это привилегия "особо одаренных". Только особая категория знатных вправе советовать правителям и решать, является ли их политика законной по отношению к нормам шариата. Законотворческая функция этой группы заключается в том, что они выносят решения о соответствии законов главы государства, постановлений правительства и иных нормативных актов принципам шариата. Их деятельность схожа с деятельностью Государственного Совета во Франции, Верховного Суда в США или Конституционного Суда РФ, в функции входит конституционный надзор.

В середине XIX в. в положении мусульманского права произошли существенные изменения. В наиболее развитых странах оно уступило главенствующие позиции законодательству, основанному на заимствовании буржуазных правовых моделей. Начинаются кодификационные работы. Принимаемые торговые кодексы, кодексы торгового мореплавания, гражданско-процессуальные кодексы формируются по модели французского гражданского законодательства. И здесь колониальный тип отношений предопределял соответственно влияние системы континентального и реже общего права. В конституциях некоторых стран мусульманское право считается основой законодательства. Оно применяется по многим вопросам, но особенно в гражданских отношениях. До сих пор сохраняются шариатские суды, которые функционировали и в Чеченской республике (вторая половина 90-х годов). В ряде стран Центральной и Восточной Африки мусульманское право используется как обычное право. Хотя мусульманское право и оказывает огромное влияние на правовые системы мусульманских государств, все равно сейчас наблюдается тенденция к применению таких источников права, как правовой обычай или законодательство.

Египет был первым государством, отказавшимся еще в конце XIX в. от мусульманского права как от единственного источника права. В Саудовской Аравии, считающейся страной традиционного ислама, все больше применяются в судопроизводстве и законодательстве "двойные стандарты", а в коммерческом праве приоритет уже отдается англосаксонскому праву.

В настоящее время ни в одной из рассмотренных стран мусульманское право не является единственным действующим правом. Но в то же время ни в одной мусульманской стране оно не потеряло своих позиций в качестве системы действующих правовых норм. Исключение составляет лишь Турция, где в 20-е годы мусульманское право во всех отраслях было заменено законодательством буржуазного типа, составленным на основе западноевропейских моделей.

В конечном счете направление и глубина воздействия мусульманского права на современные правовые системы той или иной страны обусловлены достигнутым ею уровнем экономического и культурного развития.

По масштабу применения норм мусульманского права и степени их влияния на действующие законодательства можно предложить следующую классификацию современных правовых систем стран Востока.

Первую группу составляют правовые системы (Саудовская Аравия, Иран), где мусульманское право продолжает применяться максимально широко. Прежде всего его нормы и принципы оказывают глубокое влияние на конституционное законодательство и сложившуюся здесь форму правления (например, обязательное соответствие шариату всех принимаемых законов).

Вторую группу составляют правовые системы (Ливия, Пакистан, Судан), где действие мусульманского права не столь всеобъемлюще, но все же весьма существенно. Здесь мусульманское право продолжает регулировать отношения "личного статуса".

К третьей группе можно отнести правовые системы таких стран, как Египет, Сирия, Ливан, Ирак, Сомали, Мавритания, Афганистан. Их конституционное право закрепляет особые положения ислама и мусульманского права. Так, конституции многих из них предусматривают, что главой государства может быть только мусульманин, а мусульманское право - источник законодательства.

В четвертую группу входят Тунис и Народно-Демократическая республика Йемен. Их брачно-семейные законодательства отказываются от ряда основополагающих институтов мусульманского права. Например, в Тунисе законодательно запрещена полигамия, а семейный кодекс НДРЙ в 1974 г. по существу наделил женщину равными правами с мужчинами в семейных отношениях.

Из всех современных мировых религий ислам, пожалуй, наиболее тесно соприкасается с политикой, государством и правом. Связывающим звеном между ними выступает мусульманское право.

Изучение современных источников мусульманского права, текстов законодательных актов свидетельствует о некотором сходстве их с европейским правом. Но внешнее сходство не устраняет внутренних, нравственно-религиозных источников, которые по-прежнему устойчиво определяют поведение людей. Правовые системы этих стран не обладают той степенью единства, которая свойственна ранее охарактеризованным правовым системам. Однако у них много общего по существу и форме. Все они основываются на концепциях, отличающихся от тех, которые господствуют в западных странах. Эти правовые системы в какой-то мере заимствуют западные идеи, но в значительной мере остаются верны взглядам, в которых право понимается совсем иначе и не призвано выполнять те же функции, что в западных странах.

В 2005 г. в мире насчитывалось 1,3 млрд. мусульман. Более чем в 40 государствах мусульмане составляют большинство населения, среди них: в Индонезии - 210 млн., в Пакистане - 150, в Бангладеш - 110, в Нигерии - 80, в Иране и в Турции - по 65, в Египте - 60, в Марокко и в Алжире - по 30, в Судане - 25, Саудовской Аравии - 20. В Индии (более 1,1 млрд. населения) проживает 140 млн. мусульман.

Создана Организация Исламская конференция (ОИК), объединяющая 57 мусульманских государств. В их число входят 6 стран - членов СНГ. Размер уставного капитала этой организации составил более 12 млрд. долл. Образована "большая исламская восьмерка", на долю которой приходится уже около 8% мировой торговли.

Увеличивается не только численность, но и влияние мусульман на общественные процессы (политические, экономические, идеологические, правовые и иные), происходящие в странах Западной Европы. В начале 2000 г. группа экспертов ООН разработала всемирный прогноз развития миграционных процессов на первую четверть XXI века. Из него следовало, что почти все развитые страны стоят перед угрозой исламизации, но сильнее всего этот процесс проявится в Европе. Пока этот прогноз оправдывается.

После окончания Второй мировой войны в Европе из-за неравномерного развития стран наблюдалась "внутренняя" миграция населения. На смену ей с начала 80-х годов XX столетия основные потоки рабочей силы стали поступать из бедных исламских стран. Они решали не только чисто экономические проблемы, но и демографические. Специалисты ввели в обращение новое понятие - "европейский ислам". Многие (более половины) из мусульман, натурализовавшихся в европейцы при сохранении исламской культуры, считают себя "верующими, но не практикующими".

Численность стран - членов Европейского Союза до его расширения за счет бывших социалистических государств составляла 379 миллионов, из них почти 14 млн. иммигрантов-мусульман, прибывших в основном из Турции, Магриба, Индийского субконтинента.

В Англии насчитывается 2000 имамов, 1600 мечетей, 4 частные мусульманские школы. Во Франции - 1500 имамов, 1685 мечетей и молельных мест. В ФРГ - 1500 имамов, более 1000 мечетей, примерно 2000 молельных мест и одна частная мусульманская школа. С 1 января 2000 г. германское гражданство стало определяться не только "по крови" (по национальности родителей), но и по месту рождения. В Дании - 90 имамов, 40 молельных мест, 12 частных мусульманских школ. В Голландии - 500 имамов, 450 мечетей, 20 частных мусульманских школ. В Италии - 2 мечети, 155 молельных мест. В Испании - 12 мечетей, 60 молельных мест, 4 частные мусульманские школы.

В России проживает более 26 (по другим оценкам - более 20) млн. мусульман. Ранее в Российской империи существовало четыре крупных региональных мусульманских центра. Главы двух из них, бухарский эмир и хивинский хан, входили в Госсовет и участвовали во всех важнейших государственных церемониях, в том числе в интронизации православного императора. Четыре крупных мусульманских центра сохранялись и в СССР. Теперь этих структур нет, а взамен образовалось более 40 духовных управлений. Фактически мусульманское сообщество России разобщено на региональные и этнические анклавы.

Одной из особенностей ислама в России является отсутствие (за исключением Северного Кавказа) "политического ислама". По большей части граждане, исповедующие эту религию, являются этническими мусульманами. Для них характерен бытовой ислам, выражающийся в исполнении небольшой части религиозных обрядов и предписаний. В различных регионах России также наблюдается заметное различие в религиозных традициях. В отличие от других стран решением Конституционного Суда Российской Федерации также запрещено создание политических партий на религиозной основе.

Понятие дебиторской и кредиторской задолженности

Тема 11. Учет текущих обязательств и расчетов

Цельизучения темы – формирование у студентов представления о механизме образования обязательств экономического субъекта, сущности различных форм расчетов, правилах отражения в учете операций связанных с расчетами экономического субъекта с ее дебиторами и кредиторами.
Задачи:

 • изучение понятия и видов дебиторской и кредиторской задолженности;
 • изучение порядка экономического субъекта аналитического и синтетического учета внутренних и внешних расчетов;
 • изучение сущности наличных и безналичных, денежных и неденежных расчетов, порядка их отражения в учете;
 • изучение порядка проведения инвентаризации расчетов и отражения ее результатов в учете.

Оглавление

Тема 11. Учет текущих обязательств и расчетов.. 1

Оглавление. 1

11.1. Понятие дебиторской и кредиторской задолженности.. 2

11.2. Виды и формы расчетов.. 5

11.2.1. Наличные расчеты... 6

11.2.2. Безналичные расчеты... 7

11.3. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками.. 12

11.4. Учет расчетов с покупателями и заказчиками.. 16

11.5. Учет расчетов с использованием векселей.. 19

11.6. Учет расчетов по посредническим операциям.. 24

11.6.1. Учет расчетов по договору комиссии у комитента. 26

11.6.2. Учет расчетов по договору комиссии у комиссионера. 32

11.7. Учет расчетов при прекращении обязательств зачетом взаимных требований.. 37

11.8. Учет расчетов при товарообменных операциях. 40

11.9. Уступка права требования.. 46

11.10. Учет расчетов по соглашению об отступном.. 54

11.11. Учет резервов по сомнительным долгам.. 58

11.12. Учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению... 63

11.12. Учет расчетов по обязательному социальному страхованию... 63

11.12.1. Учет страховых взносов в государственные внебюджетные фонды... 64

11.12.2. Учет расчетов по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.. 69

11.13. Учет расчетов с подотчетными лицами.. 74

11.14. Отражение информации о расчетах в бухгалтерской отчетности.. 79

Выводы... 80

Вопросы для самопроверки.. 80

Библиография.. 81

Понятие дебиторской и кредиторской задолженности

У каждой экономического субъекта в процессе осуществления предпринимательской деятельности возникают разного рода обязательства и обусловленные этим задолженности. Это обязательства перед поставщиками по оплате полученных от них товарно-материальных ценностей, обязательства перед покупателями по поставке им продукции, обязательства перед бюджетом и внебюджетными фондами по налогам и сборам, обязательства перед банками и другими организациями по полученным кредитам и займам, обязательства перед учредителями по начисленным доходам, обязательства перед работниками экономического субъекта по оплате их труда, возмещению расходов, произведенных подотчетными лицами, и др.


Обязательства экономического субъекта и их исполнение приводят к образованию у нее либо дебиторской, либо кредиторской задолженности.

Дебиторская задолженность – это задолженность других организаций и лиц данной экономического субъекта. В зависимости от того, у кого и в связи с чем образовалась задолженность перед данной организацией, различают следующие виды дебиторской задолженности:

 • задолженность покупателей за проданную им продукцию, выполненные работы, оказанные услуги;
 • задолженность поставщиков по авансам, выданным им в счет предстоящей поставки материальных ценностей;
 • задолженность бюджета по авансовым платежам налогов;
 • задолженность работников экономического субъекта по выданным им подотчетным суммам денежных средств;
 • задолженность работников экономического субъекта по возмещению материального ущерба и др.

Кредиторская задолженность – это задолженность данной экономического субъекта другим организациям и лицам.

В зависимости от того, перед кем и в связи с чем образовалась задолженность у экономического субъекта, различают следующие виды кредиторской задолженности:

 • задолженность поставщикам за полученные от них материальные ценности;
 • задолженность покупателям по авансам, полученным от них в счет предстоящей поставки продукции (работ, услуг);
 • задолженность бюджету по начисленным налогам;
 • задолженность работникам экономического субъекта по начисленной заработной плате и др.

В зависимости от срока погашения различают краткосрочную и долгосрочную дебиторскую и кредиторскую задолженность. Задолженность является краткосрочной, если срок ее погашения составляет не более 12 месяцев после отчетной даты, и долгосрочной, если срок ее погашения свыше 12 месяцев после отчетной даты.

Срок, в течение которого дебиторская и кредиторская задолженности отражаются в учете и отчетности, определяется соответствующим законом, иными правовыми актами или договором. Сроком считается определенный период, с которым гражданское законодательство связывает те или иные правовые последствия, а его наступление или истечение влечет возникновение, изменение или прекращение гражданских правоотношений, связанных с правами и обязанностями сторон.

В зависимости от своевременности погашения задолженности (срока исполнения обязательства) различают срочную и просроченную дебиторскую и кредиторскую задолженность. Срочной является задолженность, срок погашения которой еще не истек, а просроченной – задолженность, по которой истек срок ее погашения.

Согласно ст. 314 ГК РФ, если обязательство предусматривает или позволяет определить день его исполнения или период времени, в течение которого оно должно быть исполнено, обязательство подлежит исполнению в этот день или соответственно в любой момент в пределах такого периода. В случаях, когда обязательство не предусматривает срок его исполнения и не содержит условий, позволяющих определить этот срок, оно должно быть исполнено в разумный срок после возникновения обязательства. Обязательство, не исполненное в разумный срок, а равно обязательство, срок исполнения которого определен моментом востребования, должник обязан исполнить в семидневный срок со дня предъявления кредитором требования о его исполнении, если обязанность исполнения в другой срок не вытекает из закона, иных правовых актов, условий обязательства, обычаев делового оборота или существа обязательства.

Просроченная задолженность может быть взыскана с должника в судебном порядке. Организация, права которой нарушены, имеет право обратиться с требованиями (исками) об их защите в суд. Однако, возможность защиты нарушенного права ограничена определенным сроком – исковой давностью.

В связи с этим, выделяют задолженность с истекшим сроком исковой давности.

В соответствии со ст. 195 ГК РФ исковой давностью признается срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено. Общий срок исковой давности согласно ст. 196 ГК РФ составляет три года.

Для отдельных видов требований могут устанавливаться специальные сроки исковой давности, сокращенные или более длительные по сравнению с общим сроком.

По обязательствам с определенным сроком исполнения течение исковой давности начинается по окончании срока исполнения. Другими словами, отсчет срока исковой давности производится не с момента возникновения задолженности, а с момента просрочки долга, который определяется исходя из условий договора.

По обязательствам, срок исполнения которых не определен либо определен моментом востребования, течение исковой давности начинается с момента, когда у кредитора возникает право предъявить требование об исполнении обязательства, а если должнику предоставляется льготный срок для исполнения такого требования, исчисление исковой давности начинается по окончании указанного срока. Перемена лиц в обязательстве не влечет изменения срока исковой давности и порядка его исчисления.

Исковая давность применяется судом только по заявлению стороны в споре, сделанному до вынесения судом решения. Истечение ее срока до предъявления иска или до вынесения решения является основанием к отказу в иске.

В соответствии с п. 2 ст. 266 НК РФ долги, по которым истек установленный срок исковой давности, а также те долги, по которым в соответствии с гражданским законодательством обязательство прекращено вследствие невозможности его исполнения, признаются безнадежными долгами.

В текущем учете дебиторская задолженность отражается на счетах 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», 71 «Расчеты с подотчетными лицами», 73 «Расчеты с работниками по прочим операциям», 75 «Расчеты с учредителями», 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», а кредиторская – на счетах 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда», 75 «Расчеты с учредителями», 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», 79 «Внутрихозяйственные расчеты».

По истечении срока исковой давности дебиторская и кредиторская задолженности подлежат списанию.

Суммы дебиторской задолженности, по которым истек срок исковой давности, списываются по каждому обязательству на основании данных проведенной инвентаризации, письменного обоснования и приказа руководителя экономического субъекта.

В соответствии с п. 12 ПБУ 10/99 для целей бухгалтерского учета суммы дебиторской задолженности, списанные в связи с истечением срока исковой давности, относятся к внереализационным расходам.

В соответствии с п. 14.3 ПБУ 10/99 дебиторская задолженность, по которой истек срок исковой давности, включается в расходы экономического субъекта в сумме, в которой эта задолженность отражена в бухгалтерском учете экономического субъекта.

Списание дебиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности отражается в учете записью:

Дебет сч. 91/2 «Прочие расходы»

Кредит сч. 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»

Кредит сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» и др.

В случае, если организацией в соответствии с учетной политикой был создан резерв по сомнительным долгам, то дебиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности списывается на уменьшение резерва записью:

Дебет сч. 63 «Резервы по сомнительным долгам»

Кредит сч. 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»

Кредит сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» и др.

Списанная дебиторская задолженность не считается аннулированной. Она должна отражаться на забалансовом счете 007 «Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов» в течение пяти лет с момента списания для наблюдения за возможностью ее взыскания в случае изменения имущественного положения должника.

При поступлении средств по ранее списанной дебиторской задолженности полученную сумму относят на увеличение финансового результата. При этом делают запись:

Дебет сч. 51 «Расчетные счета»

Кредит сч. 91/1 «Прочие доходы».

Одновременно на указанные суммы кредитуют забалансовый счет 007 «Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов».

Суммы кредиторской задолженности, по которым истек срок исковой давности, списываются по каждому обязательству на основании данных проведенной инвентаризации, письменного обоснования и приказа руководителя экономического субъекта.

В соответствии с п. 8 ПБУ 9/99 для целей бухгалтерского учета суммы кредиторской задолженности, списанные в связи с истечением срока исковой давности, относятся к внереализационным доходам.

В соответствии с п.10.4 ПБУ 9/99 кредиторская задолженность, по которой истек срок исковой давности, включается в доход экономического субъекта в сумме, в которой эта задолженность отражена в бухгалтерском учете экономического субъекта.

Списание кредиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности отражается в учете записью:

Дебет сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»

Дебет сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»

Кредит сч. 91/1 «Прочие доходы».

Для целей налогового учета суммы дебиторской задолженности, списанные в связи с истечением срока исковой давности, относятся к внереализационным расходам, которые уменьшают налоговую базу при исчислении налога на прибыль.

Эффект финансового рычага. Значение и метод расчета

Финансовый рычаг – характеризует соотношение всех активов с собственным капиталом. Позволяет оценить влияние структуры капитала п/п на прибыль. Расчет данного показателя целесообразен с т.з. прошлой и планирования будущей финансовой деятельности п/п.

ЭФР предст-ет собой увеличение эффективности использования (рентабельности) собственных средств за счет привлечения (увеличения) заемных средств несмотря на платность последних. Предприятие должно предусмотреть такую рентабельность активов, чтобы денежных средств было достаточно на уплату процентов за кредит и уплату налога на прибыль.

Общая формула для расчета эффекта финансового рычага может быть выражена:

ЭФР = (1 –Н)(Экон.рент-ть – СРССП) * ЗС / СС,
где ЭФР эффект финансового рычага, в %; ЗС/СС – плечо фин.рычага
Н ставка налога на прибыль, в относительной величине;
Эк.рент. рентабельность активов (НРЭИ / A * 100%, где А – сумма активов по балансу), в %;
СРССП Средняя рассчетная ставка ссудного процента;
ЗС заемный капитал, в ден. ед.;
СС собственный капитал, в ден. ед

Приведенная формула расчета эффекта финансового левериджа позволяет выделить в ней три основные составляющие:

(Леверидж – это процесс оптимизации структуры активов и пассивов предпри­ятия с целью увеличения прибыли)

1. Налоговый корректор финансового левериджа (1–Н), который показывает, в какой степени проявляется эффект финансового левериджа в связи с различным уровнем налогообложения прибыли.

2. Дифференциал финансового левериджа (Экон.рент-ть – СРССП), который характеризует разницу между экономической рентабельностью активов и средней рассчетной ставкой процента за кредит.

3. Коэффициент финансового левериджа, плечо фин.рычага (ЗС / СС), который характеризует сумму заемного капитала, используемого предприятием, в расчете на единицу собственного капитала.

Налоговый корректор финансового левериджа практически не зависит от деятельности предприятия, так как ставка налога на прибыль устанавливается законодательно. Вместе с тем, в процессе управления финансовым левериджем дифференциальный налоговый корректор может быть использован в следующих случаях: а) если по различным видам деятельности предприятия установлены дифференцированные ставки налогообложения прибыли; б) если по отдельным видам деятельности предприятие использует налоговые льготы по прибыли; в) если отдельные дочерние фирмы предприятия осуществляют свою деятельность в свободных экономических зонах своей страны, где действует льготный режим налогообложения прибыли;


г) если отдельные дочерние фирмы предприятия осуществляют свою деятельность в государствах с более низким уровнем налогообложения прибыли.

В этих случаях, воздействуя на отраслевую или региональную структуру производства (а, соответственно, и на состав прибыли по уровню ее налогообложения), можно, снизив среднюю ставку налогообложения прибыли, повысить воздействие налогового корректора финансового левериджа на его эффект (при прочих равных условиях).

Дифференциал финансового левериджа является главным условием, формирующим положительный эффект финансового левериджа. Этот эффект проявляется только в том случае, если уровень валовой прибыли, генерируемый активами предприятия (рентабельность активов), превышает средний размер процента за используемый кредит. Чем выше положительное значение дифференциала финансового левериджа, тем выше при прочих равных условиях будет его эффект. Чем меньше дифференциал, тем выше риск кредитора и тем больше плечо фин.рычага. Чем больше ЗС, тем выше плечо фин.рычага и выше ЭФР.

В связи с высокой динамичностью этого показателя он требует постоянного мониторинга в процессе управления эффектом финансового левериджа. Этот динамизм обусловлен действием ряда факторов.

Прежде всего, в период ухудшения конъюнктуры финансового рынка стоимость заемных средств может резко возрасти, превысив уровень валовой прибыли, генерируемой активами предприятия.

Кроме того, снижение финансовой устойчивости предприятия в процессе повышения доли используемого заемного капитала приводит к увеличению риска его банкротства, что вынуждает кредиторов увеличивать уровень ставки процента за кредит с учетом включения в нее премии за дополнительный финансовый риск. При определенном уровне этого риска (а, соответственно, и уровне общей ставки процента за кредит) дифференциал финансового левериджа может быть сведен к нулю (при котором использование заемного капитала не даст прироста рентабельности собственного капитала) и даже иметь отрицательную величину (при которой рентабельность собственного капитала снизится, так как часть чистой прибыли, генерируемой собственным капиталом, будет уходить на формирование используемого заемного капитала по высоким ставкам процента).

Наконец, в период ухудшения конъюнктуры товарного рынка сокращается объем реализации продукции, а, соответственно, и размер валовой прибыли предприятия от производственной деятельности. В этих условиях отрицательная величина дифференциала финансового левериджа может формироваться даже при неизменных ставках процента за кредит за счет снижения коэффициента валовой рентабельности активов.

В свете вышесказанного можно сделать вывод о том, что формирование отрицательного значения дифференциала финансового левериджа по любой из вышеперечисленных причин всегда приводит к снижению коэффициента рентабельности собственного капитала. В этом случае использование предприятием заемного капитала дает отрицательный эффект.

Не стоит увеличивать любой ценой плечо финансового рычага, нужно регулировать его в зависимости от дифференциала, который не должен быть отрицательным.Оптимально, когда ЭФР равен 1/3 и выше уровня экономической рентабельности активов п/п.

Коэффициент финансового левериджа является тем рычагом (leverage в дословном переводе — рычаг), который вызывает положительный или отрицательный эффект, получаемый за счет соответствующего его дифференциала. При положительном значении дифференциала любой прирост коэффициента финансового левериджа будет вызывать еще больший прирост коэффициента рентабельности собственного капитала, а при отрицательном значении дифференциала прирост коэффициента финансового левериджа будет приводить к еще большему темпу снижения коэффициента рентабельности собственного капитала. Иными словами, прирост коэффициента финансового левериджа вызывает еще больший прирост его эффекта (положительного или отрицательного в зависимости от положительной или отрицательной величины дифференциала финансового левериджа).

Таким образом, при неизменном дифференциале коэффициент финансового левериджа является главным генератором как возрастания суммы и уровня прибыли на собственный капитал, так и финансового риска потери этой прибыли. Аналогичным образом, при неизменном коэффициенте финансового левериджа положительная или отрицательная динамика его дифференциала генерирует как возрастание суммы и уровня прибыли на собственный капитал, так и финансовый риск ее потери.

Рациональная заемная политика

Соединив три составляющих эффекта (налоговый корректор, дифференциал и коэффициент задолженности), получим значение эффекта финансового рычага.

Данный способ расчета позволит определить безопасный объем заемных средств, то есть допустимых условий кредитования. При наращивании заемных средств финансовые издержки по “обслуживанию долга”, как правило, утяжеляют среднюю расчетную ставку процента и это (при неизменном уровне экономической рентабельности активов) ведет к сокращению дифференциала.

Рассмотрим на примере два предприятия:

Предприятие А. Актив за вычетом кредиторской задолженности — 20 млрд. руб. В пассиве — 10 млрд. руб. заемных (без кредиторской задолженности) и 10 млрд. руб. собственных средств. Операционная прибыль — 3,44 млрд. руб. Финансовые издержки по задолженности (ФИ) равны 1,7 млрд. руб.

Предприятие Б. Актив за вычетом кредиторской задолженности — 10,5 млрд. руб. В пассиве — 3,7 млрд. руб. заемных (без кредиторской задолженности) и 6,8 млрд. руб. собственных средств. Операционная прибыль — 4,2 млрд. руб.; ФИ — 0,65 млрд. руб.

Прежде всего констатируем, что производственные достижения анализируемых предприятий различны: экономическая рентабельность активов предприятия А — 17,2% (3,44*100/20), предприятия Б — 40%.

Средняя расчетная процентная ставка оказывается почти одинаковой: 17,0% для предприятия А; 17,5% для предприятия Б.

Подсчитаем эффект финансового рычага. Для предприятия А:

У предприятия А положение уязвимое, у предприятия Б — наоборот, твердое, но не за счет плеча финансового рычага (1 против 0,54), а благодаря дифференциалу (0,2% против 22,5%).


Лекция 6. Одномембранные органоиды

Органоиды – постоянные, обязательно присутствующие структуры клетки, выполняющие специфические функции и имеющие определенное строение. В зависимости от строения, органоиды можно разделить на две группы – мембранные, в состав которых обязательно входят мембраны, и немембранные. В свою очередь мембранные органоиды могут быть одномембранными – если образованы одной мембраной и двумембранными – если оболочка органоидов состоит из двух мембран.

Органоиды

Мембранные Немембранные

Одномембранные Двумембранные

1. Эндоплазматическая сеть 1. Митохондрии 1. Рибосомы

2. Комплекс Гольджи 2. Пластиды 2. Клеточный центр

3. Лизосомы 3. Ядро 3. Цитоскелет

4. Вакуоли 4. Жгутики прокариот

5. Пероксисомы 5. Хромосомы ядра

6. Реснички и жгутики эукариот 6. Миофибриллы

Рис. . Схема строения эукариотической клетки

1 – пиноцитозный каналец; 2 – межклеточная щель; 3 – шероховатая ЭПС; 4 – плазмалемма; 5 – митохондрия; 6 – базальная мембрана; 7 – лизосома; 8 – центриоли клеточного центра; 9 – комплекс Гольджи; 10 – ядерный сок, кариоплазма с хроматином; 11 – ядрышко; 12 – ядерная оболочка; 13 – рибосомы; 14 – канальцы гладкой ЭПС; 15 – микроворсинки.

Рассмотрим строение и функции одномембранных органоидов.

Эндоплазматическая сеть (ЭПС), эндоплазматический ретикулум (ЭПР) – одномембранный органоид. Представляет собой систему мембран, формирующих цистерны и каналы, соединенных друг с другом и ограничивающих единое внутреннее пространство — полости ЭПС. Мембраны с одной стороны связаны с цитоплазматической мембраной, с другой — с наружной ядерной мембраной. Различают три вида ЭПС: шероховатую (гранулярную), содержащую на своей поверхности рибосомы, и представляющую собой совокупность уплощенных мешочков, связанных друг с другом; гладкую (агранулярную), имеющую трубчатое строение, мембраны которой не несут рибосом; и промежуточную, соединяющую шероховатую и гладкую ЭПС.

ЭПС отвечает за транспорт веществ, образует компартменты («отсеки»), в которых происходят различные реакции. На гладкой ЭПС происходит синтез углеводов и липидов, на шероховатой – синтез белка. По каналам ЭПС молекулы белка транспортируются к комплексу Гольджи, отделяются от ЭПС в виде мембранных пузырьков с органическими молекулами, которые сливаются с комплексом Гольджи.

Аппарат Гольджи, комплекс Гольджи – одномембранный органоид. Представляет собой стопки уплощенных «цистерн» с расширенными краями, с которыми связана система мелких одномембранных пузырьков (пузырьки Гольджи).


Пузырьки Гольджи в основном сконцентрированы на стороне, примыкающей к ЭПР, и по периферии стопок. Полагают, что они переносят в аппарат Гольджи белки и липиды, молекулы которых, передвигаясь из цистерны в цистерну, подвергаются химической модификации. Важнейшая функция комплекса Гольджи – выведение из клетки различных секретов (ферментов, гормонов), поэтому он хорошо развит в секреторных клетках – «экспортная система» клетки.

У аппарата Гольджи выделяют две разные стороны: формирующую (проксимальную, cis-полюс), обращенную к ЭПС, поскольку именно оттуда поступают небольшие пузырьки, несущие в аппарат Гольджи белки и липиды и зрелую (дистальную, trans-полюс), от которой постоянно отпочковываются пузырьки, несущие белки и липиды в разные компартменты клетки или за ее пределы.

Каждая стопка комплекса Гольджи обычно состоит из четырех-шести «цистерн», является структурно-функциональной единицей аппарата Гольджи и называется диктиосомой. Число диктиосом в клетке колеблется от одной до нескольких сотен. В растительных клетках диктиосомы обособлены. Аппарат Гольджи обычно расположен около клеточного ядра (в животных клетках часто вблизи клеточного центра).

Наружная часть аппарата Гольджи постоянно расходуется в результате отшнуровывания пузырьков, а внутренняя – постепенно формируется за счет деятельности ЭПР.

Рис. Комплекс Гольджи

Функции комплекса Гольджи: накопление белков, липидов, углеводов; модификация и упаковка в мембранные пузырьки (везикулы) поступивших органических веществ; секреция белков, липидов, углеводов; место образования лизосом. Секреторная функция является важнейшей, поэтому аппарат Гольджи хорошо развит в секреторных клетках.

Лизосомы – одномембранные органоиды. Представляют собой мелкие пузырьки (диаметр от 0,5 до 2 мкм), содержащие набор гидролитических ферментов. Ферменты синтезируются на шероховатой ЭПС, перемещаются в аппарат Гольджи, где происходит их модификация и упаковка в мембранные пузырьки лизосом. Лизосома может содержать от 20 до 60 различных видов гидролитических ферментов. Расщепление веществ с помощью ферментов называют лизисом.

Различают первичные и вторичные лизосомы. Первичными называются лизосомы, отпочковавшиеся от аппарата Гольджи. Вторичными называются лизосомы, образовавшиеся в результате слияния первичных лизосом с эндоцитозными вакуолями. В этом случае в них происходит переваривание веществ, поступивших в клетку путем фагоцитоза или пиноцитоза, поэтому их можно назвать пищеварительными вакуолями.

Рис. Образование лизосом

Автофагия – процесс уничтожения ненужных клетке структур. Сначала подлежащая уничтожению структура окружается одинарной мембраной, затем образовавшаяся мембранная везикула сливается с первичной лизосомой, в результате также образуется вторичная лизосома – автофагическая вакуоль, в которой эта структура переваривается.

Рис. . Образование экзоцитозных пузырьков (А), пищеварительных вакуолей (Б) и автофагических вакуолей (В).

Продукты переваривания усваиваются цитоплазмой клетки, но часть материала так и остается непереваренной. Вторичная лизосома, содержащая этот непереваренный материал, называется остаточным тельцем. Путем экзоцитоза непереваренные частицы удаляются из клетки.

Автолиз – саморазрушение клетки, наступающее вследствие высвобождения содержимого лизосом. В норме автолиз имеет место при метаморфозах (исчезновение хвоста у головастика лягушек), инволюции матки после родов, в очагах омертвления тканей.

Функции лизосом. Таким образом, лизосомы отвечают за внутриклеточное разрушение макромолекул органических веществ – «пищеварительная система» клетки и за уничтожение ненужных клеточных и неклеточных структур.


Рис. . Пероксисома. В центре – нуклеоид.

Пероксисомы – органоиды, сходные по строению с лизосомами, пузырьки с диаметром до 1,5 мкм с однородным матриксом, содержащим около 50 ферментов. Важнейшими ферментами являются оксидазы, катализирующие перенос двух атомов водорода с органических молекул (аминокислот, углеводов, жирных кислот) непосредственно на кислород, при этом образуется пероксид водорода, опасный для клетки окислитель:

АН2 + О2 → А + Н2О2

Образующуюся перекись водорода каталаза использует для окисления различных субстратов: Н2О2 + АН2 → А + 2Н2О. В клетках печени пероксисомы крупные и их много, каталаза окисляет этиловый спирт до уксусного альдегида. Избыток Н2О2 и Н2О2, образовавшийся в другом месте клетки, также разрушается каталазой (2Н2О2 → 2Н2О + О2). Наряду с митохондриями пероксисомы активно используют кислород в качестве окислителя. Существует гипотеза, согласно которой пероксисомы – древние органоиды, которые появились раньше митохондрий: когда появился кислород в атмосфере, токсичный для большинства клеток, пероксисомы снижали его концентрацию в клетках, одновременно используя его для окислительных реакций.

Образуются пероксисомы отпочковываваясь от ранее существующих, т.е. относятся к самовоспроизводящимся органоидам, несмотря на то, что не содержат ДНК. Растут благодаря поступлению в них ферментов, ферменты пероксисом образуются на шероховатой ЭПС и в гиалоплазме. В крупных пероксисомах выявляется плотная сердцевина – нуклеоид, соответствующий области конденсации ферментов.

Вакуоли – одномембранные органоиды. Вакуоли представляют собой «емкости», заполненные водными растворами органических и неорганических веществ. В образовании вакуолей принимают участие ЭПС и аппарат Гольджи.

Молодые растительные клетки содержат много мелких вакуолей, которые затем по мере роста и дифференцировки клетки сливаются друг с другом и образуют одну большую центральную вакуоль. Центральная вакуоль может занимать до 95% объема зрелой клетки, ядро и органоиды оттесняются при этом к клеточной оболочке. Мембрана, ограничивающая растительную вакуоль, называется тонопластом. Жидкость, заполняющая растительную вакуоль, называется клеточным соком. В состав клеточного сока входят водорастворимые органические и неорганические соли, моносахариды, дисахариды, аминокислоты, конечные или токсические продукты обмена веществ (гликозиды, алкалоиды), некоторые пигменты (антоцианы). Из органических веществ чаще запасаются сахара и белки. Сахара – чаще в виде растворов, белки поступают в виде пузырьков ЭПР и аппарата Гольджи, после чего вакуоли обезвоживаются, превращаясь в алейроновые зерна.

В животных клетках имеются мелкие пищеварительные и автофагические вакуоли, относящиеся к группе вторичных лизосом и содержащие гидролитические ферменты. У одноклеточных животных есть еще сократительные вакуоли, выполняющие функцию осморегуляции и выделения.

Функции. Растительные вакуоли отвечают за накопление воды и поддержание тургорного давления, накопление водорастворимых метаболитов – запасных питательных веществ и минеральных солей, окрашивание цветов и плодов и привлечение тем самым опылителей и распространителей семян. Пищеварительные и автофагические вакуоли – разрушают органические макромолекулы; сократительные вакуоли регулируют осмотическое давление клетки и выводят ненужные вещества из клетки.

Эндоплазматическая сеть, аппарат Гольджи, лизосомы, пероксисомы и вакуоли образуют единую вакуолярную сеть клетки, отдельные элементы которой могут переходить друг в друга.

Рис. Строение жгутиков и ресничек эукариот

Реснички и жгутики. Эти органоиды участвуют в процессах движения и представляют собой каркас из микротрубочек, называемый аксонемой, окруженный плазмалеммой. Длина ресничек – до 10 мкм, жгутики отличаются только размерами и их длина достигает 70 мкм. В основании ресничек и жгутиков находится базальное тельце, в котором 9 триплетов микротрубочек.

Аксонема образована 9 периферическими парами микротрубочек и одной центральной парой, напоминает велосипедное колесо: ось – пара микротрубочек, спицы – особые белки, соединяющие центральную пару микротрубочек с периферическими парами, и обод, образованный 9 парами микротрубочек. Реснички имеют клетки дыхательных путей человека, эпителий маточных труб. Жгутики у человека имеются только у мужских половых клеток – сперматозоидов. У прокариот строение жгутиков иное, и они не окружены мембраной.

Многие клетки могут иметь на поверхности тонкие выпячивания – микроворсинки для увеличения поверхности (клетки тонкого кишечника, извитых канальцев почек). В отличии от ресничек они не способны совершать движения, у них под мембраной отсутствуют микротрубочки аксонемы.

Объект и предмет исследования экологии

Предмет и задачи экологии.

Экология – это наука о взаимоотношениях живых организмов между собой и окружающей их средой.

Как наука, экология возникла во второй половине 19 века, долгое время развивалась и во второй половине 20 века приобрела современные черты, очертила цели, задачи, основные принципы и положения.

Любая наука (и экология в том числе) обладает следующими обязательными признаками. Если они имеются, то можно говорить о существовании науки:

 1. Цели и задачи.
 2. Собственный объект и предмет исследования.
 3. Систему методов исследования
 4. Набор основополагающих теоретических представлений.

Цели и задачи экологии

Целью экологии является выяснение путей, с помощью которых вид сохраняется в постоянно меняющихся условиях среды. Сохранение и процветание вида заключается в поддержании оптимальной численности его популяции. Она достигается посредством наличия оптимальных связей с окружающей средой. Из окружающей среды в организмы поступает вещество, необходимое для строительства их тела, энергия, используемая для функционирования вида, выработки приспособлений, позволяющих ему комфортно существовать в условиях внешней среды. Из организмов во внешнюю среду поступают продукты жизнедеятельности и отмершие организмы, которые ей (внешней средой) утилизируются. Нарушение хотя бы одного из этих процессов ведёт к вымиранию вида, поэтому целью экологии и является изучение всех процессов, всех связей всех компонентов природных систем, позволяющих виду существовать в соотвествующей внешней среде. Цель эта весьма обширна, поэтому для её достижения решается ряд более конкретных задач:

 1. Изучение механизмов адаптации организма к среде,
 2. Исследование регуляции численности популяций,
 3. Познание биологического разнообразия и механизмов его поддержания,
 4. Исследование продукционных процессов,
 5. Изучение протекающих в биосфере процессов с целью поддержания ее устойчивости,
 6. Разработка общей теории устойчивости экосистем,
 7. Моделирование состояния экосистем и глобальных биосферных процессов.

Объект и предмет исследования экологии

Главным объектом исследования экологии являются экосистемы, т.е. единые природные комплексы, образованные живыми организмами и средой обитания. Кроме того, в область ее компетенции входит изучение отдельных видов организмов (организменный уровень), их популяций (популяционный уровень) и биосферы в целом (биосферный уровень). Это не противоречит сказанному, что объектом являются экосистемы, так как популяции и организмы изучаются не сами по себе, а как части экосистем, занимающие в них определённую нишу. Биосфера также является экосистемой глобального уровня. Так что можно повторить, что объектом исследования экологии является экосистема. Экосистема представляет собой любую взаимодействующую совокупность живых организмов и неживых компонентов природы на определённой территории. От отдельной лужи, кочки на болоте, до материка, природной зоны, биосферы в целом. То есть можно сказать, что вся наша биосфера состоит из бесчисленного множества экосистем различного размера, причём более мелкие экосистемы, входят в состав более крупных, те, в свою очередь, ещё более крупных и так далее.

Предметом исследования экологии является совокупность или структура связей между организмами и средой, а также между самими организмами.