1_ZT_-_Shit_remains_the_same (1)

Zero Tolerance – Shit remains the same

Shit remains the same

grace.

.

, куда мир катится, но точно не к прекрасному.

(Fourfold)

)

!

One

!

 

(Fourfold)

 

(Fourfold)

)

 

 

– популярная сеть магазинов одежды, брендом которой является красная звезда.

дотоле американской державой.

Исанин Д.М.

Иінішті __деу ж_не оны б_йыммен біріктіру


Иінішті өңдеу және оны бұйыммен біріктіру

 

Иініштің түрлері

Иініш – иықтық және белдік бұйымның жоғарғы бөлігінде орналасқан бөлшек.

1. Иініш пішініне қарай түзу, сопақ және фигуралы.

 

 

 

2. Иінішті бұйыммен қайып тігу, бастыра тігу, жапсырма және бедер

тігіспен біріктіреді.

3. Иініштер қиылған және бұйыммен тұтас пішілген болады.

Бедер тігістері немесе күрделі қатпар тұтас бөлшекте орындалғандай, тұтас пішілген бұйымдағы иінішті өңдеуде солай атқарылады.

 

4. Иініштер қырсыз және қырлы болады. Қырсыз иінішті бұйыммен

біріктермес бұрын, негізгі бөлшектерде бүкпе, бедер, қатпар, бүрме және т.б. өңделеді. Қырлы иініштер астармен бірге және олсыз болады.

      

 

2.2.2 Қырсыз иініштерді бұйыммен біріктіру

 

Операция атауы

Операцияны орындаудағы техникалық шарттар

Сурет

 

1. Түзу және сопақ иінішті бұйыммен біріктіру

1.1. Қайып тігісімен біріктіру

1.1.1. Негізгі бөлшекке иінішті көктеу

 

 

 

Иініштің бөлшегін және негізгі бөлшекті бет жағымен ішке қаттап салады. Қиықтарды теңетіреді. Иініште тіке көктеу инешаншымдарымен көктейді = 1,5 – 2,0 см6 тігістің ені - 0,9 см.

 

 

1.1.2. Иініштің сыруы

 

Ені 1 см тігіспен иінішті иінішпен сыру

 

1.1.3. Сыру тігісінің өңделуі

 

 

Тігісті біртіре, айыра үтіктеу, бастыра тігу, айыра тігу

 

-

 

 

1.2. Бастыра тігу тігісімен біріктіру

 

Иінішті қайып және сырып тігеді. Тігісті иінішке біріктіре үтіктеп, бастыра тігеді.

Кеңдіктің ені бастыра тігу тігіснің түріне байланысты болады: ашық немесе жабық қиық. Өңдеу жолағының ені тең 0,5- 0,7 см қосымша.

 

 

1.3. Жабық қиықпен жапсырма тігісті біріктіру

 

 

1.3.1. Өңдеу жолағының ені 0,5 см астам болмауы керек

 

Негізгі бөлшекте иініштің сыру сызығын белгілейді.

 

 

 

 

Иініште төменгі аймығының сызығын белгілейді

 

 

 

Біріктіре үтіктеу немес сызықтың төменгі аймағын белгіленген сызыққа көктеп алып, сопақ жиекте тігістің кеңдігін айырып үтектейді немес бұрыштап ояды.

 

Иінішті негізгі бөлшекке беткі жағымен үстіге қарай қояды. Сызықтарды негізгі бөлшекте иінішті төменгі аймағымен теңестіреді; көктеп, бастыра тігеді тігі ені 0,1- 0,5см

 

 

 

1.3.2. Өңдеу жолағының ені 0,5 см астам болмауы керек

 

Негізгі бөлшекте иініштің сырып тігу сызығын белгілейді. Иініштің төменгі қиығына қарай әдіпті пішеді. Әдіп ені тең өңдеу жолағының еніне 1,0 – 1,5 см қосу.

Әдеп пен иінішті бет жағымен ішке қаратып біріктіреді, қиықтарды теңестіреді және иініштің төменгі жиегін тігіс ені 0,5 -0,7 см көктейді.

 

 

 

2. Фигуралық иінішті бұйымдармен қосу және өңдеу

2.1. Сырып тігу кезіндегі иініштің тігіс ені 0,2 см аспауы керек

Түзу және сопақ иініштерді біріктіру жапсырма тігісі арқылы орындалады. Иіннің бұрышындағы кеңдіктің өңдеуі тігісінің ерекшелігі: ішкі бұрыштарды тігіске 0,2 см жетпей кесу; материалдың қасиетіне қарай сыртқы бұрыштарды қатпарлап қояды.

 

 

 

2.2. Сырып тігу кезіндегі иініштің тігіс ені 0,2 см аспауы керек

2.2.1. Жұқа және сетінегіштік маталарда иініштің сыртқы бұрыштарын өңдеу

 

Иініштің төменгі жағына сызық белгілейді. Иініштің бұрыштар ені 0,5 – 0,7 см болатындай етіп қайып тігеді. Қалғанын қиып тастайды, қайып тігісін айыра үтектейді.

 

 

Иініштің беткі жағынан қарай бұрыштарын аударады, түзейді, қосып үтіктейді.

 

1.1.2. Қалың сетінегіштік емес маталарда иініштің сыртқы бұрыштарын өңдеу

 

Кеңдікте бұрышты қиып тайтайды және қиықтарын алшақ тігіспен теріс жағынан біріктіреді. Сосын бұрышын айналдырады.

 

1.1.3. Иініштің ішкі бұрыштарын өңдеу

 

Әдіппен бұрыштарды жөрмеуді, қосымша немесе негізгі матадан иініш бұрышының пішіні бойынша пішіп, ақырында ол иініште белгіленген сызыққа ішкі қиық 0,1 – 0,2 см өтеді. Әдіптің көлденең қиықтарын ішке қарай бүгеді. Тігістер бұрышта беттеседі 0,1 см жетпей жолаққа.

 

 

 

Әдіпті ішкі жағына қарай бүгеді. Негізгі матаның жиегіне бұрышты айналдыра көктеп, қосып үтіктейді

 

1.2. Фигуралы иінішті бұйыммен біріктіру

 

Фигуралы иінішті бұйыммен жапсырма тігіспен біріктіреді.

 

 

 

Ескертпе

 

Фигуралы иініштер әдіппен өңделуі мүмкін, иініш пішіні бойынша пішілуі және жапсырма тігіспен бұйымға біріктірілуі

 

 

 

 

ТРАНСАКЦИОННЫЙ АНАЛИЗ

Трансактный, или трансакционный (transactional), анализ — си­стема групповой психотерапии, в которой взаимодействие индиви­дов анализируется с точки зрения трех основных состояний Я.

Основателем этого направления в психологии и психотерапии является американский психолог и психиатр Эрик Берн, который разработал его в 50-е гг. XX в. Э.Берн выделил предмет иссле­дования и наблюдения — человеческое поведение. Он не только со­здал метод трансакционного анализа, но и подробно изложил его в своих многочисленных книгах, несколько из которых были пе­реведены на русский язык.

Метод, созданный Э. Берном, делится на несколько этапов:

■ структурный анализ, или теория эго-состояний;

■ собственно трансакционный анализ деятельности и об­щения, основанный на понятии «трансакция» как взаи­модействии эго-состояний двух вступающих в общение индивидов (под эго-состоянием понимается актуальный способ существования Я-субъекта);

■ анализ психологических игр;

■ скриптоанализ (анализ жизненного сценария — «скрип­та»).

Э.Берн считал, что каждый человек имеет свой жизненный сценарий, модель которого намечается в ранние детские годы. Люди вырастают, но в соответствии со своим жизненным сцена­рием продолжают играть в различные игры. Вся жизнь человече­ства заполнена играми. По мнению Э. Берна, самой страшной иг­рой является война. Различают три Я-Состояния: Я-Взрослый, Я-Ро-дитель, Я-Ребенок. Групповая психотерапия, по Э.Берну, должна складываться на уровне Взрослый—Взрослый. Руководитель пред­приятия, менеджер должен научиться выделять состояния Взрос­лого как в своем собственном сознании и поведении, так и в со­знании и поведении других людей, особенно подчиненных, клиен­тов, партнеров, добиваясь общения на уровне Взрослый — Взрос­лый. Общение с разными людьми, например с сослуживцами, на­чальством, может строиться по-разному в зависимости от психо­логического состояния человека, от темы общения, а также от цели общения и от того, является ли общение бескорыстным или человек хочет чего-то добиться от своего собеседника.

Умелое владение этим методом помогает менеджеру добиться эффективной коммуникации. Эффективной коммуникация будет тогда, когда она будет вестись на одном и том же языке, т.е. Взрослый будет разговаривать со Взрослым, Ребенок — с Ребен­ком, Родитель с Родителем.

Различают трансакционный анализ в узком и широком смысле. В узком понимании — это анализ взаимодействия двух и более людей, в широком — социально-ориентированный психотерапев­тический метод, конечной целью которого является формирование гармоничной, социально-адаптированной личности.


Современный менеджер должен уметь использовать данный метод как в узком, так и широком понимании. Рассмотрим состав­ные части метода Э. Берна.

Структурный анализ — теория эго-состояний. Э.Берн пользу­ется терминологией 3. Фрейда, обозначая Я-концепцию — Эго. Цель структурного анализа заключается главным образом в том, чтобы дать ответы на вопросы: Кто Я? Почему поступаю именно так? Какая часть моего Я действует или должна действовать в дан­ной ситуации, чтобы принести пользу, а не поражение? Структур­ный анализ изучает, какую долю в личности и действиях челове­ка занимает то или иное эго-состояние.

Три состояния человека. Их характеристика.Эго-состояние Родитель (Р), по Э.Берну, обнаруживает себя в таких проявлени­ях, как контроль, запреты, идеальные требования, догмы, санкции, забота, могущество. Родитель — это собрание догм и постулатов, которые человек воспринимает в детском возрасте и которые со­храняет потом в течение всей жизни. Это комплекс убеждений, нравственных норм, предрассудков и предписаний, некритически усваиваемых индивидом как в детстве, так и на протяжении всей жизни, и диктующих ему линию поведения. Это повелевающая часть личности. Кроме того, эго-состояние Родитель содержит ав­томатизированные формы поведения, сложившиеся прижизненно, избавляющие от необходимости сознательно рассчитывать каж­дый шаг. Э.Берн отмечает, что Родитель может проявляться дво­яким образом — прямо или косвенно: как активное состояние Я или как влияние Родителя. В первом, активном, случае человек ре­агирует так, как реагировали в подобных случаях его отец или мать. Если говорить о косвенном влиянии, то обычно реакция че­ловека бывает такой, какую от него ждали, т. е. человек или под­ражает одному из родителей, или приспосабливается к их требо­ваниям. Таким образом, различают две основные формы проявле­ния Родителя: заботящийся (советы, поддержка, опека и т.п.), ког­да на первое место выдвигаются достойные постулаты («Защищать Родину от врага — святое дело», «Предавать — подло»), и контро­лирующий (запреты, санкции и т.п.), когда приоритетными стано­вятся самые нелепые, постыдные предрассудки и убеждения, пе­редаваемые из поколения в поколение («Главное в жизни — вкус­но есть и мягко спать», «Деньги не пахнут» и т.п.). Родитель — наи­более косная часть человеческого Я, остающаяся всегда вне зоны критики. Родитель влияет на поведение человека, выполняя фун­кцию совести.

Эго-состояние Взрослый (В) включает в себя вероятностную оценку ситуации, рациональность, компетентность, независимость. Это состояние не имеет никакого отношения к возрасту человека, а представляет собой способность личности хранить, использовать и перерабатывать информацию на основе предыдущего опыта. Хотя Взрослый использует информацию, заложенную в Родителе и Ребенке, он независим от предубеждений и догм Родителя и по­рывов Ребенка. Взрослый — это способность находить компромис­сы и альтернативные варианты в жизненных тупиках, которые порой кажутся безвыходными. Это состояние функционирует «здесь и теперь» независимо от прошлого.

Эго-состояние Ребенок (Ре) содержит в себе аффективные ком­плексы, связанные с ранними впечатлениями и переживаниями. Ребенок живет в человеке всю жизнь и проявляется даже у ста­рых людей, когда те мыслят, чувствуют, реагируют на окружа­ющее точно так же, как делали в детстве. Это очень ценная часть человеческой личности, наиболее импульсивная и искренняя. Ре­бенок придает личности неожиданность. Различают Ребенка ес­тественного (свободного) и адаптированного, или приспособивше­гося. Естественному Ребенку свойственна склонность к веселью, живому движению, фантазии, импульсивности и раскованности. Адаптированный Ребенок представлен такими разновидностями, как бунтующий (против Родителя), соглашающийся и отчужда­ющийся.

Важнейшим положением теории эго-состояний является тезис о «переключении» одного эго-состояния на другое: один и тот же индивид в разных жизненных ситуациях может проявляться то как Родитель, то как Взрослый, то как Ребенок. Кроме того, в по­ведении и переживаниях индивида может одновременно прояв­ляться более чем одно эго-состояние. На рис. 7.2 приводится струк­турная диаграмма в полном и упрощенном виде.

Состояние Взрослый необходимо для жизни, так как человек перерабатывает информацию и вычисляет вероятности, которые нужно знать, чтобы эффективно взаимодействовать с окружа­ющим миром. Взрослый контролирует действия Родителя и Ребен­ка и является посредником между ними.

Следующее фундаментальное понятие трансактного анализа — «игры», трактуемые как формы поведения со скрытым мотивом, при которых один из взаимодействующих субъектов добивается психологического или иного преимущества над другим (выигрыва­ет). Игры могут быть «хорошими», когда другой субъект не стра­дает от выигрыша первого, и «плохими», когда маневры и обман­ная стратегия первого субъекта приводят к ущемлению благополу­чия второго.На основе трансактного анализа Э. Берном была разработана психотерапия, призванная освободить человека от скриптов, программирующих его жизнь, через их осознание, че­рез противопоставление им непосредственности, спонтанности, близости и искренности в межличностных отношениях, через вы­работку разумного и независимого поведения.

Конечной целью трансактного анализа является достижение гармонической, сбалансированной личности через гармонические взаимоотношения между всеми эго-состояниями. Основной зада­чей при этом является достижение состояния автономного Взрос­лого.

Собственно трансакционный анализ.Трансакция — единица общения, т.е. взаимодействие двух или более людей. Единичным актом человеческих взаимоотношений является обмен ходами. Трансакция начинается с трансакционного стимула, или побужда­ющего хода, — того или иного знака, свидетельствующего о том, что присутствие (или действие) одного человека воспринято дру­гим. Трансакция (трансакт) — обмен действиями. Ответ называет­ся трансакционной реакцией или ответным ходом.

Обмен ходами очень напоминает торговую операцию, так как он осуществляется по принципу «ты — мне, я — тебе». Именно по­этому его часто называют сделкой (англ. transaction).

При трансакционной реакции человек, к которому обращен стимул, отвечает каким-то действием, например, улыбкой, нахму­ренным лицом, отведенными в сторону глазами и т.д.

Люди, как правило, чутко улавливают трансакционные стимулы. Например: в трамвае г-н А предупредительно отодвигается, чтобы уступить место г-ну В. Понятно, что его присутствие замечено.

Трансакции могут быть как положительными, доброжелатель­ными, так и отрицательными, недоброжелательными и даже агрес­сивными.

В трансакционном анализе рассматриваются четыре возможные жизненные позиции, определяющие отношение к себе и другим:

1)я плохой, ты хороший;

2)я плохой, ты плохой;

3)я хороший, ты плохой;

4)я хороший, ты хороший.

Целью анализа трансакций является получение навыка опреде­ления, какого рода трансакция имеет место, какое состояние Я от­ветственно за трансакционный стимул и какое состояние Я парт­нера откликнулось действием.

Формы трансакта: дополнительные (параллельные), перекрест­ные (пересекающиеся) и скрытые.

Самыми зрелыми и здоровыми являются дополнительные трансакции, когда стимул, посланный человеком, встречает адек­ватную, естественную в данной ситуации реакцию (рис. 7.3).

Например, два человека (руководитель и подчиненный) взаимо­действуют как Родитель — Родитель.

Пример 1. Диалог между руководителем подразделения и подчиненным: «Это безобразие! На наш отдел опять свалилась дополнительная работа». Подчиненный: «Действительно безобра­зие. И ведь это не в первый раз!»

Пример 2. Руководитель: «Генеральное руководство поручи­ло нашему подразделению разработку нового продукта, поэтому с сегодняшнего дня вы будете работать без выходных». Подчинен­ный: «Ну надо, так надо, только вы также будете работать с нами без выходных».

Это может быть взаимодействие Ребенок — Родитель, когда подчиненный нуждается в сочувствии и понимании со стороны начальника и получает их, и наоборот (рис. 7.4).

Пример 1. Подчиненный: «У меня сегодня очень болит голо­ва». Руководитель: «Идите домой, полежите, а вашу работу мы вы­полним сами».

Пример 2. Руководитель: «Не знаю, что и делать. Высшее руководство поручило слишком большой объем работ, а в нашем отделе недостаточно людей, чтобы это выполнить. Может, при­влечь людей из других подразделений?» Подчиненный: «Не беспо­койтесь, мы все выполним сами».

Также два человека могут взаимодействовать как Взрослый — Взрослый. Такие взаимодействия благоприятны в рабочей обста­новке (рис. 7.5).

Руководитель подчиненному: «Я прошу вас выполнить это по­ручение к завтрашнему дню, чтобы я мог подготовить отчет в ми­нистерство». Подчиненный: «Хорошо, я возьму материал домой и вечером поработаю».

Основная особенность дополнительных трансакций заклю­чается в том, что векторы взаимодействия параллельны, а сле­довательно, никогда не пересекаются. Данное правило не зави­сит ни от природы трансакций, ни от их содержания. Пока тран­сакции будут сохранять дополнительный (параллельный) харак­тер, правило будет выполняться независимо от того, заняты ли ее участники на производстве обсуждением домашних дел (Ро­дитель— Родитель), решают ли реальную производственную проблему (Взрослый — Взрослый) или просто играют вместе (Ребенок—Ребенок).

При дополнительных (параллельных) трансакциях человечес­кие коммуникации открыты, отношения в коллективе искренни и плодотворны. При этом невербальное общение (взгляды, жес­ты, интонация) не противоречит смыслу произносимых слов.

При нормальных человеческих отношениях стимул влечет за собой уместную, ожидаемую и естественную реакцию.

Э.Берн первым правилом коммуникации считает следующее: пока трансакции дополнительны, процесс коммуникации будет протекать гладко. Следствием из этого правила является то, что пока трансакции дополнительны, процесс коммуникации может продолжаться неопределенно долго.

Обратное правило: процесс коммуникации прерывается, если происходит то, что мы называем пересекающейся трансакцией.

Пересекающиеся трансакции возникают, когда на определен­ный стимул следует неадекватная реакция.

Пример 1. Подчиненный руководителю: «Давайте начнем разработку нового направления деятельности». Руководитель: «Мне еще дополнительных хлопот не хватало! А кто будет выполнять? Не лезьте не в свои дела!» (рис. 7.6, а). В этом случае под­чиненный выполняет ход Взрослого, предлагающего серьезное дело, а руководитель выступает в ответ в роли Родителя.

Пример 2. Руководитель подчиненному: «Вы не брали крас­ную папку с отчетом с моего стола?» (ход Взрослого, интересу­ющегося информацией). Подчиненный мог бы ограничиться крат­ким ответом: «Нет, не видел» или более полным: «Нет, не видел. Давайте я помогу Вам ее найти», (см. рис. 7.6, а). Но у подчинен­ного не все хорошо дома, и он грубо отвечает: «Вы вечно ее теря­ете. Возьмите там, где оставили» или «Почему Вы всегда все от­кладываете на последний момент, а потом придираетесь к нам?» Ответ последовал от Родителя. Такой ответ может способствовать развитию конфликтной ситуации (рис. 7.6, б).

Пример 3. Вернемся к первому примеру. В ответ на репли­ку руководителя подчиненный мог бы сказать: «А почему Вы кри­чите на меня? Кто Вам дал такое право?» Такой поворот событий влечет за собой конфликт, ссору.

В жизни аналогичные пересекающиеся трансакции возникают очень часто. Такие трансакции являются постоянным источником семейных, служебных и бытовых конфликтов. Пересекающиеся трансакции могут возникать у пациентов и бездарных врачей, ког­да пациент обращается к врачу как Взрослый к Взрослому с кон­структивными предложениями и разумными замечаниями, а по­лучает поверхностный авторитарный ответ Родителя Ребенку. Трансакции пересекаются, и в дальнейшем взаимодействие этих личностей обречено на провал. Пересекающаяся трансакция вы­зывает наибольшие трудности в процессе общения, какой бы сто­роны человеческих отношений она ни касалась.

В ходе анализа трансакций недостаточно только констатировать факт пересечения векторов. Необходимо еще выяснить, какая часть личности неожиданно активизировалась и разрушила взаимодей­ствие. Например, если второй участник трансакции на обращение Взрослого к его взрослому состоянию реагирует детским состояни­ем Я, то следует отложить решение проблемы до тех пор, пока век­торы не будут приведены в такое состояние, при котором дальней­шие трансакции могут стать параллельными. Это можно сделать двумя способами: либо став Родителем и дополнив проснувшегося в собеседнике Ребенка, либо активизировав в собеседнике Взрос­лого.

Анализировать трансакции весьма трудно, но опытный менед­жер должен уметь это делать. Иногда на предприятие может при­глашаться специалист — психотерапевт. Делается это в том слу­чае, если конфликты становятся постоянными и деструктивными.

Простейшими являются дополнительные и пересекающиеся трансакции. Кроме них существуют двухуровневые трансакции — угловые и двойные, при которых один уровень видимый — то, что произносится (Э.Берн называет его социальным), а второй — скрытый, или психологический, — то, что имеется в виду (под­текст). При угловой трансакции стимул направлен, к примеру, от Взрослого к Взрослому, а ответная реакция — от Ребенка к Взрос­лому или от Ребенка к Ребенку. Скрытые трансакции требуют од­новременного участия более чем двух состояний Я. Скрытые (уг­ловые) трансакции представлены на рис. 7.7.

Скрытыми трансакциями часто пользуются дипломаты, влюб­ленные и т.п.

Он: «Не хотите ли зайти ко мне на полчаса посмотреть мою библиотеку? Выберете что-нибудь почитать».

Она: «У меня как раз пара свободных часов. Я так люблю ин­тересные книги».

На социальном уровне происходит разговор между взрослыми о книгах, в то время как на психологическом уровне — это разго­вор Ребенка со Взрослым, и его содержание — сексуальные вза­имоотношения. Э.Берн анализирует подобные игры: «На поверх­ности инициатива принадлежит Взрослому, но исход большинства подобных игр предопределяет Ребенок, так что участников игры может ждать сюрприз».

Типичные скрытые трансакции часто возникают в жизни алко­голиков. Придя на работу утром с похмелья, такой сообщает окру­жающим: «Ох, и врезал я вчера. Голова раскалывается». Началь­ник: «У каждого бывает» (рис. 7.8).

Перед нами видимая трансакция Взрослый—Взрослый. На са­мом деле, трансакция гораздо глубже. Детское состояние Я алко­голика ищет снисхождения у родительского состояния Я началь­ника. Как правило, он и получает в ответ доброжелательный сме­шок и снисходительную реплику. Кто-то может, рассмеявшись, сказать: «Да, ты человек пропащий». Этот смех над чужим не­счастьем, так часто встречающийся в жизни, иногда называют «трансакцией виселицы».

Психологические игры.Третьим этапом метода Э.Берна, как уже указывалось выше, является анализ игр.

Э. Берн игрой называет серию следующих друг за другом скры­тых дополнительных трансакций с четко определенным и предска­зуемым исходом. Она представляет собой повторяющийся набор порой однообразных трансакций, внешне выглядящих вполне правдоподобно, но обладающих скрытой мотивацией.

Психологические игры имеют три обязательных признака: 1) скрытые мотивы, с помощью которых можно манипулировать партнером по игре; 2) благовидность трансакций в социальном плане; 3) выигрыш — «купоны», являющиеся целью игры. Отри­цательным моментом является то, что психологические игры пре­пятствуют честным и искренним взаимоотношениям между людь­ми. Виды негативных психологических игр: игры алкоголиков, не­сущие саморазрушение; игры убийц, в которых выигрыш — убий­ство другого человека; деструктивные семейные игры, ведущие краспаду семьи; игры политиков, в которых выигрыш — власть и сопутствующее собственное благополучие и благополучие семьи, а не декларируемая социально-благовидная цель — всенародное благо. Зачастую игры политиков приобретают зловещую и траги­ческую форму — войну.

Следует выделить такую форму трансакций, которую нельзя определить как игру. Речь идет об искренности. Искренность — один из самых глубоких уровней человеческих отношений. Она лишена потребности в получении выигрыша и возникает в редкие моменты полного бескорыстия, нежности, понимания, близости. Так как истинная искренность встречается очень редко, Э. Берн не отводит ей места в трансакционном анализе.

Сценарии.Наиболее трудным для понимания является четвер­тый этап метода Э. Берна — анализ сценариев.

Всех людей, по представлению о себе, о жизни, по способам реализации своей жизни, можно разделить на Выигрывающих и Проигрывающих. Выигрывающий — это человек, способный быть аутентичным (достоверным). Такой человек сознательно разреша­ет себе быть личностью, реализует свою неповторимую индивиду­альность и, не боясь быть независимым, принимает на себя ответ­ственность за собственную судьбу. Аутентичная личность отверга­ет жизнь в иллюзорном мире представлений о том, какой она могла бы быть, если бы не Выигрывающий в представлениях о себе исходит из существующих реалий, правильно учитывая соб­ственные достоинства и собственные недостатки. Аутентичный че­ловек не предъявляет претензий к другим людям, не пытается ма­нипулировать ими. Он умеет оставаться самим собой, не стремясь создать приятный, вызывающий или соблазнительный образ, не соответствующий действительности. Выигрывающий не разыгры­вает из себя беспомощного и не играет в обвинителя.

Он адекватно реагирует на события, правильно использует свои способности и свое время, не позволяя себе жить ни розо­вым будущим, ни безмятежным прошлым. При этом он не сбрасы­вает со счетов свое прошлое и не пренебрегает планами на буду­щее. Аутентичная личность живет и действует по принципу: «Здесь и теперь», делая своевременные выводы после неизбеж­ных для каждого человека промахов и падений. Выигрывающий свободен от догм и ложных авторитетов, поскольку сам для себя достаточно авторитетен. Он умеет быть искренним и непосред­ственным, получая удовольствие от работы, природы, еды, секса. Это полнокровные и жизнеспособные люди, которые не ограни­чиваются только собственными интересами. Состояние общества, положение страдающих и слабых для Выигрывающих часто более важны, чем собственная жизнь. Можно быть Выигрывающим на тюремных нарах и Проигрывающим в президентском дворце. В страшные послереволюционные годы, когда тысячи людей оказались в ГУЛАГе и в застенках НКВД, сотни из них оказались Выигрывающими. Яркий пример тому — жизнь академика Дмит­рия Лихачева. Безусловно, настоящий менеджер, руководитель должен быть Выигрывающим.

Проигрывающие, даже преуспевая в жизни, часто говорят о себе как о тревожных, несчастных. Проигрывающие — это без­вольные, вечно страдающие, измученные и мучающие других люди. Они не способны к какой-либо страсти и поэтому нестер­пимо скучны. Отличительной чертой проигрывающих является то, что они не умеют жить настоящим. У них присутствует не­скончаемая ностальгия по прошлому, мечты о будущем чуде или волшебном спасении, которые лишают их возможности восполь­зоваться шансами сегодняшнего дня. Их представления о мире искажены, наполнены непрерывной тревогой, подозрительно­стью, плохими предчувствиями и претензиями к людям. Продук­тивная реализация собственного жизненного пути для них невоз­можна. Проигрывающие избегают искренних и откровенных от­ношений. Они пытаются манипулировать людьми, накапливая выигрышные купоны.

Формирование Выигрывающих и Проигрывающих начинается в раннем детстве, когда от полной зависимости ребенок (подро­сток) пытается прейти к полной независимости, а затем по мере получения жизненных уроков — к независимости.

Э.Берн считает, что игры можно считать частью более широ­ких и сложных трансакционных ансамблей, называемых сценари­ями.

Сценарий — это жизненный план личности, драма, чаще всего неосознанная. Сценарий имеет четкие закономерности сцениче­ской драмы: завязку, действие, кульминацию и финал.

Различают сценарии Неудачников и Победителей, ловчил и без­укоризненно честных, хитрецов и простофиль. Какая роль закла­дывается в детстве, та и играется во взрослой жизни.

Предписание — это программа, по которой человек стремится к цели. Она закладывается, как правило, в детстве родителями, учителями. Это ответы на вопросы: «Кто ты?», «На что спосо­бен?», «Каким должен быть?», «Как этого достичь?». Ответы зави­сят от полученного воспитания.

Существуют профессиональные предписания: «В нашем роду все были врачами», «Он создан быть артистом». Предписания мо­гут касаться семейного уклада и отношения к жизненным ценно­стям: «Для женщины главное — выйти замуж», «Деньги не пах­нут». Различают предписания-заклятия: «Чтоб ты провалился!» Как не покажется странным, предписания-заклятия, несущие в себе негатив, могут иметь фатальный характер — таким образом предписывается жизнь человека с деструктивным поведением (алкоголик, самоубийца, убийца и т.п.). К сожалению, деструктивные предписания усваиваются еще в детском возрасте как непрелож­ные истины и личность, имеющая сценарий с проклятием, обрече­на судьбой на самое жалкое существование. В рабочем коллекти­ве это обычно нытики, считающие себя во всем неудачниками, винящие свою судьбу. Как правило, такие люди руководителями не становятся. Они постоянно жалуются, обижаются. Мудрый, опытный руководитель должен суметь «расколдовать», снять про­клятья. Э. Берн определяет этот прием как разрешение. Одно из самых важных разрешений — разрешение думать самому.

В детстве формируется еще одна важная деталь мировоспри­ятия — излюбленное чувство. Это доминирующая, основная эмо­ция, которая может сохраниться на всю жизнь. Ребенок экспери­ментирует, «пробует», «примеряет» различные эмоции: радость, вину, испуг, обиду, недоумение и т.д. Затем он отбирает те, ко­торые в его семье используются особенно часто. Данные эмоции закрепляются в поведении, а спустя годы проявляются в жизни, рабочем коллективе, собственной семье, обществе. При этом до­минирует излюбленная эмоция, которую человек использует в большинстве случаев жизни при реакции на одну и ту же ситуа­цию.

Менеджер, обладая определенным характером, работает с кол­лективом людей, в котором есть вечно раздраженные, вечно угрю­мые, вечно придирчивые, вечно веселые, вечно занудливые, веч­но ноющие, вечно неуверенные, вечно довольные и т.д. Он дол­жен суметь подобрать «ключик» к каждому из них, из группы сформировать коллектив единомышленников.

Свойство пользоваться излюбленной эмоцией Э.Берн назвал трансакционным рэкетом. Валюта трансакционного рэкета — пси­хологические купоны.

Психологические купоны — архаические чувства, собираемые детским состоянием Я для манипулирования другими и получения выигрыша. Различают купоны: серые — неполноценность; голу­бые — депрессия; красные — гнев, неприязнь; коричневые — повышенная раздражительность, подозрительность, склонность к ипохондрическим образованиям; золотые — радость, доброжела­тельность, искренность; белые — безгрешность.

За собиранием купонов неизменно следует расплата. Человек, «собирающий» золотые купоны, как правило, ощущает себя Выиг­рывающим. Человек, который все время «коллекционирует» голу­бые купоны, получив последний, переполнивший его эмоциональ­ное состояние, часто совсем незначительный по сравнению с на­копленным капиталом бед и несчастий, кончает жизнь самоубий­ством. Человек, являющийся владельцем коричневых купонов, проводит жизнь в тусклом одиночестве и прозябании. Даже искренние комплименты превращаются для них в намеренное ос­корбление.

Собиратели белых купонов безгрешности терзают себя своим недостаточным совершенством.

Руководитель должен не только заставить подчиненного пре­кратить или изменить игру, но и заставить отказаться от удоволь­ствия использовать ранее накопленные купоны. Подчиненный должен не просто «простить» все полученные ранее обиды, но полностью отказаться от них в коллективе, а возможно, и в семье, потому что «прощение» означает лишь консервирование купонов на определенный срок, до того момента, когда новая неприятность заставит такого сотрудника раскупорить тару со своими любимы­ми купонами и использовать их с новой силой.

Таким образом, личность, получив «набор» информации (пере­живания), приняв решение и заняв определенные психологиче­ские позиции, готова к исполнению своего жизненного сценария. Но для полноценной жизненной драмы необходимы другие участ­ники, которыми личность могла бы манипулировать.

Цель трансакционного анализа — сформировать у подчинен­ных взрослую этическую позицию, научить их стать Выигрыва­ющими, ответственными за себя, за всех и за все.

Дерево целей

Идея метода дерева целей впервые была предложена американскими исследователями Ч.Черчменом и Р. Акоффом в 1957 году.

Дерево целей – это графическая схема, которая демонстрирует разбивку общих целей на подцели.

Вершина схемы интерпретируются как цели, ребра или дуги – как связи между целями.

Метод дерева целей является главным универсальным методом системного анализа.

Дерево целей увязывает цели высшего уровня с конкретными средствами их достижения на низшем производственном уровне через ряд промежуточных звеньев. Данный метод позволяет человеку привести в порядок собственные планы (личные или профессиональные), увидеть свои цели в группе.

В основе построения дерева целей лежит граф дерево.

Граф без циклов называется деревом.

Важный класс графов составляют ориентированные деревья.

Рисунок . Граф дерево.

Дадим соответствующее определение.

Определение. Ориентированный граф G называется ориентированным деревом, если выполняются следующие условия:

1. существует в точности одна вершина (корень), степень захода которой равна нулю;

2. степень захода любой вершины, кроме корня, равна единице;

3. для любой вершины v, отличной от корня, существует путь из корня в эту вершину;

Дерево целей строится поэтапно, сверху вниз, путем последовательного перехода от более высокого уровня к более низкому, смежному уровню.

В основе дерева целей лежит согласование целей между собой.

Конкретизация целей сверху вниз должна расти: чем выше уровень, тем качественнее формулируется цель.

Принципы построения дерева целей по Х. Алдеру:

1. Цели низкого уровня подчинены целям более высокого уровня.

2. В самом верху большая жизненная цель, внизу – конкретная задача к ее реализации.

3. Каждая микро цель или задача способствует реализации более крупной цели, а та в свою очередь в реализации цели по иерархии выше.

4. Низкоуровневые это уже не цели, а по сути задачи — конкретные спланированные действия.

5. Высокие цели – менее осязаемые.

6. Цели, связанные с работой и личные цели – приходиться совмещать, но так чтоб не было конфликта и противоречий между ними. Что на практике осуществить довольно трудно. (По чему и рекомендуют работать не там где нужно, а там где хочется, выбирать деятельность по душе)

Правила построения "дерева целей":

Ø генеральная цель не складывается из частных, более конкретных целей. Она формулируется администрацией учреждения, а затем "распадается" на более частные цели;

Ø ни одна цель высшего уровня не достигается сама по себе, а лишь посредством достижения подцелей, на которые она распадается;

Ø нижние цели выводятся из верхних;

Ø расчленение генеральной цели прекращается по достижении элементарного (мероприятийного) уровня "дерева целей";

Ø если стратегическая цель достаточно сложна, то она распадается на целый ряд уровней целей, причем, чем ниже уровень, тем конкретнее цель;

Ø при переходе на нижние уровни системы целей повышается не только их конкретность, но и количественная определенность целевых нормативов и показателей.

Но основное отличие цели от намерений и направлений деятельности - это то, что в цели всегда должен быть заключен будущий результат.

Постановка целей должна всегда сопровождаться разработкой критериев для оценки прогресса в достижении этих целей.

КРОВЯНОЕ (АРТЕРИАЛЬНОЕ) ДАВЛЕНИЕ

Существует градиент давления, направленный от артерий к ар-териолам и капиллярам и от периферических вен к центральным (рис. 15.3). Кровяное давление уменьшается в следующем направ-

лении: аорта - артериолы - капилляры - венулы - крупные вены -полые вены. Благодаря этому градиенту кровь течет от сердца к артериолам, затем к капиллярам, венулам, венам и обратно к серд­цу. Максимальное давление, достигаемое в момент выброса крови из сердца в аорту, называется систолическим (СД). Когда после выталкивания крови из сердца аортальные клапаны захлопывают­ся, давление падает до величины, соответствующей так называе­мому диастолическому давлению (ДД). Разница между систоличе­ским и диастолическим давлениями называется пульсовым давлением.

Колебания кровяного давления обусловлены пульсирующим характером кровотока и высокой эластичностью и растяжимостью кровеносных сосудов. В отличие от изменчивых систолического и диастолического давлений, среднее давление относительно посто­янно. В большинстве случаев его можно считать равным сумме ди­астолического и 1/3 пульсового (Б. Фолков, Э. Нил, 1976):

Скорость распространения пульсовой волны зависит от разме­ра и упругости сосуда. В аорте она составляет 3-5 м/с, в средних артериях (подключичной и бедренной) - 7-9 м/с, в мелких арте- ,» риях конечностей - 15-40 м/с.

Среднее артериальное давление - один из самых важных па­раметров гемодинамики:

Наблюдения показывают, что при физическом утомлении сред­нее АД повышается на 10-30 мм рт. ст.

Систолический объем (5) и минутный объем (М) рассчи­тывают по формуле Лилиенштранда и Цандера:

где Ра" - пульсовое давление; Д - среднее давление (половина сум­мы максимального и минимального давлений);

где 5 - систолический объем; Р - ЧСС.

При исследовании АД представляет интерес измерение следу­ющих показателей: минимального артериального давления, сред­него динамического, максимального, ударного и пульсового.

Под минимальным или диастолическим давлением понимают наименьшую величину, которой достигает давление крови к концу диастолического периода. Минимальное давление зависит от сте-

пени проходимости или величины оттока крови через систему пре-капилляров, ЧСС и упруговязких свойств артериальных сосудов. Среднее динамическое давление - это давление, которое было бы способно при отсутствии пульсовых колебаний давления дать та­кой же гемодинамический эффект, какой наблюдается при есте­ственном, колеблющемся давлении крови, т. е. среднее давление выражает энергию непрерывного движения крови. Среднее дина­мическое давление определяют по следующим формулам:


1. Формула Хикэма:

где Рт - среднее динамическое артериальное давление (мм рт. ст.); А - пульсовое давление (мм рт. ст.); Ра - минимальное или диасто-лическое артериальное давление (мм рт. ст.).

2. Формула Вецлера и Богера:

где Р5 - систолическое, или максимальное, давление, Рй - диасто-лическое, или минимальное, артериальное давление (мм рт. ст.).

3. Довольно распространена формула:

где А - пульсовое давление; Рй - диастолическое давление (мм рт. ст.).

Максимальное или систолическое давление - величина, от­ражающая весь запас потенциальной и кинетической энергии, ко­торым обладает движущаяся масса крови на данном участке сосу­дистой системы. Максимальное давление складывается из бокового систолического давления и ударного (гемодинамический удар). Боковое систолическое давление действует на боковую стенку ар­терии в период систолы желудочков. Гемодинамический удар со­здается при внезапном появлении препятствия перед движущимся в сосуде потоком крови, при этом кинетическая энергия на корот­кий момент превращается в давление. Гемодинамический удар яв­ляется результатом действия инерционных сил, определяемых как прирост давления при каждой пульсации, когда сосуд сжат. Вели­чина гемодинамического удара у здоровых людей равна 10-20 мм рт. ст.

Истинное пульсовое давление представляет собой разницу меж­ду боковым и минимальным артериальным давлением.

На рис. 15.4 приведены значения артериального давления у здоровых людей в возрасте от 15 до 60 лет и старше. С возрастом

у мужчин систолическое и диастолическое давления растут равно­мерно, у женщин же зависимость давления от возраста сложнее: от 20 до 40 лет давление у них увеличивается незначительно, и ве­личина его меньше, чем у мужчин; после 40 лет, с наступлением менопаузы, показатели давления быстро возрастают и становятся выше, чем у мужчин.

У страдающих ожирением АД выше, чем у людей с нормальной массой тела. При физической нагрузке систолическое и диастоли­ческое АД, сердечный выброс и частота сердечных сокращений

повышаются, равно как и при ходьбе в умеренном темпе. При куре­нии систолическое давление может возрасти на 10-20 мм рт. ст. В покое и во время сна АД существенно снижается, особенно если оно было повышенным.

Артериальное давление повышается у спортсменов перед стар­том, иногда даже за несколько дней до соревнований.

На артериальное давление влияют главным образом три факто­ра: а) частота сердечных сокращений (ЧСС); б) изменение перифе­рического сопротивления сосудистого русла и в) изменение удар­ного объема или сердечного выброса крови.

Младенческая смертность

Смертность детей

Перинатальная смертность

По определению Всемирной ассамблеи здравоохранения перинатальный период начинается от 22 полных недель (154 дня) беременности и заканчивается через семь полных дней (168 часов) после рождения. Показатель перинатальной смертности включает антенатальную, интранатальную и постнатальную смертность плода (рис.2.7.1).

ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ПЕРИОД
Антена-
тальный
(до родов)
Интранатальный
( в родах)
0-6 дней,
(1 –я неделя)
МЕРТВОРОЖДЕНИЕ РАННИЙ
НЕОНАТАЛЬНЫЙ

Рис. 2.7.1. СТРУКТУРА ПЕРИНАТАЛЬНОГО ПЕРИОДА.

Антенатальная смертность и интранатальная смертность в сумме дают мертворождаемость.

Мертворождаемость

=

абс. число детей, родившихся мертвыми х 1000
абс. число всех зарегистрированных
новорожденных в данном году
(родившихся живыми и мертвыми)

Динамика мертворождаемости в России характеризуется тенденцией к росту показателя, в Свердловской области в 2004 году показатель снизился в сравнении с прошлым годом на 13,8%.

Перинатальная
смертность

=

абс. число детей, родившихся мертвыми + абс.
число детей, умерших на 1-й неделе жизни
возрасте 0-6 дней) х 1000
абс. число всех зарегистрированных
новорожденных в данном году
(родившихся живыми и мертвыми)

Основными причинами перинатальной смертности являются:

1. Отдельные состояния, возникающие в перинатальный период (внутриутробная гипоксия, асфиксия в родах; дыхательное расстройство у новорожденных (дистресс и др.)).

2. Врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения.

Медико-социальное значение перинатальной смертности определяется тем, что она оказывает влияние на среднюю продолжительность жизни, увеличивая число лет «недожития». Показатель перинатальной смертности характеризует уровень акушерско-педиатрической службы.

Анализ динамики перинатальной смертности в целом по России на протяжении ряда лет свидетельствует о тенденции к снижению показателя. В Свердловской области за аналогичный период времени наблюдалась подобная динамика показателя, в 2004 году уровень перинатальной смертности снизился в сравнении с прошлым годом на 14,1%.

Смертность детей (0-17 лет) является важнейшим демографическим показателем. Для углубленного анализа данного показателя рассчитывают: 1. Младенческую смертность (на первом году жизни), которая в свою очередь включает:

· раннюю неонатальную смертность;


· позднюю неонатальную смертность;

· постнеонатальную смертность.

2. Смертность детей в возрасте от 0 до 14 лет (включительно).

3. Смертность подростков в возрасте от 15 до 17 лет (включительно).

Младенческая смертность по определению ВОЗ является интегральным показателем в оценке медико-демографической ситуации. Проблема младенческой смертности определяется, прежде всего тем, что ее интенсивность значительно превышает смертность во всех возрастных группах, за исключением лиц пожилого и старшего возрастов. Снижение смертности младенцев заметно увеличивает вероятность роста средней продолжительности предстоящей жизни. Показатель младенческой смертности своей величиной аккумулирует многое: уровень и доступность медицинской помощи, загрязнение окружающей среды, уровень образования и культуры населения, значимость новорожденных в системе ценностей общества, распределения в нем материальных и социальных благ и другие социально-экономические характеристик.

Младенческая смертность включает в себя несколько возрастных периодов (рис. 2.8.1).

0-6 дней,
(1 –я неделя)
Старше
6 дня до 27дня,
(2-4 недели)
Старше 27 дня 1 года
(2 -12 месяцы)
РАННИЙ
НЕОНАТАЛЬНЫЙ
ПОЗДНИЙ
НЕОНАТАЛЬНЫЙ
ПОСТНЕОНАТАЛЬНЫЙ
НЕОНАТАЛЬНЫЙ
МЛАДЕНЧЕСКАЯ

Рис. 2.8.1.ХАРАКТЕРИСТИКА МЛАДЕНЧЕСКОЙ СМЕРТНОСТИ ПО ПЕРИОДАМ ЖИЗНИ.

Расчет показателя младенческой смертности может осуществляться по двум нижеуказанным формулам.

Младенческая
смертность

= абс. число умерших детей в данном году
в возрасте до 1 года (от 0 до 12 мес.)х1000
абс. число детей, родившихся живыми в данном году
Младенческая
смертность
(формула Ратса)
= абс. число умерших детей в данном году
в возрасте до 1 года (от 0 до 12 мес.) х 1000
2/3 детей, родившихся живыми в данном году
+
1/3 детей, родившихся живыми в прошлом году

По шкале ВОЗ показатель младенческой смертности оценивается следующим образом:

· высокий – свыше 20 на 1000 родившихся живыми;

· средний – 15-20 на 1000 родившихся живыми;

· низкий – до 15 на 1000 родившихся живыми.

В настоящее время показатель младенческой смертности, как в России, так и в Свердловской области согласно шкале ВОЗ соответствует низкому уровню. Однако в отдельных регионах страны, равно как и в сельской местности, уровень данного показателя достигает среднего и даже высокого уровней.

Наряду с уровнем младенческой смертности значимую роль играет выявление ведущих причин смерти младенцев. Определение рангового места той или иной причины позволяет разрабатывать приоритетные меры по снижению показателя младенческой смертности.

Структура причин = абс. число умерших детей в данном

младенческой смерти году в возрасте до 1 года от

определенной причины, например,

врожденных аномалий х 100

абс. число умерших детей в данном

году в возрасте до 1 года от всех причин

В современный период ведущими причинами младенческой смертности по стране и Свердловской области являются:

1. Отдельные состояния перинатального периода.

2. Врожденные аномалии.

3. Травмы и отравления.

В городской местности неуправляемые причины смерти младенцев (состояния перинатального периода, врожденные аномалии) составляют больший процент, чем в сельской местности. На селе значительно чаще (в

1,6 раза) погибают дети от такой, вполне управляемой причины, как несчастные случаи, травмы, отравления.

Показатель младенческой смертности уточняется показателями перинатальной, неонатальной и постнеонатальной смертности.

Системы передачи информации

Современная методология исследований требует рассматривать любой объект как систему, т.е. совокупность элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом, образующих определенную целостность, единство [1].

Для реализации процесса передачи информации в настоящее время человечество в основном использует различные радиотехнические устройства, образующие некую систему передачи информации. Система передачи информации (СП) это совокупность технических средств, объединенных в единую технологическую цепочку и использующих общий физический принцип обработки и передачи сигналов, а также определенный порядок взаимодействия отдельных элементов между собой (спутниковая, сотовая, телефонная системы и т.д.).

Очень часто в производственно-хозяйственной деятельности используется термин «система связи». Под системой связи будем понимать совокупность средств, способов и принципов организации связи.

В общем, любая СП включает в себя следующие основные элементы: передающую аппаратуру (передатчик), приемную аппаратуру (приемник) и линию связи (ЛС). В качестве приемной и передающей части СП выступают разнообразные технические устройства связи, которые формируют сигналы, а также осуществляют их обработку и передачу. ЛС является физическим соединителем передатчика и приемника. Под линией связи следует понимать среду передачи сигнала, а также совокупность технических средств, обеспечивающих передачу сигнала по этой среде.

Для передачи информации абоненты используют технические средства, формирующие и передающие электрические сигналы. Эти радиотехнические устройства каким-то образом должны быть способны взаимодействовать друг с другом. Цепочку оборудования (передатчик и приемник) и среда распространения сигнала, которые будет использоваться для передачи информации в совокупности образуют канал связи (КС).

В зависимости от того, в какой форме будет передаваться электрический сигнал, КС делятся на аналоговые и цифровые (рис. 1.8).

Рис. 1.8.Разновидности КС по форме передаваемого сигнала

Аналоговые КС являются наиболее распространенными по причине длительной истории их развития и простоты реализации. Цифровые КС перспективны и в настоящее время находят все большее практическое применение для передачи всех видов сообщений, они постепенно заменяют аналоговые КС.

Любой канал по аналогии с сигналом характеризуется временем передачи сигнала по каналу (Tk), полосой пропускания (Fk) и динамическим диапазоном (Dk) [1] . Полосой пропускания КС называют диапазон частот сигналов, возможный для передачи по КС с допустимым уменьшением энергетики сигнала. Под динамическим диапазоном понимают логарифмическое отношение мощности сигнала (Рс) к мощности помех (Рп), присутствующих в канале:


Dk = 10lg (Pс / Pп).

Обобщенной же характеристикой КС служит его емкость (Vk), которая определяет условие неискаженной передачи сигналов:

Vk = Tk · Fk · Dk.

Количественной характеристикой КС является пропускная способность канала (Сk), которая численно равна максимальному количеству информации, возможному для передачи по каналу за единицу времени, т.е. максимальной скорости передачи информации:

Сk = Fk·log2 (1 + Pc/Pш).

Единицей измерения пропускной способности КС (скорости передачи информации) служит «Бит/с». Логично заключить, что чем шире полоса частот канала и больше отношение сигнал/шум, тем канал лучше.

Каналы связи, используемые для передачи информации, имеют полосу пропускания Fk = 0,3-3,4 кГц. Данный диапазон частот, является эффективно передаваемой полосой частот речевого сообщения. Эта полоса пропускания принята за стандартную при построении ряда систем передачи информации, а каналы с этой полосой пропускания получили название каналов тональной частоты (КТЧ).

Как правило, каналы имеют двухпроводное или четырехпроводное окончание. Для краткости их называют, соответственно, двухпроводными и четырехпроводными (рис. 1.9).

а б

Рис. 1.9.Абонентское окончание каналов связи: а) четырехпроводное, б) двухпроводное

Четырехпроводные КС имеют два провода для передачи сигнала и еще два провода для приема сигнала. Преимуществом таких каналов является практически полное отсутствие или малое влияния друг на друга сигналов, передаваемых во встречных направлениях.

Двухпроводные КС позволяют использовать два провода, как для пере­дачи, так и для приема сигналов. Двухпроводные КС требуют решение задачи разделения принимаемого и передаваемого сигналов. Такая развязка реализу­ется при помощи дифференциальных систем (ДС) в составе оконечной аппаратуры, обеспечивающих необходимое затухание сигналов по встречным направлениям передачи. Двухпроводные КС позволяют экономить на стоимости линий связи, но требуют усложнения каналообразующей аппаратуры и аппаратуры пользователя.

Для оценки качества КС используют амплитудно-частотные и фазочастотные характеристики (соответственно АЧХ и ФЧХ) КС, определяющие степень и характер изменения сигнала, проходящего по исследуемому каналу. Коррекция этих характеристик в основном осуществляется в приемном устройстве. Нормы на амплитудно-частотные и фазочастотные искажения заданы в виде шаблонов (рис. 1.10). Если сравнить допустимые отклонения остаточного затухания (аост) и допустимые отклонения группового времени передачи (ГВП), то можно отметить, что для цифровых каналов нормы более жесткие, поэтому КТЧ, организованные с помощью цифровых систем, являются более качественными. Качество обеспечивается минимизацией отклонения формы принятого сигнала от первоначальной формы передаваемого сигнала. Этот фактор, наряду с некоторыми другими, является одним из определяющих перспективу развития цифровой связи.

В простейшем виде электрическая связь осуществляется следующим образом (рис. 1.11). Между абонентами организуется канал связи. Отправитель подает сообщение, которое на передающем пункте должно быть превращено в электрический сигнал. Преобразование сообщения в первичный электрический сигнал происходит в определенном устройстве, обобщенно называемом первичным преобразователем (преобразователем сообщения (неэлектрических сигналов) в электрические сигналы).

а б

в г

Рис. 1.10. Шаблоны норм на искажения (отклонения характеристик) каналов связи:

а) амплитудно-частотная характеристика аналогового канала; б) фазовочастотная

характеристика аналогового канала; в) амплитудно-частотная характеристика

цифрового канала; г) фазочастотная характеристика цифрового канала.

Рис. 1.11. Структурная схема односторонней связи между двумя абонентами:

1 - источник информации (отправитель); 2 – первичный преобразователь; 3 - передатчик;

4 - ЛС; 5 - приемник; 6 – обратный преобразователь; 7 – получатель информации.

Примером первичного преобразователя служат микрофоны различного назначения, телевизионные передающие трубки в видео и телекамерах, датчики в системах сигнализации и др. Процесс передачи информации (формирование сигналов, их обработка, передача, прием и т.д.) является многоступенчатым, состоящим из целого ряда преобразований, которые происходят в специальных радиотехнических приборах (устройствах). Эти устройства можно разбить на два класса преобразователей. Одни преобразователи изменяют физическую природу сигнала, при этом сохраняя тождественность (соответствие) параметров первоначального сигнала (сообщения) и полученного сигнала. К таким преобразователям относят, например, микрофоны, фотоэлектрические преобразователи, электронно-лучевые трубки и т.д.). Другой класс преобразователей изменяет характеристики сигнала, не меняя его физическую природу (усилители, фильтры).

После первичного преобразования сигнал поступает в передатчик. Передатчик, в зависимости от вида связи, выполняет ряд функций преобразования электрического сигнала для приведения сигнала к виду необходимому для передачи по ЛС, например, усиление, кодирование и др.

По ЛС сигнал поступает в приемное устройство. Прохождение сигнала по ЛС сопровождается его ослаблением и искажением формы. Данные процессы зависят от характеристик среды передачи и протяженности ЛС. Приёмник служит для восстановления сигнала. Восстановление сигнала подразумевает устранения искажений первоначальной формы электрического сигнала. Полученное сообщение поступает второму абоненту, участвующему в процессе передачи информации, - получателю.

При передаче информации главным требованием является тождественность (совпадение) переданного и принятого сигнала. На практике выполнить это требование в полной мере не всегда удаётся не только из-за искажений сигнала, но и шумов, имеющих случайный характер. Шум (помеха) – это любой нежелательный сигнал или любое случайное воздействие на полезный сигнал, что мешает нормальному распознаванию полезного сигнала приемником и выражается в ухудшении качества связи. Наиболее распространенное место воздействия помех - линия связи. Наличие шумов в линии приводит к снижению пропускной способности КС (иногда до ноля).

Для передачи информации в обратную сторону в каждом из пунктов передачи и приема необходимо иметь и комплект передающего оборудования, и комплект приемного оборудования. Большая часть технических устройств связи (особенно оконечных) имеют в своем составе и передающую и приемную часть и, при необходимости (использование одной линии связи), схемы разделения тракта передачи и тракта приема (дифференциальные системы).

Как показывает практика, человек по роду своей деятельности или в быту осуществляет обмен информацией со множеством абонентов. Разумеется, что прокладка множества ЛС отдельно к каждому абоненту - нереальная задача. Для того чтобы обмен сообщениями мог осуществляться между многими абонентами, находящимися в различных точках, каждому абоненту предоставляется только одна физическая линия, которая соединяет абонента с определенным коммутационным центром, и на этом центре может происходить соединение между собой линий любых абонентов. Такие центры получили название узлов связи (УС), представляющих собой организационно-техническое объединение технических средств связи и обеспечивающие распределение информационных потоков. В качестве узлов связи (пунктов распределения) выступают, например, телефонные станции в телефонных сетях или пункты приема-передачи (ретрансляторы) в радиосвязи. В пожарно-спасательных подразделениях УС являются диспетчерские пункты связи.

Во многих современных СП используется цифровой сигнал при обработке информации. При этом зачастую необходимо преобразовать непрерывное сообщение (часто используемую человеком форму информации) в цифровой сигнал, то есть в последовательность импульсов, сохранив содержащуюся в сообщении существенную часть информации. Это осуществляется следующим образом. Источник непрерывных сообщений, в качестве которого может выступать человек с микрофоном, формирует непрерывный сигнал U(t), который изменяется и в любые моменты принимает любые из возможных значений. Для преобразования аналогового сигнала в дискретную форму служит аналого-цифровой преобразователь (АЦП) (рис. 1.12).

Рис. 1.12.Общая схема дискретного (цифрового) канала связи

Аналогово-цифровое преобразование состоит из трех этапов [1].

1. Дискретизация. Производится выборка значений аналогового сигнала с интервалом определенной длительности (Δt) (рис. 1.13. а,б).

2. Квантование. Весь диапазон изменения уровня сигнала (Umax) делится на определенное количество уровней (уровни квантования). Уровень квантования – это заранее определенное значение напряжения сигнала. Значение аналогового сигнала в моменты времени, определяемые на этапе дискретизации, «округляется», т.е. заменяется ближайшим значением уровня квантования. При равномерном квантовании интервал квантования (ΔU) одинаков между любыми уровнями. В результате квантования получается определенная последовательность импульсов, имеющих одинаковую длительность, но различных по амплитуде (рис. 1.13. в).

3. Кодирование. Значение уровня квантования (амплитуды импульсов) преобразуется в цифровой код - двоичное число, разрядность которого определяется числом уровней квантования (рис. 1.13. г). Правомерно сказать, что кодирование определяет математическую сторону процесса превращения сообщения в дискретный (цифровой) сигнал.

При передаче цифрового сигнала по классическим проводным линиям связи (аналоговым) на значительные расстояния, а также радиолиниям вероятность его искажения достаточно велика, а его восстановление в пункте приема затруднено. Поэтому для передачи сигнала по линии связи цифровой сигнал преобразуют в аналоговый сигнал на передающем пункте, а в пункте приема осуществляется обратное преобразование. Устройства, осуществляющие эти преобразования, называются модемами. В современных технологиях передача сигнала может осуществляться и в цифровой форме, но все равно при этом будет осуществляться необходимое преобразование в модемном функциональном устройстве (модуляторе). Под термином «модем» не обязательно подразумевается устройство, выполняющее модуляцию или демодуляцию (МОдуляция / ДЕМодуляция), а просто указывается на определенные операции преобразования сигналов для их передачи по линии связи.

а

б

в

г

д

Рис. 1.13.Принцип работы АЦП и ЦАП:

а) аналоговый сигнал; б) дискретизация; в) квантование; г) кодирование;

д) формы исходного (U(t) на входе АЦП) и полученного (U*(t) на выходе ЦАП) сигналов

В пункте приема с выхода демодулятора цифровой сигнал после соответствующей обработки поступает в цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП), в котором на декодере кодовые комбинации (рис. 1.13. г), преобразуются в квантованную последовательность (рис. 1.13. в), а далее фильтр по квантованным значениям восстанавливает непрерывный сигнал U*(t), в идеале аналогичный U(t) (рис. 1.13. д). Как видно из рисунка восстановленный сигнал не полностью повторяет исходный сигнал. Эти несоответствия в определенных точках и есть искажения сигнала. Чем меньше выбран интервал дискретизации (Δt) и установлено больше уровней квантования (меньше ΔU), тем большее соответствие будет между аналоговым и цифровым сигналом при преобразованиях и тождественность полученного сигнала U*(t) переданному (исходному) сигналу U(t).

В настоящее время во всем мире принят курс на цифровизацию сетей связи. Это объясняется существенными преимуществами цифровых методов передачи перед аналоговыми, среди которых выделяют следующие:

Высокая помехоустойчивость. Представление информации в цифровой форме, т.е. в виде последовательности символов с малым числом разрешенных уровней (обычно не более трех) и детерминированной частотой следования, позволяет осуществлять практически точную регенерацию (восстановление) этих символов на приеме, что резко снижает влияние помех и искажений на качество связи. При этом обеспечивается возможность использования цифровых СП на ЛС, где аналоговые системы применяться не могут. Цифровые методы передачи весьма эффективны при работе световодных линий, отличающихся относительно высоким уровнем дисперсионных искажений и нелинейностью оптических преобразователей.

Стабильность параметров цифровых СП. Стабильность и идентичность параметров каналов (АЧХ, ФЧХ и др.) определяются в основном устройствами обработки сигналов в аналоговой форме. Поскольку такие устройства составляют незначительную часть оборудования цифровых СП, стабильность параметров КС в таких системах значительно выше, чем в аналоговых. Кроме того, в пределах каждого регенерационного участка искажения передаваемых сигналов оказываются ничтожными. Оборудование регенератора при передаче сигналов на большие расстояния остается практически такими же, как и в случае передачи на малые расстояния, а длина регенерационного участка значительно увеличивается.

Эффективность использования пропускной способности КС. При вводе дискретных сигналов (например, передачи данных) непосредственно в групповой тракт цифровой СП скорость их передачи может приближаться к скорости передачи группового сигнала. Если, например, при этом будут использоваться временные позиции, соответствующие только одному КТЧ, то скорость передачи дискретных сигналов будет близка к 64 кбит/с, в то время как в аналоговых системах она обычно не превышает 9,6 кбит/с.

Высокие технико-экономические показатели. Цифровые СП в сочетании с цифровыми коммутационными станциями являются основой цифровой сети связи, в которой передача, транзит и коммутация сигналов осуществляются в цифровой форме. При этом параметры каналов практически не зависят от структуры сети, что обеспечивает возможность построения гибкой разветвленной сети связи, обладающей высокими надежностными и качественными показателями. Передача и коммутация сигналов в цифровой форме позволяют реализовывать весь аппаратурный комплекс цифровой сети на чисто электронной основе с широким применением цифровых интегральных схем. Это позволяет резко уменьшать трудоемкость изготовления оборудования, добиваться высокой степени унификации узлов оборудования, значительно снижать его стоимость, потребляемую энергию и габаритные размеры. Кроме того, существенно упрощается эксплуатация систем с одновременным повышением надежности эксплуатации оборудования.

В заключении следует заметить, что цифровизация сетей постепенно, но неуклонно происходит у всех операторов связи. Преимущественно происходит перевод первичных сетей на цифровые методы передачи информации, в связи с большей эффективностью. Перевод вторичных сетей «на цифру» более затратен и поэтому продвигается более медленными темпами.

Стоимость сооружений связи достаточно велика и зависит от протяженности ЛС. Особенно это заметно при рассмотрении транспортных (первичных) сетей связи. Но потребности человечества в передаче информации постоянно растут, поэтому очень серьезной задачей является увеличение пропускной способности КС по возможности без изменения существующей структуры существующих сетей связи. Для этой цели применяют технологии, обеспечивающие одновременную передачу по общей ЛС нескольких информационных потоков (сообщений) (рис. 1.14). Сигналы от разных источников смешиваются определенным образом на передающем пункте в общий сигнал и поступают в ЛС. На приемном пункте сигналы разделяются соответствующим образом так, чтобы каждый получатель принял адресованное именно ему сообщение. Для объединения информационных каналов в пункте передачи и их разделения в пункте приема применяется дополнительная каналообразующая аппаратура. Такой способ передачи информации носит название многоканальной связи.

Рис. 1.14. Структурная схема односторонней многоканальной связи:

1 - источники информации (отправители); 2 - преобразователи сообщения в сигнал;

3 – ПРД группового сигнала; 4 - ЛС; 5 – ПРМ группового сигнала;

6 - преобразователи сигнала в сообщение; 7 – получатели информации,

АУ – аппаратура уплотнения каналов, АР – аппаратура разделения каналов.

Многоканальная связь – передача информации при помощи систем электросвязи, обеспечивающих одновременную и независимую передачу сообщений от нескольких отправителей к такому же числу получателей. На практике встречаются системы многоканальной связи, позволяющие передавать информацию объема до несколько тысяч стандартных каналов. При этом каждое сообщение передается по отдельному «информационному» КС. Техническая реализация технологий многоканальной связи наиболее часто применяется для передачи информации по транспортным сетям связи.

В основу построения многоканальных СП положен принцип уплотнения ЛС, подразумевающий группировку нескольких сигналов от различных абонентских устройств в один общий групповой сигнал. Для одновременной передачи по одной ЛС нескольких сигналов разных информационных каналов последние должны быть разделены так, чтобы было исключено их взаимное влияние друг на друга.

В таблице 1.1 приведены параметры стандартных каналов, используемых в аналоговых и цифровых СП.

Таблица 1.1

Классификация стекол по назначению

Неорганические стекла классифицируются по виду стеклообразующего вещества, виду модификаторов, технологии изготовления и назначению.

По виду стеклообразующего вещества неорганические стекла делятся на силикатные (SiO2), алюмосиликатные (А1203–SiO2), боросиликатные 203–SiO2), алюмоборосиликатные (А1203–В205–SiO2), алюмофосфатные (А1203–Р205), халъкогенидные (например, Аs313021Те180), галогенидные и другие стекла.

По виду модификаторов различают щелочные, бесщелочные и кварце­вые неорганические стекла. Прочность щелочных стекол под действием влаги уменьшается вдвое, так как вода выщелачивает стекло. При этом, образуются щелочные растворы, которые расклинивают стекло, вызы­вая появление микротрещин в поверхностном слое.

По технологии изготовления неорганическое стекло может быть по­лучено выдуванием, литьем, штамповкой, вытягиванием в листы, трубки, волокна и др. Стекло выпускается промышленностью в виде готовых изделий, заготовок и отдельных деталей.

По назначению неорганические стекла делятся на техническое, строи­тельное и бытовое (стеклотара, посудное, бытовое и др.).

Техническое стекло по области применения делится на электротехническое, транспортное; оптическое, светотехническое, тер­мостойкое, тугоплавкое, легкоплавкое, химико-лабораторное и др.

Электротехническое стекло. Высокие значения удельного электросопротивления, большая электрическая прочность (16–50 кВ/мм), низкие зна­чения диэлектрических потерь (tgδ=0,0018–0,0175) и сравнительно высокая диэлектрическая проницаемость (ε=3,5–16), которая повышается при увели­чении концентрации РbО или ВаО. При нагреве в интервале температур 200–400 °С удельное электросопротивление уменьша­ется в 108–1010 раз, что связано с увеличе­нием подвижности щелочных ионов, и стекло теряет свои изолирующие свой­ства. Оксиды тяжелых металлов – свинца и бария уменьшают подвижность ионов и снижают потери.

При впаивании металла в стекло, при сва­ривании стекол разного состава в стекле появляются термические напряжения из-за различия температурных коэффициентов линейного расширения. Если температур­ные коэффициенты обоих материалов близки, то спаи стекла с материалом назы­ваются согласованными спаями, а если раз­личны – несогласованными спаями.

Как диэлектрик используют для колб ос­ветительных ламп и радиоламп, в элект­ровакуумных устройствах, для изоляторов, для герметизации интегральных схем. Так, в виде тонкой (до 3–4 мкм) пленки стек­ло используют в качестве прочной, нетрескающейся и теплостойкой изоляции на металлических проводах и термопарах. Халькогенидное стекло используется для герметизации полупроводниковых при­боров. Электропроводящие (полупровод­никовые) стекла: халькогенидные и ок­сидные ванадиевые – находят широкое применение в качестве термисторов, фо­тосопротивлений.


Электротехнические стекла в зависимости от величины температурного коэффици­ента линейного расширения разделяются на платиновые (С89-2), молибденовые (С49-1) и вольфрамовые (С38-1). Каждая группа стекол используется для согласо­ванных спаев с Мо, W и сплавами Fe-N. В марке электротехнического стекла ука­зывается значение температурного коэф­фициента линейного расширения.

Транспортное стекло. В машиностроении эффективно применя­ется как конструкционный материал при условии нейтрализации хрупкости, что достигается его закалкой, как правило, в воздушном потоке.

Специфическими свойствами стекол явля­ются их оптические свойства: светопрозрачность, отражение, рассеяние, поглоще­ние и преломление света. Коэффициент преломления таких стекол составляет 1,47–1,96, коэффициент рассеяния нахо­дится в интервале 20–71.

Разновидностями транспортного стекла яв­ляются триплексы и термопан, применяе­мые для остекления в транспортных сред­ствах, скафандрах.

Триплексы – композиционный материал, получаемый из двух листов закаленного силикатного (или органического) стекла толщиной 2–3 мм, склеенных прозрачной эластичной полимерной (обычно из поливинилбутираля) пленкой. При разруше­нии триплекса образовавшиеся неострые осколки удерживаются на полимерной пленке.

Термопан – трехслойное стекло, состоящее из двух листов закаленных стекол и воз­душного промежутка между ними. Эта воздушная прослойка обеспечивает тепло­изоляцию.

Оптическое и светотехническое стекло. Оптические свойства стекол зависят от их окраски, которая определяется химиче­ским составом стекол, а также от состоя­ния поверхности изделий. Оптические изделия должны иметь изотропную, сво­бодную от напряжений структуру, кото­рую получают отжигом, и гладкие полиро­ванные поверхности.

Обычное неокрашенное листовое стекло пропускает до 90%, отражает примерно 8%и поглощает около 1% видимого и частично инфракрасного света; ультра­фиолетовое излучение поглощается почти полностью. Кварцевое стекло является прозрачным для ультрафиолетового из­лучения. Светорассеивающие стекла со­держат в своем составе фтор. Стекло с большим содержанием РbО поглощает рентгеновские лучи.

Оптические стекла, применяемые в оп­тических приборах и инструментах, под­разделяют на кроны, отличающиеся ма­лым преломлением (nд=1,50), и флинты (nд=1,67) – с высоким содержанием ок­сида свинца.

Термостойкое и тугоплавкое стекло.

«Пирекс» – термостойкое стекло на осно­ве SiO2 (80,5%) с повышенным содер­жанием В203 (12%), Na20 (4%), а также оксидами алюминия, калия и магния.

«Мазда» – тугоплавкое стекло на основе SiO2 (57,6%) с оксидами алюминия (25%), кальция (7,4%), магния (8%) и калия. «Пирекс» и «Мазда» используются для из­готовления изделий, использующихся при повышенных температурах эксплуатации: оболочки термометров, смотровые стекла и др.

Легкоплавкое стекло. Эти стекла изготовляют на основе РbО (70%) с добавлением В2О3 (20%) или В203 (68,8%) с добавлением ZnО (28,6%) и Na2O (2,6%); используются для изготовления эмалей, глазури и припоев для спаи­вания стекла.

Строительное стекло выпускают следующих видов: листо­вое, облицовочное и изделия и конструкции из стекла.

Листовое стекло изготавливают из стеклянной массы, в состав которой входят 71–73% SiO2, 13,5–15% Na2O, до 10% СаО, до 4% МgО и до 2% А1203. Масса 1 м2 листового стекла 2–5 кг. Светопропускание – не ме­нее 87%.

Листовое стекло вырабатывают трех сортов и в зависимости от толщины шести размеров (марок): 2; 2,5; 3; 4; 5 и 6 мм. Сорт листового стекла опреде­ляется наличием дефектов, к которым относятся: полосность – неровность на поверхности; свиль – узкие нитевидные полоски; пузыри – газовые включения и др. Ширина листов стекла 250–1600 мм, длина 250–2200 мм.

Промышленностью вырабатываются также специальные виды листового стекла: витринное (полированное), теплопоглощающее, увиолевое (пропускаю­щее 25–75% ультрафиолетовых лучей), закаленное, архитектурно-строи­тельное и др.

Листовое стекло – основной вид стекла, используемый для остекления оконных и дверных проемов, витрин, наружной и внутренней отделки зданий.

Облицовочное стекло применяют для отделки фасадов и внутренних помещений здания. К потребительским свойствам такого стекла относятся высокая декоративность (яркие цвета, блестящая поверхность), большая атмосферостойкость и долговечность. К группе облицовочных стекол отно­сятся:

стемалит – листовой строительный материл из закаленного полирован­ного (толщиной 6–12 мм) стекла, покрытого с внутренней стороны непроз­рачной (глухой) керамической краской. Покрытие защищается со стороны помещения тонким слоем алюминия, нанесенным в вакууме. Применяется для внутренней и наружной облицовки зданий;

марблит – листовой строительный материал толщиной 12 мм из цвет­ного глушеного стекла с полированной лицевой поверхностью и рифленой тыльной, может имитировать мрамор;

стеклянная эмалированная плитка – изготавливается из отходов листо­вого стекла (стеклянная эмаль), наплавляемых на поверхность стекла, наре­занного на требуемые размеры (150x150, 150x70 мм при толщине 3–5 мм);

стеклянная мозаика – ковровая мозаика в виде мелких квадратных пли­ток (20x20 или 25x25 мм) из непрозрачного (глушеного) цветного стекла, выложенных в однотонные или мозаичные ковры;

смальта – кубики или пластинки толщиной 10 мм из цветной глушеной стекломассы, полученные отливкой или прессованием; применяется для изготовления мозаик.

Изделия и конструкции из стекла. К наиболее распростра­ненным изделиям и конструкциям из стекла в строительной промышлен­ности относятся:

стеклоблоки – полые блоки из двух отформованных половинок, сваренных между собой. Светопропускание–не менее 65%, светорассеяние–около 25% (светорассеяние повышают рифлением внутренней стороны блоков), теплопроводность – 0,4 Вт/(м·К). Применяются для заполнения световых проемов в наружных стенах и устройства светопрозрачных покрытий и пе­регородок;

стеклопакеты – два-три листа стекла, соединенных по периметру ме­таллической рамкой (обоймой), между которыми создана герметически замкнутая воздушная полость. Применяются для остекления зданий;

стеклопрофилит – крупногабаритные строительные панели из про­фильного стекла, изготовляемые методом непрерывного проката коробча­того, таврового, швеллерного и полукруглого профилей. Стеклопрофилит может быть армированным и неармированным, бесцветным и цветным. Применяется для устройства светопрозрачных ограждений зданий и соору­жений.

Стекловолокно – волокнистый материал, получаемый из расплавлен­ной стекломассы. Наиболее широко применяются бесщелочное алюмо-боросиликатное Е-стекло, а также высокопрочное стекло на основе ок­сидов: SiO2, А1203, МgO. Диаметр стекловолокна колеблется от 0,1 до 300 мкм. Форма сечения может быть в виде крута, квадрата, прямо­угольника, треугольника, шестиугольника. Выпускаются и полые во­локна. По длине волокно делится на штапельное (от 0,05 до 2–3 м) и непрерывное. Плотность стекловолокна 2400–2600 кг/м3. Прочность элементарных стеклянных волокон в несколько десятков раз выше объем­ных образцов стекла: прочность на растяжение достигает 1500–3000 МПа для непре­рывных волокон диаметром 6–10 мкм. Стеклово­локно имеет высокие тепло-, электро- и звукоизоляционные свойства, оно термо- и химически стойко, негорюче, не гниет.

Поверхность стеклянных волокон при транспортировке и различных видах переработки замасливают для предотвращения истирания, так как от состояния поверхности волокон зависит их прочность. Из стеклово­локна изготавливают стекловату, ткани и сетки, а также нетканые ма­териалы в виде жгутов и холстов, стекломатов.

Стекловата – материал из стеклянных волокон, диаметр которых для изготовления теплоизоляционных изделий не должен превышать 21 мкм. Структура ваты должна быть рыхлой – количество прядей, состоящих из параллельно расположенных волокон, не более 20% по массе. Плотность в рыхлом состоянии не должна быть более 130 кг/м3. Теплопроводность – 0,05 Вт/(м·К) при 25 °С. Стеклянную вату из непрерывного волокна применяют для изготовления теплоизоляционных материалов и изделий при тем­пературах изолируемых поверхностей от -200 до +450°С.

Стекловата из супертонкого волокна имеет плотность 25 кг/м3, тепло­проводность 0,03 Вт/(м·К), температурах эксплуатации от -60 до +450°С, звукопоглощение 0,65–0,95 в диапазоне частот 400–2000 Гц. Стек­ловата из супертонкого волокна, а также изделия на ее основе используют­ся в строительстве в качестве звукоизоляционного материала.

Стекломаты (АСИМ, АТИМС, АТМ-3) – материалы, состоящие из стекловолокон, расположенных между двумя слоями стеклоткани или стеклосетки, простеганной стеклонитками. Они применяются при температу­рах 60–600°С в качестве армирующих элементов в композиционных мате­риалах.

Стеклорубероид и стекловойлок – рулонные материалы, получаемые путем двухстороннего нанесения битумного (битумно-резинового или битумно-полимерного) вяжущего вещества, соответственно, на стеклово-локнистый холст или стекловойлок и покрытия с одной или двух сторон сплошным слоем посыпки. Сочетание биостойкой основы и пропитки с повышенными физико-механическими свойствами позволяет достичь дол­говечности для стеклорубероида около 30 лет.

В зависимости от вида посыпки, предотвращающей слипание при хра­нении в рулонах, и назначения стеклорубероид выпускают следующих ма­рок: С-РК (с крупнозернистой посыпкой), С-РЧ (с чешуйчатой посыпкой) С-РМ (с пылевидной или мелкозернистой посыпкой). Применяют стекло­рубероид для верхнего и нижнего слоев кровельного ковра и для оклеенной гидроизоляции.

Гидростеклоизол – гидроизоляционный рулонный материал, предназна­ченный для гидроизоляции железобетонных обделок туннелей (марка Т), пролетных строений мостов, путепроводов и других инженерных сооружений (марка М).

Гидростеклоизол состоит из стеклоосновы (тканой или нетканой сет­чатки, дублированной стеклохолстом), покрытой с обеих сторон слоем би­тумной массы, в которую входят битум, минеральный наполнитель (около 20%) с молотым тальком, магнезитом, а также пластификатором. Отличается помимо высокой водонепроницаемости хорошими прочностными показа­телями при растяжении в продольном направлении. Он выдерживает раз­рывную нагрузку при высшей категории качества 735 Н. Теплостойкость – 60–65 °С, температура хрупкости – от -20 до -10°С.

Гидростеклоизол наклеивают без применения мастик – равномерным плавлением (например, используя пламя газовой горелки) его поверхности.

Пеностекло (ячеистое стекло) – ячеистый материал, получаемый спе­канием тонко измельченного стекольного порошка и порообразователя. Вырабатывают из стекольного боя либо используют те же сырьевые ма­териалы, что и для производства других видов стекла: кварцевый песок, известняк, соду и сульфат натрия. Порообразователями могут быть кокс и известняк, антрацит и мел, а также карбиды кальция и кремния, выделяющие при спекании углекислый газ, образующий поры.

Пеностекло имеет специфическое строение – в материале стенок крупных пор (0,25–0,5 мм) содержатся мельчайшие микропоры, что обусловливает малую теплопроводность (0,058–0,12 Вт/(м·К)) при доста­точно большой прочности, водостойкости и морозостойкости. Порис­тость различных видов пеностекла составляет 80–95%; плотность 150–250 кг/м3; прочность 2–6 МПа. Обладает высокими тепло- и звукоизоляционными свойствами. Пеностекло – несгораемый матери­ал с высокой (до 600 °С) теплостойкостью. Легко обрабатывается (пи­лится, шлифуется); оно хорошо склеивается, например, с цементными материалами.

Щиты из пеностекла применяют для теплоизоляции ограждающих кон­струкций зданий (стен, перекрытий, кровель и др.), в конструкциях холо­дильников (изоляция поверхностей с температурой эксплуатации до 180 °С), для декоративной отделки интерьеров. Из пеностекла с открытыми порами изготовляют фильтры для кислот и щелочей.

Стеклопор получают путем фануляции и вспучивания жидкого стекла с минеральными добавками (мелом, молотым песком, золой ТЭС и др.). Вы­пускается трех марок: СЛ ρ0=15–40 кг/м3, λ=0,028–0,035 Вт/(м·К); Л ρ0=40–80 кг/м3, λ=0,032–0,04 Вт/(м·К); ρ 0=80–120 кг/м3, λ=0,038–0,05Вт/(м·К).

В сочетании с различными связующими веществами стеклопор исполь­зуют для изготовления штучной, мастичной и заливочной теплоизоляции. Наиболее эффективно применение стеклопора в ненаполненных пенопластах, так как введение его в пенопласт позволяет снизить расход полимера и значительно повысить огнестойкость теплоизоляционных изделий.

Армированное стекло – конструкционное изделие, получаемое мето­дом непрерывного проката неорганического стекла с одновременным закатыванием внутрь листа металлической сетки из отожженной хро­мированной или никелированной стальной проволоки. Это стекло имеет предел прочности при сжатии 600 МПа, повышенную огнестой­кость, безосколочно при разрушении, светопропускаемость – более 60%. Может иметь гладкую, кованую или узорчатую поверхность, быть бесцветным или цветным.

Армированное стекло применяют для остекления фонарей верхнего света, оконных переплетов, устройства перегородок, лестничных мар­шей и др.

Компланарные векторы

Определение 7. Векторы называются компланарными, если их можно отложить в одной плоскости.

Свойства компланарных векторов.

10. Коллинеарные векторы компланарны. Иными словами, во множество всех возможных компланарных между собой векторов вместе с каждым его вектором входят все векторы, коллинеарные с ним. В частности, нулевой вектор содержится в любом таком множестве и вместе с каждым вектором в это множество входит противоположный ему вектор. Отсюда же следует, что множество компланарных векторов замкнуто относительно операции умножения на действительное число.

20. Сумма двух векторов есть вектор, компланарный с ними. Следовательно, множество компланарных векторов замкнуто относительно операции сложения.

30. Три вектора компланарны тогда и только тогда, когда хотя бы один из них можно представить в виде линейной комбинации двух других.

Доказательство. Þ Пусть векторы компланарны. Возможны два случая.

1) Среди данных векторов есть хотя бы одна пара коллинеарных векторов. Пусть и коллинеарны. Тогда, по свойствам коллинеарных векторов, хотя бы один из них можно выразить через другой. Пусть . Тогда , т.е. вектор есть линейная комбинация векторов и .

2) Данные векторы попарно не коллинеарны. Отложим их от одной точки О. Пусть , , . Отрезки ОА, ОВ, ОС попарно не параллельны. Проведём СD ïïОА так, что D Î ОВ (прямой ОВ). Тогда , т.е. вектор есть линейная комбинация векторов и .
Рис. 7

Ü Пусть . По свойствам 10 и 20 следует, что вектор компланарен с векторами и .

40. Если векторы и не коллинеарны, то любой компланарный с ними вектор можно представить в виде их линейной комбинации.

50. Из свойств 10 и 20 следует, что множество всех возможных компланарных векторов относительно операций сложения векторов и умножения вектора на действительное число ведёт себя так же, как множество всех коллинеарных векторов и как множество всех геометрических векторов. Кроме того, для задания множества всех возможных компланарных векторов достаточно задать любые два не коллинеарные из них.

Задача 3.

Преимущества и недостатки малого предпринимательства

Малое предпринимательство играет важную роль в экономике России, т.к. в нашей стране, ему свойственны некоторые преимущества. Согласно Конституции РФ, за гражданами закреплено право свободно использовать свои способности и имущество для осуществления предпринимательской деятельности и иной не запрещённой законом экономической деятельности.

Не могу не заметить, что малые предприятия находятся в условиях куда менее привилегированных, имеют гораздо меньше средств для проведения жизненно важных стратегических исследований и т.д., но наличие существенных достоинств даёт малым фирмам возможность отвоевать свою долю на рынке.

Собственники малого предприятия склонны к сбережению средств, у них всегда больший уровень достижения успеха. Субъекты малого предприятия лучше знают уровень спроса на местных рынках, дают средства к существованию большому числу наёмных работников, способствуют их занятости, содействуют подготовке профессиональных кадров и т.п. По сравнению с крупными компаниями малый бизнес имеет явные достоинства.

û Для организации малого бизнеса не требуется крупных вложений в основные средства. Это положительно сказывается на себестоимости продукции и позволяет привлекать молодых, активных и талантливых предпринимателей.

û Гибкость и мобильность. Малые фирмы оперативнее реагируют на изменения ситуации на рынке, на запросы рынка.

û Дублирование и взаимозаменяемость работников. При известном разграничении функций между сотрудниками для малого коллектива характерны взаимопомощь и поддержка друг друга.

û Высокая скорость продвижения информации. Она обеспечивается за счёт меньшего объёма информации в малом предприятии, и непосредственного прямого общения руководителя и подчинённых.

û Хорошая управляемость при сравнительно низких управленческих расходах.

Малые предприятия действуют по принципу «ориентации на нужды», приспосабливаются к запросам клиентуры, предлагают рынку что-то новое, реально действенное. Представители малого предпринимательства умеют мыслить перспективно. Крупные же компании нередко поддаются искушению выпускать как можно большее количество продукции, забывая о требовании не только производить, но и сбывать её. [19,87]

Малые предприятия эффективны не только как производители товаров, но и как производители отдельных узлов и механизмов, полуфабрикатов и других элементов, необходимых для производства конечной продукции, выпуск которых невыгоден крупным компаниям. Всё это обосновывает необходимость комплексного подхода к определению места и роли малых предприятий в экономике общества.

Наряду с преимуществами всегда имеются и недостатки. Выделю самые существенные из них:


- Значительно большая степень риска. Предприниматель работает под страхом разориться и стать банкротом.

- Важность накопления капитала. Чтобы «удержаться на плаву» необходимо расширять производство; имеются ограничения в получении кредита, т.к. у малого предпринимателя нет возможности выплачивать высокий процент.

- Ограниченность сферы деятельности. Малому бизнесу нет места в отраслях, где требуются большие капиталовложения.

- Ограниченная номенклатура выпускаемой продукции делает малое предприятие уязвимым с точки зрения конъюнктуры рынка.

- Неспособность на равных конкурировать с крупным производством из-за скромных масштабов производства и ограниченности ресурсов.

Конечно, недостатки и неудачи деятельности субъектов малого предпринимательства определяются как внутренними, так и внешними причинами, условиями функционирования малых предприятий. Как показывает опыт, большинство неудач малых предприятий связано с отсутствием опыта управления или профессиональной некомпетентностью собственников малых предприятий.

На неудачах малого бизнеса сказывается невысокая квалификация предпринимателей. Предприниматели, уже накопившие опыт ведения дел в небольших предприятиях, как правило, более удачливы. Если в управлении предприятием участвует не один человек, а предпринимательская команда состоит из 2 – 4 человек, то шансы на выживание выше, поскольку коллективное принятие решений более профессионально.

На «живучести» малых предприятий сказываются и размеры финансирования на первом этапе: чем больше вложений в первоначальный капитал, тем больше возможностей выжить в кризисные периоды. [19,88]

Таким образом, как и у всех видов бизнеса, у малого предпринимательства есть как положительные, так и отрицательные стороны. К основным преимуществам можно отнести быструю адаптацию к местным условиям, гибкость и оперативность в принятии и выполнении решений, большие возможности индивидуума реализовать себя, более низкую потребность в начальном капитале и т.д. Основными недостатками являются высокий уровень риска, зависимость от крупных предприятий, недостатки в управлении делом, трудность в заимствовании дополнительных финансовых средств и т.д. В малом предпринимательстве кроются большие резервы, которые можно широко поставить на службу народному хозяйству России. Задача предпринимателя - грамотно построить своё дело с учётом всех особенностей этого вида бизнеса, чтобы добиться успеха на российском рынке.

Тема 6. Основные правовые системы современности

1. Понятие и структура правовой системы общества. Правовая семья. Правовая карта мира.

Понятие и структура правовой системы общества.

Правовая система общества — это конкретно-историческая совокупность права, юридической практики и господствующей правовой идеологии отдельного государства.

В структуру правовой системы входят следующие главные элементы:

· право (законодательство);

· юридическая практика;

· господствующая правовая идеология.

Понятия «право» и «правовая система» соотносятся как часть и целое. Если под правом понимается система общеобязательных, формально определенных юридических норм, устанавливаемых и обеспечиваемых государством, то под правовой системой — явление, отражающее собой всю правовую организацию общества, целостную правовую действительность, систему юридических средств, с помощью которых официальная власть оказывает правовое воздействие на поведение людей.

Право — ядро и нормативная основа правовой системы, ее связующее и цементирующее звено. По характеру права в обществе можно судить и о сущности всей правовой системы данного общества.

Помимо права, юридической практики и господствующей правовой идеологии (как главных элементов правовой системы) в нее входят и другие слагаемые: правотворчество, правоотношения, правовые учреждения, законность и т.п.

Понятие «правовая система» выражает собой комплексную оценку юридической сферы жизни конкретного общества.

Правовая семья.

Правовые семьи - это совокупность правовых систем, выделенная на основе общности источников, структуры права и исторического пути его формирования). Различают следующие правовые семьи: общего права, романо-германская, славянская, мусульманская, индусская и др.

Правовая семья — одно из центральных понятий сравнительного правоведения; представляет собой более или менее широкую совокупность национальных правовых систем, которые объединяют общность источников права, основных понятий, структуры права и исторического пути его формирования.

Сам термин правовая семья был введён в научный оборот немецким учёным Готфридом Лейбницем опубликовавшем в 1667 году на латинском языке свой труд Nova Methodus Discendae Docendaeque Iurisprudentiae (новые методы изучения и преподавания юриспруденции).

Именно в данной работе, используя родственно-генетический подход Лейбниц и выдвинул идею о возможном объединении права ряда стран в своеобразные семьи, подчёркивая единый исток и сходство развития. Несколько раньше, Лейбниц выдвинул похожую идею в отношении языков, введя в оборот термин языковая семья (семья языков).

Каждая правовая семья уникальна, однако сравнительное правоведение позволяет, выяснив их сходства и различия, произвести типологиюправовых систем. Таким образом формируются типы правовых систем, называемые правовыми семьями. Критериями являются:


· соотношение и использование источников права,

· роль суда в создании прецедентов,

· происхождение и развитие системы права.

Помимо исторического значения выделение позволяет ориентироваться в конкретных правовых явлениях, разумно использовать зарубежный опыт, улавливать и понимать общие тенденции правового развития человечества, обогащать свою правовую и политическую культуру.

Наиболее известной является классификация французского учёного Рене Давида, в соответствии с которой выделяются:

· романо-германская правовая семья,

· англосаксонская правовая семья,

· религиозная правовая семья (мусульманская, иудейская и др.),

· социалистическая правовая семья,

· традиционная правовая семья,

· некоторые другие правовые семьи.

Правовая карта мира

2. Различные критерии классификации правовых систем.

Каждая правовая система уникальна, однако сравнительное правоведение позволяет произвести типологию правовых систем на основе анализа их сходств и различий. Таким образом формируются типы правовых систем, называемые правовыми семьями.

Для выделения основных правовых семей наиболее существенными, по мнению большинства учёных, являются три группы критериев:

· исторический генезис (то есть возникновение и их развитие);

· система институтов права;

· структура правовых семей.

Наиболее распространёнными и известными являются классификация французского учёного Рене Давида и классификация, предложенная К. Цвайгертом и Х. Кётцем.

В соответствии с классификацией Рене Давида, в основе которой лежат два критерия — идеологический фактор (религия, философия) и юридическая техника — выделяются:

· Романо-германская правовая семья (страны континентальной Европы, а также Латинской Америки, некоторые страны Африки и Азии);

· Англосаксонская правовая семья (Великобритания, США, Канада, Австралия, Новая Зеландия);

· Религиозно-правовые семьи (мусульманское право, иудейское право, индуистское право);

· Социалистическая семья (Китай, Вьетнам, КНДР, Куба);

· Семья обычного права (экваториальная Африка, Мадагаскар).

Подход К. Цвайгерта и Х. Кётца основывается на понятии правового стиля, которое учитывает пять факторов — происхождение и эволюция правовой системы; своеобразие юридического мышления; специфические правовые институты; природа правовых институтов и способы их толкования; идеологический фактор. По ней различаются романская, германская, скандинавская, английская, американская, социалистическая и индуистская семьи, а также право ислама.

3. Общая характеристика основных правовых систем современности (история формирования, система источников, структура права и т.д.):

I. Романо-германская правовая семья;

К романо-германской правовой семье относятся правовые системы Италии, Франции, Испании, Португалии, Германии, Австрии, Швейцарии и др. В качестве самостоятельной группы правовых систем в рамках романо-германской правовой семьи можно выделить славянские правовые системы (Югославии, Болгарии и т.д.). Современная правовая система России, при всех ее особенностях, более родственна именно романо-германской правовой семье.

Среди признаков романо-германской правовой семьи можно выделить следующие:

· единая иерархически построенная система источников писаного права, доминирующее место в которой занимают нормативные
акты (законодательство);

· главная роль в формировании права отводится законодателю, который создает общие юридические правила поведения; правоприменитель же (судья, административные органы и т.п.) призван лишь точно реализовать эти общие нормы в конкретных правоприменительных актах;

· имеются писаные конституции, обладающие высшей юридической силой; .

· высокий уровень нормативных обобщений достигается при помощи кодифицированных нормативных актов;

· весомое положение занимают подзаконные нормативные акты (регламенты, инструкции, циркуляры и др.);

· деление системы права на публичное и частное, а также на отрасли;

· правовой обычай и юридический прецедент выступают в качестве вспомогательных, дополнительных источников;

· на первом месте находятся не обязанности, а права человека и гражданина;

· особое значение имеет юридическая доктрина, разработавшая и разрабатывающая в университетах основные принципы (теорию) построения данной правовой семьи.

II. Англо-американская правовая семья (специфика американского права)

К англо-саксонской правовой семье относят национально-правовые системы Англии, США, Канады, Австралии, Новой Зеландии и др.

Среди признаков данной семьи можно выделить следующие:

· основным источником права выступает судебный прецедент (правила поведения, сформулированные судьями в их решениях по конкретному делу и распространяющиеся на аналогичные дела);

· юридические прецеденты носят индивидуальный (казуистический) характер;

· ведущую роль в формировании права (в правотворчестве) отводят судам, которые в этой связи занимают особое положение всистеме государственных органов;

· на первом месте находятся не обязанности, а права человека и гражданина, защищаемые прежде всего судом;

· главенствующее значение имеет процессуальное (процедурное, доказательственное) право, которое во многом определяет право материальное;

· отсутствуют кодифицированные отрасли права;

· отсутствует классическое деление права на частное и публичное;

статутное право (законодательство) и юридические обычаи выступают в качестве вспомогательных, дополнительных источников;

· юридическая доктрина, как правило, носит сугубо прагматический, прикладной характер.

III. Религиозная правовая семья;

К семье религиозного права относятся правовые системы таких мусульманских стран, как Иран, Ирак, Пакистан, Судан и др., а также индусское право общин Индии, Сингапура, Бирмы, Малайзии и др.

Среди признаков данной правовой семьи можно выделить следующие:

· главный творец права Бог, а не общество, государство, поэтому юридические предписания даны раз и навсегда, в них нужно верить и соответственно строго соблюдать;

· источниками права являются религиозно-нравственные нормы и ценности, содержащиеся, в частности, в Коране, Сунне, Иджме и распространяющиеся на мусульман либо в Шастрах, Ведах, законах Ману и т.д. и действующие в отношении индусов;

· весьма тесное переплетение юридических положений с религиозными, философскими и моральными постулатами, а также с местными обычаями образует в своей совокупности единые правила поведения;

· особое место в системе источников права Занимают труды ученых-юристов (доктрины), конкретизирующие и толкующие первоисточники и лежащие в основе конкретных решений;

· отсутствует деление права на частное и публичное;

· нормативно-правовые акты (законодательство) имеют вторичное значение;

· судебная практика в собственном смысле слова не является источником права;

· во многом основана на идее обязанностей, а не прав человека (как это имеет место в романо-германской и англо-саксонской правовых семьях).

IV. Семья традиционного (обычного) права;

К семье традиционного права относятся правовые системы Мадагаскара, ряда стран Африки и Дальнего Востока.

Среди признаков данной правовой семьи можно выделить следующие:

· доминирующее место в системе источников права занимают обычаи и традиции, имеющие, как правило, неписаный характер и передаваемые из поколения в поколение;

· обычаи и традиции представляют собой синтез юридических, моральных, мифических предписаний, сложившихся естественным путем и признанных государствами;

· обычаи и традиции регулируют отношения в первую очередь групп или сообществ, а не отдельных индивидов;

· нормативные акты (писаные законы) имеют вторичное значение, хотя в последнее время их принимается все больше и больше;

· судебная практика (юридический прецедент) не выступает в качестве основного источника права;

· судебная власть руководствуется идеей примирения, восстанавливая согласие в общине и обеспечивая ее сплоченность;

· юридическая доктрина не играет существенной роли в юридической жизни данных обществ;

· архаичность многих ее обычаев и традиций.

V. Социалистическая правовая семья;

Строго говоря, социалистическая правовая система не является самостоятельной системой, а лишь ответвлением романо-германской правовой системы. Для социалистической системы характерен государственный контроль над многими сферами общественной и экономической жизни в обмен на законодательное закрепление большого числа социальных гарантий, а также упрощённый порядок судопроизводства с фактическим отказом от состязательности. При этом практически во всех социалистических государствах сохранялись все формальные признаки романо-германской правовой системы. В рамках англосаксонской системы развитие в сторону социалистической системы не наблюдалось. Одним из характерных, хотя и второстепенных, институтов социалистического права являлся товарищеский суд.

VI. Смешанные правовые системы.

Смешанные правовые системы бывают следующих видов:

· дуализм романо-германского и англосаксонского права (правовые системы Кипра, Израиля, ЮАР, Таиланда, Мальты, а также административных единиц таких как Луизианы, Квебека, Шотландии);

· дуализм англосаксонского и религиозного права (правовые системы Пакистана, Нигерии, Индии, Малайзии, где действуют в том числе законышариата);

· дуализм романо-германского и религиозного права (правовые системы Египта, Алжира, Марокко, Сирии, Иордании);

· дуализм романо-германского и обычного права (правовые системы Мадагаскара, Руанды, Республики Конго, Мали, Эфиопии).

В правовых системах государств Африки (африканское право) тесно между собой переплетаются основные черты обычного права, мусульманского права, а также права бывших колонизаторов — романо-германское или англосаксонское.

В литературе также встречается утверждение о существовании так называемой «кочующей» правовой семьи, когда в правовую систему определённого государства привносятся некоторые правовые традиции чужестранцев и связано это зачастую с миграционными процессами и глобализацией. Такие социальные группы не ассимилируются в национальную правовую систему страны проживания, а живут по правилам своей коренной правовой семьи и национальной культуры (например, диаспора турок в Германии, арабов во Франции, эмигрантские кварталы в Великобритании)

4. Особенности российской правовой системы.

Задание к семинару.

1. Продолжите схему, отнеся приведенные ниже страны к соответствующим правовым системам: Франция, Англия, Италия, Германия, США, Шотландия, Испания, Швейцария, Ирландия, Турция, Индия, Австрия, Мексика, Португалия, Новая Зеландия, Бельгия, Канада, Голландия, Россия.

2.Заполните таблицу, отражающую отличительные признаки основных правовых систем современности:

Название правовой семьи Основные признаки правовой семьи
Романо-германская
Англо-американская
Религиозная
Традиционная
Социалистическая

3. Дайте определения следующих понятий: юридическая компаративистика, общее право, право справедливости, судебный прецедент, статут, шариат, Коран, сунна, иджма, кияс, индусское право, веды, дхармашастры, Талмуд, обычное право.

4. Дайте письменные развернутые ответы на следующие вопросы:

а) В чем заключаются особенности американского права по сравнению с английским?

б) Какие страны можно отнести к смешанным правовым системам и почему?

в) В современной юридической компаративистике наряду с основными ученые выделяют так называемые «кочующие» правовые семьи. Какие факторы являются причиной их появления и в чем специфика данных правовых семей?

5. Перечислите особенности российской правовой системы. Какое место занимает правовая система современной России на правовой карте мира (следует ли ее относить к какой-либо правовой семье (если да, то к какой) или рассматривать самостоятельно)?

Смысловая структура слова

Иерархическая смысловая структура основной лексической единицы проявляется и в различном характере взаимоотношения слова – в его разных значениях – с контекстом. В слове выделяется главное значение, которое в наименьшей степени обусловлено контекстом, и частные значения, которые в большей степени зависят от него: в них к семантическому содержанию главного значения как бы присоединяются содержательные элементы (семы) контекста. В отличие от общего значения, данного в специальном научном анализе, главное и частные значения слова являются непосредственно воспринимаемыми в тексте.

Главное значение слова является семантически наиболее простым
(вода 1 – «прозрачная бесцветная жидкость») и наиболее близким к его общему значению («Н20», aqua distillata). Частные значения обнаруживают более сложную семную структуру: так, значение второго ЛСВ этого же слова (вода 2 – «напиток») может быть истолковано через содержание первого как «вода + приготовленная путем насыщения газом» или «вода + с добавлением фруктовой эссенции»: газированная фруктовая вода. Между значением слова (семантической простотой ~ сложностью) и его сочетаемостью обнаруживаются отношения обратной пропорциональности: чем беднее содержание слова, тем шире его сочетаемость, и наоборот.

Главное и частные значения выделяются на функциональной основе взаимодействия слова с контекстом. Поэтому главное значение рассматривается как реализация детерминирующей первичной семантической функции слова, а частное – его зависимых вторичных семантических функций. Соответственно этому можно говорить о главном (первичном) и частных (вторичных) ЛСВ слова.

Тождество звуковой (графической) оболочки главного и частных значений и их внутренняя семантическая взаимосвязь объединяют эти значения в единую смысловую структуру. Это проявление принципа семантической интеграции значений слова. Одновременно с этим частные значения должны чем-то формально противопоставляться главному и друг другу, что реализует уже иной, органически взаимосвязанный с первым принцип – семантической дифференциации значений в слове; такие значения воспринимаются и дифференцируются в тексте благодаря дополнительным «опознавательным признакам»: характерной ограниченной сочетаемости ЛСВ, отличительной (часто единственной) синтаксической функции, определенной грамматической конструкции.

Отсюда возникает необходимость рассмотреть хотя бы в общих чертах типы лексических значений слова. Наиболее полная и глубокая разработка этого вопроса дана в статье В. В. Виноградова «Основные типы лексических значений слова».

По В.В. Виноградову, в слове выделяется прежде всего прямое, номинативное значение, непосредственно направленное на предметы, явления, действия, качества действительности. «Номинативное значение слова – опора и общественно осознанный фундамент для всех других его значений и применений». Номинативное значение совпадает по своему содержанию с рассмотренным выше главным значением; тут сочетаемость определяется предметно-логически и не знает собственно языковых ограничений. В слове может быть несколько номинативных значений. Тогда по отношению к основному, нотинативному значению (главному) остальные выступают как номинативно-производные. Они бывают обычно уже и специализированнее, чем основное номинативное значение, и нередко закрепляются за какими-либо грамматическими формами, например формами числа: капли – «жидкое лекарство, принимаемое по числу капель», трения – «враждебные столкновения, споры, мешающие ходу дела» (ср. основные номинативные значения этих слов; капля – «маленькая отдельная частица жидкости округлой формы»; трение – «сила, препятствующая движению одного тела по поверхности другого»).


Наряду с прямыми, номинативными значениями В. В. Виноградов выделяет три типа лексических значений, которые по-разному обусловлены синтагматически и являются по своей природе частными значениями, реализующими вторичные семантические функции. На употребление слов в таких значениях накалываются некоторые языковые ограничения, которые и служат их формально выраженными показателями.

Фразеологически связанные значения реализуются в словах (ЛСВ), которые способны сочетаться в определенных смыслах только с небольшим кругом слов. Они противостоят свободным, несвязанным значениям (ср. сочетаемость слова в его главном значении). Одно из значений глагола лопнуть является фразеологически связанным, выделяясь лишь в нескольких устойчивых оборотах типа лопнуть со смеху (со злости, от злобы, от зависти); ср. свободу сочетания этого глагола в прямом, номинативном значении: канат (стакан, трос) лопнул; веревка (нитка, струна, ваза, обивка, подкладка) лопнула; стекло лопнуло и мн. др. Ср. также: горючий – «горький»: горючие слезы; безысходный – «непоправимый, не имеющий исхода»: безысходное горе (положение), безысходная тоска (скорбь, нужда); брать – «охватывать»: тоска (досада, зло, смех, сомнение) берет. Употребление слов во фразеологически связанных значениях ограничено самой системой языка, а не предметно-логически. Сочетаемость слов с такими значениями нельзя расширять, так как это приводит к нарушению языковой нормы, хотя и не всегда лишено смысла: «восторг (счастье) берет», «карий чемодан» и т. п. У некоторых слов фразеологически связанное значение является единственным: карие глаза (очи).

Синтаксически ограниченные (обусловленные) значения обнаруживаются в словах (ЛСВ), за которыми закрепляются строго определенные функции в предложении. Таковы, например, предикативно-характеризующие значения у вторичных ЛСВ, которые употребляются в отличие от первичных только в роли сказуемого (реже – обращения, обособленного определения и приложения): медведь – «неуклюжий, неповоротливый человек»; осел – «тупой упрямец»; шляпа – «безынициативный человек, растяпа»; петух – «забияка»; орел – «гордый, сильный, смелый человек»; блеск в значении «замечательно»: Он у нас настоящий герой. Орел!; Мороженое – блеск!; Эй, шляпа, чего стоишь! Работать надо; Я этого упрямца, осла, слышать больше не хочу. Закрепление за вторичными ЛСВ определенной, изолированной от других, синтаксической функции приводит к обособлению их семантики, приобретающей оценочный характер. Синтаксически ограниченное значение может быть у слова его единственным значением: Картина – загляденье! (т. е. «на что нельзя не заглядеться»).

Конструктивно обусловленные значения реализуются во вполне определенных конструкциях слов, требуют для своего раскрытия отличительных форм их синтаксических сочетаний. Например, у глагола втянуться наряду с конструктивно необусловленным значением «вобраться внутрь, впасть» Его щеки после болезни втянулись, ср.: живот сильно втянулся) есть значение, обусловленное конструкцией «глагол + предлог в + существительное в винительном падеже» – «привыкнуть, найдя удовлетворение в чем-нибудь»: втянуться в работу (дело, учебу, занятия, какую-либо игру). Ср. также: разобраться в ком или в чем-нибудь – «изучив, хорошо понять»: разобраться в чьем-нибудь характере (вопросе, деле,обстоятельствах чего-нибудь) (прямое номинативное значение – «привести в порядок; разобрать свои вещи»: Разобрался на столе и сел работать). Различная конструктивная обусловленность служит формальным средством дифференциации значений слова: играть во что-нибудь – «участвовать в спортивных соревнованиях, проводить время в каком-нибудь занятии»: играть в футбол (волейбол, теннис) и играть на чем-нибудь – «исполнять музыкальное произведение»: играть на рояле (скрипке, гитаре). Конструктивно обусловленное значение может быть номинативнымм, исходным и даже единственным в слове: плакаться на свою судьбу (свои несчастья).

Следует подчеркнуть, что отмеченные вторичные, синтагматически обусловленные значения могут перекрещиваться как выделяемые на разных основаниях. Так, конструктивно обусловленное значение у глагола втянуться (втянуться в работу) является в ином плане фразеологически связанным, так как этот глагол входит в сочетание с вполне ограниченным кругом слов, обозначающих какое-либо занятие.

И еще одно замечание. Противопоставление рассмотренных трех типов вторичных значений первичному, номинативному не является абсолютным: они по-своему номинативны; это вторичные номинации, опирающиеся на первичные значения слова.

Промышленный переворот и его последствия

В ХIХ в. завершилось формирование индустриальной цивилизации, во многом ставшей следствием научных открытий и промышленного переворота. Понятие промышленный переворот (или промышленная революция) охватывает совокупность технических, технологических, социальных, институциональных и иных перемен, связанных с заменой ручного труда машинным способом производства.

Первой страной, применившей новый способ (основанный на применении машин и индустриальных технологий) в промышленном производстве, была Великобритания, в которой «старый порядок» уступил уже в ХVII в. место парламентаризму и гражданскому равенству. Пример этой страны свидетельствует о том, что важнейшей предпосылкой промышленного переворота, являются либеральные социально-политические преобразования, утверждающие принципы гражданского равенства, экономической свободы, неприкосновенности личности и собственности. Не менее существенной предпосылкой промышленной революции считается высокая производительность сельского хозяйства вследствие, так называемой, аграрной революции. Аграрная революция заключалась в переходе от экстенсивных к интенсивным методам ведения сельского хозяйства, что обеспечивало его продуктивность и рентабельность. Родиной аграрной революции была также Великобритания, где «благодаря» политике огораживания (непрерывной проводившейся с конца ХVII и весь ХVIII век) происходили глубокие перемены в производственных отношениях сельского хозяйства, и наблюдалось постоянное повышение производительности сельского хозяйства. Географический и природно-климатический факторы также обеспечили Великобритании лидерство в промышленном перевороте. Так, островное положение страны создали ей «бесплатную» защиту от разрушительных континентальных войн и дешевый транспорт. Длинная береговая линия, природные бухты и множество судоходных рек сняли зависимость от наземного транспорта, неразвитость которого задерживала рост торговли и промышленности. Достаточные запасы каменного угля в Англии способствовали быстрому переходу английской металлургии от древесного угля к каменному. Это позволило к концу ХVIII в. английской металлургии выйти на первое место в мире.

Таким образом, необходимыми предпосылками промышленного переворота является причинно-следственная связь географических, природно-климатических и социально-политических факторов. Факторами ускорения промышленного переворота считаются свободный рынок капиталов, рабочей силы и демографический рост.

В Великобритании раньше, чем в других странах были сделаны важнейшие из изобретений в хлопчатобумажной промышленности, открывшие эру промышленного переворота (изобретение «летучего челнока», создание прядильной машины, изобретение ткацкого станка Картрайта). Полностью использовать преимущества машинного производства оказалось возможным после изобретения универсального парового двигателя лондонским университетским механиком Джеймс Уаттом (1782г.). Начало использования энергии пара в промышленном производстве – центральное событие промышленного переворота. В дальнейшем паровые машины постоянно совершенствовались.


Промышленные революции в разных отраслях следовали как цепная реакция. Переворот, начавшийся в легкой промышленности, выдвинул задачу увеличения массы машин, для удовлетворения этого спроса требовалось много металла, что, в свою очередь, вызвало переворот в металлургии и машиностроении; возросшая масса производимой продукции (товаров) потребовала изменений на транспорте. Так, в 80-е гг. ХVIII в. английским механиком Саймингтоном был построен первый в мире пароход. В 1814 г. англичанин Дж.Стефенсон построил первый паровоз. В 1825г. под его руководством в Юго-Западной Англии была сооружена железная дорога (56 км) для перевозки угля. Сконструированный Дж. Стефенсоном паровоз «Ракета» ознаменовал начало «железнодорожной революции» в Европе. В конце ХIХ- нач. ХХ в. наступила очередь, так называемых, сопутствующих производств: телеграфа, телефона, радио. К завершению промышленного переворота Великобритания стала ведущей экономической державой.

Основные последствия промышленного переворота:

1 возникновение фабрично-заводского производства;

2 зарождение машиностроения;

3 снижение цен на товары широкого потребления;

4 перестройка рынка: не покупательский спрос формировал развитие производства, а производство подталкивало расширение рынков и формировало спрос;

5 увеличение капиталовложений и необходимость быстрого оборота привели к увеличению рабочего дня и сокращению заработной платы;

6 появление промышленных кризисов – кризисов перепроизводства;

7 ухудшение положения рабочего класса и начало социальной борьбы;

8 ускорение процесса урбанизации, изменение соотношения между городским и сельским населением.

Фонды денежных средств подразделяются на централизованные и децентрализованные

Централизованные:

ü Государственные и местные бюджеты;

ü Пенсионный фонд;

ü Государственные целевые фонды социального страхования.

Децентрализованные - это денежные фонды субъектов хозяйствования всех форм собственности и уровней подчинения. К ним относятся:

ü Фонды основных средств;

ü Оборотные фонды;

ü Фонды обращения;

ü Фонды заработной платы;

ü Резервные фонды;

ü Фонды материального поощрения;

ü Фонды социально-культурного назначения;

ü Благотворительные фонды.

В условиях иерархичной системы управления (государственная и коммунальная форма собственности) и общественных объединений субъектов хозяйствования, из совокупности децентрализованных денежных фондов выделяют условно централизованные, которые формируют и используют органы управления высшего уровня или руководство общественных объединений ( ассоциаций, концернов, консорциумов и пр.)

По форме финансов. В экономической науке различают такие формы финансов как доходы, поступления, накопления, отчисления, расходы, т.е. элементы, характеризующие движение фондов денежных средств.

Финансы, как сложное общественное явление, наделено различными многоплановыми сущностными признаками и формами проявления.

Финансы – это всегда денежные отношения, но не все денежные отношения являются финансовыми. Финансы обладают такими признаками,по которым их безошибочно можно выделить из ряда других возможных денежных отношений. Финансы всегда опосредствованы правовыми актами, которые регулируют денежные отношения. Нефинансовые денежные отношения такими актами не регулируются. Субъекты таких отношений сами определяют пропорции обмена, его условия (при покупке – продаже, заимствовании денег, и тому подобное).

Первым признаком финансов является их денежная форма выражения и отражение финансовых отношений реальным движением денежных средств (наличным или безналичным).Идет ли речь о распределении прибыли и формировании фондов внутрихозяйственного назначения на предприятиях, или о перечислении налогов и сборов в бюджеты и целевые фонды, - во всех этих и подобных им финансовых операциях происходит движение денежных средств. Однако движение денежных средств само по себе не раскрывает сущность финансов.

Реальное движение денежных средств происходит на второй и третьей стадиях воспроизводственного процесса – в распределении и обмене.

На второй стадии движение стоимости в денежной форме происходит обособленно от движения товаров и характеризуется ее отчуждением (переходом из рук одних владельцев в руки других), или целевым обособлением (в рамках одного владельца) каждой части стоимости. На третьей стадии распределенная стоимость (в денежной форме) обменивается на товарную форму. Отчуждение самой стоимости здесь не происходит. Таким образом, на второй стадии воспроизводства имеет место одностороннее движение денежной формы стоимости, а на третьей – двухстороннее движение стоимости, одна из которых находится в денежной форме, а другая – в товарной. Поскольку на третьей стадии воспроизводственного процесса происходят постоянно совершаемые обменные операции, которые не требуют какого-либо общественного инструмента, то финансам здесь нет места.


Областью возникновения и функционирования финансов является вторая стадия воспроизводительного процесса, на которой происходит распределение стоимости общественного продукта по целевому назначению и субъектам хозяйствования, каждый из которых должен получить свою долю в произведенном продукте. Поэтому, вторым важным признаком финансов как экономической категории является распределительный и перераспределительный характер финансовых отношений.Однако и этого признака недостаточно для полной характеристики сущности финансов.

Разнообразие распределительных отношений приводит к тому, что на второй стадии воспроизводственного процесса действуют разные экономические категории: финансы, кредит, цена, заработная плата. Финансы существенно отличаются от других категорий, функционирующих на стадии стоимостного распределения.

Распределение и перераспределение стоимости с помощью финансов обязательно сопровождается движением денежных средств, принимающих специфическую форму финансовых ресурсов. Они формируются у субъектов я хозяйствования и государства за счет различных видов денежных доходов, отчислений и поступлений, а используются на расширенное воспроизводство, материальное стимулирование работников, удовлетворение социальных и других потребностей общества.

Финансовые ресурсы выступают материальными носителями финансовых отношений, что позволяет выделить финансы из общей совокупности категорий, которые принимают участие в стоимостном распределении. Это происходит независимо от общественно-экономической формации, хотя формы и методы, с помощью которых образуются и используются финансовые ресурсы, изменялись в зависимости от изменения социальной природы общества. Использование финансовых ресурсов осуществляется в основном через денежные фонды специального целевого назначения, хотя возможна и нефондовая форма их использования.

Рассмотрение финансовых ресурсов как материального носителя финансовых отношений позволяет выделить финансы из общей совокупности категорий, которые принимают участие в стоимостном распределении. Ни одна из них, кроме финансов, не характеризуется таким материальным носителем. Отсюда, третьим важным специфическим признаком финансов, отличающем их от других распределительных категорий, является то, что финансовые отношения всегда связаны с формированием денежных доходов и накоплений, принимающих форму финансовых ресурсов.

Исходя из вышеизложенного отечественная наука рассматривает финансы как экономическую категорию, отражающую создание и использование денежных фондов в процесе распределения и перераспределения валового внутреннего продукта. Финансы пронизывают всю економику, а их характерные признаки присущи всем сферам и звеньям финансовой системы.

Учреждение патриаршества.

5 февраля (по новому стилю) 1589 г. при Царе Феодоре Иоанновиче было учреждено Патриаршество. Это был закономерный и глубоко символичный акт наследия Русской землей церковного значения и славы древней Византии, подпавшей под османское владычество. На смену "Второму Риму" (Константинополю) пришел "Третий Рим" во всем могуществе православного Московского государства. Уже после Флорентийской унии (1439) на Руси начали сомневаться в правоверии греческого духовенства. «Одержимый прежде благочестием святой град Константинополь ради латинские прелести погибе» - таково было общее мнение того времени. Зависимость Русской Церкви от Константинопольского Патриарха с XV в. стала номинальной, а покорение Константинополя турками (1453) совсем уменьшило ее.

Установление Патриаршества в Русской Церкви стало следствием роста ее значения и влияния в православном мире, что к исходу XVI в. обозначилось особенно ярко. В то же время нельзя не видеть в учреждении Патриаршества на Руси несомненного проявления Промысла Божия. Русь не только получала свидетельство своего усилившегося духовного значения в православном мире, но и укреплялась перед лицом грядущих испытаний Смутного времени, в которых именно Церкви будет суждено выступить в качестве силы, организовавшей народ на борьбу с иноземной интервенцией и католической агрессией.

Возникновение идеи Московского Патриаршества тесно связано с установлением автокефалии Русской Церкви. После утверждения независимого от греков статуса Московской митрополии стало осознаваться то исключительное значение Русской Церкви в православном мире, которое она получила как наиболее влиятельная, многочисленная, а главное – связанная с бытием единственного в мире православного государства Поместная Церковь. Было очевидно, что рано или поздно, Патриарший престол будет утвержден в Москве, государь которой стал преемником Императоров Ромеев и уже к середине XVI в. увенчался царским титулом. Однако возведению Московской Митрополии на степень Патриаршества в то время мешали напряженные отношения с Константинопольским Патриархатом, обиженным на Русь за переход к автокефалии и горделиво не желавшим ее признавать. В то же время без согласия Восточных Патриархов самостоятельное провозглашение Русского Митрополита Патриархом было бы незаконным. Если царя на Москве можно было поставить самим, силой и авторитетом православной державы, то учреждать Патриаршество без предварительного решения этого вопроса первенствующими кафедрами было невозможно. Исторические обстоятельства сложились благоприятно для завершения программы автокефалии Русской Церкви через установление Патриаршества лишь к исходу XVI столетия, в правление царя Феодора Иоанновича.


По традиции, идущей от Карамзина, Феодора нередко изображают слабовольным, едвали не слабоумным и недалеким монархом, что мало соответствует действительности. Феодор лично водил в бой русские полки, был образован, отличался глубокой верой и необычайным благочестием. Отход Феодора от дел управления скорее был следствием того, что глубоко верующий царь не мог примирить в своем сознании несоответствие христианских идеалов и жестоких реалий политической жизни Русского государства, сложившихся в годы жестокого правления его отца – Иоанна Грозного. Феодор избирал своим уделом молитву и тихую, мирную жизнь рядом со своей верной супругой – Ириной Годуновой. Реальным правителем государства стал ее брат Борис Годунов – талантливый и энергичный политик.

Безусловно, Годунов был честолюбив. Но в то же время это был великий государственник и патриот, создавший масштабную программу реформ с целью преобразования Российского государства, усиления его мощи и международного престижа. Но, к сожалению, великое предприятие Годунова не имело под собой прочного духовного основания и далеко не всегда исполнялось приемлемыми в нравственном отношении средствами (хотя доказательств причастности Годунова к убийству царевича Димитрия, как не было ранее, так нет и сейчас), что стало одной из причин краха его замыслов. Кроме того, и сам русский народ после ужасов опричнины сильно оскудел в духовно-нравственном смысле и был весьма далек от блестящих державных замыслов Бориса. Тем не менее, Годунов ревновал о величии России. И идея Русского Патриаршества в значительной степени также укладывалась в разработанную им программу, что сделало Годунова решительным ее сторонником. Именно Борис помог довести программу утверждения Патриаршества на Руси до логического конца.

Первый этап подготовки к установлению Русского Патриаршества был связан с приездом в Москву Антиохийского Патриарха Иоакима в 1586 г. Это событие инициировало активность годуновских дипломатов в достижении Патриаршего достоинства для Предстоятеля Русской Церкви. Иоаким приехал сначала в пределы Западной Руси, а оттуда направился за милостыней в Москву. И если в Речи Посполитой Патриарху пришлось быть свидетелем нового натиска католиков на Православие и практически полного развала церковной жизни Киевской митрополии накануне Брестской унии, то в царственной Москве Иоаким увидел воистину величие и славу Третьего Рима. Когда Патриарх Иоаким прибыл в Россию, его встретили с большим почетом.

Главной целью Патриаршего визита было собирание милостыни. На Антиохийской кафедре висел гигантский по тем временам долг – 8 тыс. золотых. Русских появление Иоакима в Москве весьма заинтересовало: впервые в истории Восточный Патриарх приехал в Москву. Но в сознании Годунова и его помощников этот беспрецедентный эпизод почти мгновенно и неожиданно вызвал к жизни проект, призванный реализовать на практике идею учреждения Московского Патриаршества.

После того, как Иоаким был с почетом принят царем в Кремле, ему, естественно, нужно было встретиться с Митрополитом Московским и всея Руси Дионисием. Но Предстоятель Русской Церкви почему-то не давал о себе знать и никаких шагов навстречу Иоакиму не делал, визита не наносил. Митрополит Дионисий, хотя и конфликтовал с Годуновым позднее, но, вероятно, в это время действовал с ним вполне согласованно.

Иоакима почтили по московским меркам невероятно: пригласили на обед к царю сразу в тот же день, когда состоялся первый прием у государя. В ожидании обеда его отправили в Успенский собор Московского Кремля, где совершал богослужение Дионисий. Похоже, что все было тщательно продумано: Иоаким прибыл как смиренный проситель, а Дионисий вдруг предстал пред ним в блеске роскошных облачений, окруженный многочисленным русским духовенством в блистающем своим великолепии соборе. Его облик вполне соответствовал положению Предстоятеля самой крупной и влиятельной в мире Поместной Православной Церкви, хотя носил он при этом всего лишь скромный сан митрополита.

Далее произошло нечто невообразимое. Когда Патриарх Иоаким вошел в Успенский собор, он был встречен здесь Митрополитом Дионисием. Но Иоаким не успел и рта раскрыть, как вдруг его, Патриарха, благословил Митрополит Дионисий. Митрополит Московский благословил Патриарха Антиохийского. Патриарх, конечно, был удивлен и возмущен такой дерзостью. Иоаким начал было говорить нечто насчет того, что негоже Митрополиту первым благословлять Патриарха. Но слушать его не стали и даже не пригласили служить литургию (иначе, ее пришлось бы возглавлять не Дионисию, а Иоакиму). Более того, Патриарху не предложили хотя бы пройти в алтарь. Бедный восточный проситель простоял у заднего столпа Успенского собора во продолжение всей службы.

Таким образом, Иоакиму было явно показано, кто здесь проситель милостыни, а кто Предстоятель по-настоящему великой Церкви. Это конечно было оскорблением, и нанесено оно было Патриарху вполне сознательно. Похоже, все было рассчитано и продумано до мелочей. Насколько здесь имела место личная инициатива Дионисия, сказать трудно. Вероятнее, что все режиссировал Годунов. Смысл акции был вполне прозрачен: к Русскому государю греческие Патриархи обращаются за помощью, но при этом на Московской кафедре почему-то находится всего лишь Митрополит. Это был явный знак Восточным Патриархам, предложение подумать над устранением этого несоответствия. Иоакиму дали понять: раз уж просите и получаете, то должны и отплатить приведением статуса Предстоятеля Русской Церкви в соответствие с ее реальным местом в православном мире.

Понятно, что больше никакой охоты встречаться с Дионисием у Иоакима не появлялось. Дальнейшее обсуждение проблемы Русского Патриаршества с греками взял на себя Годунов, который и вел тайные переговоры с Иоакимом. Иоаким не был готов к столь неожиданному для него предложению об учреждении в Москве Патриаршего престола. Решить этот вопрос самостоятельно он, конечно, не мог, но обещал посоветоваться об этом с другими Восточными Патриархами. На данном этапе Москва удовлетворилась достигнутым.

Теперь решающее слово было за Константинополем. Но в Стамбуле в это время происходили весьма драматические события. Незадолго до приезда Иоакима в Россию там был низложен Патриарх Иеремия II Транос, на место которого турки поставили Пахомия. Последний, в свою очередь, также вскоре был изгнан и заменен Феолиптом, сумевшим заплатить турецким властям немалую сумму за Патриаршую кафедру. Но и Феолипт недолго пробыл на Патриаршестве. Он также был смещен, после чего из ссылки в Стамбул возвратили Иеремию. Первоначальные хлопоты об утверждении Московского Патриаршества пришлись как раз на время этой смуты на Константинопольской Патриаршей кафедре. Естественно, что послание Московского государя и деньги, посланные Феолипту, где-то затерялись. Феолипт вообще отличался жадностью и мздоимством. После того как он был низложен, и в Константинополе вновь утвердился Иеремия II, обнаружилось, что дела Патриархии находятся в крайне плачевном состоянии. Храмы были разграблены, денежные средства разворованы, Патриаршая резиденция отобрана турками за долги. Патриарший собор Божией Матери Всеблаженной – Паммакаристы за долги Феолипта также был отобран мусульманами и обращен в мечеть. Иеремия вернулся из ссылки на пепелище. Нужно было устраивать новую Патриархию: кафедральный храм, резиденцию. Но денег на все это у Иеремии не было. Однако опыт Иоакима Антиохийского показал: можно обратиться в богатую Москву, которая столь уважает Восточных Патриархов, что в деньгах не откажет. Однако Иеремия был не в курсе уже имевших место переговоров относительно Московского Патриаршества, начатых при его предшественнике.

Иеремия выехал в Москву. Этой поездке суждено было стать судьбоносной для Русской Церкви. Промысл Божий даже беды Православия, как всегда, обернул в конечном счете к его благу. Тяготы Константинопольского Патриархата обратились утверждением Патриархата Московского к вящей славе Божией и укреплению Православия. Иеремия в 1588 г. так же, как и Иоаким, сначала отправился в Западную Русь, откуда поехал далее, в Московию. В Речи Посполитой Патриарху Константинопольскому также довелось стать свидетелем крайнего ухудшения положения православных. Тем большим был контраст, когда Иеремия прибыл в блистательную столицу православного царства.

Надо отметить, что Иеремия, прибыв в Смоленск, свалился буквально «как снег на голову», к полному изумлению московских властей, потому что здесь еще ничего не знали о переменах происшедших на Константинопольской кафедре. Москвичи не ожидали увидеть Иеремию, о возвращении которого на кафедру здесь не знали. При этом вместо ожидаемого благоприятного ответа на просьбу Московского государя об учреждении на Руси Патриаршества москвичи услышали от Иеремии только разговоры о милостыне. Нетрудно представить себе настроение людей Годунова, столкнувшихся с неизвестным им Первосвятителем, который к тому же ничего не ведал о чаяниях Москвы иметь собственного Патриарха.

Тем не менее, Патриарха Иеремию приняли пышно, с максимальными почестями, которые стали еще большими после того, как разведка донесла: Патриарх настоящий, законный, а не самозванец. Сопровождали Иеремию в его поездке в Россию митрополит Иерофей Монемвасийский и архиепископ Арсений Элассонский, ранее преподававший греческий язык во Львовской братской школе. Оба эти архиерея оставили ценные воспоминания о поездке Иеремии в Москву, по которым мы отчасти можем судить о том, как протекали переговоры об учреждении Московского Патриаршества.

Ввиду перемен на Константинопольской кафедре пришлось все переговоры о Московском Патриархате начинать сначала. Но изменения произошли не только в Стамбуле, но и в Москве. К этому времени конфликт между Годуновым и митрополитом Дионисием закончился в 1587 г. низложением последнего (Дионисий ввязался в боярский заговор и вместе с другими противниками Годунова выступил перед царем Феодором с безнравственным предложением развестись с Ириной Годуновой по причине ее бесплодия). На место Дионисия был возведен Ростовский архиепископ Иов, которому и суждено будет стать первым Русским Патриархом

Иова историки нередко представляют как послушного исполнителя воли Бориса Годунова и чуть ли не соучастника его интриг. Едва ли это справедливо. Иов несомненно был человеком святой жизни. То, что Церковь причислила Иова к лику святых в 1989 г., когда праздновалось 400-летие Московского Патриаршества, – это, конечно, не случайность, связанная с юбилеем. Канонизация Иова готовилась еще в середине XVII в., при первых Романовых, не любивших Годунова, при котором их род сильно пострадал. Но в середине XVII в. прославление не успели подготовить, а при Петре I, когда упразднили Патриаршество, канонизировать первого Русского Патриарха уже было невозможно по политическим мотивам. Так что святость Иова, напротив, может стать отправной точкой для предположения, что, быть может, не все то негативное, что традиционно приписывали Годунову, имело место в действительности? Об этом заставляет задуматься прежде всего та поддержка, которую действительно оказывал Годунову св. Иов в его лучших начинаниях.

Факты подтверждают, что святитель Иов вовсе не был послушным слугой Годунова, а при случае мог и резко возразить Борису. Это подтверждает знаменитый эпизод, связанный с попыткой Годунова открыть в Москве некое подобие университета на западноевропейский манер. Иов решительно воспротивился этому: пример вовлечения тысяч православных недорослей в католичество через иезуитские школы Речи Посполитой был слишком свеж и нагляден. Годунов тогда был вынужден отступить.

Иов был настолько яркой личностью, что еще в молодости был замечен Иоанном Грозным. Будущий Патриарх пользовался огромным авторитетом и у Феодора Иоанновича. Иов отличался огромным умом и великолепной памятью, был весьма начитан. Причем, все это сочеталось с глубоко духовным устроением души святителя. Но даже если предположить, что проводя Иова в Митрополиты, а затем и в Патриархи, Годунов действовал по политическим соображениям, это отнюдь не бросает тени на св. Иова. Ведь Борис выступал за утверждение Патриаршества в Москве, усиление престижа Русской Церкви и Русского государства. Поэтому неудивительно, что в Предстоятели Русской Церкви, которой скоро суждено будет стать Патриархатом, был выдвинут Борисом именно Иов как человек самых выдающихся качеств. Какие бы политические цели Годунов не преследовал, дело утверждения Патриаршества на Руси, совершаемое через него, было в конечном счете проявлением Промысла Божия, а не плодом чьего-либо расчета. Борис Годунов стал по сути орудием этого Промысла.

Иеремия Константинопольский был принят в Москве с большими почестями. Его поселили на Рязанском подворье. Но... облекли не только почетом, но и надзором. Какое-либо общение Патриарха с кем бы то ни было, особенно с иностранцами, категорически воспрещалось. Вскоре Иеремию принял царь. Причем, Патриарх ехал во дворец с почетом – "на осляти". Прием был роскошным. Патриарх Иеремия прибыл не с пустыми руками. Он привез в Москву множество мощей, в том числе: шуйцу апостола Иакова, перст Иоанна Златоуста, часть мощей св. царя Константина и проч. Иеремию одарили ответно кубками, деньгами, соболями и бархатом.

Затем начались переговоры с Патриархом, которые вел Годунов. Прежде всего речь шла о главном – о Русском Патриаршестве. Но каких-либо обязательств на сей счет перед русскими Иеремия не имел. Конечно, это не могло не вызвать разочарования Годунова. Но Борис как тонкий политик решает действовать более настойчиво. Можно было бы, разумеется, вновь писать письма другим Восточным Патриархам, ждать, пока они соберутся и совместно обсудят вопрос и что-либо решат. Но Годунов сообразил, что при умелом подходе все можно сделать гораздо быстрее, так как неожиданно в Москве впервые оказался сам Константинопольский Патриарх. В этом видели несомненный Промысл Божий, о чем прямо сказал царь Федор Иоаннович в своей речи в боярской думе. Теперь предстояло повернуть дело так, чтобы Иеремия согласился на поставление Патриарха Московского. Это была сложная задача для годуновских дипломатов. Но они с блеском с ней справились.

Прежде всего Иеремию просто оставили в покое на его Рязанском подворье на довольно длительное время. Приехавший в Москву в июне 1588 г. Патриарх в итоге вынужден был пробыть в Белокаменной почти целый год. Иеремия жил на царском содержании, в полном достатке и, наверняка, в гораздо лучших условиях, чем у себя в Стамбуле. Но никому из москвичей или иностранцев видеться с Патриархом по-прежнему не дозволялось. Фактически это был домашний арест в самых роскошных условиях.

Горделивые греки не сразу вникли в ситуацию. Поначалу Иеремия, которому через посыльных от царя и Годунова настойчиво предлагали идею Русского Патриаршества, наотрез отказывался, говоря, что без соборного обсуждения сам он такого важного вопроса решить не может. Но томление в "золотой клетке" стало сказываться, и Патриарх ответил, что он, впрочем, мог бы учредить на Москве такую автокефалию, какую имела Охридская архиепископия. При этом от москвичей требовалось поминать Константинопольского Патриарха за богослужением и брать от него Святое Миро. Понятно, что такое предложение в Москве всерьез воспринимать не могли: уже полтора века Русская Церковь была полностью автокефальной, и времена были не те, чтобы получать от греков подобные подачки.

Тем не менее, Иерофей Монемвасийский осуждал Иеремию даже за эту мизерную уступку русским. А дальше в поведении Иеремии появляются весьма своеобразные черты. Иерофей отмечал в своих записках, что Иеремия поначалу заявил о своем нежелании давать Москве Патриаршество, но потом начал говорить, что если русские захотят, то он сам останется здесь Патриархом. Едва ли самому Иеремии принадлежала идея остаться в Москве навсегда. Скорее всего это был хитроумный план Годунова, в основе которого лежала мысль о том, что дело следует начать с предложения Иеремии самому остаться в России. Вероятно, впервые эта мысль была высказана при Иеремии с подачи Годунова теми рядовыми лицами из числа русских, которые были приставлены к Патриарху для услужения (и надзора) – их мнение было неофициальным и ни к чему не обязывало.

Иеремия, по словам укорявшего его за это Иерофея, увлекся этим предложением и, не посоветовавшись с другими греками, действительно решил остаться в России. Но Патриарх обманулся приманкой – на деле то была лишь затравка, с которой начались уже настоящие переговоры не о переезде в Москву Патриарха из Стамбула, а об учреждении нового Патриаршества – Московского и всея Руси. Хотя, быть может, москвичи в качестве запасного варианта все же были готовы и на то, чтобы Константинопольский Патриарх остался жить в Москве. Такой вариант мог оказаться очень ценным и для Москвы, и для Православия в целом. Москва получила бы фактическое подтверждение своего преемства от Царьграда и буквальное основание для именования Третьим Римом. При этом Западная Русь, находившаяся в юрисдикции Константинополя, автоматически переходила бы в ведение Патриарха, переезжавшего в Москву. Тем самым создавалась реальная основа для воссоединения воедино двух половин Русской Церкви (кстати, наличие именно такого варианта – перенесения Вселенского Патриаршества в Москву, ставшего известным в Риме и Речи Посполитой, подстегнуло в дальнейшем действия западнорусских епископов-предателей к заключению унии с Римом). Москва в данном случае могла бы полностью подтвердить свое реальное первенство в православном мире, получив первое место в диптихах Патриархов.

Но у этого проекта были и отрицательные стороны, которые в конце концов перевесили его преимущества и заставили Годунова добиваться создания нового, именно Русского Патриархата в Москве, а не довольствоваться переносом Патриаршей кафедры из Стамбула. Во-первых, неизвестно было, как на все это отреагируют турки и греки: вполне возможно было, что почин Иеремии не нашел бы отклика в Константинополе, и там могли просто избрать на его место нового Патриарха. Россия при таком повороте событий осталась бы ни с чем. Во-вторых, сказывалось уже ставшее на Руси традицией подозрительное отношение к грекам, истоки которого восходили к Флорентийской унии. При всем уважении к достоинству Восточных Патриархов русские по-прежнему не доверяли грекам. Здесь было и некоторое сомнение в их Православии, и политическое недоверие как к возможным агентам Османской империи. Кроме того, Вселенский Патриарх-грек был бы в Москве фигурой, влиять на которую царю было бы намного труднее: а власть на Руси к этому времени уже привыкла держать под своим контролем дела церковные. И наконец, можно было опасаться, что Патриарх-грек будет больше печься о делах своих соотечественников, чем о Русской Церкви. Сбор милостыни для Восточных кафедр в таких условиях грозил вылиться в серьезное перераспределение русского золота в пользу греческих Патриархатов.

Поэтому правительство Годунова решило все же добиваться своего, Русского Патриаршества. И тогда в ход пошла хитрая дипломатическая комбинация: ссылаясь на то, что на Московской Митрополичьей кафедре уже пребывает Иов, Иеремии было предложено жить во Владимире, а не в Москве. При этом русские дипломатично ссылались на то, что Владимир – это формально первая кафедра на Руси (если не считать потерянного к этому времени Киева).

Но как ни велико было желание Иеремии жить в России, в почете и богатстве, без страха пережить от турок новые гонения и унижения, Патриарх прекрасно понимал, что предложенный ему вариант абсолютно неприемлем. Владимир был весьма захолустным городишком. Древняя столица, центр Русской Церкви – все это было в прошлом. К концу XVI в. Владимир стал заурядной провинцией. Поэтому естественно, что Иеремия дал отрицательный ответ на это предложение. Он говорил, что Патриарх должен быть рядом с государем, как это издревле было в Константинополе. Иеремия настаивал на Москве. Завязались новые переговоры, во время которых Иеремия, очевидно, поставил себя в безвыходное положение, сгоряча дав какие-то обещания, от которых ему затем неудобно было отказаться. В конце концов посланцы царя Феодора завили Иеремии что, если он сам не хочет быть Патриархом на Руси, то должен поставить на Москву Патриарха из русских. Иеремия пытался возражать, заявляя, что он не может этого решить самолично, но все же в итоге вынужден был дать обещание поставить Иова Патриархом Московским.

17 января 1589 г. царь созвал боярскую думу вместе с Церковным Собором: в Москву прибыли 3 архиепископа, 6 епископов, 5 архимандритов и 3 соборных старца монастырских. Феодор объявил о том, что Иеремия не желает быть Патриархом во Владимире, а свести ради него с Московской кафедры такого достойного Митрополита, как Иов, невозможно. Кроме того, Иеремия в Москве едва ли, как сказал Феодор, смог бы исполнять при царе свое Патриаршее служение, не зная ни языка, ни особенностей русской жизни. Поэтому царь объявил о своем решении просить у Иеремии благословения на поставление Иова в Патриархи града Москвы.

После заявления царя в думе уже началось обсуждение таких тонкостей, как вопрос о необходимости участия Иеремии в чине поставления Иова и возведении ряда русских епархий на степень митрополий и архиепископий. Судя по всему, вопрос об учреждении Патриаршества на Руси сочли окончательно решенным. Речь царя доказывала, что Иеремия в ходе переговоров с Годуновым полностью сдался на требования Москвы и готов поставить Русского Патриарха.

Так все было решено. Конечно, у всей этой затеи был сильный политический привкус, и в нажиме на Иеремию можно усмотреть много моментов, способных вызвать смущение. И все же устроение Патриаршества на Руси было не какой-то пустой игрой амбиций, а делом, крайне важным для Русской Церкви и мирового Православия. И это подтверждается исключительно высоким авторитетом тех людей, праведных и святых, которые выступили инициаторами этого начинания – царя Феодора Иоанновича и будущего св. Патриарха Иова.

С самого начала царь и Годунов, вероятно, не мыслили иных кандидатов на Патриаршество помимо Иова. И хотя Московский Синодальный Сборник говорит о том, что Патриархом решено было поставить "кого Господь Бог и Пречистая Богородица, и великие чудотворцы московские изберут", в том, что именно Иов будет возведен в сан Патриарха, сомнений ни у кого не было. Но такой выбор был вполне оправдан: Иов наиболее подходил на роль Патриарха, что было особенно важно при учреждении нового Патриаршего устроения Русской Церкви. Впрочем, в данном случае нельзя говорить о какой-либо неканоничности: ведь и в Византии было в порядке вещей назначать Патриарха одним лишь императорским указом.

В то же время 17 января была собрана дума совместно с Освященным Собором, и государь предложил обратиться к Иову, спросив Митрополита, как он размыслит относительно всего дела с учреждением Патриаршества. Иов ответил, что он вместе со всеми архиереями и Освященным Собором «положили на волю благочестивого государя царя и великого князя, как о том благочестивый государь, царь и великий князь Феодор Иоаннович произволит».

После этого заседания думы вопрос об учреждении Патриаршества казался уже настолько решенным, что царь послал к Патриарху Иеремии думного дьяка Щелкалова за письменным изложением константинопольского чина Патриаршего поставления. Иеремия чин представил, но он показался русским чрезвычайно скромным. Тогда решено было создать свой собственный чин, переработав константинопольский Патриарший и московский Митрополичий чины интронизации. Причем, в новый московский Патриарший чин ввели характерную особенность старого русского чина, которая, конечно, была совершенно нелогичной и ненужной: стало традицией, что Митрополита Московского на Руси при настоловании повторно хиротонисали. Этот обычай появился скорее всего по той причине, что в XVI столетии было немало случаев, когда на Митрополию избирали игуменов и архимандритов – лиц, не имевших архиерейского сана, которых затем рукополагали вместе с интронизацией.

Прошло полгода со времени приезда Иеремии в Москву, прежде чем все дело установления Русского Патриаршества успешно завершилось. На 23 января 1589 г. было назначено избрание Патриарха, что было соблюдено уже почти что как формальность. Решено было избрать трех кандидатов, на которых указали власти: Александра, архиепископа Новгородского, Варлаама, архиепископа Крутицкого и Иова, Митрополита Московского и всея Руси.

23 января в Успенский собор прибыли Иеремия и члены Освященного Собора. Здесь в Похвальском приделе – традиционном месте избрания кандидатов в Митрополиты, было совершено избрание кандидатов на Патриаршество. Интересно, что в выборах не участвовали Иеремия и сами кандидаты, уже заранее знавшие о том, что их изберут. Затем все участвовавшие в выборах архиереи во главе с Патриархом Константинопольским прибыли во дворец. Здесь Патриарх Иеремия доложил царю о кандидатах, и Феодор из троих выбрал на Московское Патриаршество Иова. Только лишь после этого избранного Патриарха Московского призвали во дворец, и он впервые в жизни встретился с Иеремией.

Наречение Иова в Патриархи было произведено в царских палатах, а не в Успенском соборе, как ранее планировал Иеремия. Это было сделано умышленно. Если бы наречение совершалось в соборе, то царь и Иов должны были бы благодарить Иеремию всенародно за оказанную им честь. Но чтобы избежать этого и не поднимать авторитет Константинопольского Патриарха слишком высоко, наречение было произведено в царских палатах, а само поставление совершено в Успенском соборе Московского Кремля 26 января 1589 г.

В Успенском соборе посредине храма были поставлены сидения для царя (в центре) и Патриархов (по бокам). Первым прибыл и облачился Иов, затем – Иеремия, после этого в храм торжественно вошел царь Феодор. Иеремия благословил его, после чего государь сел на свое место и пригласил Иеремию также сесть рядом, справа о себя. На скамьях воссело духовенство. Затем ввели Иова, который, как при архиерейской хиротонии, прочел исповедание веры и присягу. Затем Иеремия объявил его Патриархом Московским и всея России и благословил. После этого Иов также благословил Иеремию. Затем они облобызались, и Иов обошел с целованием других архиереев. Затем Иеремия вновь его благословил, и Иов удалился в Похвальский придел. Началась литургия, которую возглавлял Патриарх Иеремия. Центральным моментом поставления было следующее действие: Иеремия после Малого входа стоял у престола, а Иов п

о окончании Трисвятого был введен в алтарь через Царские врата. Иеремия совершил над ним вместе с всеми присутствовавшими архиереями полное епископское рукоположение вплоть до произнесения молитвы "Божественная благодать...". Далее литургию возглавляли уже два Патриарха вместе. После совершения литургии Иова вывели из алтаря на середину храма и произвели собственно настолование. Его трижды сажали на Патриаршее место с пением "Ис полла эти, деспота". После этого Иеремия и царь вручили разоблачившемуся Иову по панагии. Иеремия также передал ему роскошный клобук, украшенный золотом, жемчугом и каменьями, и не менее драгоценную и изукрашенную бархатную мантию. Все это богатство должно было еще раз наглядно показать Иеремии, где теперь воистину пребывают Рим и империя. После взаимных приветствий все трое – царь и два Патриарха – воссели на своих тронах. Затем царь, встав, произнес речь по случаю настолования и вручил Иову посох святого Петра, Митрополита Московского. Иов отвечал царю речью.

Интересно отметить, что Иов получил уже третью в своей жизни архиерейскую хиротонию, так как его уже рукополагали при поставлении на Коломенскую епископскую кафедру, затем – при поставлении в Московские Митрополиты, и вот теперь – при возведении на Патриаршество.

Затем был дан парадный обед у государя, во время которого Иов отлучался для того, чтобы совершить объезд Москвы «на осляти» с окроплением града святой водой. На следующий день Иеремия был впервые зван в палаты к Иову. Здесь произошел трогательный казус: Иеремия не хотел благословить Иова первым, ожидая благословения от нового Патриарха. Иов настаивал на том, что Иеремия как отец должен его благословить первым. Наконец, Иеремию удалось уговорить, и он благословил Иова, а затем сам принял благословение от него. В этот же день обоих Патриархов приняла у себя царица Ирина Годунова. Иеремию осыпали богатыми подарками и царь, и Иов, и прочие.

Вскоре после Патриаршей интронизации состоялось поставление в митрополиты Александра Новгородского и Варлаама Ростовского. Затем на степень митрополий были возведены также Казанская епархия, где митрополитом стал будущий святитель Ермоген, и Крутицкая епархия. Архиепископиями должны были стать 6 епархий: Тверская, Вологодская, Суздальская, Рязанская, Смоленская, а также еще не существовавшая к этому времени Нижегородская (но открыть ее в то время не удалось, и она была учреждена только в 1672 г.). К двум прежним епископиям – Черниговской и Коломенской – было решено добавить еще 6: Псковскую, Белозерскую, Устюжскую, Ржевскую, Дмитровскую и Брянскую, что, правда, выполнить при Иове так и не удалось (из названных кафедр открылась только Псковская).

С началом Великого Поста Иеремия стал проситься назад, в Стамбул. Годунов отговаривал его, ссылаясь на весеннюю распутицу и необходимость оформить документ об учреждении Патриаршества на Москве. В итоге была приготовлена т.н. "уложенная грамота". Характерным моментом этой грамоты, составленной в царской канцелярии, является упоминание о согласии всех Восточных Патриархов на учреждение в Москве Патриаршества, что вообще-то пока не соответствовало действительности. Устами Иеремии грамота вспоминает идею Москвы – III Рима, что не было одним лишь «красным словом». Следующим шагом утверждения авторитета Московского Патриархата должно было стать внесение его в Патриаршие диптихи на определенное место, соответствующее положению России, достаточно высокое. Русь претендовала на то, чтобы имя Московского Патриарха поминалось на третьем месте, после Константинопольского и Александрийского, перед Антиохийским и Иерусалимским.

Лишь после подписания грамоты обласканный и щедро одаренный царем Иеремия уехал в мае 1589 г. домой. По дороге он устраивал дела Киевской митрополии, и лишь весной 1590 г. вернулся в Стамбул. В мае 1590 г. там был собран Собор. На нем предстояло задним числом утвердить Патриаршее достоинство Московского Первосвятителя. На этом Соборе в Константинополе было только три Восточных Патриарха: Иеремия Константинопольский, Иоаким Антиохийский и Софроний Иерусалимский. Сильвестр Александрийский был болен и к началу Собора скончался. Замещавший его Мелетий Пигас, вскоре ставший новым Александрийским Папой, Иеремию не поддерживал, а потому не был приглашен. Но зато на Соборе было 42 митрополита, 19 архиепископов, 20 епископов, т.е. он был достаточно представителен. Естественно, что Иеремия, совершивший такой беспрецедентный в каноническом отношении акт, должен был оправдывать свои совершенные в Москве действия. Отсюда его ревность в защите достоинства Русского Патриарха. В итоге Собор признал Патриарший статус за Русской Церковью в целом, а не за одним лишь Иовом персонально, но утвердил за Московским Патриархом только пятое место в диптихах.

С критикой действий Иеремии вскоре выступил новый Александрийский Патриарх Мелетий, который считал неканоничными действия Константинопольского Патриарха в Москве. Но Мелетий все же понял, что происшедшее послужит благу Церкви. Как ревнитель православного просвещения он весьма надеялся на помощь Москвы. В итоге он признал за Москвой Патриаршее достоинство. На состоявшемся в Константинополе в феврале 1593 г. новом Соборе Восточных Патриархов Мелетий Александрийский, председательствовавший на заседаниях, выступил за Патриаршество Московское. На Соборе еще раз со ссылкой на 28 правило Халкидонского Собора было подтверждено, что Патриаршество на Москве, в городе православного царя, целиком законно, и что в дальнейшем право избрания Московского Патриарха будет принадлежать российским архиереям. Это было очень важно потому, что тем самым наконец-то был окончательно исчерпан вопрос об автокефалии Русской Православной Церкви: Константинопольский Собор признал ее законной. Но третьего места Московскому Патриарху все же не предоставили: Собор 1593 г. подтвердил только пятое место Русского Первосвятителя в диптихах. По этой причине в Москве на отцов этого Собора обиделись и положили его деяния под сукно.

Таким образом, учреждение Патриаршества в Москве завершило растянувшийся на полтора века период обретения Русской Церковью автокефалии, которая теперь уже становилась совершенно безупречной в каноническом аспекте.