1_КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ_ПС-ТВ

 

ФОРМА НАВЧАННЯ

 

2016-2017 н.р.

 

факультет

 

»

курс

семестр

 

Засвоєння матеріалу дисциплін

«ПСИХОЛОГІЯ ТВОРЧОСТІ»

оцінюється 100 рейтинговими балами

 

 

 

Шкала підсумкового контролю знань

з дисципліни

»

 

ECTS

1

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ ТА УМІНЬ

дисципліни

»

 

Засвоєння матеріалу дисципліни «Психологія творчості» оцінюється 100 рейтинговими балами.

товий контроль знань студентів.

Повторна здача теми (елементу модуля) в цьому випадку не дозволяється.

становлюються викладачем.

рейтингових балів.

.

екзаменаційної сесії з дисциплін, які завершуються заліком.

балів.

.

.

100 балів в межах виконаної програми курсу.

балів.

Заохочувальні бали надаються за:

участь в студентських конференціях;

публікації в наукових виданнях.

 

В

В БАЛАХ

 

0 балів

балів.

балів.

до 10 балів.

 

А

)

 

, чи за 2 (ДВА!) тижні ДО початку екзаменаційної сесії.

 

 

Критерії оцінювання контрольної роботи

)

 

) оцінюється контрольна робота, яка:

контрольна робота вчасно подана на рецензію;

контрольна робота виконана відповідно до вимог державних стандартів, методичних указівок;

.

оцінюється контрольна робота, яка:

контрольна робота вчасно подана на рецензію;

контрольна робота виконана відповідно до вимог державних стандартів, методичних указівок;

допущені незначні помилки при оформленні контрольної роботи;

.

оцінюється контрольна робота, яка:

контрольна робота вчасно подана на рецензію;

контрольна робота відповідає вимогам державних стандартів, методичних указівок;

.

на рецензію подано не реферат, а тематичний конспект;

.

оцінюється контрольна робота, яка:

контрольна робота подана на рецензію після оговореного в учбовому плані терміну;

контрольна робота не відповідає вимогам державних стандартів, методичних указівок;

на рецензію подано не реферат, а тематичний конспект;

.

 

0 балів

дисків, тощо)

і

видати їх за свої

 

 

Критерії оцінювання відповідей при СКЛАДАННІ заліку

 

оцінюється:

вірна відповідь на 2 питання;

відповідь обґрунтована;

ідготовці до заліку студент використовував, крім рекомендованих підручників, додаткову літературу і назвав використані джерела.

) оцінюється:

вірна відповідь на 2 питання;

відповідь обґрунтована;

ідготовці до заліку студент використовував рекомендовані підручники і указав (під час складання заліку) використані джерела.

оцінюється:

вірна відповідь на 1 питання;

відповідь не обґрунтована;

ідготовці до заліку студент використовував рекомендовані підручники і указав (під час складання заліку) використані джерела.

оцінюється:

вірна відповідь на 1 питання;

відповідь не обґрунтована;

ід час складання заліку не може указати джерела інформації, використані при підготовці до заліку.

 

оцінювання

ПРИ ВИКОНАНІ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ

)

 

балів)

балів)

и)

балів)

 

Загальні критерії оцінки знань та умінь

дисципліни

«Психологія творчості»

 

може отримати студент, який в повному обсязі опанував матеріал практичного та теоретичного курсу, творчо підійшов до виконання завдань, логічно побудував і професійно виконав усі завдання, надав додаткові варіанти за відповідними темами, крім того, брав участь та переміг (посів 1-3 місце) у міжнародних або усеукраїнських конкурсах та акціях, студентських олімпіадах чи наукових конференціях з дизайну.

отримує студент, який добре опанував матеріал практичного та теоретичного курсу, вчасно та якісно справився з усіма поставленими завданнями, творчо підійшов до виконання цих завдань, але при цьому зробив декілька незначних помилок.

отримує студент, який в цілому добре опанував матеріал практичного та теоретичного курсу, вчасно та якісно справився з більшістю поставлених завдань, достатньо творчо підійшов до виконання цих завдань, але при цьому виконана робота мала значні недоліки.

   матеріалами практичного та теоретичного курсу, справився з переважною більшістю поставлених завдань або виконав усі завдання на недостатньо професійному рівні, при цьому виконана робота мала значні недоліки (неохайність виконання, відсутність творчого підходу тощо).

матеріалами курсу, справився з основними з поставлених завдань, але при цьому виконана робота має багато значних недоліків (неохайність виконання, відсутність творчого підходу, невчасна подача виконаної роботи тощо).

   теоретичного курсу, пропускав заняття без поважних причин, допустив значну кількість суттєвих помилок при виконанні завдань. Про відсутність належних знань свідчать незадовільні підсумки поточного перегляду. У цьому випадку для одержання оцінки потрібна значна додаткова робота по виконанню усіх завдань дисципліни відповідно програми курсу і повторна перездача.

отримує студент, який не володіє знаннями з усіх модулів дисципліни, не виконав програми курсу і, відповідно, не впорався з поточними перевірками та не склав екзаменаційного перегляду. В цьому випадку передбачений обов’язковий повторний курс навчання.

 

Инструкция пользователя Электронная школа 2


Инструкция пользователя Электронная школа 2.0

 

1. Для открытия сетевого ресурса Электронная школа 2.0, пройдите по адресу https://cabinet.ruobr.ru/login/

2. На открывшейся странице в первой строке «Имя пользователя» введите выданные логин, во-второй «пароль»пароль. Нажмите кнопку «Войти»

3. После процесса авторизации, система попросит сменить пароль, для этого нужно указать старый пароль и два раза повторить новый пароль, нажать кнопку «Изменить пароль»

 

4. Если все прошло успешно, выйдет сообщение «Пароль успешно изменен»

5. Для просмотра данных по успеваемости необходимо в меню слева выбрать раздел «Моя учеба» подраздел «Отметки»

6. Откроется окно с данными об успеваемости по всем предметам.

БЛОКИНГ-ГЕНЕРАТОРЫ

Блокинг-генераторы предназначены для формиро­вания импульсов тока или напряжения прямоугольной формы преи­мущественно малой длительности (от единиц до нескольких сотен микросекунд). Они находят применение в схемах формирования пи­лообразного тока для осуществления развертки электронного луча по экрану электронно-лучевых приборов с электромагнитным управ­лением. На основе блокинг-генераторов часто выполняют формиро­ватели управляющих импульсов в системах цифрового действия.

По принципу построения блокинг-генератор представляет собой однокаскадный транзисторный усилитель с глубокой положительной обратной связью, осуществляемой импульсным трансформатором. Процесс формирования выходного импульса связан с отпиранием транзистора и удержанием его в состоянии насыщения (iб>ik/β) цепью положительной обратной связи. Окончание формирования им­пульса сопровождается выходом транзистора из режима насыщения или по входной цепи (т. е. базовой цепи при включении транзистора по схеме ОЭ) вследствие уменьшения тока базы, или по выходной (кол­лекторной) цепи из-за увеличения пика коллектора. Эти два случая определяют соответственно две разновидности блокинг-генераторов: с конденсатором в цепи обратной связи (с времязадающим конденса­тором) и с насыщающимся трансформатором.

В настоящем параграфе рассматривается блокинг-генера­тор с конденсатором в цепи обратной связи, получивший наибольшее применение на практике в однотактном варианте.

Схема блокинг-генератора приведена на рис. 3.15, а. Она выпол­нена на транзисторе ОЭ и трансформаторе Тр. Цепь положительной обратной связи осуществлена с помощью вторичной обмотки wB транс­форматора с коэффициентом трансформации nб = ωkб , конденса­тора С и резистора R, ограничивающего ток базы. Резистор Rб создает контур разряда конденсатора на этапе закрытого состояния тран­зистора. Выходной сигнал может быть спят либо непосредственно с коллектора транзистора, либо с дополнительной нагрузочной обмот­ки ωн трансформатора, связанной с коллекторной обмоткой коэффи­циентом трансформации nн = ωнk. В последнем случае амплитуду импульса напряжения можно получить как меньше, так и больше напряжения Eк и обеспечить потенциальное разделение, нагрузки и схемы генератора. Диод Д1, включаемый при необходимости, исклю­чает прохождение в нагрузку импульса напряжения отрицательной полярности, возникающего при запирании транзистора. Ветвь из дио­да Д.2 и резистора R1 выполняет функцию защиты транзистора от пере­напряжений.

Рассмотрим работу схемы в режиме автогенератора (вход­ная цепь с конденсатором С, отсутствует). Временные диа­граммы, поясняющие принцип действия, приведены на рис. 3.15, б — ж.


На интервале t0 — t1 тран­зистор закрыт, напряжение на его коллекторе равно — Eк, на­пряжения на обмотках транс­форматора и нагрузке равны нулю (рис. 3.15, б — г). Закры­тое состояние транзистора соз­дается напряжением на конден­саторе С (рис. 3.15, а), под­ключенным через обмотку ωб к выводам база — эмиттер тран­зистора. Полярность напряже­ния, указанную на рис. 3.15, а, конденсатор приобретает к кон­цу формирования схемой пре­дыдущего импульса.

Закрытое состояние транзис­тора продолжается до момента времени t1 , поскольку на интер­вале t0 — t1 происходит переза­ряд конденсатора С по цепи ωб - С - R - R6 - (-Ek) и в момент времени t1, напряжение на конденсаторе становится рав­ным нулю (рис. 3.15, д).

На интервале t1 — t2 осу­ществляется отпирание тран­зистора. Этот процесс обуслов­ливается наличием в схеме по­ложительной обратной связи и называется процессом регенерации или прямым блокинг процессом.

Сущность регенеративного процесса отпирания транзистора за­ключается в том, что он сопровождается взаимным увеличением базо­вого и коллекторного токов и протекает следующим образом.

Переход в момент времени t1 напряжения uс — ибэ через нуль приводит к возникновению токов базы и коллектора транзистора. При отпирании транзистора напряжение на его коллекторе умень­шается, что вызывает появление напряжения на коллекторной обмот­ке ωk трансформатора (рис. 3.15, а). Напряжение на коллекторной обмотке трансформируется в базовую обмотку ωб с полярностью, соот­ветствующей увеличению базового тока. Рост базового тока, в свою очередь, вызывает увеличение коллекторного тока, снижение напря­жения на коллекторе и дальнейшее повышение напряжения на кол­лекторной и базовой обмотках. Процесс завершается переходом тран­зистора в момент времени t2 в режим насыщения.

Развитие регенеративного процесса отпирания транзистора воз­можно, если в схеме создаются условия для увеличения тока базы за счет положительной обратной связи. Это означает, что цепь обратной связи должна обеспечить соотношение для токов транзистора, при котором

Ток коллектора транзистора равен сумме приведенных к коллекторной обмотке трансформатора токов базы и нагрузки:

Интервал t1 — t2 определяет длительность переднего фронта фор­мируемого импульса. Время в блокинг-геиераторах составляет доли микросекунды.

На интервале формирования вершины импульса tв транзистор открыт, напряжение ΔUкэ на нем мало. К коллекторной обмотке при­кладывается напряжение, близкое к Eк, а к базовой и нагрузочной обмоткам — соответственно напряжения, близкие к Eк/nб и Ek/nH (рис. 3.15, в, г).

Для интервала tв действительна схема замещения блокннг-генера- тора, приведенная на рис. 3.16, а. Транзистор на схеме изображен в

виде ключа Т, а трансформатор — в виде схемы замещения без учета паразитных параметров (индуктивностей рассеяния, паразитных ем­костей и активных сопротивлений обмоток).

Через коллекторную обмотку и транзистор протекает ток iн (рис. 3.16, а), равный сумме трех составляющих: приведенных к кол­лекторной обмотке тока нагрузки i'н =iн/nH = Eк/(n2 н RH) и тока ба­зы i'б= iб/nб , а также тока намагничивания iμ.

Ток н а м а г н и ч и в а н и я iμ (см. рис. 3.15, е) является балластной составляющей в коллекторном токе транзистора. Он со­здается под воздействием приложенного к коллектор­ной обмотке напряжения Ek и обусловлен перемещением рабочей точки по кривой на­магничивания сердечника трансформатора из точки 1 в направлении к точке 2 (рис. 3.16, б). Характер изменения во времени тока iμ зависит от вида кривой намагничивания и числа витков коллекторной обмотки (ее индуктивности Lk). Выбором соответствую­щей величины индуктивности коллекторной обмотки макси­мальное значение тока Iμmах ограничивают на уровне (0,05/ 0,1) i'н .Участок пере­мещения рабочей точки по петле намагничивания при этом получается достаточно малым и близким к прямой, в связи с чем характер измене­ния тока iμ во времени бли­зок к линейному. Для тока iμ будет действительно уравнение

откуда находим

Ток базы i6 (см. рис. 3.15, с) обеспечивает на интервале tв режим насыщения транзистора. Он обусловливается процессом заряда конденсатора С через входную цепь открытого транзистора и резистор R под действием напряжения на базовой обмотке трансфор­матора. При этом ток i6 убывает по экспоненциальному закону. При­веденная составляющая i'б в токе коллектора также относительно мала и уменьшается во времени.

Зависимые во времени токи iμ и iб создают вначале некоторое убывание тока ik а затем его нарастание (см. рис. 3.15, ж). Вследствие относительно малых составляющих i'б и iμ ток ik на этапе tв определяется преимущественно током i'н, т. е. ik i'нк/(nн2Rн)=Ек/R'н

Если принять tф ≤tв то ток базы на интервале tв будет изменять­ся по закону

где τ = C(R+rвх) — постоянная времени цепи базы; rвх — вход­ное сопротивление транзистора в открытом состоянии.

Длительность tв характеризует состояние схемы, при котором создаваемый по цепи обратной связи ток базы (ток заряда конденсатора) обеспечивает режим насыщения транзистора, т. е. iб>ik/β Однако по мере заряда конденсатора (см. рис. 3.15, д, е) гок базы уменьшается, вследствие чего уменьшается степень насы­щения транзистора. В момент времени t3 ток базы убывает до значе­ния iб= ik/β, что соответствует выходу транзистора из режима на­сыщения. Следующий вслед за этим процесс запирания транзистора определяет момент окончания формирования блокинг-генератором импульса напряжения длительностью tв (см. рис. 3.15, г).

Время tв можно найти, положив в формуле (3.49) iб= Ek/ (β R'н)

Переход транзистора в закрытое состояние происходит за счет по­ложительной обратной связи также лавинообразной называется об­ратным б л о к и н г - п р о ц е с с о м. Его начало обусловли­вает повышение напряжения на коллекторной и базовой обмотках трансформатора. Обратный Злокинг-процесс протекает при взаимном уменьшении токов коллектора и базы и заканчивается запиранием транзистора. Его длительность определяет время среза tс формируе­мого импульса. Время tс мало отличается от tф. Закрытое состояние транзистора после момента времени t4 поддерживается напряжением на конденсаторе, полярность которого указана на рис. 3.15, а.

Процессы, протекающие в схеме после запирания транзистора в момент времени t4, связаны с разрядом конденсатора и рассеянием энергии, накопленной в магнитном поле, трансформатора.

Разряд конденсатора С происходит по цепи ωб — R — Rб — (—Ек) (см. рис. 3.15, а). Вследствие разряда напряжение на конден­саторе изменяется, как показано на рис. 3.15, д.

На интервале tв трансформатор накапливает энергию [виду под­ключения его коллекторной обмотки ωk к источнику питания и про­текания через нее тока намагничивания iμ. При запирании транзи­стора коллекторная обметка трансформатора отключается от источ­ника питания. На ней индуцируется напряжение, препятствующее уменьшению тока iμ. Напряжение самоиндукции возникает также на базовой и нагрузочной обмотках. Полярности напряжений пока­заны на схеме замещения блокинг-геиератора, приведенной на рис. 3.16, в.

Нагрузочная обмотка трансформатора отключена от сопротивле­ния Rн диодом Д1. Сопротивление цепи Rб — R — С — (—Ек) ве­лико ввиду относительно большого значения Rб (десятки килоом). Относительно напряжения на коллекторной обмотке диод Д2 вклю­чен в прямом направлении. В связи с этим можно считать, что ток iμ при запирании транзистора переводится из цепи коллектора в цепь диода Д2 и резистора R1 . Энергия, накопленная в магнитном поле трансформатора от протекания тока iμ на этапе tв, рассеивается в активном сопротивлении R1 . Магнитное состояние сердечника транс­форматора изменяется от точки 2 к точке 1 (см. рис. 3.16, б). В цепи с R1 происходит уменьшение тока iμ до нуля (см. рис. 3.15, е) с по­стоянной времени Lk/R1. Ток iμ в конце интервала tв (см. рис. 3.15, е) и сопротивление R1 определяют амплитуду выброса напряжения на коллекторной обмотке трансформатора при запирании транзистора: Uвыбр = IμmaxR1 . Величину сопротивления R1 выбирают, исходя

из необходимости защиты транзистора от пробоя его коллекторного перехода в момент выброса: Ukmax = Ek +Iμmах R1 < Ukдоп (см. рис. 3.15, б). В отсутствие сопротивления R1 , рассеяние энергии, накопленной в магнитном поле коллекторной обмотки, осуществля­лось бы в приведенных к коллекторной обмотке сопротивлениях ба­зовой цепи и сопротивлении изоляции коллекторной обмотки. При этом амплитуда выброса коллекторного напряжения Uвыбр могла бы превысить допустимое значение.

Транзистор в схеме блокинг-генератора, работающего в авто­генераторном режиме, открывается, когда напряжение на его базе, определяемое напряжением на конденсаторе, достигает нулевого зна­чения. Это определяет длительность паузы tп и частоту следования выходных импульсов блокинг-генератора. Интервал tп характери­зуется процессом разряда конденсатора по цепи ωб — R — R6 — (—Ек) (см. рис. 3.15, а). Конденсатор при этом стремится перезаря­диться от начального напряжения Uc max до —Ек (см. рис. 3.15, д). Приняв Uc max = Ек/nб и пренебрегая тепловым током Iк0 транзи­стора, находим:

При работе блокинг-генератора в режиме синхрониза­ции в базовую цепь транзистора через конденсатор C1 подают вход­ные импульсы напряжения отрицательной полярности (рис. 3.17, а). Собственную частоту следования импульсов блокинг-генератора вы­бирают несколько меньшей частоты следования входных импульсов, т. е. T> Твх. Синхронизирующие импульсы осуществляют отпира­ние. транзистора раньше момента естественного спадания до нуля напряжения на его базе (конденсаторе), в результате чего частота импульсов блокинг-генератора равна частоте следования импуль­сов синхронизации. Если период собственных колебаний много боль­ше периода повторения синхронизирующих импульсов: Т» Твх, то блокинг-генератор работает в режиме деления часто­ты {рис. 3.17, б), при котором Твых=nТвх.

Для блокинг-генератора возможен и ждущий режим работы. В этом случае на базу транзистора по­дается начальное дополнительное на­пряжение смещения, в результате чего транзистор остается закрытым до по­дачи входного импульса ивх. Запуск блокинг-генератора осуществляют входными импульсами напряжения отрицательной полярности. При этом резистор Rб под­ключают на напряжение дополнительного источника положительной полярности.

Борьба Москвы и Твери. Иван Калита

В XIV в. основным соперником Москвы в борьбе за право стать центром объединения русских земель была Тверь. Географическое, политическое, экономическое положение этих княжеств было весьма сходным. Именно поэтому определяющее значение имел субъективный фактор. Московские князья придерживались завещанной Александром Невским политики непротивления Золотой Орде и старались использовать ее силу и авторитет в своих интересах. Тверские князья, напротив, часто противопоставляли себя монголам и поддерживали антиордынские настроения. Напомним, князь тверской Михаил Ярославич был в 1318 г. казнен монголами по обвинениям, сфабрикованным Юрием Даниловичем, закрепившим за собой великий ярлык. Сын Михаила Тверского Дмитрий Грозные Очи отомстил за отца, убив в 1325 г. Юрия Даниловича, но и сам пал жертвой гнева хана Узбека.

Однако ярче всего излюбленные москвичами методы политической борьбы проявились в событиях, связанных с тверским восстанием 1327 г. Оно было вызвано злоупотреблениями баскака Чол-хана (Щелкана) и его нукеров. Тверской князь Александр Михайлович, державший в то время великий ярлык, не покарал тверичей. Этим обстоятельством воспользовался московский князь Иван Данилович Калита (1325 — 1341 гг.). Он разорил Тверь и в награду получил от хана Узбека ярлык на великое княжение.

Московское княжество особенно укрепилось в период правления Ивана I Калиты («калитой» называли кошель для денег, который привязывали к поясу). Это был правитель деспотичный, жестокий, умный, хитрый и целеустремленный. При этом он всегда старался подчеркнуть свою богобоязненность - постоянно носил при себе мелкие монетки на милостыню нищим и юродивым, финансировал строительство монастырей и храмов. В период его княжения в Москве заложены каменные соборы: Успенский (1326 г.), Иоанна Лествичника (1329 г.), Архангельский (1333 г.).

Во второй четверти XIV в. Московское княжество стало одним из сильнейших на Руси. Отчетливо выделяются следующие методы, используемые Калитой для укрепления своей власти и государства:

- Иван I стремился повысить престиж Москвы и заручиться поддержкой церкви. Это ему удалось. Митрополит Петр создал свою резиденцию в Москве, его преемник митрополит Феогност поддерживал и благословлял многие политические мероприятия князя, он окончательно в 1328 г. перенес центр русского православия из Владимира в Москву. С 1326 по 1333 гг. было построено 5 белокаменных храмов в москве

- защищая интересы Москвы, Иван Калита установил хорошие отношения с золотоордынским ханом Узбеком и ловко использовал его власть в своих интересах. Калита часто ездил в Сарай и всегда привозил хану и его женам ценные подарки. Всеми правдами и неправдами он заполучил великокняжеский ярлык (1328 г.) и добился права собирать ордынский выход с большинства русских земель. В конце 20-х - начале 30-х гг. XIV в. институт баскачества был упразднен. В течение всего периода правления Ивана I Москва ни разу не подверглась монгольским набегам. По словам летописца, «была тишина великая на всей русской земле, и перестали татары убивать христиан».


- опираясь на авторитет церкви, используя свои политические возможности и финансовые ресурсы, Иван Калита последовательно добивался возвышения и расширения Московского княжества. Он установил контроль над ростовской (1331 г.), белоозерской (1328 г.) и ярославской землями, укрепил свое влияние в Новгороде, Угличе и Галиче.

Политику Ивана Калиты продолжили его сыновья Семен Гордый (1340-1353 гг.) и Иван II Красный (1353-1359 гг.). Они также поддерживали хорошие отношения с Ордой, проводили уравновешенную внешнюю политику, избегали военных столкновений с сопредельными княжествами. (При Иване Красном начались столкновения с Литвой) Они уже не имели соперников при получении ярлыка на великое княжение владимирское. При них в состав московского княжества вошли дмитровские, костромские, стародубские земли, район нынешней Калуги, сыновья Калиты подняли значение Москвы до уровня общерусской столицы.

Парменид

Парменид – современник Гераклита. В противоположность Гераклиту, который утверждал, что все меняется, Парменид говорил, что в сущности все неизменно. Главное сочинение Парменида –«О природе». По содержанию она распадается на Пролог и 2 части: «Путь истины» и «Путь мнения».

Парменид считает, что бытие и небытие нетождественны, т.е. бытие существует, а небытие не существует.И Парменид впервые в истории античной философии прибегает к доказательству этого философского тезиса. Небытие не существует потому, что «небытие невозможно ни познать, ни в слове выразить», т.е. что не существует, невозможно мыслить. Поэтому в соотношении бытия и мышления Парменид признает существующим лишь то, что мыслимо и выразимо в словах. «Мышление и бытие одно и то же».

Бытие, считал Парменид, есть то, что охватывается мыслью. «Думать и быть – это одно и то же», говорил он. Мыслимое существует, а мысль без бытия – ничто. Небытие (ничто) не существует, так как о нем нельзя мыслить и говорить. Таким образом, нельзя признавать одновременно бытие и небытие.

(Но Парменид не различал предмета мысли и мысли о предмете. У него получается, что если мысль о небытии существует, то существует небытие, а поскольку оно мыслится как предмет, то существует уже в виде бытия. Это неверно. Можно мыслить и то, чего нет. Любой проект пример этому).

Свойства бытия: характеризуя свойства бытия, он отмечает, что а) бытие не возникло и никогда не погибнет, так как оно имеет вневременную природу; б) бытие единственно и целостно, т.е. не имеет частей; в) бытие совершенно (закончено) и неподвижно.

Метафизика. Парменид рассуждает следующим образом: если небытие не существует, то бытие едино и неподвижно. Бытию некуда изчезать и неоткуда появляться. Бытие лежит «в пределах оков величайших». Оно замкнуто, самодовлеюще, неуязвимо, «подобно массе хорошо закругленного шара». Для этого бытие не существует ни прошлого, ни будущего. Парменид оторвал бытие от становления и развития. Бытие у Парменида не поток, все время изменяющийся как у Гераклита, а как бы лед, застывший и неизменный.

Элейцы считаются родоначальниками рационализма, так как они подошли к понятийному отражению действительности. Они первые поняли, что процесс познания есть переход от чувств к разуму, но рассматривали эти ступени познания в значительной степени обособленно друг от друга, противопоставляя их. Разум - это «путь истины», считали они, так как только он дает истинное знание; чувства же дают только «путь мнения».

При этом мнение – это внутренне противоречивая чувственная видимость. Истина – мыслимый мир, мир единого и вечного бытия.


Зенон.

Третий выдающийся представитель школы элеатов. Был учеником Парменида и его любовником, неплохим государственным деятелем и философом. Зенонеще Аристотелем был назван изобретателем диалектики, так как, по словам Плутарха, великолепно владел искусством «опровергать (противника) и посредством возражений ставить его в затруднительное положение».

Метод Зенона не был методом прямого доказательства, Зенон доказывал от противного, сводя к абсурду точку зрения противника, противоположную его собственной. Рассуждения Зенона назывались «эпихейрема», т.е. сжатое умозаключение, а также апория– непроходимость, безвыходное положение или неразрешимые затруднения. Всего их – 40.

Апории дошли до нас через «Физику» Аристотеля. Самые известные из них: «Дихотомия» - разрубание надвое, «Ахиллес и черепаха», «Стрела», «Стадион», «Пшеничное зерно».

«Дихотомия». Эта апория гласит, что движение не может начаться, потому что движущийся предмет должен дойти до половины пути, прежде чем он дойдет до конца. Но чтобы дойти до половины, он должен дойти до половины половины, и так до бесконечности. Т.е. чтобы попасть из одной точки в другую, надо пройти бесконечное количество точек, а это невозможно.

Апория «Стрела» указывает на мнимость чувственных впечатлений. Касается вопросов пространства и движения. В ней говорится о том, что прежде чем стрела, выпущенная из лука, пролетит какое-то расстояние, она должна пролететь половину этого расстояния. Но для того, чтобы пролететь и эту половину, она должна пролететь половину половины. Рассуждая таким образом, Зенон утверждал, что стрела никогда не начнет движение и всегда будет тождественна своему месту (пространству). «Движущееся тело не движется ни в том месте, где оно есть, ни в том, где его нет», так как внутренняя противоречивость логических следствий из данных апорий делает понятие движения «мнением», т.е. видимостью, а не реальностью.

«Ахиллес и черепаха».Ахиллес догоняет черепаху, которая двинулась в путь раньше его. Оба движутся в одну сторону. Пока он какое-то время преодолевает первоначально разделявшее их расстояние, черепаха за это время отойдет на новое расстояние. Рассуждая таким образом, он приходит к логическому выводу, что расстояние между Ахиллесом и черепахой никогда не обратится в нуль. Они никогда не окажутся в одной точке. Разум говорит, что самое быстрое Ахиллес никогда не догонит самое медленное (черепаху), ведь когда Ахиллес придет в ту точку, которую занимала черепаха, то черепаха передвинется на некоторое расстояние.

Зенон делает вывод: разум является орудием достижения истины, которая доступна только мышлению. Чувства дают мнения, ошибочные. Только разум, логика может достичь истины.

Рассуждения Зенона, построенные на доказательстве, сыграли большую роль в развитии теоретического мышления.

Заслуга элеатов состоит и в том, что они первыми стали серьезно анализировать мир человеческой мысли, обратились к вопросам познания, логического рассуждения.

В ранней греческой философии, кроме «физиков»-монистов (греч. monos – один), признающих единое порождающее начало, существовали и «физики»-плюралисты (от лат. pluralis – множественный): Эмпедокл, Анаксагор, Демокрит, Левкипп и др., допускавшие множество материальных первоначал.

Остановимся на Демокрите и Левкиппе (ок. 500-440 до н.э.).Их учение - вершина античного материализма.

Демокрит(ок. 460-371 гг. до н.э.) – выходец из Абдер (Фракия) происходил из богатой семьи. Доставшийся ему в наследство капитал полностью потратил на путешествия. Вернулся домой бедняком.

Источники сообщают, что ночами он терялся в надгробиях, чтобы ему не мешали размышлять. Написал около 70 сочинений, затрагивающих различные области знания (физика, астрономия, этика, медицина, география, математика).

Из этих многочисленных работ до нас дошли только некоторые отрывки и пересказы других античных философов.

В отличие от элеатов, которые не признавали существование небытия, Демокрит признает существование двух начал: бытия и небытия.Он исходил из чувственного опыта, на основании которого делал вывод, что существуют и тела, и пространство (пустота). Пустотаили пустое пространство и есть небытие. Левкип выдвинул тезис, что «небытие существует нисколько не менее чем бытие». (Допустить существование пустоты атомистов заставили наблюдения над обыденными явлениями и размышление над ними: сгущение и разрежение, проницаемость - ведро золы принимает в себя ведро воды, разница в весе одинаковых по объему тел и т.д.). Пустота – условие всех этих процессов – неподвижна и беспредельна.Она не оказывает никакого влияния на находящиеся в ней тела, на бытие. Пустота отделяет одно тело от другого.

Бытие– антипод пустоты. Если она не имеет плотности, то бытие абсолютно плотно. Если пустота едина, то бытие множественно. Если пустота бесформенна, то все входящее в бытие – имеет свою форму. В основе бытия лежат атомы – неделимые частицы. Такое бытие не содержит никакой пустоты, ведь пустота делит бытие на части и позволяет вещам и элементам двигаться, перемещаться. Когда пустота исчерпана, наступает бытие, неделимое (атомам негде двигаться). Сам по себе атом очень мал, поэтому атомы постигаются только умом, а не чувствами. Бытие – это совокупность бесконечно большого числа малых атомов. Таким образом, атомисты допускают реальность множества. Атом, по Демокриту, неделим как физическое тело, однако он делим как математическая величина. Количество этих атомов бесконечно, как бесконечна и пустота, являющаяся пространством, «вместилищем» для атомов. Атомы можно сравнивать, так как они различаются по величине, т.е. по форме (геометрической фигуре), а также по порядку и расположению.

Поскольку Левкип – Демокрит принимают два начала в мироздании: небытие и бытие, - постольку они дуалисты. Поскольку же они трактуют бытие как бесконечное множество атомов, то они плюралисты. При этом здесь важно, что атомисты учат о бесконечном числе форм атомов.

Демокрит впервые рассмотрел движение как способ бытия материальных тел, указав на то, что атомы находятся в вечном движении, а «для вечного нельзя искать причины». Он выделил три формы движения.

1. Первую из них он связывал с хаотичным перемещением, напоминающим броуновское движение.

2. Вторую форму представлял как вихревой поток, где атомарный вихрь создавал условия для соединения однородных атомов и разъединения разнородных. Тем самым возникала закономерность в движении атомов, названная им законом тяготения подобного к подобному. В процессе атомарного вихря образуется мироздание.

3. Третья форма движения представляла собой испарение предметов космоса. Таковыми являлись запахи. Свойства вещей природы обусловлены свойствами атомов, например, вязкость объяснялась крючковатыми атомами, а текучесть круглыми частицами и т.д.

Чувственное познание есть результат воздействия атомов. Различие чувственных образов обусловлено различием форм, строением атомов. Например, зрительный образ появляется в процессе «отлетания» от вещей их микроскопических копий, образов, форм (флюидов). Последние попадают в глаз, и в нем появляется зрительный образ.

Рациональное познание есть, по Демокриту, продолжение чувственного. Разум – это более тонкий зрительный орган, т.е. это своеобразное «логическое зрение». Демокрит не делает различия между материальным и идеальным. Душа человека есть соединение легковозбуждающихся сферических и гладких атомов, которые являются божественными.

Умозрительная атомистическая концепция Демокрита имела историческое значение, так как в Новое время она была положена в основу естественнонаучной картины мира. Демокрита можно считать последним крупным греческим философом-натуралистом, ибо с его творчеством заканчивается натуралистический период древнегреческой философии.

ВАЖНЕЙШИЕ АБИОТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ И АДАПТАЦИИ К НИМ ОРГАНИЗМОВ

1. Адаптации организмов к условиям среды

Адаптации - различные приспособления к среде обитания,
выработавшиеся у организмов в процессе эволюции. Адаптации
проявляются на разных уровнях организации живой материи: от
молекулярного до биоценотического. Способность к адаптации - одно из
основных свойств живой материи, обеспечивающее возможность ее
существования. Адаптации развиваются под действием трех основных
факторов: наследственность, изменчивость и естественный (а также
искусственный) отбор.

Существует три основных пути приспособления организмов к
условиям окружающей среды: активный путь, пассивный путь и избегание
неблагоприятных воздействий.

Активный путь - усиление сопротивляемости, развитие
регуляторных процессов, позволяющих осуществлять все жизненные
функции организмов, несмотря на отклонения фактора от оптимума.
Например, поддержание постоянной температуры тела у теплокровных
животных (птиц и млекопитающих), оптимальной для протекания
биохимических процессов клетках.

Пассивный путь - подчинение жизненных функций организма
изменению факторов среды. Например, переход при неблагоприятных
условиях среды в состояние анабиоза (скрытой жизни), когда обмен
веществ в организме практические полностью останавливается (зимний
покой растений, сохранение семян и спор в почве, оцепенение насекомых,
спячка позвоночных животных и т.д.).

Избегание неблагоприятных воздействий - выработка организмом
таких жизненных циклов и поведений, которые позволяют избежать
неблагоприятных воздействий. Например, сезонные миграции животных.

Обычно приспособление вида к среде осуществляется тем или иным
сочетанием всех трех возможных путей адаптации.

Адаптации можно разделить на три типа: морфологические,
физиологические и этологические.

Морфологические адаптации сопровождаются изменением в
строении организма (например, видоизменение листа у растений пустынь).
Морфологические адаптации у растений и животных приводят к
образованию определенных жизненных форм.

Физиологические адаптации — изменения в физиологии организмов
(например, способность верблюда обеспечивать организм влагой путем
окисления запасов жира).

Этнологические адаптации - изменения в поведении (например,
сезонные миграции млекопитающих и птиц, впадение в спячку в зимний
период). Этологические адаптации характерны для животных.

Живые организмы хорошо адаптированы к периодическим
факторам. Непериодические факторы могут вызывать болезни и даже
смерть живого организма. Человек использует это, применяя пестициды,
антибиотики и другие непериодические факторы. Однако длительное их
воздействие также может вызвать к ним адаптацию.


2. Излучение: свет - как экологический фактор

Свет является одним из важнейших абиотических факторов,
особенно для фотосинтезирующих зеленых растений. Солнце излучает в
космическое пространство громадное количество энергии.

Свет для организмов служит, с одной стороны, первичным
источником энергии, без которого невозможна жизнь, а с другой стороны,
прямое воздействие света на протоплазму смертельно для организма.

Эволюция биосферы была направлена главным образом на
"укрощение" поступающего солнечного излучения, использование его
полезных составляющих и ослабление вредных или на защиту от них.
Следовательно, свет - это не только жизненно важный, но и
лимитирующий фактор, как на минимальном, так и максимальном
уровнях.

Среди солнечной энергии, проникающей в атмосферу Земли, на
видимый свет приходится около 50 % энергии, остальные 50 % составляют
тепловые инфракрасные лучи и около 1 % - ультрафиолетовые лучи.

Видимые лучи ("солнечный свет") состоят из лучей разной окраски и
имеют разную длину волн.

В жизни организмов важны не только видимые лучи, но и другие
виды лучистой энергии, достигающие земной поверхности:
ультрафиолетовые, инфракрасные, электромагнитные (особенно
радиоволны) и некоторые другие излучения. Так, ультрафиолетовые лучи с
длиной 0,25 - 0,30 мкм способствуют образованию витамина Д в животных
организмах, при длине волны 0,326 мкм в коже человека образуется
защитный пигмент, а лучи с длиной волны 0,38 - 0,40 мкм обладают
большей фотосинтетической активностью. Эти лучи в умеренных дозах
стимулируют рост и размножение клеток, способствуют синтезу
высокоактивных биологических соединений, повышая в растениях
содержание витаминов, антибиотиков, увеличивают устойчивость к
болезням.

Инфракрасное излучение воспринимается всеми организмами,
например, воздействуя на тепловые центры нервной системы животных
организмов, осуществляет тем самым у них регуляцию окислительных
процессов и двигательные реакции, как в сторону предпочитаемых
температур, так и в направлении от них.

Важнейшие процессы, протекающие у растений и животных с участием света

Особое значение в жизни всех организмов имеет видимый свет. С
участием света у растений и животных протекают важнейшие процессы:
фотосинтез, транспирация, фотопериодизм, движение, зрение у животных,
прочие процессы (табл. 1).

На свету происходит образование хлорофилла и осуществляется
важнейший в биосфере процесс фотосинтеза. Фотосинтезирующая
деятельность зеленых растений обеспечивает планету органическим
веществом и аккумулированной в нем солнечной энергией - источником
возникновения и фактором развития жизни на Земле.

Среди всех лучей солнечною света обычно выделяются лучи,
которые так или иначе оказывают влияние на растительные организмы,
особенно на процесс фотосинтеза, ускоряя или замедляя его протекание.
Эти лучи принято называть физиологически активной радиацией
(сокращенно ФАР). Наиболее активными среди ФАР являются оранжево-
красные (0,65 - 0,68 мкм), сине-фиолетовые (0,40 - 0,50 мкм) и близкие
ультрафиолетовые (0,38 - 0,40 мкм). Меньше поглощаются желто-зеленые
(0,50 - 0,58 мкм) лучи и практически не поглощаются инфракрасные.

Лучи разной окраски различаются животными. Например, бабочки
при посещении цветков растений предпочитают красные или желтые,
двукрылые насекомые выбирают белые и голубые. Пчелы проявляют
повышенную активность к желто-зеленым, сине-фиолетовым и
фиолетовым лучам, не реагируют на красный, воспринимая его как
темноту. Гремучие змеи видят инфракрасную часть спектра. Для человека
область видимых лучей - от фиолетового до темно-красного.

По отношению к свету различают следующие экологические группы
растений: световые (светолюбы), теневые (тенелюбы) и теневыносливые.

Световые виды обитают на открытых местах с хорошей
освещенностью, в лесной зоне встречаются редко. Обычно они образуют
разреженный и невысокий растительный покров, чтобы не затенять друг
друга. Свет оказывает влияние на рост растений.

Теневые растения не выносят сильного освещения, живут в
постоянной тени под пологом леса. Это главным образом лесные травы.
При резком освещении они проявляют явные признаки угнетения и часто
погибают,

Теневыносливые растения живут при хорошем освещении, но легко
переносят незначительное затенение. Это большинство растений лесов.

Интенсивность освещения влияет на активность животных,
определяя среди них виды, ведущие сумеречный, ночной и дневной образ
жизни. Ориентация на свет осуществляется в результате "фототаксисов".
Так. в сумерки летают бабочки бражника, охотится еж. Майские хрущи
начинают летать только в 21-22 часа и заканчивают лет после полуночи,
комары же активны с вечера до утра. Ночной образ жизни ведет куница.
Бесшумно, обследуя одно дерево за другим, отыскивает она гнезда белок и
нападает на спящих зверьков.

Освещение вызывает у растений ростовые движения, которые
проявляются в том, что из-за неравномерного роста стебля или корня
происходит их искривление. Это явление носит название фототропизма.

Движение земли вокруг Солнца вызывает закономерные изменения
длины для и ночи по сезонам года. Сезонная ритмичность в
жизнедеятельности организмов определяется в первую очередь
сокращением световой части суток осенью и увеличением весной. В
действиях организмов выработались особые механизмы реагирующие на

продолжительность дня. Так, опрепеленные птицы и млекопитающие
поселяются в высоких широтах с длинным, полярным днем. Осенью, при
сокращении дня, они мигрируют на юг. Летом в тундре скапливается
большое количество животных, и, несмотря на общую суровость климата,
они при обилии света успевают закончить размножение. Однако в тундру
практически не проникают ночные хищники. За короткую летнюю ночь
они не могут прокормить ни себя, ни потомство.

Уменьшение светового дня в конце лета ведет к прекращению роста,
стимулирует отложение запасных питательных веществ организмов,
вызывает у животных осенью линьку, определяет сроки группирования в
стаи, миграции, переход в состояние покоя и спячки. Увеличение длины
светового дня стимулирует половую функцию у птиц, млекопитающих,
определяет сроки цветения растений (ольха, мать-и-мачеха и др.).

3. Температура — как экологический фактор

Температура — один из основных экологических факторов. От
температуры окружающей среды зависит температура организмов, а,
следовательно, скорость всех химических реакций, составляющих обмен
веществ. В основном живые организмы способны жить при температуре от
0 до +50° С, что обусловлено свойствами цитоплазмы клеток.

Однако существующие организмы, обладаю

специализированными ферментными системами, что обеспечивает им
возможность активного существования при температуре тела, выходящей
за указанные пределы.

Верхним температурным пределом жизни является 120-140°С
(близкие к нему значения температуры выдерживают споры, бактерии).
нижним - минус 190 -273° С (переносят споры, семена, сперматозоиды).

По отношению к температуре как экологическому фактору все
организмы подразделяются на две группы: холодолюбивые и
теплолюбивые.

Холодолюбивые организмы, или криофилы, способны жить в
условиях сравнительно низких температур и не выносят высоких.
Криофилы могут сохранять активность при температуре клеток до -8, -10°
С, когда жидкости их тела находятся в переохлажденном состоянии.
Криофилия характерно для представителей разных групп, например, для
бактерий, грибов, моллюсков, членистоногих, червей и др. Криофилы
населяют холодные и умеренные зоны.

В лабораторных экспериментах семена, споры и пыльца растений,
коловратки, нематоды, цисты простейших после обезвоживания переносят
температуры, близкие к абсолютному нулю, до -271,16°С, возвращаясь
посте этою к активной жизни. Приостановка всех жизненных процессов

организма называется анабиозом. Из состояния анабиоза живые организмы
возвращаются к нормальной жизни при условии, если не была нарушена
структура макромолекул в их клетках.

У теплолюбивых, или термофилов, жизнедеятельность приурочена к
условиям довольно высоких температур. Это преимущественно обитатели
жарких, тропических районов Земли. Среди многочисленных
беспозвоночных (насекомые, паукообразные, моллюски, черви), холодно-
и теплокровных позвоночных имеется много видов, обитающих
исключительно в тропиках. Настоящими термофилами являются растения
жарких тропических районов. Они не переносят низких температур и
нередко гибнут уже при 0° С, хотя физического замораживания их тканей
и не происходит. Причинами гибели обычно являются нарушение обмена
веществ, подавление физиологических процессов, приводящих к
образованию в растениях не свойственных им продуктов, в том числе и
вредных, вызывающих отравление.

Многие организмы обладают способностью переносить очень
высокие температуры. Например, пресмыкающиеся, некоторые виды
жуков и бабочек, выдерживают температуру до 45-50°С. В горячих
источниках Калифорнии при температуре 52° С обитает рыбка - пятнистый
ципринодои, в водах горячих ключей на Камчатке постоянно живут сине-
зеленые водоросли при температуре 75-80сС, верблюжья колючка
переносит нагревание воздуха до 70° С.

Таким образом, общие закономерности воздействия температуры на
живые организмы проявляются в их способности существовать в
определенном диапазоне температур. Этот диапазон ограничен нижней
летальной (смертельной) и верхней летальной температурой.

Температура, наиболее благоприятная для жизнедеятельности и
роста, называется оптимальной.

Температурный оптимум большинства живых организмов находится
в пределах 20-25°С, и лишь у обитателей жарких, сухих районов
температурный оптимум жизнедеятельности находится несколько выше
25-28сС. Например, некоторые прямокрылые (кузнечики) проявляют
полученную активность в условиях пустыней Палестины при температуре
40 С И выше.

Для организмов умеренных и холодных зон России оптимальны
температуры от 10 до 20°С, Так, у ветреницы дубравной процесс
фотосинтеза наиболее интенсивно протекает при 10° С.

В зависимости от ширины интервала температуры, в которой данный
вид может существовать, организмы делятся на эвритермные и
стенотермные. Эвритермные организмы выдерживают широкие колебания
температуры, стенотермные - живут лишь в узких пределах.

Температурный оптимум живых организмов зависит и от других
экологических факторов. Установлено, что при полном освещении и
избытке углекислого газа в воздухе оптимальная температура фотосинтеза
30°С, а при слабом освещении и недостатке углекислого газа она

снижается до 10е С.

Живые организмы в процессе эволюции выработали различные
формы адаптации к температуре, среди них морфологические,
биохимические, физиологические, поведенческие и т.п. Растения не имеют
собственной температуры тела и по отношению к тепловому фактору
обладают определенной спецификой. Одно из важнейших приспособлений
к температуре у растений - форма их роста. Там, где тепла мало - в
Арктике, в высокогорье, - много подушковидных растений, растений с
прикорневыми розетками листьев, стелющихся форм. Так, у стланцевых
форм карликовой березы, ели, можжевельника и кедровника верхние
ветви, поднимающиеся высоко над землей, большей частью полумертвые
или мертвые, а стелющиеся - живые, так как зимуют под снегом и не
подвергаются отрицательному воздействию низких температур. Все это
позволяет растениям улавливать максимум тепла солнечных лучей, а
также использовать тепло нагретой поверхности почвы.

У животных морфологические адаптации к температуре
прослеживаются четко. Под действием теплового фактора у животных
формируются такие морфологические признаки, как отражательная
поверхность тела, пуховой, перьевой и шерстный покровы у птиц и
млекопитающих, жировые отложения. Большинство насекомых в Арктике
и высоко в горах имеет темную окраску. Это способствует усиленному
поглощению солнечного тепла. Темный пигмент яиц многих водных
животных выполняет ту же функцию. Эндотермные животные, обитающие
в холодных областях (полярные медведи, киты и др.), имеют, как правило,
крупные размеры, тогда как обитатели жарких стран (например, многие
насекомоядные млекопитающие) обычно меньше по размерам.

Биохимическая адаптация живых организмов к температуре
проявляется, прежде всего, в изменении физико-химического состояния
веществ, содержащихся в клетках и тканях. Так, при адаптации к низким
температурам в клетках растения благодаря увеличению запаса
пластических веществ повышается концентрация растворов, увеличивается
осмотическое давление клеточного сока, уменьшается содержание
свободной воды, не связанной в коллоиды. И это очень важно, так как
"связанная" вода трудно испаряется и замерзает, слабо отжимается под
давлением, обладает большой плотностью и в значительной степени
утрачивает свойство растворителя. Она становится кристаллической по
структуре и в то же время сохраняет жидкое состояние. Между частицами
цитоплазмы и водой устанавливается единство структуры,
обеспечивающее ей, таким образом, вхождение в структуру макромолекул

белков и нуклеиновых кислот. В таком состоянии ее трудно заморозить,
перевести в твердое состояние.

Важным приспособлением к низким температурам является и
отложение запасных питательных веществ в виде высокоэнергетических
соединений - жира, масла, гликогена и др.

К тканевым механизмам приспособления к действию низких
температур относится своеобразное распределение резервных
энергетических веществ в теле организма. У животных, и в первую
очередь, обитателей полярных областей, с понижением температуры
возрастает содержание гликогена в печени, повышается содержание
аскорбиновой кислоты в тканях почек. У млекопитающих большое
скопление питательных веществ наблюдается в бурой жировой ткани в
непосредственной близости от жизненно важных органов - сердца и
спинного мозга - и имеет приспособительный характер. В митохондриях
клеток этой ткани при клеточном дыхании не синтезируется АТФ, а вся
энергия рассеивается в виде тепла.

Многие животные к зиме накапливают жир, и подкожный жировой
слой обеспечивает теплоизоляцию. У ряда животных в выступающих или-
поверхностных частях тела (лапы некоторых птиц, ласты китов) есть
замечательное приспособление под названием "чудесная сеть". Это
сплетение сосудов, в котором вены тесно прижаты к артериям. Кровь,
текущая по артериям, отдает тепло венам, оно возвращается к телу, а
артериальная кровь поступает к конечностям охлажденной. Конечности,
по существу, пойкилотермы, зато температуру остального тела можно
поддерживать с меньшими затратами энергии. На основе физиологических
процессов многие организмы способны в определенных пределах менять
температуру своего тела. Это способность называется терморегуляцией.

Поддерживать температуре тела на постоянном уровне животным
помогает испарение жидкости с поверхности тела при высоких
температурах окружающей среды. У человека для этого служит
потоотделение, у собак и многих птиц - учащенное дыхание. Некоторые
сумчатые в жару обмазывают шкуру обильной слюной.

Среди пойкилотермных животных некоторые также способны к
терморегуляции при определенных условиях. Шмели, бражники, крупные
вараны, отдельные виды рыб, например, тунцы, могут повышать
температуру тела в периоды высокой мышечной активности.

У животных есть разнообразные поведенческие адаптации к
температуре. Они проявляются в перемещении животных в места с более
благоприятными температурами (перелеты, миграции), в изменениях
сроков активности, сдвигая ее на более светлое время суток.

При понижении температуры воздуха многие животные переходят
на питание более калорийной пищей. Важное место в преодолении
отрицательного воздействия низких температур, особенно в зимний
период, занимает выбор животными места для жилища, утепление
убежищ.

Таким образом, можно выделить три основных пути приспособления
животных организмов к воздействию неблагоприятной температуры:

1. Активный путь - усиление сопротивляемости, развитие
регуляторных способностей, дающих возможность осуществления
жизненных функций организма, несмотря на отклонения температуры от
оптимума.

2. Пассивный путь - это подчинение жизненных функций организма
ходу внешних температур.

3. Избегание неблагоприятных температурных воздействий - общий
способ для всех организмов. Выработка жизненных циклов, когда
наиболее уязвимые стадии развития проходят в самые благоприятные по
температурным условиям периоды года.

4. Влажность - как экологический фактор

В жизни организмов вода выступает как важнейший экологический
фактор. Она является основной частью протоплазмы клеток, тканей,
растительных и животных соков. Все биохимические процессы
ассимиляции и диссимиляции, газообмен в организме осуществляются при
достаточном обеспечении его водой. Вода с растворенными в ней
веществами обусловливает осмотическое давление клеточных ми тканевых
жидкостей, включая и межклеточный обмен. В период активной
жизнедеятельности растений и животных содержание воды в их
организмах, как правило, довольно высокое.

В недеятельном состоянии организма количество воды может
значительно снижаться, однако и в период покоя она не исчезает
полностью. Например, в сухих мхах и лишайниках содержание воды к
общей массе составляет 5-7 % , а в воздушно-сухих зерновках злаков - не
менее 12-14 %. Наземные организмы из-за постоянной потери воды
нуждаются в регулярном ее пополнении. Поэтому у них в процессе
эволюции выработались приспособления, которые регулируют водный
обмен и обеспечивают экономное расходование влаги. Приспособления
носят анатомо-морфологический, физиологический и поведенческий
характер. Потребность разных видов растений в воде по периодам
развития не одинакова. Меняется она в зависимости от климата и почвы.
Так, злаковые культуры в периоды прорастания семян и созревания
нуждаются меньше во влаге, чем во время наиболее интенсивного роста.
Кроме влажных тропиков, практически повсеместно растения испытывают

ременный недостаток воды. засуху. При высоких температурах в летний
период часто проявляется атмосферная засуха, а также почвенная (при
уменьшении доступной растения почвенной влаги). Недостаток или
дефицит влаги снижает прирост растений, может стать причиной их
низкорослости, бесплодия из-за недоразвития генеративных органов.

Первостепенное значение во всех проявлениях жизнедеятельности
имеет водный обмен между организмом и внешней средой. Влажность
среды нередко является факвтором, лимитирующим распространение и
численность организмов на Земле. Например, степные и особенно лесные
растения требуют повышенного содержания паров влаги в воздухе,
растения же пустынь приспособились к низкой влажности.

Влажность воздуха обусловливает периодичность активной жизни
организмов, сезонную динамику жизненных циклов, влияет на
продолжительность развития, плодовитость и их смертность. Например,
такие виды растений, как вероника весенняя, незабудка песчаная, бурачок
пустынный и др., используя весеннюю влагу, успевают в очень короткие
сроки (12-30 дней) прорасти, развить генеративные побеги, расцвести,
сформировать плоды и семена. Данные однолетние растения называют
эфемерами (от греч. "эфемерос" - мимолетный, однодневный).
Приспособленность к сезонному ритму влажности проявляют и отдельные
виды многолетних растений, называемых эфемероидами или
геоэфемероидами. При неблагоприятных условиях влажности они могут
задерживать свое развитие до тех пор, пока она не станет оптимальной
или, как эфемеры, пройти весь его цикл в чрезвычайно сжатые
ранневесенние сроки. Сюда можно отнести типичные растения южных
степей - гиацинт степной, птицемлечники, тюльпаны и др.

Эфемерами могут быть и животные. Это такие, как насекомые,
ракообразные (щитни, появляющиеся в большом количестве весной в
лесных лужах) и даже рыбы, обитающие в небольших водоемах, лужах,
например, африканские нотобранхи и афио-семионы из отряда
карпозубообразных.

По отношению к влажности различают эвригигробионтные и
стеногигробионтные организмы.

Эвригигробионтные организмы приспособились жить при различных
колебаниях влажности. Для стеногигробионтных организмов влажность
должна быть строго определенной: высокой, средней или низкой. Развитие
животных не менее тесно связано с влажностью

среды. Однако животные в отличие от растений имеют возможность
активно отыскивать условия с оптимальной влажностью, обладают более
совершенными механизмами регуляции водного обмена.

Влажность среды влияет на содержание воды в тканях животного и
отсюда имеет непосредственное отношение к его поведению и
выживаемости. Вместе с тем она может оказывать и косвенное воздействие

через пищу ми другие факторы. Например, во время засух при сильном
выгорании растительности сокращается численность животных-
фитофагов. Развитие животных по фазам требует строго определенных
условий по влажности. При недостатке влаги в воздухе или пище у
животных резко сокращается плодовитость, и в первую очередь у
влаголюбивых форм. Недостаточное количество воды в корме снижает
интенсивность роста у большинства животных, замедляет их развитие,
сокращает продолжительность жизни, увеличивает смертность.

Следовательно, водный режим, т.е. последовательные изменения в
поступлении, состоянии и содержании воды во внешней среде (дождь,
снег, туман, насыщение парами воздуха, уровень грунтовых вод,
влажность почвы) оказывает существенное влияние на жизнедеятельность

живых организмов.

В зависимости от местообитания среди наземных растений
различают следующие экологические группы:

- гигрофиты,

- мезофиты,

- ксерофиты.

Гигрофиты (от греч. "гигрос" - влажный, "фитон" - растений) -
растения, обитающие во влажных местах, не переносящие водного
дефицита и обладающие невысокой засухоустойчивостью. В целом же при
довольно большом разнообразии местообитаний, особенностей водного
режима и анатомо-морфологических черт всех гигрофитов объединяет
отсутствие приспособлений, ограничивающих расход воды и
неспособность выносить незначительную ее потерю.

Мезофиты - это растения умеренно увлажненных местообитаний.
Они имеют хорошо развитую корневую систему. К мезофитам относятся
многие луговые травы (клевер луговой, тимофеевка), большинство лесных
растений (ландыш и др.), значительная часть лиственных деревьев (осина,
береза, липа), многие полевые (рожь, капуста и др.), плодово-ягодные
культуры (яблоня, смородина, малина, вишня и др.) и сорняки.

Ксерофиты (от греч. "ксерос" - сухой, "фитон" - растение) - это
растения сухих местообитаний, способные переносить значительный
недостаток влаги - почвенную и атмосферную засуху. Наиболее обильны и
разнообразны ксерофиты в областях с жарким и сухим климатом. К ним
принадлежат виды растений пустынь, сухих степей, саванн, сухих
субтропиков. Для преодоления недостатка влаги могут быть разные пути:
увеличение ее поглощения и сокращения расхода, а также способность
переносить большие потери воды.

В процессе эволюции у растений и животных выработались
различные адаптации к водному режиму (табл.2).


Таблица 2

Запасание воды
В слизистых клетках и в клеточных стенках
В специализированном мочевом пузыре В виде жира (вода - продукт окисления жира)
Cactaceae и Euphorbiceae Пустынная лягушка Пустынная крыса
Физиологическая устойчивость к потере воды
При видимом обезвоживании сохраняется жизнеспособность
Потеря значительной части массы тела и быстрое ее восстановление при наличии доступной воды
Некоторые эпифитные папоротники и плауны, многие мохообразные и лишайники, осока
Дождевой червь (теряет до 70% массы), верблюд (теряет до 30% массы)
«Уклонение от проблемы» Переживают неблагоприятный период в виде семян
Переживают неблагоприятный период в виде луковиц и клубней Распространение семян в расчете на то, что некоторые из них попадут в благоприятные условия Поведенческие реакции избегания
Летняя спячка в коконе
Эшшольция калифорнийская Некоторые лилии Различные растения
Почвенные организмы, клещи, дождевые черви Дождевые черви, двоякодыша- щие рыбы

Температура и влажность являются ведущими климатическими
факторами и тесно взаимосвязаны между собой.

При неизменном количестве воды в воздухе относительная
влажность увеличивается, когда температура падает, Если воздух
охлаждается до температуры ниже точки водонасыщения (100 %),
происходит конденсация, и выпадают осадки. При нагревании его
относительная влажность падает. Сочетание температуры и влажности
часто играет решающую роль в распределении растительности и
животных. Взаимодействие температуры и влажности зависит не только от
относительной, но и абсолютной их величины. Например, температура
оказывает более выраженное влияние на организмы в условиях влажности,
близкой к критической, т.е. если влажность очень велика или очень мала.
Влажность также играет более критическую роль при температуре,

близкой к предельным значениям. Отсюда одни и те же виды организмов б
различных географических зонах предпочитают разные местообитания.

5. Прочие физические экологические факторы

К прочим физическим факторам, окружающим живые организмы на
Земле, относят, главным образом, атмосферное электричество, огонь,
шум, магнитное поле Земли, тонизирующие излучения.

Атмосферное электричество действует на живые организмы
посредством разрядов и ионизации воздуха. Например, известно
губительное действие молний при попадании в крупные деревья,
животных. Есть определенные закономерности в частоте повреждаемости
молнией различных древесных пород. Это связывают как с формой кроны,
так и с электропроводящими свойствами коры, например, с быстротой ее
намокания. По частоте поражения молниями на первом месте стоят ель и
сосна, затем береза, а осина повреждается значительно реже. Молнии
вызывают механическое повреждение деревьев (расщепление стволов,
трещины), выпадение крупных деревьев, тем самым оказывают влияние на
структуру древостоя, зачастую являются причиной возникновения
пожаров.

Действие ионизированного воздуха на человека, животных и
растения еще недостаточно изучено. Вместе с тем достоверно установлена
прямая зависимость между самочувствием человека и присутствием
легких ионов в воздухе. Высказывается мнение, что ионизация воздуха
служит материальной способности некоторых растений "предсказывать
погоду" (снижение фотосинтеза и дыхания, закрывание устьиц и
прекращение транспирации перед грозой задолго до падения атмосферного
давления).

Шум как естественный экологический фактор для живых организмов
несуществен, но может оказывать и существенное воздействие с
усилением антропогенных воздействий (шум, возникающий при работе
транспортных средств, оборудования промышленных и бытовых
предприятий, вентиляционных и газотурбинных установок и др.).

Величину звуковых давлений изменяют и нормируют в децибелах.
Весь диапазон слышимых человеком звуков укладывается в 150 дБ. На
нашей планете жизнь организмов происходит в мире звуков. Например,
орган слуха человека приспособлен к некоторым постоянным или
повторяющимся шумам (слуховая адаптация). Человек теряет
работоспособность без привычных шумов. Сильный шум более
отрицательно сказывается на здоровье человека. У людей, живущих и

работающих в неблагоприятных акустических условиях, имеются
признаки изменения функционального состояния центральной нервной и
сердечно-сосудистой систем.

Исследованиями доказано воздействие шума и на растительные
организмы. Так, растения близ аэродромов, с которых непрерывно
стартуют реактивные самолеты, испытывают угнетение роста и даже
отмечается исчезновение отдельных видов. В целом ряде научных работ
показано угнетающее действие шума (около 100 дБ с частотой звука от
31,5 до 90 тыс. Гц) на растения табака, где обнаруживали снижение
интенсивности роста листьев, в первую очередь, у молодых растений.

Растения, подобно людям, реагируют на музыку как целостный
живой организм. Их чувствительными "нервными" проводниками, по
мнению ряда ученых, являются флоэмные пучки, меристема и возбудимые
клетки, расположенные в разных частях растения, связанные между собой
биоэлектрическими процессами. Вероятно, этот факт - одна из причин
сходства реакции на музыку у растений, животных и человека.

Магнитное поле Земли. Жизнь на Земле существует в условиях
естественного (земного) магнитного поля. Однако напряженность его не
везде одинакова. На Земле есть области сильных магнитных аномалий,
например, в районах залежей магнетитовых и других руд, богатых
железом, где напряженность магнитного поля зачастую превышает
среднюю величину в 2-3 раза (район Курской магнитной аномалии -
KMA).

В последние годы значительно возрастает количество
электромагнитной энергии, рассеиваемой в атмосферу электростанциями,
радио- и телетрансляционными станциями, линиями электропередач. К
2000 году, по прогнозам, оно составит 0,01 % солнечной радиации, а
следовательно, явится существенным экологическим фактором. С этой
точки зрения представляют интерес экспериментальные исследования, в
которых выявляется чувствительность к действию магнитного поля.
Например, в 1960 г. была обнаружена способность растений реагировать
на направление магнитных силовых линий поля Земли. Семена растений,
ориентированные зародышевой частью к южному магнитному полюсу,
прорастали более энергично, проростки росли быстрее, чем в случае
противоположной или поперечной ориентации. Восприимчивость
растений к магнитным воздействиям иллюстрируется рядом других
факторов: изгибание корешков и проростков высших растений, спорангиев
низших грибов по направлению магнитных силовых линий, получившего
название "магнитотропизма".

Вопрос восприятия позвоночными животными магнитного поля
обсуждается в научной литературе с середины XIX столетия. В 1855 г.
русский ученый А.Т.Миддендорф предположил возможность ориентации

птиц по геомагнитному нолю. Позднее аналогичное предположение было
высказано и в отношении рыб. Оказалось, что ампулы Лоренции скатов
очень чувствительны к изменению магнитного поля, вертикально
пронизывающего тело.

Исследования магнитной чувствительности электрорецепторов
представляет большой интерес не только потому, что на их примере
впервые показана возможность восприятия магнитного поля Земли
позвоночными животными, но и в плане бионического моделирования.

Используя принципы работы электрорецепторов, можно построить
различные датчики, например скорости движения относительно
окружающей среды и дна, металлических предметов в воде.

Ионизирующие излучения. Живые организмы нашей планеты
постоянно испытывают на себе воздействие ионизирующего излучения.
Это необходимый компонент обитания в биосфере. Излучение с очень
высокой энергией, которое способно выбивать электроны из атомов и
присоединять их к другим атомам с образованием пар положительных и
отрицательных ионов, называется ионизирующим излучением. Такой
способностью не обладают свет и большая часть солнечного изучения.

Из трех видов ионизирующего излучения, которые имеют важное
экологическое значение, два представляют собой корпускулярное
излучение (альфа-, бета-частицы), а третье - электромагнитное (гамма-
излучение и близкое ему рентгеновское излучение).

Естественное ионизирующее излучение складывается из трех
составляющих: космическая радиация (протоны, альфа-частицы, гамма-
лучи), излучение радиоактивных веществ, присутствующих в горных
породах, почве, и излучение радиоактивных веществ, попадающих в
организм с воздухом, пищей и водой.

Ионизирующее излучение в окружающей среде значительно
повысилось в результате использования человеком атомной энергии
(атомное оружие, атомные электростанции).

Космическое и ионизирующее излучение, испускаемое природными,
радиоактивными веществами, содержащимися в воде и почве, образуют
так называемое фоновое излучение, к которому адаптирована ныне
существующая биота. Ряд ученых считает, что поток генов в биоте
поддерживается наличием этого фонового излучения. В разных частях
биосферы естественный фон различается в три-четыре раза. Наибольшая
его интенсивность наблюдается на больших высотах в горах,
образованных гранитными породами, а наименьшая - около поверхности
моря и в его поверхностных слоях.

Помимо естественного радиоактивного фона существует понятие
техногенно усиленного радиационного фона, т.е. усиленного в результате
деятельности человека.

Ионизирующее облучение оказывает на более высокоразвитые и
сложные организмы более губительное или повреждающее действие.
Человек отличается особой чувствительностью. У высших растений
чувствительность к ионизирующему излучению, по данным
экспериментов, прямо пропорциональна размеру клеточного ядра (точнее -
объему хромосом или содержанию ДНК).

У высших животных не обнаружено прямой зависимости между
чувствительностью и строением клеток. Для них более важное значение
имеет чувствительность отдельных систем органов. Например,
млекопитающие чувствительны к низким дозам вследствие легкой
повреждаемости облучением быстро делящейся ткани костного мозга.
Низкие уровни хронически действующего ионизирующего излучения
могут вызывать в костях и других чувствительных тканях опухолевый рост
даже через несколько или много лет после облучения.

Вопросы для обсуждения

1. Дайте определение экологии и назовите причины,
определившие междисциплинарный характер этой науки.

2. Что понимается под экологическим фактором?

3. Что такое абиотическая структура экосистемы?

4. Что такое оптимум, стрессовые зоны и пределы
устойчивости?

5. Лимитирующий фактор. Дайте определение и приведите
примеры

6. Что называют шумовым загрязнением? Его влияние на здоро-
вье человека и животных.

Темы докладов

1. Окружающая среда и экология.

2. Экология и человек.

3. Принципы и законы природы.

4. Абиотические факторы среды.

5. Воздействие физических факторов на живые организмы.

6. Развитие современной экологии.

СЕМИНАР 2

Союз Беларуси и России. Органы Союзного государства Беларуси и России

2 апреля 1996 г. был подписан Договор об образовании Сообщества Беларуси и России, который стал первым документом в интеграционном процессе Беларуси и России.

Заключение договора было направлено на обеспечение тесного и взаимовыгодного развития двух государств. К этому времени СНГ переживало кризис и уже не являлось эффективным органом сотрудничества государств. Сообщество было основано на принципах суверенитета и равенства сторон.

Цель создания Сообщества: объединение материального и интеллектуального потенциалов государств для подъема экономики, создания равных условий повышения уровня жизни народов и духовного развития личности.

Органы Сообщества. --Высшим органом Сообщества являлся Высший Совет, в который входили главы государств и правительств, руководители парламентов, а также председатель Исполнительного Комитета. Высший Совет решал важнейшие вопросы развития Сообщества. - Парламентское Собрание формировалось из равного числа парламентариев от каждой из Сторон. Оно принимало модельные законодательные акты и вносило соответствующие предложения в органы, имеющие право законодательной инициативы, в парламенты и в Высший Совет – по вопросам развития правовой базы Сообщества. - Исполнительный Комитет: был создан в качестве постоянно действующего исполнительного органа для организации практической работы по выполнению Договора.

Функциями органов Сообщества являлось: -проведение общей экономической и социальной политики, разработка и реализация совместных программ; -формирование единой нормативно-правовой базы; -осуществление мероприятий, направленных на унификацию денежно-кредитных, налоговых и бюджетных систем; -разработка и осуществление мер, создающих условия для введения общей валюты; -формирование единой энергетической, транспортной систем и системы связи и др.

Результаты работы Сообщества.

- 2 апреля 1997 г. Высший Совет Сообщества Беларуси и России рассмотрел и одобрил тексты Договора о Союзе Беларуси и России, а также вынес одобренный им проект Устава Союза Беларуси и России на всенародное обсуждение. После обсуждения Устав Союза Беларуси и России был подписан 23 мая 1997 г., а затем ратифицирован вместе с Договором.

В Уставе были более четко и подробно определены цели, задачи и полномочия Союза. Устав содержал нормы о гражданстве Союза, органах Союза и их компетенции, должностных лицах этих органов, о бюджете и финансах и др..

В процессе своей деятельности органами Союза было принято большое количество решений, предусматривающих реализацию комплекса мер в различных областях: внешней и внутренней политике, экономике, социальной политике, культурной жизни, экологии, здравоохранении, финансовой политике и т.д. Несмотря на определенные результаты, не все решения были реализованы, либо выполнялись не в полной мере, с нарушением сроков. Кроме того, не сложилась система контроля за исполнением решений. Практика показала необходимость создания более эффективных наднациональных органов, что было учтено в последующем при подготовке Договора о создании Союзного государства.


- В 1998 г. была принята Декларация о дальнейшем единении Республики Беларусь и Российской Федерации, которая подтвердила желание двух стран объединиться в Союзное государство, а также закрепила конкретные мероприятия, которые необходимо было провести для достижения поставленной цели (создание союзных органов, всенародное обсуждение договора о союзном государстве и др.).

- 8 декабря 1999 г. был подписан Договор о создании Союзного государства, что послужило началом нового этапа в процессе интеграции двух стран.

Органы Союзного государства Беларуси и России:Высший Государственный Совет, Парламент, Совет Министров, Суд, Счетная палата.

Высший Государственный Совет решает важнейшие вопросы развития Союзного государства; образует в пределах своей компетенции органы Союзного государства; назначает выборы в Палату Представителей Парламента Союзного государства; утверждает бюджет Союзного государства, принятый Парламентом Союзного государства, и годовые отчеты о его исполнении; утверждает международные договоры Союзного государства, ратифицированные Парламентом; заслушивает ежегодный отчет Председателя Совета Министров о реализации принятых решений и др.

Денежно-кредитная политика

Денежно-кредитная политика комплекс взаимосвязанных мероприятий, предпринимаемых Центральным Банком в целях регулирования совокупного спроса путём планируемого воздействия на состояние кредита и денежного обращения.

Денежно-кредитная политика может быть направлена на стимулирование кредита и денежной эмиссии. В этом случае имеет местокредитная экспансия. Подобной политики Центральный Банк придерживается в условиях спада производства и увеличения безработицы, стремясь оживить рыночную конъюнктуру. Напротив, в случае экономического подъёма, желая предотвратить перегрев экономики, Центральный Банк сдерживает кредит и ограничивает денежную эмиссию. Тогда имеет местокредитная рестрикция.

Важная задача Центрального Банка в области денежно-кредитной политики - контроль за денежным обращением с целью предотвращения инфляции или снижения её темпов. Базовый для такого регулирования вопрос - какое количество денег необходимо для обращения, и какими принципами следует руководствоваться при проведении денежно-кредитной политики.

Все инструменты денежно-кредитной политики можно разделить на две группы:общие инструменты, влияющие на денежный рынок в целом; иселективные инструменты, предназначенные для регулирования конкретных видов кредита или кредитования отдельных отраслей, крупных фирм.

Общими инструментами кредитно-денежной политики Центрального Банка являются: операции на открытом рынке, учётно-процентная (дисконтная) политика, основанная на изменении учётной ставки; установление нормы обязательных резервов для коммерческих банков.

Дадим краткую характеристику основным денежно-кредитным инструментам.

Операции на открытом рынке – это купля-продажа Центральным Банком государственных ценных бумаг

Продажа ценных бумаг коммерческим банкам и другим финансовым учреждениям Центральным Банком приводит к уменьшению резервов коммерческих банков. Соответственно, уменьшаются возможности коммерческих банков по предоставлению ссуд своим клиентам. В результате предложение денег уменьшается.

Покупка ценных бумаг у коммерческих банков даёт обратный результат: резервы коммерческих банков и их возможности по выдаче ссуд расширяются, предложение денег растёт.

Операции на открытом рынке эффективны в тех странах, где существует ёмкий рынок государственных ценных бумаг.

Рис. 45. Денежно-кредитная политика: инструменты и цели.

Учётно-процентная (дисконтная) политика Центрального Банка состоит в регулировании размеров процентной ставки (дисконта), по которой коммерческие банки могут заимствовать резервы у Центрального Банка.

Если Центральный Банк поднимает официальную учётную ставку, то коммерческие банки сокращают объём заимствований, что, в свою очередь, ведёт к снижению резервов, повышению процентных ставок и сокращению кредитных операций.


Понижая учётную ставку. Центральный Банк создаёт условия для увеличения резервов и снижения процентных ставок, а объём кредитных операций растёт.

Механизм учётно-процентной ставки эффективно действовал в начале XX века. В дальнейшем применение этого инструмента денежно-кредитной политики давало меньший результат. Этому способствовали действия банковских монополий, которые устанавливали процентные ставки по сговору, а не под влиянием рынка. Интернационализация хозяйственной жизни также снизила эффективность учётно-процентной политики: снижение учётной ставки может привести к оттоку капиталов из страны.

Установление нормы обязательных резервов коммерческих банков также используется Центральным Банком для прямого воздействия на величину банковских резервов. Этот инструмент позволяет оперативно влиять на финансовую ситуацию.

Монетарная политика Центрального Банка представлена в двух видах:

Политика “дешёвых” денег. Она проводится в период спада в целях стимулирования инвестиций и расширения объема производства. Центральный Банк увеличивает предложения денег путем:

· снижения нормы обязательных резервов;

· уменьшения учетной ставки;

· скупке на открытом рынке государственных ценных бумаг.

Политика “дорогих” денег проводится в период инфляции в целях сокращения совокупного спроса. Центральный Банк при этом уменьшает предложение денег путем:

· увеличения нормы обязательных резервов;

· повышения учетной ставки;

· продажи на открытом рынке государственных ценных бумаг.

Эффективность денежно-кредитной политики. Вопрос о том, способна ли кредитно-денежная политика обеспечить полную занятость без ускорения инфляции, остается открытым. Это объясняется тем, что использование денежно-кредитной политики для этой цели имеет свои плюсы и минусы. Рассмотрим их.

К достоинствам денежно-кредитной политики обычно относят как её более быстрое действие по сравнению с фискальной политикой, так и то, что денежно-кредитная политика менее подвержена политическому давлению, чем фискальная.

Недостатками денежно-кредитной политики считают то, что она менее эффективна по части недопущения спада, чем в обуздании инфляции. Отмечается также, что её положительный эффект может быть поглощён изменениями скорости обращения денег и тем, что она не всегда приводит к существенному изменению расходов на инвестиции в экономике.

Выводы.

1. Денежная система – это форма организации денежного обращения.

2. Денежная масса, обращающаяся в стране, условно подразделенная на денежные агрегаты (М1, М2, М3, L), отличающиеся по степени ликвидности.

3. Спрос на деньги есть функция процентной ставки. Спрос на деньги определяется трансакционными и спекулятивными мотивами.

4. Предложение денег относительно стабильно и определяется государством.

5. На денежном рынке формируется равновесная ставка процента.

6. Формой движения денежного капитала является кредит на принципах возвратности и платности. Кредитная система включает в себя банки и другие кредитно-финансовые институты, являющиеся финансовыми посредниками.

7. Банковская система – двухуровневая, включает ЦБ и коммерческие банки. Коммерческие банки осуществляют пассивные и активные операции с целью извлечения банковской прибыли.

8. ЦБ осуществляет денежную политику с помощью учетной ставки, нормы обязательных резервов, операций на открытом рынке.

Вопросы для повторения

1. Назовите основные функции денег.

2. Каковы компоненты денежной массы? Различаются ли они по степени ликвидности?

3. От чего зависит спрос на деньги для сделок и спрос на деньги со стороны активов?

4. Каковы будут последствия увеличения денежной массы в экономике с неполной занятостью?

5. Почему в проведении денежно-кредитной политики существует дилемма промежуточной цели?

6. Покажите, что происходит, если Центральный банк увеличивает норму обязательных резервов.

7. Оцените эффективность денежно-кредитной политики по сравнению с фискальной.

Понятие о темпераменте. Основные виды темпераментов

Темперамент.

Раздел третий. Психологические особенности личности

Определение темперамента. Нельзя найти двух людей, одинаковых по своим психическим свойствам. Каждый человек отличается от других многими особенностями, единство которых образует его индивидуальность.

Темперамент(от лат. temperamentum – соотношение, смешение частей, соразмерность)комплекс психодинамических свойств индивида, проявляющийся в особенностях его психической активности – интенсивности, скорости и темпе психических реакций, эмоциональном тонусе жизнедеятельности.

Темпераментприродно обусловленная склонность индивида к определенному стилю поведения. В нем проявляются чувствительность индивида к внешним воздействиям, эмоциональность его поведения, импульсивность или сдержанность, общительность или замкнутость, легкость или затрудненность социальной адаптации.

В психологических различиях между людьми существенное место занимают так называемые динамические особенности психики. Как известно, люди заметно отличаются друг от друга по силе отклика на окружающие воздействия, по проявляемой ими энергии, по темпу, быстроте психических процессов. Такого рода особенности существенным образом характеризуют психическую активность индивида, его моторику, эмоциональные проявления. Так, для одного человека более характерна пассивность, для другого — неустанная инициативность, одному присуща легкость пробуждения чувств, а другому – хладнокровие, одного отличают резкие жесты, выразительная мимика, другого – сдержанность движений, очень малая подвижность лица.

Динамические черты, присущие индивиду, внутренне связаны между собой, составляют своеобразную структуру. Индивидуально своеобразная, природно обусловленная совокупность динамических проявлений психики и называется темпераментом человека.

История представлений о темпераменте. Термин «темперамент» восходит к воззрениям античной науки на природу индивидуально-психологических различий. Древнегреческая медицина в лице крупнейшего ее представителя Гиппократа (V в. до н.э.) считала, что состояние организма зависит главным образом от количественного соотношения «соков» или жидкостей, имеющихся в организме. Такими необходимыми для жизни «соками» считались кровь, желчь, черная желчь и слизь (флегма), и предполагалось, что для здоровья необходимо их оптимальное соотношение. Римские врачи, работавшие несколькими столетиями позже, для обозначения «пропорции» в смешении жидкостей стали использовать слово temperamentum, что означает «надлежащее соотношение частей», от которого и произошел термин «темперамент». Постепенно в античной науке получила признание мысль о том, что не только телесные функции, но и психические особенности людей представляют собой выражение их темперамента, т.е. зависят от пропорции, в которой смешаны в организме основные «соки». Римский анатом и врач Клавдий Гален, живший во II в. до н.э., впервые дал развернутую классификацию разных типов темперамента. Впоследствии представителями античной медицины число типов темперамента было сведено до четырех. Каждый из них характеризовался преобладанием какой-либо одной жидкости.


Смешение жидкостей в организме, характеризующееся преобладанием крови, было названо сангвиническим темпераментом (от латинского слова «сангвис» – кровь); смешение, при котором преобладает лимфа – флегматическим темпераментом (от греческого слова «флегма» – слизь).; смешение с преобладанием желтой желчи — холерическим темпераментом (от греческого слова «холэ» – желчь) и, наконец, смешение с преобладанием черной желчи – меланхолическим темпераментом (от греческих слов «мелайна холэ» – черная желчь).

Эти названия темпераментов сохранились до сих пор, но прежние представления об органической основе психологических различий между людьми имеют теперь по преимуществу исторический интерес. В течение многих столетий, прошедших со времен античной науки, выдвигались различные новые гипотезы, стремившиеся объяснить причину различий динамических проявлений психики. В истории изучения этой проблемы можно выделить три основных системы взглядов. Самая древняя из них, как мы уже знаем, связывает причину индивидуальных различий с ролью тех или иных жидких сред организма. К этим гуморальным теориям (от латинского humor — влага, сок) относятся получившие широкое распространение уже в новое время представления об особом значении крови.

Так, немецкий философ И. Кант (конец XVIII в.), внесший большой вклад в систематизацию психологических представлений о темпераментах, считал, что природной основой темперамента являются индивидуальные особенности крови. Близка к такой точке зрения идея русского педагога, анатома и врача П.Ф. Лесгафта, писавшего (в конце XIX – начале XX в.) о том, что в основе проявлений темперамента в конечном счете лежат свойства системы кровообращения, в частности, толщина и упругость стенок кровеносных сосудов, диаметр их просвета, строение и форма сердца и т.д., с чем связаны быстрота и сила кровотока и как следствие – мера возбудимости организма и продолжительность реакций в ответ на различные стимулы. Давние представления о значении жидких сред организма получили частичное подтверждение в современных эндокринологических исследованиях, показавших, что такие свойства психики, как та или иная динамика реактивности, чувствительность, эмоциональная уравновешенность, в значительной степени зависят от индивидуальных различий в функционировании гормональной системы.

Психодинамические особенности поведения человека обусловлены особенностями его высшей нервной деятельности. И. П. Павловым были выявлены три основных свойства нервных процессов –сила, уравновешенность и подвижность.Различные их комбинации образуют четыре типа высшей нервной деятельности, лежащих в основе четырех темпераментов.

Совокупность свойств нервной деятельности, интегрирующихся в темпераменте, обусловливает ряд психических особенностей индивида:

1. Скорость и интенсивность психических процессов, психическую активность, мышечно-моторную экспрессивность.

2. Преимущественную подчиненность поведения внешним впечатлениям(экстраверсия) или преимущественная его подчиненность внутреннему миру человека, его чувствам, представлениям(интроверсия).

3. Пластичность, адаптированность к внешним изменяющимся условиям, подвижность стереотипов, их гибкость или ригидность.

4. Чувствительность, сензитивность, восприимчивость, эмоциональную возбудимость, силу эмоций, их устойчивость. С эмоциональной устойчивостью связаны уровни тревожности и напряженности.

В отдельных видах темперамента происходит "смешение" рассмотренных качеств в индивидуальных пропорциях. Как уже отмечалось, различаются четыре основных вида темперамента: сангвинический, холерический, флегматический, меланхолический.

Сангвинический темперамент. И.П.Павлов дает следующую характеристику особенностей сангвинического темперамента: "Сангвиник – горячий, очень продуктивный деятель, но лишь тогда, когда у него есть много интересного дела, т. е. постоянное возбуждение. Когда же такого дела нет, он становится скучливым, вялым"[2]. Сангвиник отличается легкой приспособляемостью к изменяющимся условиям жизни, повышенной контактностью с окружающими людьми, общительностью. Чувства сангвиника легко возникают и быстро сменяются, его стереотипы достаточно подвижны, условные рефлексы быстро закрепляются. В новой обстановке он не чувствует скованности, способен к быстрому переключению внимания и деятельности, эмоционально устойчив. Людям с сангвиническим темпераментом больше всего подходит деятельность, которая требует быстрых реакций, значительных усилий, распределенности внимания.

Холерический темперамент. "Холерический тип, – отмечает И.П.Павлов, – это явно боевой тип, задорный, легко и скоро раздражающийся[3]. "Увлекшись каким-нибудь делом, чересчур налегает на свои средства и силы и в конце концов рвется, истощается больше, чем следует, он дорабатывается до того, что ему все невмоготу"[4]. Для холерика характерны повышенная эмоциональная реактивность, быстрый темп и резкость в движениях; Повышенная возбудимость холерика при неблагоприятных условиях может стать основой вспыльчивости и даже агрессивности. При соответствующей мотивации холерик способен преодолевать значительные трудности, отдаваясь делу с большой страстью. Для него характерна резкая смена настроений. Наибольшей результативности человек с холерическим темпераментом достигает в деятельности, требующей повышенной реактивности и значительного единовременного напряжения сил.

Флегматический темперамент. "Флегматик – спокойный, всегда ровный, настойчивый и упорный труженик жизни"[5]. Реакции флегматика несколько замедленны, настроение устойчиво. Эмоциональная сфера внешне мало выражена. В сложных жизненных ситуациях флегматик остается достаточно спокойным и выдержанным, он не допускает импульсивных, порывистых движений, так как процессы торможения у него всегда уравновешивают процессы возбуждения. Правильно рассчитывая свои силы, флегматик проявляет большую настойчивость в доведении дела до конца. Переключение внимания и деятельности у него несколько замедленно. Его стереотипы малоподвижны и поведение в ряде случаев недостаточно гибко. Флегматик достигает наибольших успехов в тех видах деятельности, которые требуют равномерного напряжения сил, усидчивости, устойчивости внимания и большого терпения.

Меланхолический темперамент. "Меланхолический темперамент, – отмечает И.П.Павлов, – есть явно тормозной тип нервной системы. Для меланхолика, очевидно, каждое явление жизни становится тормозящим его агентом, раз он ни во что не верит, ни на что не надеется, во всем видит и ожидает только плохое, опасное"[6]. Меланхолик отличается повышенной ранимостью, склонностью к глубоким переживаниям (иногда даже по незначительным поводам). Его чувства легко возникают, плохо сдерживаются, внешне отчетливо выражены. Сильные внешние воздействия зат­рудняют его деятельность. Он интровертирован – занят своими переживаниями, замкнут, воздерживается от контактов с незнакомыми людьми, избегает новой обстановки. При определенных условиях жизни у него легко формируется застенчивость, робость, нерешительность и даже трусость. В благоприятной стабильной обстановке меланхолик может достичь значительных успехов в таких видах деятельности, которые требуют повышенной чувствительности, реактивности, быстрой обучаемости, наблюдательности.

Общая активность и эмоциональность как стороны темперамента.Центральное место в характеристике темперамента занимает общая психическая активность. Имеется в виду не содержание активности, не ее направленность, а именно ее динамические особенности, сам энергетический уровень поведения. Различия между людьми в этом отношении очень велики. Степень активности распределяется от вялости, инертности на одном полюсе до бурных проявлений энергии – на другом. Различия по активности, относящиеся к темпераменту, выступают главным образом в следующих формах: выраженность самой потребности, тяга быть деятельным (стремление к продолжению начатой деятельности; сила напора, энергичность производимых действий; выносливость по отношению к напряжению, связанному с активностью); разнообразие производимых действий, склонность к их варьированию; скоростные характеристики реакций и движений (их темп, его нарастание и затухание, резкость и стремительность или же замедленность движений).

Установлено, что динамические проявления активности определенным образом обусловлены свойствами типа нервной системы. Так, интенсивность и устойчивость активности существенно зависят от силы нервной системы, а переменчивость активности и некоторые ее скоростные характеристики — от подвижности и лабильности. В других исследованиях было показано, что психическая активность как черта темперамента непосредственно зависит и от особого свойства нервной системы – активированности (данные Э.А. Голубевой).

Очень большой интерес представляют результаты исследований, показавшие, что слабость типа нервной системы означает не только недостаток силы, малую выносливость, но и повышенную чувствительность, реактивность, т.е. готовность реагировать на незначительные раздражители (более слабая нервная система потому и быстрее утомляется, истощается, что она относительно легче возбуждается). А реактивность – это тоже один из видов активности. В этом отношении у лиц со слабостью нервной системы – свои особые предпосылки для проявлений активности. На основе реактивности (в пределах выносливости нервной системы) могут получить развитие быстро возникающие, изобретательные, тонко учитывающие обстоятельства формы активности.

Следует обратить внимание на то, что черты общей психической активности заметно выступают в речедвигательных особенностях, в почерке. Темп и ритм устной речи, движения при письме многое могут поведать об этой стороне темперамента. Впрочем – как и о другой его стороне – эмоциональности.

Динамические различия по эмоциональности проявляются в степени впечатлительности (нетрудно обнаружить, что у некоторых людей достаточно самого незначительного повода, чтобы вызвать эмоциональную реакцию, тогда как у других для этого потребуется усиленное воздействие), в импульсивности (этим термином обозначают быстроту, с которой эмоция становится побудительной силой поступков, без предварительного обдумывания и принятия решения их выполнить), в эмоциональной лабильности (имеется в виду скорость, с которой прекращается эмоциональное состояние или происходит смена одного переживания другим).

Таким образом, в динамических чертах психики обнаруживаются как особенности устремлений, действий, так и переживаний. Сфера проявлений темперамента — общая психическая активность и эмоциональность

Ділова бесіда

Знання правил етикету є підґрунтям для формування іміджу керівника, працівника та фірми чи підприємства в цілому. Важливим є початок спілкування. Від першої фрази, погляду, настрою керівника залежатиме хід зустрічі, бесіди, наради. Тому варто починати її стримано, але доброзичливо.

Ділова бесіда – одна із форм усного ділового спілкування. Вона має три основні типи мовленнєвої ситуації:

· начальник – підлеглий;

· підлеглий – начальник;

· співробітник – співробітник;

· партнер – партнер.

Відмінність ділової бесіди від повсякденної (побутової) полягає в тому, що вона є цілеспрямованою, повинна бути результативною і змістовною. Вона може бути присвячена виробничим проблемам, організаційним завданням, плануванню, кадровим нарадам.

Бесіда за формою є діалогом, саме тому необхідно вміти слухати й давати можливість говорити співрозмовнику.

Успіх бесіди значною мірою залежить від того, наскільки зрозуміло, переконливо і точно партнери висловлюють свої думки, ідеї.

Для досягнення оптимального ефекту в процесі ділового спілкування керівник повинен чітко знати проблему і вміти вирішити її, демонструвати зацікавленість у реалізації вибраної теми із співрозмовником. Керівник повинен враховувати професійний рівень партнера та зміст виконуваних ним завдань, його повноваження і сферу відповідальності відповідно до обов’язків, життєвого і трудового досвіду, інтересів, побажань, способу мислення.

Існує два види ділових бесід:

· кадрові;

· проблемні ( або дисциплінарні ).

До кадрових належать співбесіди під час прийому на роботу чи звільнення. Ефективність кадрових бесід залежить від вміння керівника створити відверту конструктивно-критичну атмосферу спілкування. І, навпаки, ефективність зменшується, якщо він поводиться нетактовно, перебиває співрозмовника, висміює його аргументи або грубо реагує на протилежну точку зору. Особливу увагу слід звернути на об’єктивність фактів.

Працівник маже створити план бесіди, дотримуючись якого він зможе скерувати напрямок роботи. План бесіди може бути приблизно таким:

- визначити причини, конкретні завдання, тему і мету;

- можливі аргументи і контраргументи співбесідників;

- шляхи здійснення поставленої мети;

- конкретні виконавці ваших планів, завдань.

Проблемні (або дисциплінарні) зумовлені фактами порушення дисципліни на виробництві або невиконанням певних норм і правил.

Отже, слід пам’ятати, що:

1. Головне завдання проблемної бесіди – майбутня робота працівника, який чимось завинив.

2. Не потрібно проводити бесіду без належної підготовки.

3. Бесіда щодо дисциплінарних порушень не потребує скандалу або нещирості.


4. Не можна приймати рішення наперед.

5. Якщо необхідно зробити індивідуальні винятки з правил, то про це потрібно повідомити інших.

6. Працівник повинен усвідомити свою провину, налаштуватись на роботу.

7. Важливо погодити з працівником програму його подальших дій і термін її реалізації.

Нарада

Наради стали невід’ємною частиною ділового життя. Їх проводять для вирішення виробничих питань на підприємствах, управліннях, організаціях.

Залежно від мети і завдань, які потрібно вирішити, є різні ділові наради: проблемні, інструктивні (інформаційні), оперативні (або диспетчерська, селекторна).

Виробничі (службові) наради доцільніше планувати на другу половину дня – на кінець робочого дня або відразу після обідньої перерви.

Мети наради буде досягнуто за умов сумлінної підготовки до неї всіх учасників та правильно організованого ходу засідання.

Нараду проводить голова – керівник установи, підрозділу або відповідальна за певний напрям роботи особа, його завдання такі:

1. Спланувати коло обговорюваних питань.

2. Визначити час, необхідний для обговорення кожного питання.

3. Передбачити мету, якої слід досягти під час розгляду кожного питання.

4. Визначити коло учасників наради, врахувати при цьому їх особисту компетентність, посадові зв’язки, а також комунікабельність, вміння вести дискусію, приймати рішення, конструктивно співпрацювати.

5. Перед засіданням підготувати вступ, який, залежно від характеру проблеми та обставин, може бути коротшим або довшим (2-3 хвилини, іноді – 5 хвилин)

Під час проведення наради потрібно:

1. Впевнено керувати обговоренням винесених на порядок денний питань.

2. Створити доброзичливу атмосферу для спілкування і прийняття рішень:

- надавати учасникам можливість висловитися, заохочуючи їх до розмови;

- по-дружньому ставитися до всіх, нікого не виділяти з-поміж інших і нікого не обділяти своєю увагою.

- бути тактовним і стриманим.

3. За кожним пунктом дискусії потрібно підбивати підсумки.

4. Наприкінці наради узагальнити зроблені висновки, а якщо будуть поставлені завдання, то до кожного з них слід додати:

· що потрібно зробити;

· хто і що саме робитиме;

· термін виконання дорученої справи.

5. Запротоколювати нараду.

Результати наради залежать передусім від голови, який керує нею, від того, наскільки він зуміє підготувати нараду і спрямувати її учасників на дискусію. Нарада, навіть якщо в ній беруть участь фахівці, може зайти у безвихідь через невміле керівництво. І, навпаки, при вмілому керівництві нарада досягне вагомих результатів навіть тоді, коли рівень знань її учасників не дуже високий.

Слід обов’язково навчитися виступати на нарадах як із заздалегідь підготовленою доповіддю чи промовою, так і з висловлюванням (пропозицією, реплікою, зауваженням) у процесі обговорення.

Вправа 1. Прочитайте вислови. Сформулюйте правила, якими потрібно керуватися і які слід пам’ятати, працюючи в діловій сфері.

1. Мовою не випереджай думку (Хілон).

2. Бесіду потрібно проводити так, щоб співбесідників із ворогів робити друзями, а не друзів - ворогами (Піфагор).

3. Влада показує людину (Піттак).

4. Якщо хочеш, щоб люди йшли за тобою, йди за ними (Лао-Цзи).

5. Не зневажай ворогами: вони першими помічають твої недоліки (Антисфен).

6. Мовчи або говори те, що краще мовчання (Піфагор).

Вправа 2. На який бар’єр у спілкуванні вказують наступні прислів’я?

1. Слово – не горобець, вилетить – не впіймаєш.

2. Добрим словом мур проб’єш, а лихим і в двері не ввійдеш.

3. Цідить слова крізь зуби.

4. Пуста мова не варта доброго слова.

5. Він язик припиняти не звик.

6. Як частуєш, такі й слова чуєш.

Вправа 3. Змоделюйте бесіду, яка відбувається між керівником установи та особою, яка за власним бажанням хоче звільнитися з роботи.

- До якого виду належить ця бесіда?

- Від чого залежить ефективність бесід такого типу?

Вправа 4. Уявіть, що ви директор фірми й присутні на виробничій нараді з питань реалізації товарів та маркетингу, а відповідальний за нараду спеціаліст не з’явився без поважних причин. Змоделюйте бесіду, яку ви проведете з ним в такому випадку.

Вправа 5.Перепишіть текст, вставляючи пропущені розділові знаки й букви.

Давно помічено що в ділових взаєминах вирішал..ну роль відіграють увага до спів/розмовника тактовніс..т.. та вмін..я не лише говорити а й терпляче та уважно слухати. За підрахунками науковців саме процес слухан..я істотний складник трудової діял..нос..ті загально/статистичного працівника не/виробничої сфери становить 45% робочого часу тоді як говоріння 30% а 16% і 19% відповідно читан..я й писан..я.

Ділова бесіда буде мати позитивний результат лише за умов уважного сприйнят..я спів/розмовниками точки зору й доказів свого партнера висловлених по суті із відповідною тактовною реакцією щодо отриманої інформації.

Ефект ділової бесіди залежить від того як учас..ники готуют..ся до неї чи знают.. якими принципами слід керуватися на окремих її стадіях чи вміют.. контролювати свою поведінку під час розмови чи вміють пер..творити розмову на плідний діалог чи враховують особливос..ті пс..хології партнера.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

1. Назвіть форми усного ділового спілкування.

2. Сформулюйте правила усного ділового спілкування.

3. Якими ознаками характеризується усне ділове мовлення?

4. Охарактеризуйте позамовні засоби усного спілкування.

5. Що може створити бар’єри у спілкуванні?

6. Які є види бесід? Дайте коротку характеристику: а) кадрових бесід;

б) дисциплінарних бесід.

7. Яка мета проведення службових нарад? Хто їх проводить? Що повинен робити голова до і під час проведення наради?

Продувка котла. Порядок ее выполнения. Назначение

Непрерывная продувка:

Непрерывная продувка служит для поддержки постоянного солесодержания и щелочности котловой воды.

Забор воды ранее проводился из верхнего барабана при выходе пароводяной смеси из кипятильных труб.

В настоящее время теплотехнической наукой доказано, что качество котлов воды одинаково по всему объему котла и что продувку можно проводить также из нижнего барабана.

Схема непрерывной продувки такая:

Верхний (нижний) барабан вентили игольчатые возле барабана продувочная труба сепаратор непрерывной продувки: пар из сепаратора на деаэратор, а вода на барботер оттуда охлажденная в канализацию.

Величина непрерывной продувки паровых котлов должна быть:

- при пополнении потерь дистиллятором или обессоленной водой — 0,3-0,5%;

- при пополнении потерь химически очищенной водой — 0,5-3%;

- при невозвращении потребителями конденсата свыше 30% и солесодержании химически очищенной воды, которая добавляется, выше 300 мг/кг допускается добавка до 5%.

Во время работы котла лаборант ХВО регулярно проверяет солесодержание и щелочность котловой воды и насыщенного пара. При отклонении их от нормы по рекомендации лаборанта изменяют величину непрерывной продувки.

Периодическая продувка котла:

Периодическая продувка котла осуществляется через определенный промежуток времени и служит для удаления шлама и грязи из нижних точек: барабана, коллекторов.

Она проводится кратковременно, но с большим выбросом котловой воды, захватывающей при своем движении шлам, находящийся в барабане или коллекторах, и выносит его в так называемый расширитель (барботер), предназначенный для охлаждения котловой воды. Охлаждение осуществляется смешиванием ее с холодной водопроводной водой до температуры 60-70°С, при которой ее можно выпускать в канализацию.

Периодическую продувку проводят не реже одного раза в смену. При плохом качестве питательной воды по рекомендации лаборанта водоподготовки делают повторную продувку. Продолжительность и очередность этой операции указывается в производственной инструкции для каждого котла. О проведении продувки предупреждают персонал котельной, а также всех, кто занят ремонтом соседних котлов. При размещении продувочной арматуры возле фронта котла, продувку может выполнять один оператор, а если она находится по бокам и сзади котла, то ее выполняют два оператора.

Периодическую продувку выполняют в такой последовательности:

1. Проверяют исправность продувочных линий на ощупь. До первого вентиля труба должна быть горячей, а после второго вентиля - холодной. Арматуру проверяют на легкость вращения маховиков вентилей.

2. Проверяют исправность питательных насосов и наличие достаточного запаса питательной воды.


3. Продувают водоуказательные приборы.

4. Подпитывают котел до верхнего рабочего уровня или на 3/4 по водоуказательному прибору.

5. Уменьшают горение в топке.

6. На линии, которая по инструкции должна продуваться первой, осторожно открывают сначала второй по ходу продувки от котла продувочный вентиль, а потом слегка ослабляют ближний к котлу продувочный вентиль с целью прогрева продувочной линии. После прогрева его осторожно открывают. Второй оператор в это время должен наблюдать за уровнем воды в котле и давлением пара в барабане. В случае появления в продувочных линиях гидравлических ударов, вибрации трубопроводов или других неполадок; продувку нужно прекратить.

7. При снижении уровня воды до нижнего рабочего уровня (по сигналу второго оператора) постепенно закрывают ближний к котлу продувочный вентиль (первый), а потом — второй.

8. Таким же образом продувают остальные линии, наблюдая за уровнем воды.

9. После окончания продувки котла нужно убедиться в надежном закрытии продувочной арматуры и включить котел в нормальную работу.

10. Сделать запись в сменном журнале с указанием времени начала и окончания продувки.

11. Через 30 мин нужно проверить, насколько плотно закрыта продувочная арматура. Если арматура будет пропускать воду, то следует сообщить об этом начальнику котельной и продолжать следить за уровнем воды в котле.

Понятие труда и рабочей силы

ЛЕКЦИЯ № 7. Рынок труда и его характеристики

Труд– это важнейшая качественная характеристика любого производственного процесса. От качества труда зависит качество произведенной продукции и спрос на нее. Это особенно важно, когда фирма ведет неценовую конкурентную борьбу.

Рабочая силаопределяется как специфический товар, который непосредственно служит первоисточником производства товаров и услуг, поскольку способствует наилучшей организации ведения хозяйственной деятельности. Количество рабочей силы определяют такие понятия как занятость и безработица, и именно они характеризуют экономическую ситуацию в стране. Рабочая сила– это люди, вовлеченные в производство, с одной стороны, и совокупность способностей человека – с другой. Качество товара «рабочая сила» показывает степень эффективности рыночной экономики, насколько она конкурентна в этом отношении. С одной стороны, рабочая сила – это количественная характеристика трудового потенциала фирмы или предприятия, т. е. число людей определенного возраста и уровня образования и квалификации. С другой стороны, рабочая сила представлена комплексом всех способностей и навыков рабочего, которые он применяет для осуществления своей деятельности. Получается, что для принадлежности к определенной сфере или роду деятельности, человек должен как минимум обладать опытом, профессионализмом и определенными теоретическими знаниями.

Рабочая сила является элементом рынка труда, где становится объектом спроса со стороны предпринимателей, фирм, государства, желающих осуществить дополнительный найм работников, и предложения, которое исходит от домашних хозяйств, индивидов, фирм-посредников и иных экономических субъектов. Биржа труда, решающая проблемы занятости и трудоустройства, является одной из разновидностей трудового рынка. Она содействует более рациональному и эффективному распределению рабочей силы по секторам экономики, поскольку делает это исключительно на основе трудовых характеристик самих работников.

Можно выделить следующие условия возникновения товара «рабочая сила»:

1) работник или любой экономически активный субъект должен обладать юридической свободой, правом распоряжаться своими знаниями, умениями и способностями, а также использовать имеющиеся возможности;

2) субъект труда должен сам быть лишен тех продуктов, средств труда или факторов, которые могут быть им получены в результате продажи собственного труда. Рабочая сила обладает следующими качествами.

1. Работник, осуществляющий трудовые усилия, + знания, опыт, квалификация, образование = доход. Иными словами, рабочая сила в совокупности с собственником труда является неделимым целым и в результате приносит ему факторный доход в виде заработной платы.


2. Если труд работника долгое время не реализуется, то его эффективность со временем снижается. Трудовые способности – это навык ведения какой-либо деятельности. Со временем теоретические установки могут быть забыты, образование тоже утрачивает свою силу, и опыт пропадает. Для того чтобы эти характеристики не были утеряны, а могли приумножаться, работник должен регулярно пользоваться ими, в том числе пополнять знания за счет практических достижений.

Таким образом, в любой стране важной проблемой является повышение занятости трудовых ресурсов. Для этого государство как высший орган власти инвестирует, субсидирует и поощряет трудовую деятельность.

2. Рынок труда: его особенности и основные виды

Рынок трудапредставляет собой систему экономических отношений, которая возникает на договорной основе между предпринимателем, желающим увеличить штат служащих, и работником, который ищет работу и готов к ней приступить. В качестве основных элементов трудового рынка выступают извечные экономические категории спроса и предложения на товар под названием «рабочая сила». Кроме того, сюда включаются и сам тип конкуренции, и стоимость оплаты единицы труда (оклад + премии и надбавки), которые формируются на основании квалификационного разряда работника. Когда человек ищет работу, он обращается за информацией на рынок труда. Посредством этого он узнает, какие вакансии и специальности нуждаются в пополнении, какова заработная плата за выполнение определенной работы, соотносит полученные данные с собственными возможностями и желаниями и осуществляет свой выбор. Соответственно, рабочая сила является объектом рынка труда, который может быть охарактеризован следующим образом:

1) сам человек не является объектом купли-продажи, как это было в эпоху рабовладения. Индивид и его свобода юридически защищены, поэтому продаже подлежит только то, что человек может предложить работодателю, а именно: усердие, работоспособность, опыт, квалификацию, творческий потенциал и пр. Кроме того, сделка найма на работу осуществляется исключительно на добровольной договорной основе так, чтобы обе стороны остались довольны;

2) рабочие способности человека не могут быть отделимы от него, поэтому они являются основным источником получения дохода или заработной платы. За определенный объем выполненной работы в соответствии с условиями договора работник получает заработную плату, оклад. В случае, если трудовая деятельность имела высокие качественные характеристики или результаты, существует премиальная система в виде дополнительного заработка-вознаграждения, что еще больше стимулирует индивида к достижению цели;

3) простой труда или его неиспользование в течение какого-либо времени неизбежно ведет к утрате полезных характеристик. Например, работник, имеющий высшее образование, достаточно высокую квалификацию и опыт работы, но долгое время не работающий по своей специальности, теряет профессиональный навык и свои качественные характеристики. Поэтому, когда он возвращается к прежнему труду, то начинает по-новому приспосабливаться к его условиям и требованиям.

Спрос на трудовом рынке предъявляется со стороны тех организаций, фирм, государства, а иногда и сектора «заграница», которые нуждаются в пополнении штата служащих и готовы нанять за определенную плату определенное число рабочих. Предложение обеспечивается за счет того, что индивиды, фирмы-посредники, домашние хозяйства желают продать свои трудовые навыки и получить за это, по их мнению, справедливую денежную сумму. Не обязательно, что спрос всегда совпадает с предложением, но если такая ситуация возникает, наступает равновесие, т. е. ситуация, когда желание работодателей привлечь к деятельности новых сотрудников полностью компенсируется потребностью людей найти место работы. В результате формируется равновесная номинальная заработная плата. Однако для самих работников наиболее важна именно реальная ее величина, поскольку цены крайне динамичны и стоимость потребительской корзины регулярно меняется.

Зависимость трудового спроса от минимальной величины оплаты труда может быть выражена обратной связью, т. е. чем больше растет номинальная заработная плата, тем меньшему числу работников предприниматель решает предоставить рабочее место. Срабатывает закон убывающей предельной производительности. Иными словами, чем большая величина рабочей силы вовлекается в производство или иной вид деятельности, тем меньше становится полезность или производительность каждой дополнительно привлеченной единицы труда. Для организации наиболее рациональным является решение вопроса о численности и структуре работников, в соответствии с чем ее расширение будет производиться до тех пор, пока результат деятельности отдельно взятого работника будет полностью удовлетворять потребностям фирмы.

По-другому представлена кривая предложения на рынке, тут наблюдается обратная зависимость между количеством труда и его оплатой. Первоначально возникает эффект замещения, т. е. по мере роста ставки оплаты труда число желающих найти работу и применение своим трудовым способностям растет, поскольку большинство работников все же мотивирует высокий заработок. Однако при достижении определенного уровня дохода спрос на труд начинает сокращаться, поскольку фирмы не могут допустить увеличения постоянных издержек. Труд перестает быть приоритетным и замещается досугом, следовательно, возникает эффект дохода.

Таким образом, можно выделить следующие факторы, которые качественно влияют на величину и структуру предложения.

1. Общая численность населенияданной территориальной единицы в какой-то степени отражает структуру экономически активной рабочей силы, а именно: занятость и безработицу. Чем больше, данный показатель, тем выше вероятность того, что предложение будет составлять большую величину и являться дифференцированным по направлению и роду деятельности.

2. Доля трудоспособного населениянепосредственно является определяющим показателем при исчислении общего объема трудовых ресурсов, которые могут полностью или максимально удовлетворить потребности работодателей.

3. Продолжительность рабочего дня и условия трудавлияют на осуществление выбора работника. Он автоматически пытается найти такое место, где для него были бы созданы все необходимые условия.

4. Мобильность трудовых ресурсовопределяется тем, что рабочая сила может свободно перемещаться в пределах рынка труда. Мобильность подразумевает и переманивание кадров из одной организации в другую с предоставлением условий труда и его оплаты, что определяется общим понятием «утечка кадров».

Рынок труда является необходимой частью рыночной экономики и в широком смысле слова – совокупным рынком, который описывает величины совокупного спроса (организации или государство, принимающие решение о дополнительном найме сотрудников) и совокупного предложения (желающие найти работу и немедленно приступить к ней).

Если рассматривать рынок в более узком понятии в статичном состоянии, то он представляет собой место совершения текущих сделок между работодателями и в соответствии с количеством имеющихся на данный момент вакансиями. Текущий рынок труда может быть поделен на две части, или два типа. Открытый рынокхарактеризуется тем, что предложение охватывает тех экономических субъектов, которые сами или через посредников ищут работу, т. е. нуждаются в переподготовке или переориентации. Спрос в данном случае представлен всеми вакансиями и свободными рабочими местами. Скрытый рынок труда,помимо экономических субъектов открытого, включает и тех работников, которые на данный момент заняты в производстве, хозяйственной или иной деятельностью, но в любое время могут быть освобождены от своих обязанностей без ущерба для организации. Иными словами, в будущем – это потенциальные безработные люди, которые впоследствии попадут в списки открытого рынка.

Важно заметить, что каждая отдельно взятая страна в соответствии со своими национальными, экономическими и технологическими особенностями формирует свой рынок труда.

Существуют такие страны, которые ориентированы как на внутренний, так и на внешний рынок труда, т. е. они практикуют привлечение к деятельности иностранцев, которые имеют на территории страны сферу экономических интересов. В то же время сегодня для России характерно то, что высококвалифицированные специалисты предпочитают переехать в страну с более развитой рыночной экономикой для участия в производстве ее ВВП(валовой внутренний продукт) на более выгодных условиях работы и оплаты труда. Поэтому важной задачей рынка труда любого уровня (международного, федерального, регионального или местного) является создание привлекательных рабочих мест, чтобы не просто существовал спрос на рабочую силу, а чтобы он удовлетворялся желанием экономических субъектов осуществлять тот или иной вид трудовой деятельности.

Принцип действия и устройство синхронного двигателя

Название синхронные относится к электрическим машинам переменного тока, в которых ротор и магнитное поле статора вращаются с одной и той же скоростью, т.е. синхронно.

;

.

Как и все электрические машины синхронные машины обратимы и могут работать как в режиме генератора, так и в режиме двигателя. Трехфазные синхронные машины это обычно машины большой мощности.

По устройству статора синхронная машина не отличается от асинхронной. Обмотка статора обычно соединяется звездой. Отличие синхронной машины от асинхронной заключается в различной конструкции ротора.

Ротор синхронной машины представляет собой постоянный магнит. В машинах средней и большой мощности ротор превращается в постоянный магнит с помощью электрического тока, т.е. это электромагнит. Для этого на роторе располагается отдельная обмотка (сосредоточенная), которая называется обмоткой возбуждения, по ней протекает постоянный ток, который называется током возбуждения. Обмотка ротора вращается вместе с ротором, поэтому требуется устройство подвода тока. На роторе располагается 2 медных кольца, к которым подсоединены выводы обмотки ротора, к неподвижной части крепятся графитовые щетки в щеткодержателях, эти щетки скользят по кольцам, обеспечивая контакт.

.

Источник постоянного тока, служащий для создания тока возбуждения обычно называется возбудителем. В качестве возбудителя используется генератор постоянного тока, генератор переменного тока с выпрямителем, полупроводниковый выпрямитель управляемый или не управляемый.

По конструкции ротора синхронные машины делятся на два типа:

· машины, имеющие ротор с неявно выраженными полюсами, в этом случае ротор имеет вид гладкого цилиндра.

· синхронные машины, имеющие ротор с явно выраженными полюсами. Такой ротор делается в тихоходных машинах с большим числом пар полюсов.

Формула электромагнитного момента такая же как и для асинхронного двигателя:

.

Синхронный двигатель, как и асинхронный имеет физическое ограничение по моменту. Если к валу ротора приложить тормозной момент, то двигатель его преодолеет, но оси полюсов ротора и статора разойдутся на некоторый угол.

Изобразим условно вращающееся магнитное поле в виде магнита.

При увеличении момента сопротивления увеличивается угол расхождения полюсов ротора и статора.

;

.

Обычно угол Θ берут ≤ 30°, поэтому перегрузочная способность синхронного двигателя: больше чем у асинхронного двигателя.

Перегрузочную способность можно изменить воздействуя на ток возбуждения увеличивая ток возбуждения Iв увеличивается магнитный поток Ф0, увеличивается ЭДС E0 и увеличивается максимальный момент Mмакс.


Механическая характеристика синхронного двигателя абсолютно жесткая, при любом моменте сопротивления скорость его вращения одна и та же. Если MсMмакс, двигатель такой момент не преодолеет и остановится.

Остеопороз и остеопения. Классификация. Клиника. Диагностика. Лечение

Остеопоро́з (лат. osteoporosis) — хронически прогрессирующее системное, обменное заболевание скелета или клинический синдром, проявляющийся при других заболеваниях, который характеризуется снижением плотности костей, нарушением их микроархитектоники и усилением хрупкости, по причине нарушения метаболизма костной ткани с преобладанием катаболизма над процессами костеобразования, снижением прочности кости и повышением риска переломов.

Остеопороз долгое время протекает латентно. Пациент, не подозревая о его наличии, получает первые гипотравматические переломы. Чаще всего страдают тела позвонков, вызывая боль и заставляя обратиться к врачу. Единичный перелом позвонка может протекать бессимптомно, а болевой синдром в спине приходит, когда происходят переломы несколько смежных тел позвонков.

От компрессии страдают передние отделы тел позвонков, вызывая их клиновидную деформацию. Это приводит к изменению осанки и уменьшению роста (до 5 см и более в течение нескольких лет), что характерно для поражения среднего сегмента грудных позвонков (Th VIII—X). Такие пациенты не испытывают боли, но у них постепенно развивается дорсальный кифоз и усиливается шейный лордоз, формируя «горб аристократки». Женщины склонны к развитию сколиоза, который ограничивает подвижность позвоночника.[6]

Самые характерные признаки остеопоротических переломов позвонков — боль и деформация позвоночника. Болевой синдром обычно выражен, когда страдают позвонки сегмента (Th XII — LI). Боль возникает остро, иррадиирует по межреберным промежуткам в переднюю стенку брюшной полости. Приступы возникают вследствие резких поворотов тела, прыжков, кашля, чихания, поднятия тяжести и др.

Иногда болевые приступы не удается сопоставить с травмой в анамнезе. Они приобретают хронический рецидивирующий характер из-за гипертонуса мышц спины и проявляются при изменениях положения позвоночника. Боль наименее выражена утром, затихает после отдыха в положении лежа, нарастая в течение дня вследствие физической активности. Корешковые синдромы и компрессия спинного мозга встречаются как исключение из правил. Иногда приступы боли сопровождаются вздутием живота и функциональной кишечной непроходимостью.

Боли длятся около недели, а через месяц пациент может вернуться к своей обычной активности. Тупая боль сохраняется и продолжает периодически беспокоить, пациенту становится трудно сидеть и вставать. Течение остеопороза у реального пациента непредсказуемо, а интервалы между переломами иногда длятся годами.

Физикальные признаки

снижение роста (длина тела короче размаха рук на 3 см и более);


болезненность при поколачивании и пальпации позвоночного столба, повышенный тонус мышц спины;

сутулость, развитие грудного кифоза и усиление лордоза в поясничном отделе;

уменьшение расстояния между гребнем крыла подвздошной кости и нижними ребрами вследствие уменьшения длины позвоночного столба;

появление складок кожи по бокам живота.

Генерализованный болевой синдром в других костях скелета встречаются редко. Грозное осложнение остеопороза — перелом шейки бедренной кости, который чреват высокой летальностью, инвалидизацией и большими затратами на лечение. Для стероидного (женского постменопаузального) остеопороза характерны множественные переломы ребер.[7]

Клиницисты выделяют медленный и острый остеопороз.

Для медленного остеопороза острые боли в начале болезни не характерны. Он связан с медленно прогрессирующей ползучей деформацией позвонков. Несмотря на тихое начало, в дальнейшем могут возникать острые атаки боли.

Острое начало напоминает клинику люмбаго и связано с компрессионным переломом тела позвонка, например, после поднятия тяжести. Сильная боль продолжается 1-2 дня без указания на травму в анамнезе.[8]

По распространенности различают: локальный и системный остеопороз.

По этиологии остеопорозы разделяют на первичный (связан с естественными процессами в организме) и вторичный (как следствие заболеваний и внешних причин).

Первичный:

постменопаузальный (I тип);

старческий (II тип);

идиопатический (у лиц среднего возраста и ювенильный).

Вторичный:

при эндокринных болезнях;

при ревматических болезнях и болезнях соединительной ткани (ревматоидный артрит, СКВ, болезнь Бехтерева);

при заболеваниях пищеварительного тракта;

при заболеваниях почек;

заболевания крови;

при других заболеваниях и состояниях.

кортикальный;

смешанный, с одинаковой потерей кортикального и губчатого вещества;

смешанный, с преимущественной потерей губчатого вещества;

смешанный, с преимущественной потерей кортикального вещества.

По характеру процесса остеопороз делят на равномерный и пятнистый.

По интенсивности метаболизма в костной ткани:

с низкой интенсивностью;

с нормальной интенсивностью;

с высокой интенсивностью.

Методы диагностики остеопороза:

клинический со сбором анамнеза (интервьюирование, объективный осмотр, физикальное исследование с антропометрией);

лучевая (рентгенографический, томографический и денситометрические методы) диагностика;

биохимические методы;

исследование биоптата.

Сбор анамнеза и физикальное обследование пациента акцентируют на факторах риска остеопороза, с которыми он ассоциируется. Остеопороз у взрослых можно заподозрить путем антропометрии длины позвоночника в сравнении с более ранними измерениями. В норме при старении длина позвоночного столба уменьшается до 3 мм в год, а при остеопорозе — 1 см и более.[9] Предложен «Скрининговый тест для оценки риска остеопороза» (опросник IOF для пациента).

Обычная рентгенография не выявляет остеопороз в ранней стадии, поскольку он становится заметен на рентгенограмме визуально только при снижении плотности костной ткани на четверть и более. Ранний остеопороз выявляют при компьютерной томографии или на магнитно-резонансном томографе в виде очагов снижения плотности костной ткани в губчатой кости (пятнистый остеопороз). Раньше исчезают трабекулы, которые меньше участвуют в функциональной нагрузке. Большое значение имеет сравнение данных исследований в динамике. Современные компьютерные томографы позволяют получить трехмерную модель кости, произвести измерение плотности костной ткани, рассчитать ее объем, количество трабекул и измерить пространство между ними, оценить распределение минералов, определяющее прочность кости.

Среди всего разнообразия денситометрических методов для остеопороза «золотым стандартом» является двухэнергетическая рентгеновская абсорбциометрия[10], которая позволяет исследовать осевой скелет, обладает приемлемой чувствительностью, достаточной точностью и относительно не высокой стоимостью. Денситометрические критерии остеопороза и вероятность переломов при различных показаниях денситометрии оценены ВОЗ.[11].

Биохимические методы выявления нарушений обмена костной ткани:

кальций-фосфорный метаболизм и кальций-регулирующие гормоны;

маркеры формирования и резорбции костной ткани[12].

К первым относят: определение суточной экскреции фосфора и кальция (также кальция по отношению к креатинину), определение их уровня в крови, определение уровней кальцитонина, паратгормона, витамина D. Ко вторым: щелочную фосфатазу (остеокальцин), кислую фосфатазу, оксипролин и др. «Золотым стандартом» считают оценку уровней деоксипиридинолина и пиридинолина. Как и в других диагностических методах имеет значение сравнение полученных результатов в динамике.

Биопсию гребня крыла подвздошной кости используют для дифференциальной диагностики остеопороза с опухолевыми процессами.

Лечение остеопороза

[править]

Диета

В диете при остеопорозе следует придерживаться следующих принципов:[13]

Основной задачей диеты является обеспечение достаточного поступления с пищей кальция и витамина D. Для женщин в постменопаузе и мужчин после 50 лет суточное поступление кальция с едой должно составлять 1200-1500 мг. К назначению витамина D в пожилом возрасте подходят осторожно в связи с опасностью ускорения развития атеросклероза.

Рекомендуемое соотношение "кальций - фтор" в пище - 1:1,5 до 2-х.

Рекомендуется сократить потребление или отказаться от кофе, алкоголя, курения, соленой пищи, которые выводят кальций из организма.

Рекомендуется преимущественное потребление кальция в растворимых формах, например - кисломолочные продукты.

Кальций лучше всего всасывается при соотношении 1 г жира - 10 мг кальция. Смещение этого соотношения в любую из сторон снижает абсорбцию кальция.

Магний, калий и фосфор играют важную роль в абсорбции кальция и рацион по этим микроэлементам должен быть сбалансирован.[14]

Рекомендуется употреблять в достаточном количестве пищевые продукты богатые кремнием, бором, цинком, марганцем, медью, витамином С, витамином D, витамином Е, витамином К.

[править]

Медикаментозное лечение

На сегодняшний день наиболее эффективным подходом к лечению постменопаузального остеопороза является патогенетическая фармакотерапия, при которой все чаще применяются ингибиторы резорбции костной ткани — бисфосфонаты. Сейчас это дорогие патентованные препараты на основе Золедроновой кислоты (1 укол в год), Ибандроновой кислоты (1 таблетка в месяц), Алендроновой кислоты (1 таблетка в неделю) и другие. Однако, у всех этих препаратов большой список серьёзных противопоказаний.

В дополнение к медикаментозной терапии после переломов позвоночника медики рекомендуют использование корсетов, поддерживающих спину. Лечебный эффект при приеме медикаментов наступает очень медленно, в то время как корсет поддерживает позвоночник сразу после надевания. Однако, такие корсеты в верхней части давят ремнями или прочими элементами конструкции на кожу в районе плеч и подмышек, а в нижней части зажимают живот широким ремнём. Кроме того, очень редко корсет способен обеспечить вентиляцию, и кожа под ним потеет и местами натирается.

Остеопения — это состояние, при котором отмечается уменьшение минеральной плотности костей и массы костной ткани. Однако изменения еще не настолько выражены, чтобы считать их остеопорозом. Наличие остеопении существенно увеличивает риск развития в последующем переломов и полноценного остеопороза, то есть выраженного истончения костей.

Симптомы остеопении

Остеопения не проявляется какими-либо заметными симптомами. По мере истощения костей не возникает ни боли, ни видимых на глаз изменений. Увеличивается лишь риск развития переломов, особенно на фоне неадекватной нагрузки, например при падении с небольшой высоты или подъеме тяжестей.

Диагностика остеопении

Выявить остеопению позволяет исследование минеральной плотности костей (МПК). Самым точным и информативным тестом является двухэнергетическая рентгеновская абсорбциометрия (ДЭРА), или денситометрия.

Данное исследование очень чувствительно и выявляет изменения костной плотности в пределах всего 2% в год. Стандартная рентгенография для этого не подходит, поскольку не позволяет обнаружить минимальные отклонения в массе кости или ее плотности.

Специалисты советуют не забывать о состоянии своих костей и мужчин, несмотря на то, что у представителей сильного пола остеопения и остеопороз развиваются не так часто, как у женщин. Снижение МПК у мужчин сильно зависит от питания, физической нагрузки и уровня тестостерона.

Лечение остеопении

Лечение остеопении помогает предотвратить переход костных изменений в полноценный остеопороз.

Важным фактором развития костной ткани является питание, а именно – достаточное содержание в пище кальция и витамина D. Лучшие источники кальция — молочные и кисломолочные продукты, листовые овощи и специально обогащенная пища, например каши, мюсли, хлеб и соки.

Витамин D находится в яичном желтке, жирных сортах рыбы (скумбрии, семге, лососе, сардинах) и рыбьем жире. Также его нередко добавляют в молоко и молочные продукты. Но в основном данный витамин образуется в коже под действием солнечных лучей, поэтому необходимо достаточное пребывание на солнце.

Врач может рекомендовать прием пищевых добавок, в которых кальций нередко комбинируется с витамином D.

Сильные и прочные кости формируются также под влиянием физической нагрузки в ответ на стресс и напряжение. Хорошо помогают танцы, длительные пешие прогулки, аэробика. Развитию костей верхней половины туловища способствуют тренировки с утяжелением, например гантелями, или эспандером.

Стоит бросить курить и уменьшить потребление спиртных и газированных напитков.

С истончением костей помогают справиться и лекарства. Однако обычно они назначаются в тех случаях, когда остеопения угрожает перерасти в остеопороз. Чаще всего врачи используют бисфосфонаты, гормональную заместительную терапию и препараты, которые влияют на обмен эстрогенов в организме.

I. Расчет чистого приведенного доход (ЧПД, NPV)

Показатели эффективности

На практике экономическую эффективность рассчитывают на основе Методических рекомендаций по оценке эффективности инвестиционных проектов 1994, 2000 г.г., либо с использованием зарубежных методик.

Методические рекомендации и зарубежные методики основываются на расчете следующих показателей эффективности:

Чистый доход (ЧД, CF) это накопленные денежные средства прибыли и амортизации.

Приведение будущей стоимости чистого дохода к стоимости сегодняшней называется дисконтированием.

Коэффициент дисконтирования at рассчитывается по формуле:

at = 1 / (1+ r) t

г - дисконтная ставка (в долях от единицы), г = 0,1- 0,15

t - число лет, отделяющее показатели от расчетного года.

Ставка дисконта - это норма прибыли, которую инвесторы обычно получают от инвестиций аналогичного содержания и степени риска. Это требуемый инвестором уровень доходности инвестиций.

Чистый дисконтированный доход (ЧДД, ЧПД, CF)) - это чистый доход (ЧД,CF) приведенный по фактору времени следующим образом:

ЧДДt = ЧДt * at

Чистый приведенный доход (ЧПД, NPV) представляет собой величину разностей результатов инвестиционных затрат за расчетный период, приведенных к одному моменту времени, т.е. с учетом дисконтирования денежного потока (результатов) и инвестиционных вложений (затрат):

ЧПДt = ЧДДt – Иt,

где ЧДДt – сумма дисконтированного денежного потока;

Иt – сумма дисконтированных общих инвестиционных вложений.

ЧПД (NPV) характеризует превышение суммарных денежных поступлений над суммарными затратами для соответствующего проекта.

ЧПД характеризует общий экономический эффект от инвестиционного проекта, но без увязки с длительностью получения этого эффекта. ЧПД показывает, достигнут ли инвестиции желаемого уровня отдачи:

· положительное значение ЧПД показывает, что денежные поступления превышают сумму вложенных средств, обеспечивают получение прибыли выше требуемого уровня доходности;

· при нулевом значении ЧПД прибыльность равна минимальному коэффициенту окупаемости;

· отрицательное значение ЧПД показывает, что проект не обеспечивает получения ожидаемого уровня доходности.

В мировой практике существует правило ЧПД: одобрять все независимые инвестиции с общим финансовым итогом большим или равным нулю и отклонять все инвестиционные проекта с общим финансовым итогом, который меньше нуля.

Это правило означает, что проект стоит осуществлять, даже если придется использовать заемный капитал.

Если у предприятия есть возможность по окончании реализации проекта продать основные средства по остаточной стоимости, то тогда ЧПД рассчитывается с учетом ликвидационной стоимости. Под ликвидационной стоимостью понимается стоимость реализации выбывающего имущества, которая в расчетах может быть принята равной остаточной рыночной стоимости. В этом случае ЧПД определяется по формуле:

ЧПДt = Σ ЧДДt – Σ [(Иt * at ) + (Сл * at)]